judėti reikšmė

Kas yra judėti? judė́ti, jùda, -ė́jo intr. 1. R, N, M, NdŽ krutėti (vietoje): Be garso juda jos atšerpėjusios lūpos P.Cvir. Saulė laikėsi veik nejudėdama J.Balt. Vaikas lopšė[je] jùda J. Medis jùda K. Jùda visas kaip gyvasai sidabras Š. Sėdėk, nejudė́k! Š. Nė iš vietos nèjuda Dkš. Juda šneka paukšteliai, žydi rožėm liekneliai A.Strazd. [Graužikų] akys mažai judamos, ypač kiškių EncIX555. | Darbas iš vietos nejuda (darbas neina, nedirbamas) rš. Langai dar visai nèjuda (užšalę ir netirpsta) Gs. Jùdamas turtas Š. Judamasis darbas rš. Svarbiausias judamasai įtaisymas – raumens rš. judamaĩ adv.: Abiejų kojų šlaunikauliai judamai sunerti su praustuvėmis rš. 2. būti judėjimo būvyje; plg. judėjimas 2: Pasaulyje nėra nieko, išskyrus judančią materiją, ir judanti materija negali judėti kitaip negu kad erdvėje ir laike rš. Tikroji substancija yra amžinai judanti ir besikeičianti materija rš. 3. eiti, žengti: Gyvulys juda kantriai, nuleidęs galvą P.Cvir. Šernas, glemždamas savo vaikus nu pavojaus, iš kinio nebjudėjo daugesniai S.Dauk. Nors nerodu skirtis, judėkim ant namus Antš. 4. eiti į priekį, progresuoti, vystytis: Komunistų partijos ir Tarybų valstybės vidaus ir užsienio politikos deka">dėka tarybinė visuomenė sėkmingai juda į priekį (sov.) rš. 5. vykti susisiekimui, eiti, važiuoti ten ir atgal: Baisiai judamas kelias Trs. 6. R, N skubiai dirbti: Visas sodžius nuo pat ryto tik juda, tik kruta J.Jabl. 7. gyventi, gyvuoti: Na, kaip sekasi judėti ant tos naujos gaspadorystės? Al. Ar dar senelis juda (kruta, gyvuoja, dirbinėja ką)? Jnšk. 8. bruzdėti, nerimauti: Darbo žmonių masės kapitalistiniuose kraštuose vis labiau jùda, keldamos savo teisėtus reikalavimus (sov.) DŽ. Visur juda gyvenimas iš pamatų rš. 9. SD451, N, BzBkXIV59 barti, graudinti, prikaišioti: Nebara, nejuda ir nekoroja piktų darbų, kuriuos regi savo šeimynoj SPI285. Gali ir kalti yra ne tiktai judėt, bet ir korot SPII54. Dėl bjaurybės jų skaudžiai baro ir judėjo SPI36. Baru, judu su šauksmu, rėkauju ant ko SD56. Žmonės tieg myli tiesą žibančią, o nopkenčia judančiosios SPII139. \ judėti; įsijudėti; išjudėti; nujudėti; pajudėti; sujudėti

judėti sinonimai

judėti antonimai

judėti junginiai

  • atimti galimybę judėti, judėti (garo pagalba), judėti neskubant, judėti pirmyn, judėti į priekį, lėtai judėti, lėtai judėti/veikti, negalintis vaikščioti/judėti
Ką reiškia žodis judžiauti? Visi terminai iš raidės J.