reikalas reikšmė

Kas yra reikalas? reĩkalas sm. (3b), (1) DP518,587 1. SD349, H179, I atliktinas darbas, uždavinys, interesas: Reikmuo yra reikiamas daiktas, reikalasrūpimas dalykas FT. Tiek sumanai apie vyrų reikalus, kiek kiaulė apie apdarus V.Krėv. Aš užsimysu, paklausu, kap reĩkalas Vlkv. Jį traukė neatidėtini reikalai į Vilnių A.Vien. Tai kaip tavo širdies reikalai, sakyk pagaliau? rš. Svarbus reĩkalas NdŽ. Smulkus reĩkalas NdŽ. Tarnybos reikalaĩ NdŽ. Šeimos reikalaĩ NdŽ. Jo piniginiai reikalaĩ (finansų padėtis) NdŽ. Aš turiu daugybę reikalų prieš kelionę rš. Reikalą turiu R55. Aš turiu reĩkalą prie jo BŽ134. Į tave turiu reĩkalą Plv. Aš mažai ten reikalų̃ su pirkimais turėjau Lž. Dar jai reikalų yra dešimtimis mieste J.Jabl. Visoki reikalaĩ – vieną beigi, kitą pradedi Prn. Šiandie reikalų̃ an reikalų̃! Mrj. Bet šis reikalas dar ne taip degantis J.Paukš. Šiandie turiu daug degančių reikalų̃ Prn. Kai dabar blaivia makaule pagalvoji, tai tuščias reikalas J.Avyž. Venčiavonystės reikalai Q138. Ūkės reikalais rūpinos S.Dauk. Tėvas buvo savo reikalais išvažiavęs į Telšius J.Jabl(Als). Jis reikalais buvo išvažiavęs Šlv. Kokiais reikalaĩs vaikščiojat? KzR. Vienas žmogus nuėjo pas kunigą su reikalu SI277. Ana gal išvažiavo Rokiškin su reikalaĩs? Km. Visi užsiėmę savo reikalais rš. Sunkus reikalas! Ale aš tau nieko negaliu patart Ant. Kad aš ką šneku kokiam reikalè, muno žodžius įsideda žmogus Skdv. Sutvarkyti reĩkalą BŽ267. Tu mums sąnarius ir ūmus dovanojai ir sudavadijai kiekvieną reĩkalą mūsų K.Donel. Į Zarasus atejo laimingai, atliko savo reikalus ir grįžo atgalio LTR(Slk). Skubykimės, eime, nugamykim reĩkalą kožną K.Donel. Reikalo daryt nenorit, tik akis užsipilat! Lp. Jis puikiai savo reikaliukùs aprūpino BŽ300. Su namų reikalais aš pati susidorosiu A.Gric. Jau buvom susitarę, bet tėvas visą reĩkalą pagadino Jnš. ^ Reikalas geidžia, o žirgas neleidžia LTR. ║ darbo, veiklos sritis: Išsiuntė ministrui vidaus reikalų … prašymą A1884,146. Pavaduotojas kadrų reikaláms DŽ. Reikalų̃ vedėjas DŽ. Reikalų̃ raštai NdŽ. ║ rūpimas dalykas: Kur eini? – Mano reikalas. Žiūrėk gyvulių, aš tuoj… V.Bub. Tai buvo mano, grynai mano reikalas, ir niekas to nežinojo rš. Ar vyro reikalas šitaip striūbauti?! J.Balt. Jeigu neklaus, tai neatsiliepk, ne tavo reĩkalas Grz. Geriausieji lietuvių tarybiniai rašytojai laikė savo garbės reikalu rašyti jaunimui ir apie jaunimą sp. Kelis kartus klausinėjau Rapolą, kur jis, o tasai kirto kiekvieną kartą: – Ne tavo nosies reikalas! J.Balt. O kokis reikalas mums į šį dalyką kištis ir erzinti Skirgailą? V.Krėv. Kiek tau reĩkalo, ko prikibai! Ar. Kokio tau tenai reĩkalo! Km. Neskišk mano reikalúosan Dglš. Sakau, ko tamsta lindai į mano reĩkalą! Jnš. Man čia rūpi vien sintaksės, ne tarmių mokslo reikalas J.Jabl. ║ paskirtis, pobūdis: Praktikos reikalo žodynas K.Būg. ║ kng. tikslas: Pagaliaus, aiškumo reikalui, paimkime dar vieną pavyzdį J.Jabl. Kalbos pavyzdžių sintaksės reikalui turiu iš šių vietų J.Jabl. Į giesmės tekstą nebuvo žiūrima kaip grynai į kalbinį