lengvas reikšmė

Kas yra lengvas? leñgvas, -à adj. (4) 1. SD131 kuris mažo svorio, nedaug sveriantis, nesunkus: Skristukus ir sparnelius turinčios sėklos yra lengvos, ir jas vėjas gali toli nupūsti rš. Lengvas kap plunksna Dkš. Lengvas kaip skiedrelė Jnš. Vaikas labai susibaigęs, leñgvas kaip pūkelis Jnš. Ne mergelė būčio, kad aš nežinočio, kas lengvesnis už povo plunksnelę D50. Vainikėli mano, žaliukėli mano, lengvas tu ma[n] ant galvelės JV994. Buvo gražus vainikėlis ir lengvas nešioti DvD198. Sausi miežiai, lengvučiùkai Pc. Kibirai lengvùkai kap plūdelės Vlk. Šiaudinė skrybėlė vasarą galvai gerai – lengvučiùkė tokia Rm. Lengvutelaitis MitI389. Lengvùčiai dūmai NdŽ. Ir našta manoji lengva DP434. | Lengva tebūna kritusiems be laiko išlaisvintoji žemėgimtoji S.Nėr. Tos lengvos girnelės, tos da lengvesnės; mals mano dukrelė, ne martelė JD276. | Auštant Grėtė atsisuka į Vilių ir lengva ranka (švelniai) ima glostyti jo galvą, veidą I.Simon. | Malka lengvà (nekieto medžio), tai greit insikūrina Brb. Gelda iš epušės, mat epušė lengvesnė Vb. | Lengvùtis audinys (netankus, nestoras) BŽ60. Jis buvo apsivilkęs lengvu vasariniu paltu rš. ║ atrodantis nesunkus, negramozdiškas, dailus: Ypač didingas ir kartu lengvas atrodo didelis, erdvus, šviesus ir gražus TSRS paviljonas (sov.) sp. Prie kiemo jau stovėjo lengvi Sikorskio kariukai J.Avyž. Navų skliautų nerviūros remiasi į nepaprastai lieknus, lengvučius piliorius rš. 2. nesunkiai, be didelių jėgų, pastangų, vargo padaromas, įvykdomas, gaunamas: Į lauką ėjus, lengvi darbeliai, namo parėjus, meilūs žodeliai JD188. Gera, kad žmogui žemėje darbas daros lengvesnis – daros geriau E.Miež. Leñgvas uždavinys NdŽ. Džiaugias jis sakydamas, kad lengvas uždarbis Pš. Visu lengvasis knebinys S.Dauk. Tekstai bus lengvesni suprasti lietuviui K.Būg. | Jis buvo lengvos kalbos (šnekus) Šts. Ana labai lengva ant ašarų (labai greit pravirksta) Ds. Lengvas ant pasakojimo (moka pasakoti) Ps. | Čia ketvertas lengvų (lengvai įveikiamų) kiliometrų, tuoj i nueisme Prng. leñgva n.: Tokie darbai lengva dirbti J.Jabl. Tiktai ropės graužti labai lengva J.Jabl. Šulinys kasti nelengva J.Jabl. Ne taip lengva, kaip jūs manot, to kalno viršūnę pasiekti J.Bil. Sunku buvo jaunuomenei rašyti, nelengva buvo pažangiam raštui pasiekti jaunąjį skaitytoją (sov.) P.Cvir. Kito uždirbta duona leñgva valgyt Ktk. Leñgva prižadėt, ale sunku ištesėt Ds. Pagadyt lengva, pataisyt sunku Lp. Lengva pasakyt, sunku padaryt Ds. Čia leñgva gaisru būti [i](gali greit kilti gaisras) Ėr. Kausto raguites, kad lengviaũ eit Šlčn. ^ Tada bus tau lengvesni (lengviau), bei anys su tavimi nešios BB2Moz18,22. Lengviaus yra lipti, nekaip dribti M. Nusmukt lengviau, kaip paskelt Trgn. Boba iš ratų – arkliams lengviau (pat.) Rs. Sunku vasarą šieną vežti, o žiemą yr lengva pešti Sim. lengvaĩ adv., leñgvai: Lengvaĩ gauna, lengvai ir išleidžia Gs. Idant … mieliaus ir leñgviaus nukęstumbim priešus daiktus DP235. Tinginys teip palengva šliaužia, kad jį lengvai vargas ir neturtas gali pavyti Sim. Špinatuose gausu vitaminų ir lengvai virškinamų baltymų rš. Daug lengvesniai yra svetimos kalbos mokyties, žinant savosios visus išgalius S.Dauk. Aš stebėjausi, kad jis taip lengvai atidavė [kuprius] J.Balč. ^ Geriau sunkiai dirbti, negu lengvai elgetauti TŽV601. Lengviau dirbsi – lengviau (prasčiau) valgysi Pšl. Kas lengvai (greit, nepagalvojęs) žada, tas sunkiai duoda pat. Boba iš ratų – ratams lengvesniai S.Dauk. Kam lengvai ateina, tam lengvai ir išeina (kas nesunkiai ką įsigyja, greit netenka, išleidžia) VP22. 