žymus reikšmė

Kas yra žymus? žymùs, -ì adj. (4) K.Būg, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ; SD456, Sut, N, [K], M, L, ŠT16 1. gerai pastebimas, juntamas, lengvas pažinti, ženklus: Žymus, skaistas, aiškus SD427. Te nelabai žymì vieta, toks urvelis Rk. Man jos (kaimynės) šviežios, tai ir žỹmios Kp. Iš pradžių dar buvo žỹmūs keliai ir takeliai NdŽ. Mūsų vagos žỹmios, švarios (išravėtos) Sur. Kalnelis, tai jis tokis aukštas, žymùs, tai jį vadina Gaidžiakalnis Srj. Žymùs pėdas, vilkas buvo Dbč. Žỹmūs mano gyvuoliai, visi balnugariai J. O kiaulės, tai tos žỹmios: kita didelė, kita maža Mšk. Jam būdavo žymùs arklys – pinigą įsiuvo Škt. Jei tik yr žymì baidyklė (vaiduoklis), kožnas bijo i kožnas parsigąsta Yl. Negerk daugiau, matai, kad žymùs (girtas) Ktk. Niaugi aš toks žymùs, kad mane teip greit visi pažįsta? Sdk. Jau diena žymi Grž. Vežimas brakštelėjo iš vietos, išsuko iš kiemo ir pro pirtelę vos žymi keliūtė papieviu bėgo pamiškėn M.Katil. Jis tarp visų vyrų jau buvo žymesnis savo kūno kresnumu Vaižg. Spygliuočių miške ne taip žymūs rudens ženklai rš. Bažnyčia Christaus turėjo būt ne paslėpta nei uždengta, bet žymi, regėtina, šviesi ir aukšta DP88. Prieg vartojimui Sakramento po viena ypatine Ciprijonas Š[ventas] rašo keturis žymus prajėvus DP140. žymù n.; M, L: Žymù kirtis ant rankos J. Dabar nebežymu, kiek čia buvo nuganyta JT338. Jau ir žymù, katro [audeklo] pusė viršuj, katro apačioj [buvusi] Alz. Dabar burokai kaip mūras, ui, nebežymu vagų, nieko Skp. Po lietu eita vilkų, bo pėdai labai žymù Krs. Lapės pėdos žymù Rud. Nei žymù tų uogų, nei ko (labai mažai) Snt. Apvynys teip žymù [aluje], skanu Slm. Česnakas dešros[e] greit žymù Mžš. A da[r] čia žymu, ka čia kelias? Grž. Labai šernai ateina, nebežymù [bulvių], kai reikia kast Žb. Raudonas siūlas žymù, bus gražesnės pirštinės Aln. Skylelės nežymù, o vanduo vis tiek sunkias Mžš. Labai metai žymù jau senyn, matai, praleidi metus, kitimet daug sunkiau Pl. Dėl trupčio nesuk galvos, nebus nė žymù Pnd. O kaip iš ryto, tai rasa nukrėsta, tai jau žymu, kur jotie paskui BsPIV259(Brt). Sako: dienelė žymù, ir eik į stotį Lnkv. Išeini, kad tiktai biškį žymù (prašvitę), ir pjauni Škt. Vakare jau žymù [dienos] ilgėjimas: šešios – da gali dirbt Mžš. Tik žymù diena, mes jau miške [grybaujam] Ėr. Susiruošęs iš vakaro visas reikmenes, tik žymu dienelei, pradėjo Dryža męsti salyklą M.Katil. Aš pažinau svainiuką nesakytą: nusvilus čiprynėlė, pečių bekurianti, – žymu, žymu mūsų svainiukas NS659(Ppl). Kokia čia marti, kokia ne martelė! Pažvilę akelės, padribę kakelės: žymu būta marčiai berniuko NS711(Brž). Laukuose daug suklampasuotų akminų, kitam akmine nevet žymu visa velnio pėdelė LMD(Sln). Keliose kaktos raukšlėse žymu suodžių nuosėdos L.Dovyd. Po valandai visus vakarus apdengė viena pažara, ir toje raudonoje šviesoje nebuvo žymu, kur baigiasi vilnys vandens, kur prasideda dangus A1886,87. Iš stuobrių žymu buvę, kad girių čia snausta A.Baran. ^ Žymu auksas pelenuose LTR(r.). Perniai karalius važiavo – šiemet vėžos žymu (akėjimas) LTR(Ob). Perniai žirgas šokinėjo, o šiemet da padai žymù (rugienos) JT468. Juodi arkliai šoka, pėdų nežymù (blusos) LTR(Ldvn). žỹmiai