reikalingas reikšmė

Kas yra reikalingas? reikalìngas, -a adj. (1) DŽ, Ob, Dv, Rm, -à (3) Azr, reĩkalingas, -a (1) DP455,519 1. SD283 kurio reikia, be kurio negalima išsiversti: Be senųjų sunku būtų jauniesiems išlikti. Ne visados tik stipri ranka reikalinga V.Krėv. Buvo laikas, oi buvo, kai tarp linksmo jaunimo reikalingi mes buvom svečiai Mair. Tavo daina reikalinga, – kaip saulė, duona, vanduo S.Nėr. Patsai gerai jaučia, kad mažai kam bereikalingas J.Bil. O tėvui martelė buvo reikalinga P.Cvir. Pradėjo šešis vaikelius savo piningais leisti į mokslus, pripirko gan kningų ir pabūklų, mokslinyčiai reikalingų M.Valanč. Augalams augti būtinai reikalinga šviesa, šiluma, oras, vanduo ir maisto medžiagos rš. Labai reikalingas R109. Dabar jam gyvai reikalinga ir pinigų pašalpa J.Jabl. Kad reikalìngas, tai pasiimk tą indą, o kam jis naikyt? Vv. Ir senas žmogus reikalìngas Nmč. Dabar seni niekam nereikalìngi Pb. Kam ãnas man reikalìngas JnšM. Reikalìnga pagada And. Ana plempa, liežuvį paleidus, nereikalìngus daiktus J. Ji tankiai drūčiai nereikalìngą žodį pasako Skr. Galėtų būt reikalinga MP62. Regėjos man už reĩkalingą … parodyt jumus ant to sakymo, kokis yra tikėjimas DP535. Apie antrą daiktą, krikščioni reikalingą DK44. Daug … šauksmų nereikalingų̃ DP166. Ežiką mačiau: jis ir peles glumina – anas reikalìngas Rod. Pelynos karčios ir reikalìngos An. Susiginčijo, katras iš jųdviejų reikalingèsnis Sv. Jam stinga reikalingiáusių daiktų BŽ297. Tas tatai parsergėjimas už visus kitus visų reikalingiausis yra gyvenime P. Reikalìngasis K; H167 ^ Reikalingas kaip šuns balsas muzikantui J.Gruš. Reikalingas aš čia tai kai šuva bažnyčioj Vlk. Reikalingas jai tekėlas (tekėjimas, ėjimas už vyro) kap šuni lazda Vlk. Tu man tiek reikalingas, kaip kumelei kiškis LTR(Rm). Reikalingas kaip tuščiam tvartui kaištis LTR(Vl). Reikalingas kaip karpa ant nosies LTR(Srd). Teip esi čia reikalinga, kaip ožys kopūstūse ar kiaulė bulvėse VP46. Reikalinga kaip šuniui penkta koja LTR(Rs). Reikalinga kaip šuniui lazda PPr411. Reikalìnga lyg tilte skylė Krn. Reikalingas kaip pernykštis sniegas Ds. Reikalingas kai šaukštai po valgio LMD. Tu čia taip reikalìngas, kaip druska in viralą (labai reikalingas) Kt. Kiškiui kojos, jaučiui ragai reikalingi LTR(Ds). Abu labu, tik Dievui netinka, velniui nereikalingi KrvP(Vb). Geriau liežuvį už dantų palaikyk, negu nereikalingą žodį pasakyk KrvP(Lbv). Kas žmogui reikalingiausi? (oras) LTR(J.Jabl). Koks akmuo reikalingiausias? (girnų) Ms. Kas yr[a] svarbiausiai reikalingas, o su rankomis nepaimamas? (akys) Grg. Visiem reikalinga ir visi bijo (ugnis) Slk. Kai reikalingas – išmeta, kai nereikalingas – pakelia (inkaras) LTR(Pnd). Du apiskritūs, trečias ilgas, visam svietui reikalingas (žirklės) LTR(Dkšt). reikalìnga n.: Dabar visi suprato, kaip reikalinga jiems turėti koks ginklas J.Jabl. Ne visi žino, kas reikalinga yra mūsų kraštui GK1939,43. O ko tu reikalinga čia žiūri? DS144(Šmk). Rankas susidėjus po turgų vaikščio[ja] i šneka, kas nereikalìnga Jrb. Kas yra reikalinga ižganymu jūsų? MP183. reikalìngai adv. K, DŽ, reikalingaĩ: O kaip nereikalingai čia Jonas pasipainiojo! rš. Krūkterėti, nusigąsti nereikalingai I. Dirbk, kas reikalìngai, nebovykias Šv. Gerai ir reikalìngai DP256. Prirūko viškai nereikalingaĩ Lkm. Jį visai nereikalingaĩ (nekaltai) nušovė Ėr. 2. Q71, R, N kuriam ko reikia: Jis buvo arklio reikalingas J.Jabl. Ir man kažkodėl baisiai norisi dar kartą pamatyti senį, pažiūrėti, kaip jis guli ten, sulenkęs savo paties perpjautą pirštą, nurimęs ir nieko nebereikalingas, niekieno neapraudamas J.Balt. Du gyvenimo apiplėšti žmonės, labiau kaip bet kada reikalingi vienas kito J.Avyž. Sugrįžęs gausiai sušelpiau visus reikalingus paramos J.Balč. Tavo broliuku abu mažu ir globos reikalingu V.Krėv. Mes nesame reikalingi, t. y. neprivalome, jūsų pagalbos GK1939,43. Panašaus rašto ir mes esam reikalingi K.Būg. Kaip tik ponas buvo reikalingas į dvarą panaktinio Žem. Priplaukė pri kažkokio miesto ir meldė, ko reikalingas M.Valanč. Suprantu, ko ans reikalìngas Trk. Prašmatni buvo, visokių išgalių reikalìnga Krš. Ans motriškos reikalìngas Krš. Mūsų kumelė reikalinga driganto Skd. Pakelingas naktigulto reikalingas O. Gal esi darbo reikalìnga – vilnas suverpk Krš. Už arų dirbimą reikalìngi mokėti Jdr. Kol gyvas, reikalìngas tos kapeikos Krš. Ans yr pinigų reikalìngas Als. Jei reikalingas būsi arklių, pasakyk – ir gausi J.Jabl(Kp). Jie reikalìngi sviesto, o mum duoda žibalo Ėr. Visi mes reikalingi malkos Pls. Tų mėšlų nereikalingà y[ra] i neveža Lks. Reikalìngi laukeliai lytaus Grd. Reikalìngam žmoguo tokia torielka gera Lkv. Labai reikia reikalingo žmogaus, kad nupirktų Mžš. Reikalingám žmogui neduoda važiuoti Ėr. Kurgi dėjosi jo dar jaunose dienose turėtoji suotaupa? Pasidalijo ja su reikalingaisiais LzP. Kursai turėtų šio svieto lobį ir regėtų brolį savo reikalingą ir uždarytų širdį savo nuog jo, kaip gali meilė Dievo pasilaikyti jamimpi? VlnE85. Iž visokių šalių reikalingi esme apgynimo PK135. ^ Eiklus arklys lazdos nereikalingas KrvP(Krsn). Moka ne turtingas, bet reikalingas Tr.

reikalingas sinonimai

reikalingas antonimai

Ką reiškia žodis reikalingumas? Visi terminai iš raidės R.