rykštė reikšmė

Kas yra rykštė? rýkštė sf. (1) K, Grv, rykštė̃ (4) Arm, (3), rýkštės pl. (1, 3) 1. SD323, R297, DŽ ilga, liauna medžio ar krūmo šakelė, vytis, žabas, virbas, vytinė: Rykštelė SD1157. Nuo rýkštės pradeda skūra rykšti, jei kaposi vaiką su rýkšte J. Ateina rýkščių kirst Brt. Rýkštes sukė, vežė parduot Kb. Rykštès sukė in rankos va ite va Dv. Rykščių beržo atasajos susuktos Kb. Rýkščių tvoros išnyko KzR. Rykščių metė[ja]s (plakėjas) Plt. Žilvitiskrūmas, rykščìkės an jo auga tokios Pkn. Aš išpjausiu šmaikščią rýkštę Pb. Paimk rýkštę – su grynom rankom nepavarysi Dkš. Senelis ištraukė iš šluotos beržinę rykštę Vdkt. Ta babūnė išsilaužės beržo rýkštę: – Nu tai daba vaišinsu, gausi tu! Klk. Rýkšte nepraustaburnius prausia Ps. Sudaužė mergaitė bliūdelį – močia už rýkštės, lygiai dvaras būt prarastas Mžš. Pamirkyk rykštáites vandeny Rtn. Įsikišu rykštaĩtę [vaikams sudrausti] Vlkv. Sugriejo (sušėrė) rykštè motka Rod. Kiek žmonėms sveikatos atėmė, kiek kraujo išgėrė rykštėmis! Žem. Kap duos rykštė̃m lovy [baudžiauninką]! Prng. Rykštė̃m žumušė Pls. Kas tą paukštį pavogs, rýkščiums užplaktas būs (ps.) LKT161(Tt). Nusilaužęs rykštę, ėmė karšti šuniui kailį LTR(Mrj). Pati (žmona) … pradėjo rėkt, kaip rykštėms plakama BsPI87. Kai aš jaunas vaiskan jojau, nuo berželio rykštę pjoviau, o kai ašiai pasenėjau, nuo to beržo sulą gėriau (d.) Pnd. Kančiukėliu, beržo rýkšte darbelio mokinsiu JD303. Bernėkas mokterė[jo] rykštelè LKKIX206(Dv). Ateina motulė keliu verkdama, su miklia rykštelè graudžiai bardama DrskD90. Tai išsilaušiu beržo rykštelę, tai pamokysiu vargo mergelę LTR(Lp). Visas šakeles ir rykšteles, ant kamienu esančias, reik lygiai ir saugiai išgenėti S.Dauk. Paskui tie berniukai pradėjo muštis rykštaitėmis tarp savęs SI397. Te rykščiùkę, suduok šuniui LB181. Tas diedas, iš užpečkio išlindęs, pašmagojo su rykštaite tiem žvėrim BsPIII199. Ale kad aš bijau tavo šitų kurtų: daleisk man su šitąj rykštuke jiem užkirstie BsPIV156. Aš nueičiau žalią girią, žalią beržynėlį, pasilaužčiau rykštužė̃lę žaliojo berželio Niem13. Rykštė Aarono … stebuklingai pražydo ir vaisių iždavė DP503. Ėmė tada sau Jokūbas rykštes žalio tapalo ir riešučių, ir kaštanų medžio Ch1Moz30,37. Dirželiai, kuriais plakasi, rykštės, šniūreliai SD49. Ko norite? Ateisugu jūsump su rykšte arba su meile ir dvasia lengva Bt1PvK4,21. Kas po rykštės vaikščioj (yra ganoma), tatai yra dešimtina ponui BB3Moz27,32. Laimos rykštė (burtų lazdelė) Q632. | Per rýkštes (tarp dviejų išsirikiavusių kareivių eilių mašamam rykštėmis) bėgti K, N. | prk.: Prieš pasaulinį karą buvo vakarinė žvaigždė su rykšte LTR(Žgč). ^ Ji buvo kap rykštė̃ (liekna) Mrc. O visi dideli, kap rýkštės (apie vaikus) Lp. Mūsų (ponų) rykštės jūsų (paprastų žmonių) skūros teblauk[ia] Šts. Verkia kai su rykštėmis plaktas B198. Su rykšte kūdikį į