smulkus reikšmė

Kas yra smulkus? smùlkus, -i adj. (3) DŽ1, Mlk, Trk, Jrb, (1) DŽ1, Sdk, Jrb, Plv, Mrj, smulkùs, -ì (3) K, LsB257, Rtr, DŽ 1. R, N, BŽ242, Sut, I, M, L susidedantis iš mažų dalelių, kruopelių: Sietas drobinis smulkių miltų SD312. Miltus sumali ir išsijosi, stambūsius kiaulei, o tie smulkiejai eis į ragaišį Plng. Pelavynos smùlkios kaip miltai Blnk. Patys smulkieji miltai buvo vadinami pagirniais MLTEII598. Smulkiasis cukrus Lkv. Kiaulėms reik sukapot, ka viskas būt smùlkūs smùlkūs Jrb. Tada lauką kelis kartus perakėkite, iki gražiai lygus ir smulkus bus K.Donel1. Pirmą žingsnį jisai žengė smulkučiuko smėlio lauku Sab. Biškį lyna tokiu smùlkiu Trk. Smulkus lytus MŽ386. Laukuose bolavo rūkas, tarpais purškė smulkutis lietus V.Myk-Put. Smùlkus sniegas skalsus Ktk. Smùlkioji duona BzF174. Parduos … mierą smulkių miltų Ch2Kar7,18. Smulkus šienas MŽ269. Kad smùlkus šienas, tai, misli, ir prastas Sdk. smùlku n.: Spaliai blogai dega, bo kad smùlku Skp. smùlkiai adv.: Miltai smùlkiai sumalti Pc. Kai smùlkiai sukramtai, ma[n] gardus tas sūris Snt. Tada svilius, ant ugnies padžiovintus, smulkiai sugrūsk BB3Moz2,14. Smulkiai sugrūdžiu R283, MŽ378. Smulkiai sijoju Sut. Kai smùlkiai lyja, tik tada inlyja žemę Ktk. ^ Plonai verpsi – pasėdėsi, smùlkiai malsi – pastovėsi Stl, Erž, Nm, Pg. smulkỹn adv.: Smulkyn eiti LL25. Lietus eina smulkỹn Ds. 2. kuris mažo mato, mažų matmenų: Kaip sena [lydeka], baisiai y[ra] kaip spalių pilna tokių smulkių̃ smulkių̃ ašakelių Lž. Kaip tik vieną užmuša, teip tie vilkai sudrasko in smulkius šmotelius BsPIV284. Suvoliok, sutrink lig do smulkais kauleliukais (ps.) KlbIV88(Mlk). Bėk – atneši šakalių kokių smulkių̃ Šn. Ledinuko (tokia kviečių veislė) grūdas smulkèsnis kaip kito grūdo Pvn. Kai pjautuvais pjovė, pėdai smùlkūs, gražūs Aps. Vadina – ilginiai šiaudai, trakiniai jau tie – smùlki End. Aš tą smùlkiąją žolę ir išrausu, bet tu tus kiečius išpešk Slnt. Smùlki žiedukai tos žolės Rsn. Lyg ir ima purkšnoti smulkučiais lašelyčiais sp. Purkštimas smulkiais lašeliais ŽŪŽ163. Žalčio dantys toki smulkučiai, jog negalėtų jais nė įdrėksti žmogui J.Jabl. Marytės smulkus veidelis paraudo J.Avyž. Vyrai mažučiai, veido smùlkaus Ėr. Smulkaũs veidžiuko bobelė Gdž. Smùlkus kaip aguonos grūdas K.Būg. Grėtės sijonas suklostytas smulkytėmis klostytėmis I.Simon. Toks margis smùlkus, kad akys riba veizdint J. Rūbą pasiūsiąs iš tokio smùlkaus audimo, kurį tik labai geroms ir šviesioms akims tegalima primatyt Jrk97. Kur smùlkūs rašteliai, aukso jutrynėlė JV942. Smùlkios raidės, spaudmens BŽ365. Smulkučìkės šiemet uogos teužaugo Vdk. Smulkỹtės uogos Brt. Grūdai vieni stambūs, kiti smulkýčiai Pgg. Yra ir kitų be skaičiaus smulkų daiktų SPI313. Mano vainiko smùlkūs lapeliai, o bernužėlio netikri žodeliai (d.) Ds. Už jūrių marių, už vandenėlio renka sesutė smulkias uogeles LTR(Jnšk). Smùlkūs debesėliai, bulbėm sodint gera diena