adv. DŽ, žymiaĩ; SD417,427,456, D.Pošk, N, M, Rtr: Seselė teip žỹmiai susenus Kair. Grožvyda žymiai graži Vd. Vanduo žỹmiai sumažėjo Vžn. Daba ale tas vaikas taip žỹmiai auga i toks mandras Grnk. Jis gyveno netoli plento i gyveno žỹmiai (turtingai) Jrb. Vyras su kirviu pamojavo, dalgiu, žỹmiai viskas, o čia [moteris] tik purinėjys, rakinėjys Krš. Šiemet ruduo žỹmiai sausesnis negu pernai Jrb. Šįmet šieno žỹmiai daugiau kap pernai Rdm. Gera buvo rast – žymiaĩ pakavota Skr. Nors jos (rezetos) žydi nežymiaĩ, bet jos kvepia maloniai Vlkv. Šiemet bulvės žỹmiai didesnės negu pernai Rs. Tę apie Čekiškę jau žỹmiai skirtumas buvo kalbos Pžrl. Kas jam tik žymiaũ, tuoj ir užsirašo Gs. Vaikai prieš aną karą buvo žỹmiai kitoniški Ppl. Barbės veido spalva labai nežymiai tesiskiria nuo durų spalvos – toks jis baltas I.Simon. Liaudies dainų eilėdaros ypatybes žymiai plačiau aptarė Liudvikas Rėza LKXIII91. Daug daiktų buvo jau žymiai sugadinti I. Dvare tuo tarpu kasdien žymiau tvėrėsi naujas gyvenimas LzP. žymỹn adv.: Žymỹn eiti NdŽ. Jau ir diena eina žymỹn Prn. 2. SD197,213, BŽ42, DŽ, NdŽ, KŽ, ŠT30 garsus, garbingas (apie asmenis): Nežymus, nedidelės giminės, ne bajoras SD196. Mūsų kaime dabar trys žymūs žmonės mirė Vdžg. Žymùs aš nemoku būti Plšk. Žymus žmogus SD17, Sut. Žymių̃ žmonių gyventa Pns. Žymùs žmogus kitų lengvai yra pastebimas FT. Kauno universitete man teko klausyti žymaus lietuvių rašytojo V. Krėvės, humanitarinių mokslų fakulteto profesoriaus, paskaitų LKXVII439. Mindaugo priešininkas Daumantas, pabėgęs į Pskovą, ten tapo ne tik žymiu valdovu, bet ir pravoslavų bažnyčios šventuoju rš. Bet klausykime išpažinimo Kleofašo apie V[iešpatį] Jėzų, kuris norint netobulas, bet tačiau brangus ir žymùs buvo DP191. Turėjo tada tuomet žymų kalinį, vadinamą Barabošius Ch1Mt27,16. Paima kas moterį dėl bajorystės aba aukštybės didžių namų, žymios kokios giminės, norint gražybės neturėtų SPI230. 3. svarbus, reikšmingas, didelis: Tik kas žỹmią šventę kepdavo pyragą Sv. I kitų pabrikų žymių̃jų buvo gerai padarytų [laikrodžių] End. Jie buvo tokie nežỹmūs, jie, trys kiemai Trakinykuos, tokie biedni buvo Mžš. Buvau žymùs vargšas, dirbau kaip velnias Btg. Galop žymią vietą užimdavę vestuvėse įvairūs tautiški šokiai LKXX114. Tarp Mažvydo, lietuvių raštijos pradininko, ir Donelaičio, pirmojo didžiojo lietuvių grožinės literatūros atstovo, Kleinui priklauso viena žymiausių vietų rš. Lietuvių kalbos mokslui ypačiai žymūs kunigo M. Daukšos ir kunigo K. Sirvydo raštai M.Birž. Kad ne ši draugija, tai kažin ar mes būtume Vilniuje nors tiek žymūs, kiek esame žymūs dabar A.Sm. Nesa didis nobažnumas ir meilė Viešpatiesp Jėzausp šitų tai šventųjų moterų, rodžias ne žodžiais tiektai, bet didžiais ir žymumis darbais DP185. Dievo darbai ir daiktai yra jo išėjimai mūsump, nes per juos mumus rodžia save patį, savo galybę, išmintį, gėrybę ir kitas tobulybes, vienok yra penki žymiausieji terp jų SPI351. Žymūs teipag yra žodžiai anie Saliomono: – Sūnau mano, klausyk graudenimo tėvo tavo, o notmesk mokslo motinos tavo MP65.

žymus sinonimai

žymus antonimai

žymus junginiai

  • žymus įvykis, žymūs žmonės
Ką reiškia žodis žymybė? Visi terminai iš raidės Ž.