pasiekti reikšmė

Kas yra pasiekti? 1 pasíekti Rtr, Š, pasiẽkti, -ia (pàsiekia Pv), pàsiekė Sb, Kp; L 1. tr., intr. Q651, SD43,336, Sut, M, LL24, DŽ ištiesta ranka ar kuo kitu paimti, paliestitoliau esantį: Aš pasieksiu obalį J. Pasíekiau duoną nuo lentynos ir padaviau Ds. Pasíek iš palovės man batus Ds. Po balkiu yla pakišta, bet nepasiekiu Kpč. Ištiesė ranką ir pasieko knygą Tlž. Miršte užmiršau [saldainius], o anie (vaikai) pasíeko i trauka Lk. Imkit ko pasíekdamos LKKV160(Lnkv). Kur aukštai [vyšnios], nepasíekau – kas tę prilips Vdžg. Sakydavai, jau aukštai iškilo mėselė, nebegal pasíekt, nebė[ra] mėselės [rugpjūčio mėnesį] Mšk. Mažas greičiau išlenda, didelis pasíekia Dkš. Vilkas įsilipo į žabangas, bet, žąsies nepasiekęs, vitimst ir pasikorė rš. Šuva [pririštas] gali pasíekti: už tų ilgų blauzdų kai griebs! Jon. Prauskis ir trinkis! kur nepasíeksi, aš padėsiu NdŽ. Te, turėk žirgelį, aš pasieksiu žiedelį LTR(Mrk). | prk.: Netoli buvo [pensija], tik pasiẽkt – i negavo (nebesulaukė, mirė) Klt. ^ Akys mato, bet rankos nepasiekia KrvP(Jnš). Nori poną Dievą už kojų pasiekt (daug aukoja bažnyčiai) Rmš. pasíekiamai adv.: Nuo krosnies ligi lovos mažne pasiekiamai (visai arti) Žem. | refl. tr. Grd, Vdžg: Stanislovas nieko nebeklausinėjo, tik pasisiekė šaukštą ir ėmė semti batvinius J.Balt. Duonos pasisíek! Pc. Pasisíeko meisos, silkės, ėdė kaip didelis Krš. Pasìsiekiau agurką, gabalą mėsos Žln. 2. tr., intr. priartėjus paliesti, prisitikti: Gilus tas ežeras, niekas dugno nepasiekia V.Krėv. Kad būtų kasusiu, jau būtų anuodu pasíekusiu ten da giliau Jdr. Gilių akių (duburių) yr, kad su kartimi nepasíekti Kv. Saulės spinduliai jau nebepasiekia žemės J.Jabl. Šašėliai medžių kalnus pasíekia BM433. Išaugo aukštas medis ir pasíekė patį dangų NdŽ. Aukštai [lango] nepasíekau, paliko nenuplautas Krš. Trečią sieną pasíekė kulka [, per dvi perėjusi] Vlkv. Arklys [būdavo], kad nepasiekì pavalkų ažmaut Ob. Kurgi anas pasiẽks paduotie šieną an prėslo! Ob. | prk.: Vien žavi bekalbė širdis paslapti, kurios nepasieksi gilybės Mair. ^ Saulė dar aukštai – ir su kačerga nepasieksi Sn. Išpuiks, išrupūžės… Po metų nė su grėbliu nosies nepasieksi K.Saj. Ranka dangaus nepasieksi LTR(Km). Trumpos vadelės toli pasiekia (akys) LTR. Kad atsikeltų, dangų pasiektų̃, kad rankas turėtų, vagį pagautų (kelias) Ds. ║ prigriebti, pričiupti: Jūsų laimė, kad rubežių perejot – dabar aš jūsų nepasieksiu LTR(Aln). Tikisi, kad jo ten nepasieks jokia kerštinga ranka V.Krėv. ║ kliudyti: Mes eisime pirmoj eilėj, ir priešo kulka gal mus pasieks pirmiausia V.Myk-Put. 3. tr. LL132, Trš ką užsibrėžta padaryti, laimėti, įgyti: Pasiekti visus tuos tikslus nėra lengva J.Mat. Aš visuomet noriu gero, bet nemoku jo pasiekti V.Krėv. Kvaila šitaip spyriotis, žinoma, ir ką jis tuo pasieks? V.Bub. Nieko nepasíekau – tuščia parejau Krš. Pergalę, rekordą pasíekti DŽ. Pasíekti majoro laipsnį NdŽ. Pasíeko aukštą mokslą i gyvena kaip žmogus Krš. Ans savo pasíeko (išsimokė) Pvn. Valančius par vargą tą mokslą yr pasíekęs Kal. Noris apimti visą pasaulį, … noris pasiekti amžiną grožį! Mair. ^ Ginču gero nepasieksi KrvP(Stk). 4. tr. sklindant ateiti, patekti kur (apie garsą, žinią ir pan.): Joks garsas negalėjo jos pasíekti per storas sienas NdŽ. Pagaliau klausą pasiekė silpnas jūros ošimas rš. Pro storas kalėjimo sienas mus pasiekė žinios apie darbininkų protesto susirinkimus (sov.) rš. Šis svarbus kultūrinio gyvenimo įvykis pasiekė mano protą negreitai V.Myk-Put. Netrukus to atgijimo srovė ir čia pasiekė rš. ^ Kad tavo žodžiai Dievo nepasiektų! KrvP(Vlk). ║ pasidaryti prieinamam, žinomam, vartojamam: Laikraštis pasieks miesto gyventojus rš. Spauda turi pasiekti kiekvieną darbo žmogų sp. Prekė, kol pasiekia vartotoją, pereina per daugelį rankų rš. ║ išlikti: Didžiausia dalis mūsų laikus pasiekusių dainų atsirado feodalizmo epochoje rš. ║ ištikti: Už ką gi pasiekė mus tokia nelaimė? V.Kudir. 