turtingas reikšmė

Kas yra turtingas? turtìngas, -a adj. (1) K, I, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, -à (3) Š, Kp 1. SD124,77,184, R, R57, MŽ, MŽ76, P, Sut, Rp, N, L, LL9 daug turto turintis: Jis buvo laimingas: sveikas augo, turtingas karšo J.Jabl. Turtingu darau, praturtinu SD17. Turtingas, pasiturįs SD140. Jie tę darbštūs žmonės buvo visi, turtìngi, gerai gyveno Iš. Esi turtingas šaukamas Šts. Katros turtingèsnės – sijonas žeme vilksias, o katros biednesnės – trumpas būs Nv. Visi nešioja, turtingesnì kur – mileliais, o teip tai – čerkasais, su linais maišytais Kvr. Gražus vaikis, i turtìngas, al toks besotis, ka ans niekumet neprivalgydavo Varn. Turtingesnì laikydavos arklių trejetą, raguočių penketą Bgs. Nesu tokia turtingà, kad pirkčia prastą daiktą Krs. Ne giminė, o bil tik turtìnga – galia eit į svočias Bsg. Turtingam gerai: draugus apdovanoti gali. Be nuostolių, savęs neskriausdamas J.Gruš. Mano nuomone, ką tu jam duotum, jis nebus turtingesnis negu pasidarė su keturiais šimtais auksinių J.Balč. Pavasariais visuomet jau duoneliaudavo, skolindamasis iš turtingųjų iki šviežio derliaus P.Cvir. Daugsyk dyvijaus, kad koks turtìngs gaspadorius, su bernais kasmets suderėdams, dolerį siūlė K.Donel. Tas tarp jų turtingu vadinos, kas nu svetimo nieko nereikalavo S.Dauk. Turtingasis kur nusisuka, visa ko gauna, tokiam ir pats velnias sviestą į košę krauna I. Jaunavedžius sveikina su pirštine, kad būt turtingi LTR(Mrc). Svočiukė, širdžiukė, gyreis bagota, labai turtìnga JV729. Vargo bernelio meilingi žodeliai, o kursai turtingas – kaip ežis kuprotas D17. Nevesk, berneli, ta turtingėlė, bagočiaus mergelė, ta tinginėlė LTR(Grš). Vai kas iš tų turtų, kas iš brangenybių, turtingèsnis būčia, kad tave turėčia (d.) Vv. Veizdėkite jūs, turtingieji, idant turtais sau paduotais gerai vartotumbit DP273. Iš tikrųjų, sakau jums, turtingam nepigu įeiti į dangaus karalystę SkvMt19,23. Turtingė•lesnis I. Turtingiáusiasis I. | Turtìngas kraštas DŽ. Buvo tai didis ir turtingas miestas M.Valanč. Sumokėjo jam turtingi tų kraštų miestai duoklę geltonu auksu V.Krėv. Vyskupas Giedraitis pavedė jam (M.Daukšai) turtingą Betygalos parapiją rš. | prk.: Tenoj, va, dar akmenį rasma turtìngą, pinigai ažukasta Ant. ^ Jei žmogus sveikas, tai jis ir turtìngas Kpč. Turtìngas buvo kaip visi – kojas, rankas turėjo Kdn. Kas turtingas, tas ir išmintingas S.Dauk, VP24. Turtingo ir melas teisingas TŽIII381. Juo turtingesnis, juo šykštesnis S.Dauk. Su stipresniu negrumkis, su turtingu nesipešk M. Kas nor turtingu pastoti, tam reik nemiegoti S.Dauk. Turtìngo naudą vėjai gaudo J. Brolis myli turtingą seserį, vyras – sveiką žmoną KrvP(Erž). Turtìngam i vė[ja]s į nugarą puta Pln. Neturtingam vis vėjas į akis LTR(Rz). Ne turtìngas moka, bet skolingas Ar. Zopostingas pereit turtingą MŽ387. Garbė rūpi turtingam, duona – alkanam KrvP(Mrk). Bepigu senam meluoti, turtingam vogti LTsV185. Kas visų turtingiausias? (žemė) Sim. Turtingas, kol turi LTR(Zp). turtìngai adv. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, turtingaĩ; SD17, Sut, M, L: Turtìngai verčiasi ir dar pinigų skolinasi! PnmA. Turtingaĩ gyvena Strn. Kiti sveikatos turi, tai viskas turtingiaũ Sutk. turtingỹn adv.: Einam turtingỹn Vvs. ║ kuriame yra gausiai ko nors sukaupta ar susikaupę, turintis daug konkrečių daiktų: Turtìngas knygynas NdŽ. Seminarija turėjo turtingą biblioteką rš. Žemės buvo labai auksu, sidabru ir variu turtingos A1884,310. Gruntas anose lenkėse yra visur prieg tam ir dar labai turtingas arba pilnas deginamos pelkių žemės Kel1864,166. ║ prk. turintis dvasinių ar kultūrinių vertybių: Lietuvių kalba … turi turtingą linksnių sistemą KlbXXXVIII(1)74. Turtinga kalba rš. Turtinga leksika rš. Jo gyvenimo patyrimas yra toks turtingas, kad jam nebėra nė reikalo kreipti savo žvilgsnį į laukujį pasaulį V.Myk-Put. Turtingos prigimties žmogus rš. ×2. (sl.) Krš nj. daug, su perteklium ko nors turintis: Ar nėsi turtìngas pinigų, paskolink kokį šimtą Ėr. Turtìngas miško NdŽ. Turtìngas sviesto, šieno NdŽ. Esu turtinga adatų End. O, turtìnga vištų – dvi dešimti beturinti! Rdn. Jis dar turtingas šienu Rd. Nėr ko dejuoti! Turtingas tuo, ką turi P.Cvir. | prk.: Atsiminus jaunas dienas, kap buvau laiminga, apsiverkiau pati viena vargelio turtinga (d.) Rod. Jaunos dienos – neprotingos, paklydimais gan turtingos Mair. Ankstyvasis mano gyvenimo laikotarpis nėra turtingas nei įvykių, nei išgyvenimų V.Myk-Put.

turtingas sinonimai

turtingas antonimai

turtingas junginiai

  • turtingas pramogautojas
  • Galvok ir būk turtingas
Ką reiškia žodis turtinginti? Visi terminai iš raidės T.