eiti reikšmė

Kas yra eiti? eĩti, eĩna (eĩti, eĩta, eĩma), ė̃jo (ẽjo) 1. intr. (tr.) SD144, R, H judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu: Einu keliu B. Jis ne ė̃jo, o bėgo DŽ. Vaikai eĩna riešutaut An. Jis eina gultų, medžiotų, šieno pjautų J.Jabl. Nebėr kada eĩna Ds. Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria A.Baran. Ėjau ėjau ir priėjau mišką J.Jabl. Variau, bet nej[o] Lp. Ejom rubežių (per valstybės sieną naudos reikalais) Plng. Kasdien eĩdavom per tą mišką Pn. Kada [vilktakai] būdavę žmonėmis, eidavę su kitais dirbti J.Jabl. Tai kad eĩna – kiaušinis nuo galvos nenulėktų Pg. Eina kojakojos – sunku žiūrėti Kt. Jei einì, tai eĩk ir nepareik Jnš. Kas tę eis – nebėjęs Sdk. Išejom eiti namo ir paklydom Šts. Eĩsu, kur akys ves, kur kojos neš Krkl. Namo neisiu ir čia negulėsiu Ds. Kas eĩs ryto ganyt? Rm. Eĩsim namo naktį Kp. Eĩsme, broleliai, namo Ds. Eĩstėt oran? Km. Sakė ans ryto eĩsiąs Slnt. Reik man pavalgyt ir eĩt į darbą Pc. Į grybus reikia eiti ankstie Skd. Jau baigdamas eiti sodą išgirdo moterišką balsą rš. Ir buvo tę tau eĩt, kad niekas neprašė Ds. Jau reikia eĩtienai, nebeanksti Ds. Kur dabar aš eĩt (kur man eiti)? Lkš. Eĩna kaip be kojų Vl. Eĩna kaip nesavom kojom Jnš. Eĩna kap girtas Švnč. Eina kap durnius su durelėm Lš. Eina kap vyžus pindamas LTR(Srj). Eimi save rodyt, kitų žiūrėt B. Pirma eimi SD143. Eitù jaučio pirkti Klp. Kur tu eitì? Skd. Pirma eita du vyru brš. Jūs eitate keliu brš. Tep ilgai eimù ir galo nerandu Lz. Eimù Gaidžiop (einu pas Gaidį) Zt. Ani eĩma ir eĩma krūvo[je] visi nuog vienos selos kiton selon Aru38(Lz). Kudėl neimat večeros? Zt. Pasidėkavojęs klausinėja, kur einąs Jrk44. Kad būtum beeinąs buvęs, niekas tau nieko nebūtų sakęs J.Jabl. Žemaitis, jei negali raitas joti, tad velijąs pėsčias beeitąs, nekaip bevažiuojąs S.Dauk. Vakar eĩnant namo lietus pagavo Rdm. Pamaži eĩdamas nepavargau Gs. Eĩdamas eik (jei eini, tai eik), ko čia dairais! Slm. Keliu ẽjint (eidamas) sutikau ubagą J. Eindamas parpuolė po sunkybe brš. Ar regėjai porą žmonių eidamų̃ Lz. Eidamíem vyram prie jaunosios per veselijas reikia dainuoti J. Čia kelelis pėsčių einamas (takas) J.Jabl. Durys visiem eĩnamos (visi gali eiti) Pc. Eĩčiau aš sodan Ds. Sėsčiau nuo žirgelio, eĩčiau į darželį LB16. Eĩčiau lauką pažiūrėti, katras vėjas pūtė JV315. Imčia plieno dalgelę, eičia šienelio pjauti LB114. Eičiak (eičiau), kad čėso turėčiak Grv. Mestau tave vandenėlin ir pati ten eitau V.Krėv. Ko pūpsai? Eitai, gyvulius pašertai! rš. Visi eĩtų, kad galėtų Prn. Pasakyk vaiku, kad neitų̃ ant šulnį Slm. Eĩtumbe miestan, kad lietus nelytų Dglš. Su džiaugsmu priešais eitumbim Ns1858,2. Ko nepasakei, kad eini uogų – ir aš būčia ė̃jus Slm. Čia mano eĩtas kelias, miškas, eità vieta Š. Čia nesenai žmogaus eĩta Kp. Jau man eĩtina Kv. Eĩk iš paskos ir sek jį Lš. Eĩk, tinginy, eĩk dirbt, pelnykis viežlybai duoną K.Donel. Eik tu sau, iš kur atėjai! Tat. Eĩk laukan! Grž. Antanai, eĩka pietų! Slm. Eikai tolyn, panele, eikai tolyn, jaunoji! Ob. Jeigu mūsų sesiulė, eikiẽ dvarelin Ant. Eimè pietų! Slm. Eimè sykį galą Cp. Eimèkit drauge Cp. Eimetè, vyrai, gana! Lp. Emè namo, ką čia žiopsosi Gs. Emèkit pas mus į svečius Alk. Emẽte [i](einame)

eiti sinonimai

eiti antonimai

eiti junginiai

  • (at)eiti nekviestam, (at)eiti nekviestam, įeiti be bilieto, (iš)eiti, (iš)eiti iš proto, (iš)eiti iš proto, pasiusti, (nu)eiti, (nu)imti, apgraibomis eiti, at(eiti), atsisakantis eiti į kariuomenę dėl religinių, atsisakantis eiti į kariuomenę dėl religinių/moralinių įsitikinimų, būriais eiti, būriais eiti/rinktis, būti/eiti priekyje/pradžioje, eiti (ko) link, eiti (pareigas), eiti be eilės, eiti būriu, eiti imtynių, eiti iš paskos, eiti išdidžiai, eiti išvien, eiti kaip sviestu patepta, eiti kartu, eiti lažybų, eiti lenktynių su, eiti miegoti, eiti nosies tiesumu, eiti palengva, eiti pareigas, eiti pasipûtusiam, eiti pasipūtusiam, eiti pirmyn, eiti pirštų galais, eiti prie reikalo, eiti priekyje, eiti pro šalį, eiti sargybą, eiti sargybą prie, eiti tiesiai, eiti vis blogyn, eiti vorele, eiti zigzagais, eiti į rinkimus, eiti į žygį su kuprine, eiti šalin, eiti šokio žingsniu, eiti/atsitikti pirma ko, eiti/važiuoti atbulom, gerai eiti, iš rankų į rankas eiti, išdrįsti eiti, laikas eiti miegoti, netvirtai eiti, su(si)eiti, su(si)eiti, suartėti, susijungti, su(si)jungti, su(si)eiti, sunkiai eiti, toliau eiti, toliau eiti/ką daryti, už(eiti), užeiti (ir toliau eiti kartu), užlįsti/eiti be eilės
Ką reiškia žodis eitininkas? Visi terminai iš raidės E.