kapines nenuvarysi, su pyragu neparvadysi MŽ. Rykštė vaiką taiso LTR(Rm). Meilės su rykšte neprivarysi LMD(Vv). Beržo rykštė kaulo nelaužo LTsV162(Žg). Kokis krūmas, tokia ir rykštė̃ Rod. Nauja rýkštė ant senos subinės Sch95. Gale lauko tiesios rykštės (žvakės dega) Ad. 2. ppr. pl. MP64, RtŽ smūgis žabu, virbu, mušimas: Stipriausias vyras nepakelia daugiau kaip tris šimtus rykščių V.Myk-Put. Tėvas kasdien vaikui rykščių̃ duoda Rš. Inkirto jam senelė rýkščių An. Mergaites [baudžiavos laikais] rykštėm baudė, kad turėjo prie namų gėlių darželius ir gėlėm save dabino LTR(Ant). Ponas po dvidešim penkias rýkštes guldė ir mušė Dgč. O kaip ką nors ponuo padaro, tada suskaito rýkščių a dvidešimtį Krt. Jeigu tave sugavo [, pono mišką kertant], tai tau tada duoda rykštė̃m, per nugarą muša, po dvidešim penkias rýkštes, po penkiasdešim rykščių̃ LKT347(Klt). Babunė mano vieno kopūsto nepalaistė [dvare] …, tai jai davė dešimt rýkščių LKT220(Dt). Nuplakė mano dieduką rykštė̃m Auk. ^ Jaunas ir prie rykštės pripranta Vdk. Apsidžiaugė kap vaikas, rykštės paragavęs KrvP(Mrk). Gailisi mažam rykštės, o kai suaugs – ir bizūnas nepadės KrvP(Štk). Kokia rýkšte Dievas šeria, vis užgauna Ds. 3. MKr4 prk. bausmė: Dievas siunčia rýkštę žmonėm Trgn. Rodo Dievas rýkštes, ka negerai gyvena Gs. [Dievas] savo rykštę parodė: visos mano trobos sudegė J.Jabl. Ir tu žinok, žmogus, kada Dievo rykštė pradės tave plakti V.Mont. Baudžiauninkams Bialozaras buvo tikra pragaro rykštė rš. Rykštė tavo ir ramtis tavo mane palinksminoja Mž534. Sutrinsi anus rykštėje gelžinoje Mž506. 4. DŽ prk. nelaimė: Karas buvo ir tebėra baisiausia žmonijos rykštė Pt. Užkrečiamosios ligos ilgus amžius buvo žmonijos rykštė K.Daukš. Nedarbas yra nuolatinė darbininkų rykštė rš. Dykinėjimai – tai gamybos rykštė rš. Apleistas griovys – tikra laukų rykštė rš. Gaisro rykštė visiems skaudi rš. Jei pasirodė žvaigždė su uodega, tai reiškia rykštę žmonijai (priet.) Pn. Pasleidę vaikai – tėvam rykštė̃ Klt. ^ Žalnieriai – piktos rykštės (karas – didelė nelaimė) B, MŽ. 5. ppr. pl. Lex103, Q609, R, N, K, DŽ balana audeklo metmenims, žiotims skirti: Rýkštės palei nytis siūluosna susineria Btr. Rýkštes į žiotis įdedam Žvr. Pastumk rykštès atgalžiotys nebesdaro Ktk. Sudėk rýkštes, skiemenų nepaleisk Rs. Įdėk į geinį rýkštes, o tada verk į skietą Žml. Kad rykščių̃ neįkištumėm, nebūtų skiemenų Lnkv. Turbūt rýkštes blogas įdėjai, kad gijos trūksta Pmp. Patrauk rýkštes atgal, jau visiškai prie nyčių priėjo Brž. Reikia rýkščių įdėt į velenį Pc. Patrauk rykštès, ba metmenys suėjo Sn. Patraukit rýkštes, negaliu išminti Rdm. Pastūmy (pastūmėk) rykšteles, gal audeklas geriau eis Švnč. Patrauk rykštes: viškum prie nytim Slm. 6. Sut kokia lazda, kartelė: Rykštė, kultuvė, spragilinė SD13. Lazda arba rykštė įpjaustyta SD85. Melioratoriai čia nusmaigstė tas