stogas reikšmė

Kas yra stogas? 1 stógas sm. (3) KBII54, Š, DŽ, NdŽ, (1) NdŽ, Dt 1. H, SD38, Sut, N, I, K, LL19, RtŽ, Rtr, KŽ, LKAI266 viršutinė pastato dalis, dangtis: Apikalu stogą SD256. Slėdnas stogas R141, MŽ186. Stogų ledai (varvekliai) MŽ153. Stogo lasas">lašas (varveklis) R. Stiek šiaudinį stogą žemražuo arba žemvarpiuo J. Keturšlaitis stógas NdŽ. Čiukurinis stógas NdŽ. Skliausčias stógas NdŽ. Nedegamas stogas J.Jabl. Puslaužiai stogai LKGI603. Stógas teka, reikia dengt Nmč. Stógas da šiaudinis, kiauras jau Pb. Vėjas pirčiai stógą nukėlė Mžš. Sniegti, lyja, nuog stogų varva Mrk. Pardavėm kiaulę i užkėlėm an stógo (pirkom šiferį stogui) Mžš. Kai tik stogas ima žibėt, tuoj užtaisyk skyles Kt. Stógas menkas, reikia stógas geras kur dastot Lt. Pigiai pardaviau gerus namus, tik stógo nebuvo Eiš. Ilginių stogaĩ geresni kaip lentelių LKT49(Pkl). Tėvas ant stógo užsilipęs – dengia, matai, stogą Jrb. Jau stógas daiktais bėga – reiks lopyti LKT123(Žgč). Stógą nuplėšė ir degina Dgp. Par ežę (gūbrį) pradėjo lyti dėl to, kad neužspaliuotas buvo stógas Plng. Kitą kartą visi stogaĩ buvo šiaudų Žeml. Kūlių reikėjo stógui dengti Plšk. Rugius krės ilginius stogáms dengti Všv. Par stógą da nelyna į trobą – kiek čia begyvensi Lpl. Skardos stógus dengt pradėjau – užsidirbau kiek su stogaĩs Sk. Klėtis trejom durim, raudonu stógu, plytom dengta Skr. Senovė[je] paukščiai nedraskė tų stogų̃, buvo prismalėję Skdv. Pasikars snarglys kaip žvakė po stógu Dkš. Nelis – vištos po stógu bėga LKT199(Žal). Tvartas ir kluonas po vienu stógu Upn. Po vienu stógu (viename name) gyvena anie, mato viską Trk. Vėjų išpešioti stogai buvo permirkę, pajuodę P.Cvir. Čia ant stogo pernai gandras savo lizdą turėjo J.Jabl. Stogų rietenos (bot. Sempervivum tectorum) P. Stógas su sparais bei lotoms Sch65. Stogai … šiaudų bei trušių buvo TP1881,40. Karves šėrė stogù (stogo šiaudais) Rod. [Avilio] stógas an zoviesų atsidaro Rmš. Aš po stógu artojėlio sau lizdelį susuksiu (d.) Pnd. Visi stogai jau nuplyšę, gegnių galai atsikišę LTR(Lnkv). Aplinkui pilna sniego, priversta patvoriais ir sode, visam užpakaliniam kieme ir aplink šulinį su aukštu rentiniu ir stogeliu J.Balt. O kurs būtų ant stogo, tenenuožengie žemyn, idant ką imtų iš namų savo VlnE129. Kas yra and stogo, tenenulipa imt ko iš namų savo Ch1Mt24,17. Tatai sakykite ant stogų DP399. Prieg tam mieravo jis vartus nuog stogo trobos iki stogo vartų BBEz40,13. Stojause kaip paukštis pūstasis ant stogo Mž473. | Bepigu tau šitaip kalbėti, po tėvų stogu (jų namuose) gyvenant rš. Nesmi vertas, idant įeitumbei po stógu mano DP73. | prk.: Kur ne kur kapsi vandens lašai, prasimušę pro tankų lapijos stogą J.Avyž. Bet kiti nuogi žagarai …, būriškai po stógais jų (pušynų) stovėdami, dreba K.Donel. Tankus iš viršaus stógas viršūnėm suausta A.Baran. Merginos eidamos rankas laiko stogeliu rš. ^ Stogas – ūkininko kepurė rš. Iš stogų̃ pažinsi šeimininką Jnš. Stogai dangum dengti (kiauri) LTR(Vlkv). Jei menkas stogas, didelis lietus LTR(Srj). Koks stogas, toks ir lašas B, MŽ, N, M. Pagal stogą ir lašas Brt, Ss, Ktk, LTsV221(Kt). Sulig stogo ir lašas Gž. Kur stogas, ten lašas LTR(Kš). I ant stogo tupėdamas, šuns neerzink – nežinai, kada nulipsi LTR(Vdk). Geriau saujoj žvirblys negu ant stogo gervė LTR(Dbg). Vienam ir ant stogo auga, kitam ir iš rankų ištraukia LTsV364(Vrn). O žmonių – kap stógas ten pilna Vlkv. Bangos kai stógas aukštos buvo Rsn. Ne ką su senu po stógu, geriau su jaunu po lapu Ds. Atnešk nu kaimyno stogo žirkles (juok. liepiant atnešti nebūtą daiktą) Šts. Akmens kojos, medžio liemuo, šiaudų stogas, stiklo akys (namas) Gsč. Pilnas stogas langelių. Visi pro juos žiūri ir nieko nemato (dangus ir žvaigždės) LTsV449(Vrn). Senelis, ant stogo sėdėdamas, pypkę rūko (kaminas) LTR(Ds). Keturi broliai po vienu stogu sėdi (stalas) Jnš, Rz. Už stogą aukštesnis, už slenkstį žemesnis, už purvą juodesnis, už sniegą baltesnis (šarka) LTR(Btg). Kalakutas ant stogo murmuliuoja (kaminas) LTR. Tėvas dar negimęs, sūnus jau ant stogo (ugnis ir dūmai) LTR(Klp). 