Rm. | Smulkioji plūdė LBŽ. ^ I smulkiais lašais klanus prilyna LTR(Vdk). smùlku n.: Man par smùlku, neįžiūriu Sb. smùlkiai adv.: Pentarda y[ra] smulkiai lašuota Šts. Žebras – smulkiai margas Kos179. Kai bulbes sėjant dangus smùlkiai debesuotas, būs daug bulbių Vkš. Smùlkiai smùlkiai margutė medžiagėlė Vdžg. Žolę sukapodavom smùlkiai, ir ėda [paršai] Dgp. Tenai ugnį kūrino beržų medžiais, smulkiai sukapotais S.Dauk. Trupinu, smulkiai papjaustau, sulaužau SD46. Maža ką pamokytas, ne tik gražiai skaitė kiekvieną knygą, bet ir rašė greitai, smulkiai V.Myk-Put. ║ kuris mažo ūgio: Aš tai tokia smùlki, jinai tai stambi Ar. Tokia nedidelė, greita, smulkùtė Jrb. Muno vaikai visi auga smùlki Brs. Smùlkus, mažiutis buvo žmogelis RdN. Septyniolikos metų vaikiukas nesmùlkus tebuvo Plt. Smulkùtis, menkutis, nieko nėr žmogelės Švnč. Tas vaikas toks smulkutė̃lis J. Smulkulẽlė motriška Šts. Dabar tokia smulkỹtė – kai aptuks, kas bus do grožis! Jnk. Smulkieji gyvoliukai taip sustyrę, jog vos parkėžina namo Žem. Su smulkesniaĩs arkliais vienvage, stambesniais – dvivage [aria] Prn. Tau visa smùlki žuvis, o man tas didelis [lydys] Ėr. Ir kokių tik aibių nepridaro šie smulkutėlaičiai priešai (virusai) rš. Aš apsiversiu smulkia žuvele, kur landinėja gilias mareles (d.) Rš. Čiulba ulba paukšteliai, čiulba ulba smulkieji žaliajam vyšnių vyšnelių sodely LTsII153. ^ Dieve duok smulkų gimdyti, o didelį augyti KrvP(Žg). ║ trumpai tariamas: Viename linksnyje kamieno balsė būdavo stambesnė, kitame smulkèsnė Jn. ║ išreiškiamas trumpu pasakymu: Smulkiosios tautosakos (priežodžių, patarlių, mįslių ir kt.) žanrai atsirado gilioje senovėje ir turi senas tradicijas rš. 3. BŽ242 esantis stambesnio piniginio vieneto nedidele, mažos vertės dalimi: Smulkūs pinigai R225, MŽ300. Visumet smulkių piningų prisipylusi Lž. O atėjusi viena našlė ubagė įmetė du smulkiu pinigėliu BtMr12,42. 4. tankiai, glaudžiai padarytas: Smulkiū́sius šepečius vadina jekeleliais Vkš. Tad vėto par kretuliuką smùlkįjį, par retą jau nebvėto LKT51(Klk). ║ sulydytas be stambesnių dalelių: Smùlkio akuoto dalgis geras, o stambio – prastas Šts. Tekėlas arba galąstuvas, reikia, kad būtų smulkus rš. 5. plonas: Gražus kailis, smùlki vilnelė Pc. Linai buvo ilgi, smulkaus pluošto, stiprūs rš. Ta tos pašukos tokios jau smùlkios, tokios jau gražios Trš. Smùlkus audimas, smùlkus ir siūlas! Jrk97. Toks smùlkus – gali gniaužte pergniaužt – nieko nėr Klt. 6. Žr tankiai, mažais tarpais daromas ar vykstantis: Pasiekęs vidurį pievų, jis pajuto, kad kas tai (= kažkas) bėga smulkiais žingsneliais paskui jį SI373. Ant ko tu mane pažinai: ar ant smulkiųjų žingsnelių, ar ant skaisčiųjų veidelių? LB74. Smùlki kalba anos, tik spėk klausyties DūnŽ. Jo smakras tirteno smulkiu virpuliu J.Balt. smùlkiai adv.: Kad jauna buvau, smùlkiai ir greitai paejau Plng. Klausaus, ką ans taip smùlkiai šneka Krš. Blezdingos anos moka šnekėti smùlkiai