rýkštes (gaires, smaigus) Šk. 7. pl. kartelės šienui nešioti iš pelkės: Suskerta du plostu an rýkščių [ir neša iš pelkės] Mrc. 8. storos maniežo vielos, prie kurių kinkomi arkliai: Arklius pakinko už dišlių ir pavades pririša pri rýkščių Up. Rýkštes įsuk į dišlius ir gerai suvaržyk, o kai pradės visaip tampyti mašiną arkliai, tai dar dišlių išlauš Kv. 9. psn. ilgio matas: Senieji prūsiški matai: prūsiškas mastas = 66,7 cm, 1 prūsiška rykštė = 3,766 m, 1 prūsiška pėda = 31,38 cm, 1 prūsiška kvadratinė rykštė = 14,19 m2 rš. Jau kasdie per rýkštę saulė aukščiau pakyla Prn. ║ Q344 šio mato ilgumo lazda: Penkių rýkščių ilgas KII140. Tas vyras turėjo matuojamą rykštę rankoj CII44. 10. psn. ploto matas: Roputėms gavo dešimt rýkščių žemės Pgg. Dvi rýkšti žemės parduok mun Šlu. Pusę rýkštės durpų kasiau Gs. Po dešine gyvenąs kaimynas buvęs sau prisirentęs pusantros rykštės iš Pikčiurnų lauko I.Simon. Su nevalia turėjo žmones po kelias rykštes tų svetimos žemės vaisių (bulvių) sodinti TP1881,12. Tas laukas tikt 17 murgų ir kelios rykštės teyra prš. ║ sėjimo baras: Bėrėjas pasėmė grūdų ir leido iš dešinės į kairę plačią rýkštę Vkš. 11. GGA1885,930 prk. atsispindintis ruožas: Tokios daros rýkštės ant dangaus – būs lytaus greit Pln. 12. pl. dem. toks audimo būdas: Rykštìkės BzF164. 13. Mrj bažn. penkiolika gyvojo rožinio dalyvių. 14. bot. gladiolė, kardelis (Gladiolus): Tos rýkštės šįmet i ilgai nežydėjo: saulė nukepino Jrb. Šiemet ankstie pražydo rykštẽlės Žr. Rýkštės visos baltos, nė vienos ružavos Skdt. 15. bot. graižažiedžių šeimos augalas, rykštenė (Solidago): Liepos mėnesį sužydo rykštelės rš. ◊ dangaũs rýkštė 1. CI431, MŽ, N kometa: Dangaus rykštė, žvaizdė su uodega Lex21. 2. Q409 vaivorykštė. Diẽvo rýkštė 1. vaivorykštė: Va, Diẽvo rýkštė, – vaikai, geri būkit Pn. 2. BŽ265 bažn. tikinčiųjų nuomone, Dievo siųsta nelaimė už nuodėmes: Sulauks anies Diẽvo rykštė̃s Dglš. Infekcinės ligos jau nėra „Dievo rykštė“ sp. Karta pajus Dievo rykštę! Teisingą Dievo rykštę J.Gruš. Mane skaudi Diẽvo rýkštė ištiko KII156. Juõzapo rýkštė LKKXVI251(Vdšk) bot. darželinis kardelis (Gladiolus communis). nė Diẽvo rýkštė, nė vélnio pagaĩkštis Rgv niekam tikęs. óro rýkštė Sg, Šlu, Vyž; N vaivorykštė: Jau pasirodė óro rýkštė ant dangaus Prk. Pryš lytų, kad saulė užeita už debesio, tada atsiranda ta óro rýkštė Plik. rýkštė kãba apie grasinimą mušti: Jie turėtų jausti, kad rýkštė kãba ant jų sprando Lnkv. rýkštė surištà apie numatomus rūpesčius, nemalonumus: Buvo mums rýkštė surištà seniai Vlkš. šveñto Jùrgio rýkštė; LBŽ bot. darželinis kardelis (Gladiolus communis). ugniẽs rýkštė Tl pirmieji naminės degtinės lašai. vélnio rýkštė; BsMtII62 medžio šakelės, suaugusios į šluotą: Buvai miške, ar neparnešei velnio rykštės? Lnkv.

rykštė sinonimai

Ką reiškia žodis rykštėnas? Visi terminai iš raidės R.