5. tr. priartėti prie tam tikros ribos: Kada Justinas pasiekė trylikos metų, tėvas nuvežė jį į Vilkmergę, kur mokėsi par šešerius metus M.Valanč. Tretįjį metą pasiek tokį ūglių, jog kuokštą praded krauti S.Dauk. 6. tr. pasikviesti, prisišaukti, surasti: Pasiek daktarą, kad nori! Klt. Kame jį pasieksi, tą gerą žmogų, dabar? Šts. O kad dabar pasíekt Vaičiūną mokytoją! Kai jis ima pasakot, gražu klausyt Gl. 7. tr. NdŽ, PnmA, Ps, Erž, Yl, Nv vykstant patekti, prieiti, privažiuoti: Iškeliavo dar naktį ir pasiekė miestą auštant J.Balč. Jam arčiau buvo mūsų mokykla pasiekti J.Jabl. Šiandien nėra žemėj tos vietos, kurios žmogus nepasiektų K.Bor. Rytoj šituo čėsu kad pasiẽkt namai! Ut. Šiaip taip numus pasíekau Grd. Kap dabar Dūkštas pasíekt šitokiam purvyne?! Dglš. Vos lovą pasíekiau (buvau labai pavargęs) Jnš. ^ Be pinigų Amerikos nepasieksi KrvP(Jnš). | refl. DŽ, Plv: Iš kiekvienos gryčios ateidavo kas nors į gertuvę silkių, pipirų, cukraus, degtienės, net pasisiekdavo iš kitų kaimų M.Katk. Reikės katrą dieną pasisiẽkti į Kėdainius Srv. Šiais laikais toli žmonės gali pasisiekt Šd. Eglinių lentų reikia į girias pasisiekti Grl. ║ nuvykti, tikintis ką laimėti, gauti: Rajoną būčiau pasiekusi, o jeigu kas – ir Vilnių V.Bub. Nemaža žemaičių pasiekdavo ir Vilniaus universitetą rš. ║ atsidurti kokioje būklėje: Nebeponausis, pasiekusi vargą, nelepins vaikų Žem. 8. intr. ateiti, priartėti (apie laiką): Ėjo, ėjo par kiaurą dieną, pasíekė vakaras, o nakvynės nė kur gaut BM239(Vl). Mažu gali ruduo pasíekt, iki baigsis karas Gs. 9. tr. susilyginti, prilygti: Drūktenis persitikrinęs, jog niekas niekuo jo nepasieks Žem. A dar nepasíekot Ameriko? Vn. Kurie anų pirmųjų daktarų nei … mokslu, nei šventybe, nei suderėjimu niekad pasiekt negal DP233. ◊ kójomis žẽmės nepasíekdamas labai greitai (eina): Eina kojom žemės nepasiekdamas KrvP(Dbg). lig gývo káulo pasíekti sujaudinti: Tu manę pasiekei lig gyvam kaului Švnč. pirštù pasíekiamas labai arti esantis: Frontas pirštu pasiekiamas, o jautiesi visiškai ramiai rš. pirštù pasiektinaĩ daug (išgerti): Kai įtraukė žmonės alaus pirštu pasiektinai, tai ir prasidėjo šnekos J.Balt. prõto pasisíekti susiprotėti: Reikia proto pasisiekti Ėr. rankà pasíekiamai labai arti: Kazytė kilnojo dubenis ant stalo iš vietos į vietą, taikė, kad patogiau visiems būtų, ranka pasiekiamai J.Balt. rankà pasíekiamas labai arti esantis: Čia pat, rodos, ranka pasiekiamas, tyliai sroveno žilasis Nemunas rš. Tai vis ženklai ranka pasiekiamos gerovės T.Tilv. [galì] rankà pasíekt labai arti: Miestas – rankà pasíekt NdŽ. Jau miestas arti, jau galì rankà pasiẽkt Dkš. šìrdį pasíekti sujaudinti: Balsas pasiekė pačią jos širdį J.Balč. \ siekti; apsiekti; atsiekti; dasiekti; įsiekti; išsiekti; nusiekti; pasiekti; parsisiekti; persiekti; prasiekti; prisiekti; susiekti; užsiekti

pasiekti sinonimai

pasiekti antonimai

pasiekti junginiai

  • bandymas (pasiekti), būdas/teisė įeiti/pasiekti/patekti, derybomis pasiekti, derybomis pasiekti/gauti, pasiekti aukščiausią tašką, pasiekti kompromisą, pasiekti lygį, pasiekti savo, pasiekti viršūnę, savo pasiekti, sėkmingai užbaigti/pasiekti, vėl pasiekti
Ką reiškia žodis pasiekėti? Visi terminai iš raidės P.