3. nesuteikiantis rūpesčių, sunkumų, nemalonumų, nevargingas, geras, patogus: Jis kovoja už tai, kad ne vien jam, bet visiems žmonėms būtų lengvesnis gyvenimas sp. Šiandie lengvas kelias važiuot Ml. Mūsų kelias ne iš lengvųjų, bet sunkumai mūsų negąsdina rš. Ir [jo vaikeliai] vargus šio amžio sau lengvùs padarytų K.Donel. | Jei manę muš, tai mani kulka lengvèsnė (geriau žūti nuo kulkos) Vlk. leñgva n.: Oi lengva lengva tam dobilėliui, tam dobilėliui lygioj lankelėj LTR. Mokytam žmogui vis lengviaũ gyvent Msn. [Tėvas] vis labiau juto su tuo sūnum būsiant jam lengviau vargas vargti, neg buvo su Petru Vaižg. Nieko nelengviaũ [gyventi], kai buvau pas Antano Rs. Mieste viskas brangiau, kaime su maistu lengviaũ Smn. Leñgvesn bus Sodomai dieną sūdo, o neg tavu DP347. lengvaĩ adv.: Lengvaĩ būva (nesunkiai dirba) Upt. Jis lengvaĩ gyvena: visada švariai apsirengęs, sunkiai nedirba Jnš. Nekokia žmona iš lengvai išaugusios merginos LTR(Šll). | Su bulvėm lengvaĩ išeisim (bulvių užteksime), tik duonos pritruks Gs. 4. ramus, niekieno nedrumsčiamas, neslegiamas (apie vidinę žmogaus būseną): Ar ne pirmosios tavo dienelės? Ar ne lengva, ne linksma tavo širdelis? RD83. | Sugrįžo atgalios pas tą šaltinį ir lengvu miegu užmigo BsPIII281. Miegą lengvą pridavei PK19. Koks ten lengvas pailsėlis naujame svirnelė[je] LTR(Mžk). leñgva n. gera, ramu, malonu: Viliui tikrai sustoja plūdusios ašaros. Jam pasidaro lengva ir beveik linksma I.Simon. Taip gera, taip lengva, jauku ant krūtinės K.Bink. Jam lengviau esą širdžiai FrnS120(Žem). Užėjo pyktis, išsibarei, tai nors in širdies lengviau pasdaro Skdt. Taip žmonės atšalę! Nuo jų toliau man, rodos, būtų vienai lengviau Mair. Lengva mirti dėl tėviškėlės su kalaviju rankoje lygioj lygumėlėj, plačiam laukely V.Krėv. | Vienu tarpu ligonis pajuto, kad lengvėliau jam pasidarė (kiek pagerėjo savijauta, sumažėjo skausmas) Ašb. lengvaĩ adv.: Visi vienu kartu lengviau (laisviau, su palengvėjimu) atsiduso J.Paukš. Traukinys lengviau atsikvėpė ir sustojo P.Cvir. 5. nestiprus, nesmarkus, nedidelis, nežymus, silpnas, vos jaučiamas: Jos juokas virsta lengvu karvelio burkavimu I.Simon. Vakare Stasė išgirdo tris lengvus smūgius į langą rš. Atejo tykas lengvas ūžimas CII364. Kožną žodelį su lengvu balsu aiškiai ištardavo I. Lengvutis vėjas dvelkia nuo laukų rš. | Lengvà (nešalta, švelni) žiema Zt. Po nedidelių rudens lietų tuojau užėjo lengvas šaltelis ir laikosi iki šiol rš. Šiandieną speigas jau lengvesnis Kal. Ryto būs lengvèsnė (ne taip šalta) Kal. Rūgštą pieną reik pakaitinti ant lengvà ugnele Mžk. | Jai atrodė, kad jie lekia šuoliais, nors iš tikrųjų šie kresnojo lengva ristele rš. | Tolimesnė strofa pereina į šiltą, nuoširdžią nuotaiką, kurioje iš pradžių dar tartum tebejauti lengvutę (švelnią) ironiją A.Vencl. lengvaĩ adv., leñgvai: Lengvai, šnibždoms