dangus reikšmė

Kas yra dangus? dangùs sm. (4) K, dángus (1) Dk 1. SD173, Mž9 matoma skliautų pavidalo žemę supanti oro erdvė: Diena graži, šilta, nė vieno debesėlio danguje nematyti J.Jabl. Vakar buvo dangùs giedras, šiandien apsiniaukęs Rm. Dangùs niaukstosi, giedrėjasi, švinta, temsta Ėr. Diena danguñ, anas jau gyvas Švnč. Dangus debesiuotas Pn. Sriuogotas dangùs Als. Ė mėlynumas šiandie dangaũs! Švnč. Kad linai derėtų, reikia juos sėt kap dangus juostom Švnč. Dañgų ir žemę tik regim Nmč. Kur eisi, ar dangum̃, kai kelią išars? Vlkv. Šviečia žvaigždės ant dangaus KlvD43. Ant, paukšteliai po dangum, pulkais susilėkę, linksminas K.Donel. Nėra dangaus man malonesnio, kaip mano tėviškės dangus E.Miež. Pamilau dangaus žydrumą, auksu spindinčią mėlynę J.Jan. Užmigo žemė. Tik dangaus negęsta akys sidabrinės Mair. Gražumas dangaus! Tarp žvaigždžių įsikirtę septyni antai šienpjūviai! Mair. Lydėdami gęstančią žarą vėlai pakilo į dangų margi sakalai V.Myk-Put. [Raketa] bauginančiai lėtai atitrūko nuo starto plokštės ir tarsi nenoromis ėmė kilti į dangų rš. Žvaigždės dėl milžiniškų atstumų matomos dangaus skliaute kaip šviesūs taškai rš. Vogulys ant dangaũs buvo, kaip kėlėme J. Dangus dundena R101. Pusė dangaus regima SD271. Veizdėk danguna ir skaityk žvaizdes BB1Moz15,5. Daiktai, kurie est po dangumi DP7. Dangus pasikrutys, saulė užutems DP7. Galvos savo niekad dangausp pakelt negali MP108. Ir žvaigždelės per dangužį rieda rš. ^ Dangùs kaip varis, žemė kaip šikšną tempus Kdn. Dangus kaip šikšna (tamsus, apsiniaukęs) Varn, LTR(Ds). Geriau vištą katile turėti, negu sakalą danguje matyti KrvP(Skd). Dangaus aukštybės, marių gilybės su virve neišmatuosi KrvP(Jnš). Ir byra kap iš dangaus KrvP(Mrk). Dangun šoko, balon nutūpė KrvP(Ds). Dangum negali lipti (bėda geležį laužia) B697. Be rankų, be kojų lipa į dangų (apynys) Šl. Kad atsikeltų, dangų paremtų (kelias) J.Jabl. Tėvas neužgimė, sūnus dangų parėmė (ugnis ir dūmai) Sch66. Ne tiek danguj žvaigždžių, kai ant žemės skylių (rugiena) B. ║ beribė erdvė: Dangaus erdvė pasirodė prieinama matuoti sp. Dangaus kūnų garbinimas būdingas visoms tam tikro ūkinio išsivystymo tautoms sp. ║ (neol.) klimatas: Po kokiu dangumì tu gyveni? KI692. 2. bažn. tikinčiųjų įsivaizdavimu Dievo (arba dievų), angelų, šventųjų ir gerųjų žmonių vėlių buveinė, rojus, dausa: [Krikščionybė] sukūrė dangų ir pragarą, ir buvo surasta išeitis, kuri kenčiančiuosius ir vargstančiuosius iš šios ašarų pakalnės vedė tiesiai į amžinąjį rojų rš. Katalikų religija teigia, kad žmogus sutvertas ne žemei, bet dangui rš. Ir dangų žemėj savo rankom patsai susikuria žmogus E.Miež. Poterių gėdis ir dangaũs paminėdamas juokias K.Donel. O kad nevedęs mirsi ..., danguje tu ožkas beganysi KlvD2. Mun dangaus vieno bereiktaip gerai Dr. Danguj būdamas, jūsų neužmiršiu M.Valanč. Christus užžengė ing dangų DP236. [Marija] su dide garbe priimta yra dángun DP495. Malda to, kuris žeminas, dangùs pramuša, arba pradaužia DP223. Liaupsė Dievui dangusu Mž222. Ką norint surištumbei ant žemės, bus surišta ir dangusè DP466. Nė vienas girtuoklė neįeis danguna DP496. Būk noras tavo kaip danguj, taip ir žemėj PK10. Jūs regėjot mane jumus iš dangaus kalbantį BB2Moz20,22–23. Tesidžiaugia dangai, ir žemė tesilinksmina brš. ^ Mane taip, Dieve duok dangų, tėvas mokė Slm. Tai jau jai dangùs ne gyvenimas (labai gera gyventi) Jnš. O dangau žeme, ką aš bedarysiu?! Ggr. Ir velnią už pinigus į dangų įleis LTR. Auksas ir į dangų palydi LTR. Už pinigus ir dangų nupirksi, bet tėvo motinos nerasi LTR. Sidabrine yla dangų pragręši LTR. Dangus