patogus reikšmė

Kas yra patogus? patogùs, -ì adj. (4, 3) NdŽ, patógus, -i (1) 1. gerai pritaikytas vartoti, naudoti, lengvas, malonus vartoti, naudotis: Ši knygutė man labai patogi nešiot kišenėj Slk. Klok greičiau man lovą, tik, žiūrėk, patogią J.Jabl. Rasi patogų rankai kardelį V.Krėv. Plati, patogi kėdės atloša P.Cvir. Gal ana ir kaimiškai siuva, bet jos siūti rūbai patogūs Trgn. Kam aš nepatogiu takučiu einu, kad štai šalia laukas rš. Netoliese kapo, po medžiais, patogi naktigultui vieta A.Vien. Lengvo ir patogaus gyvenimo mėgėjas J.Dov. Ryžos patogioje vietoje [jiems] kelią užstoti S.Dauk. patogù adv. NdŽ, patógu: Miške tarp medžių gyvent patógu BM431. Prisėdau ant kelmelio ir ėmiau autis: per mišką basam eiti nepatogu, dar padą padursi V.Krėv. ^ Po svetimu stogu ne visada patogu LTR(Jnš). Po savo stogu visaip patogu PPr144. patõgiai adv., patógiai NdŽ: Klemensas atsisėdo ant plačios sofos baikščiai ir nepatogiai J.Marc. 15 vyrų patogiai galėjusys pietuoti pačiame stuobrė[je] S.Dauk. Jis pasitaisė patogiau sėdėti J.Balč. 2. SD62,303,314 geras, tinkamas, deramas: Tas medis nebus patogus bitėms laikyti Nz. Gal ta daina nepatiks, gal nebūs tokia patogì Yl. Patogèsnį voką gal gausi, ne tokį riebiną Jdr. Ka vis patogiõs merginos nerandu Šl. Karklai paauga ir didesniai, bet nėra medis patogùs ar tę lentai, ar tę kam Km. Tavo [ligos] istorija labai patogì tave palaisvint, ir aš tave paleisiu Dbg. Turi dūšią, patogią ant visokių mokslų SPI89. Patogus metas SD3. Į dobilieną sėti rugiai buvo ko patogiáusi Vlkj. Vaisius, duodąs patogį žmonėms peną, vadinas brande S.Dauk. B[uv]o patógiausias [būdas] ižganymop mūsų DP439. Nepatógus tatai est daiktas, idant ... vieni nugertųs, o kiti badu mirtų DP33. patogù n. NdŽ, patógu: Daryk, kaip tau patogiaũ Dkš. Nepatogu čia sėsti J. Iš anapus namų patogiau užvažiuoti J. Tą valandą patogu būdavo su juo kalbėtis, nes jis tada būdavo nepaprastai geras ir nuolaidus J.Balč. patõgiai adv., patógiai NdŽ: Vėžio ten tos mėsos nė[ra], tik skanumas, kad patõgiai išverdi Žg. Skirsnemunėj patogiaũ mala, tai ir keliamės tenai Gl. Reikia patõgiai ažumint mįslius Dv. Patogiai sudėję rankas, byloti Vln38. Jonas labai patogiai jiemus atsisako BPI40. Patógiai bylojo DP289. Raupuoti patogiai vadinasi heretikai SPI254. Užgimęsis ir žindąs [kūdikis] teipojeg daug turi kentėti, kartais jei nepatogiai elgiasi augyvė BPII509. ║ BŽ26 palankus: Diena nepatogi: vėjelis puta, laivelį judina Mžk. Patogų vėją turėjome iki Gerosios Vilties iškyšulio J.Balč. Ieškok patogio laiko dūmojimui apie save M.Valanč. Velinas tyko, iki sulauk čėsą sau patogų BPI271. Nei vienas amžis neest teip patógus, ... kaip vaikelių jaunos vasaros DK4. Metas buvo patógiausias DP27. Ant gyvenimo nepatogus SD180. 