pėda reikšmė

Kas yra pėda? 1 pėdà sf. (3), pė́da (1) 1. apatinė kojos dalis, letena: Žengia ne pentimi, bet visa pėda lygiai rš. Basos pė́dos NdŽ. Pėdytės [vaiko] į vidų įsuktos, bet jis stovi I.Simon. Nuog viršaus galvos net ik pė́dai kojos DP178. Ka šokau, net par pė́das nuė̃jo Rd. Pilna (plokščia) pėda Rdm. Jau ančiukas ant visos pėdùtės sto[vi], o pirmiau krypo kojutės į šoną Jrb. ^ Ar šunies pė́das ir turi, ka negaliu su arkliais paginti! Pp. Aš ant jo lauko nė pėdõs neužkelsiu! Skr. Būdavo, priguls [kareivių], nė pėdõs padėt nėr kur Erž. 2. kojinės ar bato dalis, apmaunanti leteną: Pančeka į pė́dą par trumpa Alk. Kojinių staibiai sveiki, tik pė́dos nutrūkusios Dov. Blauzdos da drūtos, reiks naujas pė́das primegzti Erž. Bato pėdà NdŽ. 3. SD354, R, K kojos įminta žymė, duobutė: Arklio pė́dos pilnos vandens NdŽ. Geria iš arklio pėdõs Rd. Išarė, išakė[jo], ka nė šuns pėdà nebūt žym Gs. Vilkų eisena yra ypatinga: jie visi taikina dėti pėdą į pėdą Blv. Radau arklio pėdas rugiuose Lp. Linus sės: į arklio pė́dą septyni grūdeliai Gd. Pėdõm atsekė šunytis PnmA. Manęs neberasi, tiktai atrasi kojų pėdeles, po daržą vaikštinėtas J.Jabl. ^ Dvi pėdos tako nepadaro LTR(Vdk). Čia kožna pėdà kap i mano (žinomos vietos) Brb. Kiek kojelių, tiek pėdelių PPr260. Juodas arklys šoka, pėdų nepalieka (blusa) LTR(Rk). Juodas jautis šokinėja, nepažym pėdų LTR(Graž). 4. K toks senovinis ilgio matas (maždaug 28,8 cm), dabar vartojamas Anglijoje, Amerikoje: Per šešias pėdas nu jos (ugniavietės) nė joks medis negalia būti S.Dauk. Grabes iškasė dar vieną pėdą platesnes ir gilesnes K.Donel1. Prūsiška pėda (31,38 cm) rš. Vyrelis nu pėdõs (mažas) Sch232. 5. V.Kudir lit. pasikartojantis kirčiuotų ir nekirčiuotų (arba ilgų ir trumpų) skiemenų derinys eilėraščio eilutėje: Hegzametro eilutė, sudaryta iš šešių ritminių vienetų, vadinamų pėdomis, buvo antikinės poezijos pagrindas rš. Daktilis – eiliavimo pėda, susidedanti iš vieno ilgo skiemens ir dviejų trumpų rš. ◊ iš pėdõs visiškai: Iš pėdos negal N. Iš pėdos jau nė jokio nukėlimo sūdo toliaus nebebus, nei apeliavojimo MT252. nė iš pėdõs 1. Skr nė iš vietos, nė žingsnio toliau: Neina nė iš pėdõs nuo močiutės Grš. Nė iš pėdõs muni ans nepaleida Pin. Kur tu jį paliksi namie, kad jis nuo manęs nė iš pėdõs Lkč. Tekiniai purvu apšalo, ir arkliai nė iš pėdõs Up. 2. jokiu būdu (nekeisti nusistatymo): Be dvijų tūkstančių nė iš pėdõs [neparduos arklio] Krž. nė (nei) pėdõs (per pė́dą) nė kiek, nei trupučio: Nė pėdos žemės neužleisiu Grd. Nė pėdõs vienas nežengė NdŽ. Kad man daugiaus neišeitumėt nei pėdos! MPs. Nė per pė́dą nu ano neatstosu Slnt. Negali iš namų nė per pė́dą išeit Gs. pėdà į pė́dą Žr sutartinai:mokykla eina pėda į pėdą su to krašto idealais rš. pėdà iš pėdõs įkandin: Jis seka mane pėdà iš pėdõs KI477. prie pėdõs drauge: Aš liuobu pri pėdõs eiti Grg. tą̃ pãčią pė́dą mìnti daryti, kaip kitų buvo daroma: Žinos vaikai, ir anie tą̃ pãčią pė́dą mìns Gršl. to[je] pėdõ[je] tuojau, nedelsiant: Neatleidžiu, kol to[je] pėdõ[je] nudirbs darbą J. To[je] pėdõ[je] kad būtų man sugrėbtas visas šienas! J.
2 pėdà sf. (3) žr. 1 pėdas 1: Klojo kūnus jų kaip pėdas ant žemės V.Piet. Jie gražiausias kviečių pėdas į ugnį metę prš.

pėda sinonimai

Ką reiškia žodis pėdai? Visi terminai iš raidės P.