kalbasi Šts. Giest lengvai ir permanytinai Mž500. Ji atsisėda lovoje, laukdama netikėto įvykio, laukdama, kol tykiai, lengvai pasibels į langą I.Simon. Kirpėjas lengvutėliai nusijuokė rš. Vakar dar lengvai griaudėj[o] Mtl. Par jus lengviaũ niūkia, par mus stačiai Aps. Lengvutėlyčiai, kaip blezdingės sparno palytėta, virptelėjo vilnis Vaižg. | Duris lengvai (atsargiai, pamažu) darė ir vaikščiojo netrankiai M.Valanč. Siūlai tarp rankų netrinami [skalbiant], o lengvai gniaužomi rš. Lengvaĩ ažušalti Ob. Saulelė netoli laidos lėdviau jau bešildo, lengviau bešviečia Žem. Šilkinė [Anės] skepeta lengvai (neryškiai, švelniai) geltona I.Simon. 6. nesvaiginantis, nestiprus (apie gėrimus, rūkalus, vaistus): Lengvas, skystas (alus) MŽ98. Pradėti gydyties reikia lengvesniais vaistais, o paskui pereiti prie stipresnių rš. Da kad plonam popieriuj, ė kai storam, tai viškai lengvà tabokėlė Sdk. 7. DP549 menkas, nesvarbus, nereikšmingas: Maža, lengva kaltė SD287. Lengva nuodėmė brš. 8. DP219 negriežtas, nežiaurus: Lengvà bausmė DŽ. 9. kuris nesunkios formos, nepavojingas (apie ligą, sužeidimą): Lengvà liga DŽ. Leñgvas negalavimas NdŽ. Lengvà žaizda NdŽ. | Nu karklavijų paliekta lengvas kosulys Šts. lengvaĩ adv.: Lengvai sužeistas rš. Lengviau susirgusieji mokiniai guldomi į mokyklos izoliatorių sp. 10. nesunkiai virškinamas, neapsunkinantis: Priešpiečiams valgiai esti lengvesni rš. lengvaĩ adv.: Kai širdis nesveika, reikia valgyt lengvaĩ Kp. 11. lėtas, neskubus: Ana lengvùtė prie darbo, t. y. nenoria sunkiai dirbti J. Ana ir pirma (prieš ligą) lengvà tebuvo, tokia papliopusi Plt. lengvaĩ adv., leñgvai: Važiuok leñgvai Slnt. Kam čia skubėti, kad aš ir leñgvai nueisiu Skd. Baisiai lengvaĩ dirba Gs. Karvė lengvaĩ teėda, kaip ne savo dantimis žliobura J. Jonas … ant jų barimų lengvai atsakė DP23. Lengvamislis esu – lengvai besumisliju ką pasakyti Štk. 12. judrus, mitrus, greitas: Aš leñgvas darbinykas buvau (greit visur apeidavau, visus darbus padarydavau) Jnšk. Tas (arklys) buvo už kitus lengvesnis ir smarkesnis pavažiuot arba pajot BM155. Voveraitė lengva ir vikri rš. Lengvutė plaštakė rš. Lengvosios atletikos varžybos rš. ║ grakštus, nesuvaržytas, plastiškas (apie judesius): Jos judesiai labai lengvi ir greiti rš. Dirigento rankų mostai taupūs, lengvi ir nesuvaržyti sp. Paskui direktorius lengvu žingsniu laiptais nuskrido apačion J.Paukš. lengvaĩ adv.: Jurgis žengė lengvai, mosuodamas tik dešiniąja ranka rš. Tu, mergele, lengvai šoki Ds. 13. Mž388, VlnE67, KII224 nuolaidus, romus, taikus; švelnus, malonus: Leñgvas žmogelis – neklauso jo niekas Plv. Ir jei Stančiuviškių Karalius, girdi, nebūtų toks lengvas žmogus, tai jis jau seniai ją būtų išvaręs iš namų I.Simon. Jis leñgvo būdo, su visais sutiks Gs. Ji smarki, bet jis lengvesnis, tai vis sugyvens Gs. lengvaĩ adv.: Jį… lengvai graudino ir ižbaro DP160. 