kūrinį, jis buvo skiriamas pirmiausia bažnytinės praktikos, giedojimo reikalui rš. Ir jis čia tuo reikalu (tuo tikslu) sukinėjosi J.Jabl. ║ kng. idėja, siekis: Žymus yra pasaulio poetų indėlis į tautų kovą dėl šventojo taikos reikalo A.Vencl. Ko gero, pražudys jie sukilimo reikalą, atgrėsę liaudį V.Myk-Put. Kovoti dėl dvarininkų ir carizmo engiamų valstiečių reikalų rš. ║ daiktas, dalykas: Ir kanapėms duok ben kokį sklypgalį lauko, gėdėkis šykštuot, ir tokio reĩkalo reikia K.Donel. Kas tokiems išdykėliams gardžiai pasivalgyt ir prisisurbt saldžiai pelnytų reĩkalą kožną K.Donel. Rods, tiesa, visaip reik pilvui reĩkalą provyt, jam negana, kad tik iš viršaus jį dabinėjam, bet ir iš vidaus jis nor kasdien pasilinksmint K.Donel. Nuog jo turėti apstu visokių reikalų savo SPI379. 2. SD283, R, I, K būtinas dalykas, būtinumas, poreikis: Gramatikos reikalas tada buvo daugelio labai gyvai jaučiamas rš. Ilsėkivos! Senam labai jau reikalas! Vd. Jam labai reikalas per tą tiltą anapus upės nukakt BsPI73. Nes žino tėvas mano dangujęjis, ko yra jumus daugesn reikalas MP74. Sragiai pripažino reikalą pagelbos Žem. Toks jo čia reĩkalas – mesk ant aukšto Šd. Koks reikalas lėkti tokiam aukštume Ėr. Dėl reikalo reikia, ale aš kitaip nejimu berno kaip ant trijų metų BsPIV103. Jam reĩkalas duot Lp. Jį mumus visad reikalas ant atmintes turėt MP3. Atsirado reikalas surinkti visus Lietuvos metraščių nuorašus rš. Idant, radusis reikaluo, nereiktų nu svetimo prašyti S.Dauk. Reĩkaluo tekus, visumet ten susišelpsi KlvrŽ. Pasilikau vyno butelį, kad reikalu būtų Mžš. Mano krašte linų sėdavo tik namų reikalams V.Myk-Put. Dėl kasdieninio reikalo klumpes darė V.Piet. Pajamos sunaudojamos asmeniniams reikalams rš. Ar nebūt ir keras koks tam reĩkalui (krosniai pakurti) tikras K.Donel. Mesos parduodu reikaláms išsimokėti Trš. Sviesto kruopytę pats nesuvalgai – žiūri tik, kad parduotum, rublį kokį reikaláms pasidarytum Grk. Lytinis vanduo reikalui yra kuo geriausias A1884,353. Biednuojui atsitiko reĩkalas piningų BM253(Škn). Ima ir vėl toks reikalas pareina, kad karalaitis turėjo išjot Plv. Reikalas prispaudė, ir reikėjo važiuoti į miestą Grz. Kap reĩkalas velyja, tep reik i daryt Dkš. Reikalui esant, jis važiuoja Vlkš. Kad bus reikalas, bus ir piningų Žem. Kad reikalas bus kariauti, jis eis į kariuomenę Lnkv. Tik jei bus reikalas, pašauks juos MPs. Nebūt reĩkalas buvęs stoti Šlu. Bet reikalo buvo linksmintis BtLuk15,32. O kada tolyn irtis norėjom, įkrovė mums, ko buvo reikalo BtApD28,10. Nu pats tik apsisiausk, nu koks čia reĩkalas sulyti Brs. Argi jam reĩkalas buvo tę arkliai brukt? Lp. Jei kas į jį kreipdavosi reikale, visuomet padėdavo rš. Kožname tavo reikale pri munęs bėk P. Taip jie toli, kad negaliu nė paskutiniam reikalè [i](mirties valandą)

reikalas sinonimai

reikalas junginiai

  • (kieno) garbės reikalas, būtinas daiktas/reikalas, iškyla reikalas, nerimtas/nešvarus reikalas, nešvarus reikalas, reikalas ðtai koks, tikras/išspręstas reikalas
Ką reiškia žodis reikalauti? Visi terminai iš raidės R.