3. gražus, dailus, puikus: Patogì merga Ds. Buvo patógus vyras, jai patiko Rm. Patogus vaikiukas, ką ir sakyt Švnč. Vienas turtingas melnykas turėjo dailią ir patogią dukterį Brt. Eina vyrai mandagūs, šviesūs, patõgūs Lkš. Veidai raudoni, plaukai geltoni, liemenužis patogus (d.) Dkš. Plaukai geltoni, veidai raudoni, liemenužio patogaus LTR(Krsn). Ar mergelė ne patogi, ar veideliai ne raudoni? (d.) Nm. Ar aš ne gražus, ar ne patogus, ar ne tėvo sūnelis? (d.) Ndz. Visos gražios, visos patogios, visos motulės dukrelės LTR(Mrk). Kaip mes užaugom dailūs berneliai, dailūs patogūs kaipo kvietkeliai (d.) Žsl. Rūta daržely žyd puiki žolelė, ten žaliavo patogios kvietkelės LTR(Klvr). Nuo tėtužėlio lengvų darbelių buvau graži patogi (d.) Sn. Ginčijosi trys panelės pas rūtų darželį, katra iš jų visų trijų patogesnė an veido Plv. Pro tėvelio dvarą joja kareivių pulkelis, patogiausių kareivėlių, Lietuvos bernelių LTR(Šl). Tu esi patogus, tu esi meilingas D16. Gražios žiūrėti, meilios kalbėti, patogios ant veidelio JV845. Ne taip jis gražus, kaip jis patogus, kaip sode obalužėlis, daržely bijūnėlis JV419. Iš gelmės pasirodo ne baisusis žaltys, bet patogus jaunikaitis, vandens dievaitis BsPIII295. Nusirengė plunksnas, pasidėjo kožna sau ir stojosi tokios panos gražios, patogios, kad negali atsižiūrėt BsMtI68. Jaunoji karalaitė tokia daili ir patogi, kad nei dainoje nedainuota V.Krėv. Kam aš išvydau jo patogų veidą?! V.Kudir. Buvo vaikelis labai gražus ir patogus, augo kaip radasto žolynėlis Tat. patõgiai adv., patógiai: Motinėlė gėrėjos patogiai skaisčiu veideliu Nm. Linksmai, gražiai, patógiai, ramiai siaudė jų giesmelės BM55. ║ geras, malonus: Antanas labai patogus žmogus: i patart, i pakalbėt Vdš. Patogiausiu balsu tarė LzP. 4. SD69,278, Lex50, CII14, R, K garbingas, padorus, doras: Patogùs pasielgimas KII14. Ypačiai tiems padėk, kurie yra geri darbinykai, dori ir patogi žmonės S.Dauk. Žmonys žino, jog pirm ugnies patogus vyras ir geras darbinykas esi buvęs S.Dauk. Laikyk tu viežlybą kūną patogų beigi mierną Mž389. Byskupas tur būti ... patogus, ... ne girtuoklė, ne vaidinykas, nepatogios naudos negeidžiąs Vln39. Negeisdami turto ir visokio daikto artimo būdu nepatógumi DK88. patogù n., patõgu: Ger už ger temokosi atdavinėti vyresnimus savo, ba tatai esti patogu Mž38. Į jo butą eiti ji išrado nepatõgu NdŽ. patõgiai adv. KI82: Nepatogiai gyvenu, elgiuos R238. Anas nepatogiai apsiejo su savo pačia J. 5. panašus: Patógi yra karalysta dangų lobiui, paslėptam dirvoje DP524. Būsime jam patógūs DP213. Tapė po tam patógumi galvijui neišmintingam DP482. Žmogus miegąsis patógesnis yra numirėliui, neg gyvam DP580. patogù adv., patógu DP303.

patogus sinonimai

patogus junginiai

  • patogus mokytis, patogus vartotojui
Ką reiškia žodis patogybė? Visi terminai iš raidės P.