NmŽ. Smùlkiai taip juokias, gražiai Grd. Kažkas smulkiai ir plonai sukikeno kampe rš. 7. reikalaujantis gero matymo: Jam akys pasilpo nuo tų darbų smulkių Mžš. ║ pajėgiantis įžiūrėti labai nedidelį daiktą: Smulkus i matymas y[ra] reikalingas [, taisant laikrodžius] End. smùlkiai adv.: Taip mato, bet taip smùlkiai nebmato Nt. 8. išsamus, detalus: Skersai geležiukas skersinukas neturia tokio smulkaũs pavadinimo Jrb. smùlkiai adv.: Smùlkiai viską aprašysiu Jd. Iš kur jūs viską smùlkiai žinot? Snt. Visur iškrėčiau smùlkiai, bet niekur neradau [piniginės] Ktk. Vedi liuobav smùlkiai pasirokuoti Ms. Tas išsižergęs, be paskubos apžiūrinėjo smulkiai savo statulą, savo drabužius, savo veidą Pt. O kai ateidavo Šarūnės laiškas, Steponas turėdavo jai viską smulkiausiai perpasakoti V.Bub. 9. neturintis didelės materialinės vertės: Iš smùlkių [ūkio] daiktų nieko nepardavoju DūnŽ. 10. kuris menko materialinio pajėgumo: Smulkiuose ūkiuose neįmanoma žemės ūkio mechanizuoti rš. Visas krautuvėles smùlkias iškratė Ėr. ║ turintis nedidelį, menko pajėgumo ūkį: Smulkusis valstietis sp. Simono Stanevičiaus tėvai buvo smulkūs bajorai rš. Kur buvo daugiau smulkių augintojų, buvo įsteigti prie geležinkelių runkeliams priimti punktai rš. 11. be didelių užmojų, nereikšmingas, menkas: Nėr smulkmenų – tera">tėra tik žmonės smulkūs rš. Dramaturgas parodo smulkią Tomo Merkio sielą, žemą moralę rš. Ir mes patys, ir mūs dienos – smulkios, nebedrįstam eikliom vėtrom jot S.Nėr. smùlku adv.: Ir visa, kuo sirgo ir liūdo, ir džiaugės širdis, taip smulku ir menka V.Myk-Put. 12. End nereikalaujantis daug jėgų, nesunkus: Atvažiuo[ja], čia tus darbus apdirba munie i nieko, o tus smulkiūsius, kiek jau ką galiu pati, tiek dar bovijuos Trk. Kol galėjau, smùlkius darbus padėjau dirbti Grd. 13. skystas: Jis ne kūdas pienas, tiktai ką smùlkus Pnm. Tušas gi smùlkus, možna gi pritraukt parkelin Pnm. 14. lipšnus, švelnus: Stambus (šiurkštus), ne smulkùs žodis KII283. Nieko sau bernelis, smùlkus Prng. ║ R346, MŽ463 subtilus, jautrus: Jis turi labai smùlkų gražumo pajutimą KI529. 15. smarkus. smùlkiai adv.: Būs blogai, jau ans pasiuto smùlkiai Šv. Nieko negausi, pasiusk smùlkiai! Krš. Pasiusiu smùlkiai, jei neliaustės keikę Šts. Motina dabar yr[a] įsiutusi ieškoti pančekų smùlkiai Trk. ◊ į smùlkius mìltus Skr, Erž visiškai, labai smarkiai (sudaužyti): Ratus į smùlkius mìltus sudaužė Kair. smùlkiai bezdė́ti vlg. 1. Skr baimintis, jaučiant pavojų: Daba i bugaltorius smùlkiai bẽzda: jei revizija čiups – taigi kalėjimas! Sml. 2. sunkiai verstis, suktis: Jo kaimynas šiemet smùlkiai su pašaru bẽzda Grž. Lengvai dirbsi – smùlkiai bezdė́si M.Unt. Ne kulsi, ne malsi, ne duonos kepsi, užpečky sėdėsi, smùlkiai bezdė́si JV3.

smulkus sinonimai

smulkus antonimai

smulkus junginiai

  • smulkus lietus, smulkus pinigas, smulkūs pinigai, smulkūs skelbimai
Ką reiškia žodis smulkut? Visi terminai iš raidės S.