14. DP473 lengvapėdiškas, lengvabūdiškas, tuščias, nerimtas: Lengva meilė (vedybos, elgesys, charakteris, būdas) rš. Jis buvo žmogus leñgvas – visą gyvenimą tuoj praleido Mrj. 15. Lp smėlingas, minkštas, purus (apie žemę): Už Pilviškių leñgvos žemės, kviečiai neauga Alk. Į lengvesnes žemes reiktų sodinti pašarines ropes rš. Kai jų žemelė tokia lengvà, tai maž apsdirbs Sdk. Lengvą žemę gal su kailiniais nuakėti (juok.) Šts. 16. paprastas, aiškus, suprantamas, nesudėtingas: Lengvas stilius (vertimas) rš. | Leñgvo turinio knyga NdŽ. | Lengvoji muzika (pramoginė, nesudėtingo turinio ir formos muzika) prieinama bet kokio išsilavinimo klausytojui sp. lengvaĩ adv.: Knyga labai lengvai parašyta, kalba sklandi rš. 17. neužgultas, laisvas: Kai nerūkai, daug lengvèsnė gerklė (lengviau kvėpuoti) Rm. leñgva n.: Vaikučiai, nevalgykit vakarienės: bus pilveliam leñgva Gs. 18. kuris nesunkaus tipo, su paprastesniais įrengimais: Lengvàsis kulkosvaidis (mažo kalibro, mažiems atstumams) NdŽ. Lengvas karo laivas (korvetė) LL65. Lengvàsis automobilis (skirtas keleiviams vežioti) rš. Lengvóji artilerija NdŽ. | Kapitalistinėse šalyse industrializavimas pradedamas nuo lengvosios pramonės (sov.) sp. ◊ iš leñgva Š, iš (nuo) leñgvo Š; R, M pamažu, negreitai: Iš lengva, nuosaikiai Sln. Eik iš leñgvo, ir nepailsi Mrj. Jie dirba iš lengvo J.Jabl. Iš lengvo, pamažu SD272. Lyja iš lengvo rš. Iš leñgvo toliau nueisi Ėr. Idant ... iž lengvo ... ateitų DP254. Ans visada teip nuo leñgvo šneka Škn. Nuo leñgvo, nuo leñgvo pradeda ruokt, gal jau ant galo pagalės sulauksme lytaus i mes Škn. iš lengvõsios lengvai, greit, negalvojant: Kas iš lengvõsios pažada, ne visada duoda Trgn. lengvà dúona be rūpesčių, be vargo, be sunkaus darbo gyvenimas: Ieško kaip ponas lengvos duonos: nori, kad kiti dirbtų, o jam tik pinigus mokėtų KrvP. Lengvą duoną turi miesto ponios, o sudžiūvę, ir gana Gs. Pamokytų žmonių lengva duona Užp. Šitai mergelei lengva duonelė Mrs. lengvõs galvõs gabus, greit įsimenantis: Lengvos galvos vaikas Ser. Jūs turit leñgvą galvą Pgg. lengvà rankà sakoma apie žmogų, kurio pradėtas ar padarytas darbas visada sėkmingas: Mano rankà lengvà Aps. lengvà rankà traukia eiti, negaila nieko: Kur liūbiju, tai taip ranka lengvà Lz lengvà rankà (širdimì) lengvabūdiškai, nerimtai (ką daryti): Instrukcija parengta be reikiamo atsakomybės jausmo, lengva ranka sp. Mūsų tarpe dar yra draugų, kurie savo darbo trūkumus arba nesugebėjimus lengva ranka užkrauna vertėjui, kad šis jo darbą užbaigtų T.Tilv. Mes noroms laukdavom pamokos galo, ir mokytojai lengva širdim jas striukindavo Mš. lengvà širdimì ramiai, nerūpestingai: Grįžo noras gyventi, susitikti su žmogumi, lengvesne širdimi pakalbėti apie derlių P.Cvir. Budreika negalėjo lengva širdimi praeiti pro dirvonuojančius laukus rš. lengvõs širdiẽs jautrus, gailestingas: Jis lengvõs širdiẽs KII224. Anas labai lengvos širdies: prašai – ką turi, ir atiduoda Ds. Žinau, jog tu esi maloningas, susimilstans, lengvos širdies BPI214. lengvà širdìs sakoma apie jautrų žmogų: Mano bernelio lengva širdelė, vis meiliejie žodeliai JV444.. su lengvà širdimi švelniai, ramiai: Reik anuos pabaust su meile ir su lengva širdžia, o ne su rūstybe brš. turė́ti leñgvą šìrdį būti jautriam, gailestingam: Žmonės nesandoringi…, nemeilūs (širdies lengvos neturįs) CII800.

lengvas sinonimai

lengvas antonimai

lengvas junginiai

  • lengvas kaip plunksnelė, lengvas smūgis, lengvas sniegelis, lengvas užkandis
Ką reiškia žodis lengvasparnis? Visi terminai iš raidės L.