šikšna reikšmė

Kas yra šikšna? šikšnà sf. (4) K, Š, NdŽ, KŽ, DŽ, Nv, (2) J, K.Būg(Ds, Skp), NdŽ, Jdr, Vkš 1. Lex58, H, R, MŽ, N, K, J, L, Rtr, Tv, Lž, Švn, Švnč nerauginta oda, vartojama pakinktams, kasdienei avalynei: Šikšnà – pakinktam siūt, o skūra – naginėm, čebatam Sml. Šikšnà būna suktinė ir muštinė: suktinė tai minkšta, tokia kaip i papurtus, o muštinė kieta Sml. Ta šikšnà gera medpadžiams dirbti Šll. Apkalti su šìkšnoms klumpiai DūnŽ. Štai ir šuo slaptoms nutvėrė porą sopagų, mislydams, kur šikšnà, ten ir mėsa bus padėta K.Donel. Šikšnos maišas S.Dauk. Šìkšnos kepurė J.Jabl(Als). Šìkšnos diržas KII132. O tas Jonas turėjo rūbą savo iš šerių verbliūdo ir šikšnos diržą aplink strėnas savo BtMt3,4. Aštrą gyvatą gyveno ... ašutinę ižg verbliūdo plaukų nešiodamas o juosta šikšnos juosėdamas DP462. Diržti, kietėti ing šìkšną I. Rašoma šikšna R275, MŽ369. Rašomoji šikšnà, pergamentas KII106. ^ Raitos kaip šikšnà kepama Lpl. Ranguojys kaip šikšnà degdama Plt. Vienam gale eglinis, antrame beržinis ar ąžuolinis, per vidurį šikšna (spragilas) Sim. Ši šikšnalė, ta šikšnalė šikšniškai dirbta (pasiūta Sim) (greitakalbė) VP44. Šikšnà šikšnẽlė nešikšniškai rėžta Ukm. 2. M, Jdr, Ss, Grdž, Ms, Mžk, Užv, Šl, Rmš, Ds, Rš, Aps siaura odos juosta, atraiža: Nagines aplink apiveria šikšnà Kvr. Šikšnos kąsnelio reikia kultuvo jungui Švnč. An tuo šikšnõs galu buvo dar toks medis, pats tas spragelas Yl. Kokią šìkšną suradęs, prikalk skrynelės dugnelį Krs. Ašiai turiu kančiukėlį šimto šikšnų pintą NS1112. Papeliučkio durelės buvo an šikšnẽlių prikaltos Slk. ^ Juokias kaip šìkšną radęs Šll. Šikšna, deguto prisigėrus, vis smirda Tsk. Lunku vogęs, šikšna užmokėsi (dėl menko dalyko gausi mušti) VP166. Visumet už lunką reik šikšnà užmokėti (už prastą daiktą nevertai užmokėti) Slnt. Pažink, šikšna, degutą VP167. Pažinsi, šikšna, degutą, kai ištekėsi LTsV149(Rk). Susirado šikšnà degutą (toks tokį pažino, susidraugavo) Ds. Lunką pametęs, šikšną atiduosi Sln. 3. SD1161, SD330, Sut, N, M, L, Sk, Klt odinis diržas, dirželis: Geležinėmis kriaunomis lenktinis peilis, tvirta šikšna prisegtas prie juosmens, buvo visa pažiba M.Katk. Po valandėlės jis prašneko į bajorą, dėvintį per petį stora raudona šikšna A.Vien. Suprask, kokios šìkšnos, kad arklį išlaiko Sdk. Ans turėjo pasidirbęs kiaulėms mušti tokią šìkšną Pln. Nutrūko pačiūžų šikšnà Vv. Par trumpa buvo ta šikšnẽlė dziegoriaus – gavau naują pirkties Trk. Šikšnelė raištinė SD406. Kaklinė šikšna SD170. ║ Ps, Rz dirželis prie balnelio ienoms pakelti; pakeltis, pakeliamoji: Balno šikšna N. Jau baigiu kinkyt arklį: šìkšną uždėsiu, ir bus baigta Dj. ║ LKAI118(Jnš, Dj, Lg, Avl, Zr, Rš, Kzt, Pgg, Pbs, Pb, Žal, Šil) spragilo ryšys, jungas: Skūrinė šikšnà LKAI118(Ar). ║ LKAI119(Alz) spragilo jungelis. 4. I odinis botagas. 5. odinis maišelis abrakui, abrakinė: Šikšna sumaišyt arkliams akselį su avižoms Tlž. 6. scom. NdŽ, Alks, Skp, Grk, Gs, Lkš prk. šykštus žmogus: Tas senis buvo baisus šikšnà Mrj. Iš to šìkšnos nieko negausi Mrj. Šikšnà neišpasakytas Ds. Iš jos nė akmenuko galvai prasiskelt negausi – baisi šikšnà Snt. ◊ kaĩp šikšnà 1. labai (kietas): Mėsa kaĩ šikšnà Švnč. Mėsa kaĩp šikšnà – sukramtyt negalì Ėr. 2. labai (šykštus, pavydus): Ką tu nu ano gausi – skūpas kaĩp šikšnà Trk. Ji susisukus kaĩp šikšnà – visko pavydi Snt. 3. labai (stiprus, pajėgus): Sudžiūvus, susraukus, ale da drūta kaĩp šikšnà – kasdien lekia uogaut Slk. 4. apsiniaukęs (apie dangų): Tamsu – nors akį durk, o dangus kàp šikšnà Ml. Dangus kàp šikšnà, žemė kap tašla Ml. Žemė kai molis, dangus kaip šikšna LTR. pro šikšnẽlę prašáuti DŽ1 nepataikyti ką padaryti, pasakyti: Kad tik man neprašovus pro šikšnelę!.. Jam neįtiksi, tai paskui grauši nagus rš.

Ką reiškia žodis šikšnagalis? Visi terminai iš raidės Š.