vyskupas reikšmė

Kas yra vyskupas? výskupas sm. (3a) J, K.Būg, Š, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ, DrskŽ, (1) RŽ, NdŽ, vỹskupas (3b) DūnŽ; SD14, Q182, H163, R, R75, MŽ, MŽ100, N, Kos94, M, L, LL8,230, ŠT34,150, výskūpas (3a) KBII63, K, J, Jn(Kv), Rtr, FrnW, NdŽ, KŽ, Brb, Krš, Sd, Eig krikščionių dvasininkas, turintis aukščiausius šventimus: Vyriausias terp vyskupų SD3. Kunigas ir vyskupas vyriausias ir didžiausias turįs visokią galybę, reikiamą ant atleidimo nusidėjimų ir pašventimo dūšių, ant įstatymo sakramentų, aprinkimo apaštalų ir priveizdėtojų, mokytojų, daktarų bažnyčios šventos SPII198. Vyriausias karalystėje vyskupas I. Būsi karaliumi, vyskupu KlG160. Vyskupas gudų SD400, Sut. Lazda vyskūpo D.Pošk. Mūso výskupas tura Maižiešiaus lazdą Akm. Výskupas paskira kunigus Klp. Atvažiavo výskupas, tai marios žmonių susrinko Kzt. Kad būtų gimęs, būtų vyskupu buvęs J.Jabl. Buvo net per výskūpą OZ63. Toks vyskupas kunigo gero nevertas J.Balč(Srv). Ta [piršlio] kepurė būs tokia kaip výskupo, tokią aukštą uždės Žd. Dabar žmonės žada rašyti ar važiuoti prie vyskupo prašyti sugrąžinti kunigėlį, o jeigu nesugrąžins, nors nuteisinti Žem. Vỹskupuon skundą rašė, ka [kunigas] gẽra DūnŽ. Jei aš būčia kunigas, o tu výskūpas, aš prieš tavi klaupčiaus Jrb. Výskūpas praeitą metą buvo Ryme Pj. Výskūpas atvažiavo, vaikus dirmavojo Žv. Tas kunigas tura kitokį vardą, ans yr vyresnis už výskupą Klp. I kunigai, i vyskupaĩ yra – miestai dideli Vž. Laidojo tokį kunigą, buvo výskupas, laikė mišias labai gražiai Lpl. Kaip pastatė mūrinę bažninčią, tai výskupas praarė tus kryžiaus kelius su dum jaučiais KlvrŽ. O tų vyskupų̃ iš viso penki buvo Lietuvo[je] End. Žmogus vis tiek motynos vaikas – motynelė augino i popiežių, i výskupą End. Išejo [M. Valančius] mokslo tiek, kad i výskupu paliko Kal. Matai, liuob kitą kartą výskupas važinėsias po bažnyčias Klk. Kunigų privažiuoja svetimų, kad atsitinka, výskupas esti Ps. Va anandiej buvo atvažiavęs výskupo padėjėjas Km. Vyskupaĩ suvažiav[o], kunigai suvažiav[o] Eiš. Seinų výskupas iškrapštė tuos kareivius [iš buvusio Liškiavos vienuolyno] Lš. Aš dvylikakart su vỹskupu šnekėjau Pns. Buvo toks vyskupas, jis paėmė sau tokį važinėtoją Petrą ir važiuoja jiedu per girią BsPIV261(Brt). Į tą tarpą pavogė karaliui žiedą, tai jis suvadino visus popiežius, výskupus ir kunigus MitVI42. Par tus užrašus vyskupas Motiejus įgijo devynis valsčius ir keletą ežerų M.Valanč. Mačiau, kaipo vyskupas su daugel kunigų pašventino bažnyčią skaitant šventų knygų D.Pošk. Turime vyskupą, kuris gal pasigailėti aba susimilt ant ligų aba negalės mūsų SPI60. Todrin Dievas graudena vieną vyskupą: jutėk ir padrūtink kitus, kurie turėjo numirt SPI285–286. Jis vyskupu pastojo PrLXVII8. Reikia tada, idant vyskupas be nuotarties būtų GN1PvTm3,2. Tai priėmė obalėlius výskupas, tai pripiršo ma[n] bernelį meilingą JV1005. Duosiu vyskupui vyšnelių dvylika, dvylika, man vyskupas panelę myliamą, myliamą NS1251(Škn).

vyskupas sinonimai

vyskupas junginiai

  • Vyskupas Kiprijonas
Ką reiškia žodis vyskupauti? Visi terminai iš raidės V.