brangus, tik ponams patogus KrvP(Erž, Trg). Dangus aukštai, o ponas toli LTR. Dangus aukštas – neįlipsi, žemė kieta – neįlįsi LTR(Šll). Kaip danguj, taip ir ant žemės, o ant ledo visur slysta LTR. Gera kaip dangujè Ds. Gražus dangùs, tik ne dėl Martyno Mlt, Vj. Kur dangus, tenai pašaly pekla Sch76. Šuns balsas neeit į dangų B. Noris dūšiai būti danguo[je], bet griekai neleid VP35. Viskas mūs, tik dangùs ne mūs (pajuokiant besigiriančius turčius) Gs. O tu, mielas dangau, aš pas tave rangaus Gs. Kas šventa buvo ir bus, bet danguje niekad nebus? (žemė) Sim. Skalsu! – Danguñ balsą (dial. balsų), pilvan sotį, prašom eit už durų atsistoti Ds. Dūšia danguo, kūnas po žeme (laidotuvių varpų pamėgdžiojimas) KlvrŽ. 3. Klm, Brsl, Prk gomurys: Burnos viršus tai dangùs Brb. Burnoj dangus B. Burnos dangùs R. Išsilupė dangùs, negaliu nieko valgyt Rdm. Tiek per dieną šnekėjau, kad net dangùs išdžiūvo Al. Nežinia, nuo ko čia man visą dañgų pūslukėm išmėtė Krok. Nusideginau dañgų Kt. Į dañgų manie skaust Prk. 4. Vrn, Jz, Šlv krosnies vidaus viršus, skliautas: Labai aukštas dangùs Lp. Dangùs pečiaus byra Krn. Inkūrenau pečių, net dangùs raudonas Dkšt. Nei padas, nei dangùs neįkaito – neiškeps pyragas Grk. 5. (plg. vok. Himmel) uždangalas, baldakimas: Dangus vežimo N. Lovos dangùs KI231. Nešamas dangùs KI169. Šilkinis dangùs KI169. 6. Ms vaikų žaidimo – klasės – svarbiausias skyrius. ◊ dangaũs ašarė̃lės (ašarìkė; LBŽ); LBŽ bot. nemiršėlė (Myosotis). dangum̃ deñgtas Jnš, Kp, Vlkv kiauras (apie stogą): Stogai dangum̃ dengtì Nt. Dangum dengtas, lauku tvertas Ds, Sl. dangaũs júosta; SD369, R; dangaũs lañkas; BB1Moz9,13 vaivorykštė. dangùs mãtosi prastai uždarytas, skystas (apie sriubą): Menki batviniai – dangus matos Ds. dangaũs ožẽlis BŽ130; dangaũs ožỹs; N tilvikų šeimos paukštis (Scolapax gallinago). dañgų parė̃mus ištisai, perdėm: Čia dañgų parė̃mus buvo miškas Igl. dangaũs rãktai (raktẽliai; LBŽ); LBŽ bot. pavasarinė raktažolė (Primula veris). dañgų rẽmia labai aukštas: Tai namai – dañgų rẽmia! Lp. dangùs su žemè maĩšosi (susimaĩšė, sukìbęs KlvrŽ, sulìpo Mrk, sumìšo Ds) kalbant apie blogą orą (pūgą, liūtį): Dangùs su žemè maĩšosi Lp. Dangus su žeme susimaišė KrvP(Jnš). dañgų su žemè sumaišýti viską sunaikinti, nuterioti (apie mūšį): Maniau, kad dañgų su žemè sumaišỹs Gs. devynì dañgūs galvojè pasidãrė (susidãrė) sakoma susitrenkus, išsigandus, sumišus: Kai kritau iš medžio, tai tuoj devynì dañgūs galvõj pasdãrė Ds. Jo galvon tai susdãrė devynì dangaĩ – jau mis[li]no, kad kažne kas pasdarė Lp. į dañgų kélti aukštinti, girti: Vakar dangun kėlė, šiandien purvais drabsto LTR(Jnš). [kaĩp, tar̃tum] iš dangaũs nukrìto netikėtai atsirado: Gavau pinigų, kaip iš dangaũs nukrito Jnš. Jam atrodė, kad visi čia seniai pažįstami, susigyvenę, tik jis vienas tartum iš dangaus nukritęs J.Avyž. Nacijos elementai – kalba, teritorija, kultūrinis bendrumas ir t. t. – ne iš dangaus nukrito, bet kūrėsi palengva, dar ikikapitalistiniu laikotarpiu rš. kaĩp dangùs nuo žẽmės labai (skiriasi): Sąlygos panašios, o rezultatai skiriasi kaip dangus nuo žemės sp. kaĩp (lýg) devintamè (septintamè) dangujè labai gerai: Jaučiasi kap devintam danguj Vlkv. Nesvarbu, kad diena buvo ūkanota ir niūri, vis tiek jautėmės lyg septintame danguje sp. septintamè dangujè atsidùrti justi didelį džiaugsmą: Kai pirmąsyk išgirdau chorą, tariausi atsidūręs septintame danguje rš. tarp dangaũs ir žẽmės bū́ti; rš neturėti nuolatinės gyvenamosios vietos.

dangus sinonimai

dangus antonimai

dangus junginiai

  • Dangus 2
Ką reiškia žodis dangutis? Visi terminai iš raidės D.