vienok reikšmė

Kas yra vienok? 1 ×vienók (l. jednak) conj. K, K.Būg, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, víenok DP457,531; SD146,198, SD1,407,576, Q21, H, H154, R, R16, MŽ, MŽ20, Sut, I, N, M, L 1. bet, tačiau, vis dėlto (priešpriešiniams žodžiams ar sakiniams jungti): Vienok ne laikas man dabar raudoti Vd. Nedaug tokių [kovotojų] tebuvo, vienok jų skaičius vis augo J.Bil. Eik, berne, tu vienók žirgelį nubalnok, vesk stainion! JD11. Kodėlei apaštalai nieku nekalti, vienok tur kentėti, kodėl kartais ir kits žmogutėlis geras yra varginamas ant šio svieto BPII78. Tiškevyčia priėmė piningus ir bažnyčią išstatyti pasiėmė, ko vienok nepadarė M.Valanč. Nekurie vienok šventi vyrai užlaikė tikrą garbę Dievo ir gerus darbus S.Stan. Norint tuštpilvis, plika nugara, vienok dėvėjo ausė[je] auskarą D.Pošk. Ir jei gromatą atsiskyrimo davęs esmi, vienok nesibijo jos sesuo, uždrūtinta Juda, bet nuėjusi kekšauja BBJer3,8. Jis bylojo trečią kartą jump, ką vienok jis pikta padarė? VlnE203. Apie tai mumus rodžia Christaus priguldymas, apie kurį žinom, jog buvo nekaltas, vienok kūnu kentė PK139. Gyvata mūsų trumpa ir nepatenkanti yra, ant kurios vienók sau amžinumą arba linksmybes dangaus arba kančių įgyt ir nupelnyt turime DP472. Visame spaudžiami esme, vienok nesuspausti, abejojame, vienok nenusiminame Ch12PvK4,8. Metūse 1473 teip pat buvo badai ir marai, vienok mažesni už praejusiūsius M.Valanč. ^ Koks toks, vienok gaspadorius S.Dauk. ║ PK59,60, MP68, Ch1Jn20,29, BsPIII254(Brt) tos pat reikšmės sudėtinio jungtuko dėmuo: Bet vienok toksai kūdikis ing bažnyčią tur būti atneštas Mž119. Kiti, kurie geresniai žino, tatai esti, kurie visuosu daiktuosu nieko nemoka, o vienok tariasi vis moką, tie tokio tarnavimo ir darbo mano neprivalo Vln46. Pakirskiat medį ir pagadinkiat jį, bet vienok kelmą su jo šaknimis palikiat žemėje BBDan4,20. Tie (paukščiai) nei sėja, nei pjauja, nei kluonuosn sukrauja, o vienok juos peni Tėvas jūsų dangujęjis DP331. 2. DK61, MP134, SPI11, Vln24 antroji porinio jungtuko dalis, rodanti ryšį su nuolaidos šalutiniu sakiniu: Nors oras truputį atvėso, vienok prakaitu rasoja visų kaktos Žem. Katinas blezdingą vienók neėda, kad ir sugauna Prk. Nors mažas prūdelis, vienok žuvies yra Nm. Nors buvau tik antros klasės mokinys, vienok jaučiaus milžinas esąs, kuris, rodės, ir vilkų būrį susitikęs neišsigąstų J.Bil. Čia nesėja ir nepjauna, visi vienok valgyt gauna O. Teip vėl ir gyvata mūsų: norint visados mažinas, vienók niekas nejaučia, jog mažinas DP582. Noris anys visi pasipiktintų, aš vienok (nepasipiktinsiu) Ch1Mr14,29. Čia žmonės, norint neturi labai daug žemės,… vienok jie laiko gražų būrį arklių ir galvijų, ir kiaulių A1885,24. Noriant ta mergelė į gegužę pasivertusi kukavo, vienok motina pažino, jog tai ne gegužės balsas SntD23(intarpas). ^ Jaučias, nors didelį liežuvį turi, vienok nekalba Kos246. Norint girtas, norint be proto, vienok kakta sienos nedaužo S.Dauk. ║ tos pat reikšmės sudėtinio jungtuko dėmuo: Norint visi gerai dirba, bet vienók visi ne vienaip dirba DP384. Nes ir vėjas, norint tu jo neregi, o vienok valna yr, jog pučia DP255. 3. todėl: Esu labai liūdna, kaip avelė blūdna, vienok kad neturiu prie ko prisiglaustie (rd.) TŽI 306(Mrs).
2 ×vienók adv. vienodai, taip pat: Viut viut vienók šaukiam [ančiukus] LKK IX213(Dv). Man vienok yra N.

vienok sinonimai

Ką reiškia žodis vienokas? Visi terminai iš raidės V.