2. prk. vieta gyventi, prisiglausti, pastogė: Stogą turi, valgyti gausi, o ko daugiau tau reikia? I.Simon. Daba visos vigados, o žmonys bimbalinė[ja] be stógo Všv. Įnamius tavo arba kampinykus bene spaudei pry darbo, nėko jiems nemokėdamas, o viską už stogą skaitydamas? P. Oi bėda mano, kas ten nutiko, visi paukšteliai be stogų liko LTR(Ob). 3. antvožas: Tada atėmė Noah stogą nuog skrynės BB1Moz8,13. 4. apdangalas, gaubtas: Buvo tai nepaprasta karieta, juoda, aukšta plačiais ratų stogais ir laipteliais P.Cvir. Prie javapjovės nuožulniosios dalies pritaisomas stogelis rš. Kabo virtuvėje elektros lemputė. Ant balto ilgo laido, po emaliuotu stogeliu, žaliai nudažytu iš viršaus J.Balt. 5. Tv burnos ertmės viršus, dangus, gomurys: O stógas tas skauda! Kal. Ištvilkau burnos stogiùką, i skauda dideliai Pln. 6. anat. kurio nors organo ertmę dengianti viršutinė dalis: Nosies ertmės stogą sudaro nosikauliai, kaktikaulio pars nasalis, akytkaulio lamina cribrosa, pleištakaulio kūnas rš. Lūžus akiduobės stogui, kraujas išsilieja į akiduobę rš. ◊ kaĩp ant stógo pakélti viešai paskelbti: Anam pasakyk, kaĩp ant stógo pakélk – nelaiko sekreto Šts. kaĩp nuo stógo nukrìtęs apie prastą orientaciją: Aš tris dienas kasiau [bulves], paskiau buvau kaĩp nū stógo nūkrìtęs Šv. Kalbi kaip nuo stogo nukritęs LTR(Vdšk). po sàvo stógu namie: Po savo stogu visaip patogu LTsV304(Grk). stogaĩs eĩti DŽ1 išdykauti, šėlti. stógas ant galvõs pastogė: Žinoma, svarbiausia turėti stogą ant galvos, visa kita atsiras savaime I.Simon. Bile stógas ant galvõs Klvr. Velniai nemato turto, ka tik stogas ant galvos y[ra]! Sml. stógą kélti triukšmauti: Pareis namo ir kẽlia stubos stógą Skr. stógas kilnójasi apie labai stiprų balsą: Kai uždainiuoju, stógas kilnójas Vkš.
2 stógas sm. (1) BŽ492, stõgas (2) NdŽ 1. O, RtŽ, BŽ492, KŽ, Lkm, Dglš, Sdk ūgis, augumas, sudėjimas, stotas (apie žmogų): Žmogus mažo stogo J.Jabl. Ana (motina) gražaus stógo, o mergiotė – kai iš balanų išnarstyta Klt. Buvom nekokios da, ė reikė šitokio stógo i akmenes vežt, i visa daryt Vdš. Jis vyras aukšto stógo Brb. Iš stógo pažiūrėjus tai jau vyras Pv. Anas an stógo suvis mažas Grv. Kad tu, vaikeli, itokiam stóge ir sukirmytai! (pasakoma negeram vaikui) Vrnv. Aleksiukas su ketvirtuoju buvo labai smulkaus stogo ir menkos sveikatėlės Vaižg. Mano panytėlė puiki iš veidelio, graži iš stogelio NS1047. Niekam verta, menko stógo ir būdelio visai blogo (d.) Kp. Dar ji neužaugo nei pusės stogẽlio, ir nudavė motulė už to latro bernelio (d.) Kb. Jok in kitą kaimelį ir dabokis mergelę … an gražesnio būdelio, an didesnio stogẽlio DrskD87. Aš turiu sesutę vyresnę, an kresnojo stogẽlio kresnesnę (d.) Prl. Vis aš šitokios [mergelės] negausiu, nei su tokiu veideliu, nei su tokiu stogeliù (d.) Švnč. ^ Kiek stógo, tiek ir proto Vžns. Kokis stogas, tokis razumas LTR(Lš). 2. augalo stiebai, stambai: Rugiai an stógo buvo dideli, bet nebrandūs Lš. Rugiai an stogo, padaboji, nieko, o sukūlėm maža Rod. Pas mus nebuvo grikių. Pasėsi – grūdų nebus, tik stógas bus Vlk. Pasėk mane (kanapę), artojėli, pabaliuosna, pakraščiuosna, tai bus mano tę stogẽlis ir valaknas valaknėlis (d.) Onš. Tai nedavė man žaliam nei stogẽlio ištaisyt, nei galvelių sunokyt (d.) Auk. | Apie Jurbarką labai daug lijo i ledų buvo – bobų rasodos tik stogiùkai liko Grdž.
3 ×stõgas sm. (4), stógas (1) 1. LKAI266 žr. stagas 1. 2. LKAI188, Lp, Grv žr. stagas 3: Šieną stogúosan sukraudinėja LKKXI171(Zt). Šiaudus sudėjo stogúosna Vvs. Vasarą šieno iš pievų nevežam, ale stógą dedam an žiemos Trak. Nupjoviau, surišau [rugius] ir stogelin sustačiau DvD449.

stogas sinonimai

stogas antonimai

Ką reiškia žodis stogastulpinis? Visi terminai iš raidės S.