uodas reikšmė

Kas yra uodas? úodas sm. (3) KBII54, K, J, LsB198, K.Būg, Rtr, FrnW, KŽ, Tlž, Škn, Št, Grž, Kur, Lnt, Dgp; SD159, SD100, H, R259, MŽ347, Sut, I, L zool. mažas dvisparnių būrio vabzdys, mintantis krauju bei žiedų sultimis (Culex): Uodas paprastasis (C. pipiens) E. Ilgakojis uodas ŽŪŽ61. Uodas trūklys ŽŪŽ77. Pelkinis ilgakojis uodas (Tipula paludosa) rš. Miškinis uodas sp. Úodas šilinis Ss. Pievinis úodas NdŽ. Avietinis uodas rš. Uodas kvietinis (Cecidmyia tritici) EncV9. Paprastasis maliarinis uodas (Anopheles maculipennis) rš. Uodaĩ tokie laibučiai LKT394(Aps). Kiek jo tera">tėra, to uodo! Ėr. Úodas menkas vabalėlis, ale koks jo kandimas! Šd. Uodaĩ nei kimikalų nebijo Skp. Uodai papjaus ir gyvus Adm. Uodaĩ tai pradės ėst, kad anys skradžiai! Ob. Nuogas miršta nuo uodo inkandimo Krok. Úodas, kol prilekia kraujo atsigert, sako: brolytis, brolytis Mšk. Uodas, kai rengiasi įkąst, tai sako: brolau, brolau, o kai įkanda, tai – spangy! Gs. Negalima užmigt už uodų̃: ugnį razkuri, kad uodaĩ nelįstų Gdr. Nukapojo uodaĩ, tai kad niežti kaktą Aln. Uodaĩ kandžioja Kdn. Uodaĩ an gyvulių labai gi jau puola Ml. Apkandeliojo uodaĩ veidelį Smal. Inleido geluonuką ir pripunta kraujo úodas Ūd. Išpuolo uodaĩ – gal bus lietaus Dv. Úodas manę įgėlė KII70. Teip sukramtė man’ uodaĩ – visą niežti Ant. Parejom, tai rankos margos, uodų̃ apėstos Pv. Uodų̃ apie duris – net sausa Klt. Rytas šaltas, tai uodų̃ nedaug buvo Aps. Prie krūmam tai ir uodų̃ daugiau LKT323(Dgl). Uodų̃ uodų̃ – kap košės! DrskŽ. Sibire uodaĩ didumo kai vapsos Jrb. O uodaĩ kad eina, net mirga! Km. Stulpais šoka uodaĩ vakare Smal. Kai prie balų, tai daugiau uodų̃ Svn. Uodaĩ vis sukas prieš lietų Grz. Uodų̃ – net ausys ištinsta Adm. O uodų̃ – ryte karvės šite apsemtos! Slk. Uodaĩ grūda – laksto aukštyn žemyn Grv. Uodaĩ stulpais būdavo, sakydavom, uodaĩ sviestą muša Sdb. Uodaĩ aguoną grūda prieš lietų LKKXIII117(Grv). Regi, uodaĩ grucę grūda – bus pagada Rš. Uodaĩ grūdielių grūda – bus lietaus Pls. Puldinėja uodaĩ – bus šilta jau Dv. Terpu vandenų tai nei uodų̃ nėra Pv. Iš pavasario buvo uodų̃ daug atsiradę Sdb. Labai ėglio dūmų bijo, išnyksta uodaĩ, pakrinka Pv. Pinčių dūmais vaikai nuog uodų̃ ginas Lš. Musės ir vabalai, uodaĩ su kaimene blusų mus jau vargint vėl pulkais visur susirinko K.Donel. Sicilijos uodai tai tikra Dievo rykštė ir žmonėms, ir gyvuliams A.Vien. Jeigu mes nekurie teip lapūs būdami, gulėdami ant patalo, nei blusos įkandimo, nei uodo balselio pakęst negalime DP11. Ji didelė ligonis: kai úodas pralekia, jai i prastai (iron.) Jrb. Uodas kap išgeria kraują žmogaus, tai neša velniui LTR(Brsl). Velnias padirbęs daugybę uodų ir paleidęs naktį Sln. Iškrito úodas iš ąžuolelio, nusisuko sprandelį (d.) Šln. Juoda musia girdėjo, lankyt uodo atejo LTR(Grv). Užmušiau úodą, priviriau puodą DrskD244. Jei pavasarį uodai labai kanda – rudenį bus daug bulvių LTR(Auk). Jei einant įskris į burną uodas, pasimatysi su kavalierium LTR(VšR). ^ Bekrutam kai uodai B, MŽ, S.Dauk, N. Ryja kaip jautis, dirba kaip úodas Šš. Kirto kap uodas kumelei LTR(Srj). Nedaug sveriu, úodo sveikatą turiu Mrj. Medžias kap tik úodui inlįst (labai tankus) Dbč. Uodas meškai koją numynė (iron.) Nj. Prarijo kai meška uodą Sln. Kap uodaĩ pinigai išeido (greit išleidžiami) DrskŽ. Stvarsto tik kap úodą už uodegos (menkai gaudo vagis, nedorėlius) DrskŽ. Niekodrūtas vyras, kai uodo žarnos LTR(Ds). Die, to marti – svetima boba: jai vyras gerai, o jo motka kap úodas Drsk. Važiuoja ir važiuoja ir vis stora kap úodas (iron.) Srj. Piktas šiandien jis kaip úodas NdŽ. Zirzi ir zirzi kaip úodas Bgs. Daug (Šimtas JT246) uodų ir arklį papjauna KrvP(Bsg), LTR(Šl). Kad ir uodas, o arklį iš vėžės išmuša LTsV234(Km). Dėl vieno uodo vasara esti KrvP(Lzd). Jam, matyt, uodai išgėrė blogą kraują Vdn. Jei užmuši vieną uodą, tai velnias paleidžia visą puodą LTR(Kp). Už uodą mažesnis, už velnią piktesnis (pipiras) LTR. ◊ kaĩp úodas į mariàs nežymu, kad gėrė: Sakai, duok porą bonkelių, tai kaĩp úodas į mariàs Snt. úodas neužkliū́tų labai retas: Ūsai – ką ir úodas neužkliūtų̃ Grv. úodas snãpo (kójos, nósies, snùkio) neį̃kiša (neįkìštų, neįkìš) labai tanku; nėra vietos: Tanki giria – uodas snapo neįkiša M. Ot rugiai – úodas snùkio neankìš LKKXIII137(Grv). Úodas snãpo neiñkiša (ankšta) DrskŽ. Tep suausk, kad nė úodas snãpo neįkìštų Gs. Tai geros avižos – úodas snùkio neįkìš Slm. Tarp jų nei úodas snãpo neinkìš JT370. Pilna žmonių, kad nė úodas nósies neįkìš LKT168(Grk). Kareivių buvo, kad úodas kójos neinkìšt Pnd. Tep viską padarė – úodas ir nóses neinkìš (labai sandariai) Grv. úodus kóšti (parkošti Sut1, žabóti, išžį́sti) KII197 kreipti dėmesį į smulkmenas, būti smulkmeniškam: Vienas ant visko numoja, kitas ir úodus žabója Mrj. Akli vadai, kurie išžindate uodus, o verbliūdą praryjate BtMt23,24.

uodas sinonimai

Ką reiškia žodis uodega? Visi terminai iš raidės U.