mokėti reikšmė

Kas yra mokėti? 1 mokė́ti, móka, -ė́jo 1. tr., intr. SD252, R97, K duoti pinigus ar kitokias vertybes, atlyginant už ką nors panaudotą, įsigytą, atliktą ar apsiimtą, įsipareigotą padaryti: Negaliu valioti mokė́ti taip brangiai J. Gėrė dieną, gėrė naktį, mokėt nemokėjo KrvD122. Gėrėm, valgėm, o nėr kuo moka Švnč. Brangiai mokėtas, bet niekam nevertas Vrn. Kam brangest mokė́su Zt. Brangiai mokė́j[o] tuos grybus. Dabar ne tep móka juos Dv. Brangiai tą biedną vilną moki MP276. Visą tą algą sargas iždo par ketverius metus ištikimai mokėjo M.Valanč. Po rublį dieną móka ir valgẽna OG284. Jau rūbus tai, vaike, čėdyk – pinigai mokė́ta Klt. Pirma javu mokė́j[o]: rugiais, miežiais Šlčn. Kokį darbą dirbi, tokią ir algą moka Ds. Reik procentai mokėt – jis neišsimoka BsMtII74. Tavo žemė, tu ir mokestis mokė́k Dkš. Mokamoji diena (diena, kurią moka) Vr. Nori mokỹ (mokėk), nori nemokỹ Prng. Móki ažmoki (daug, brangiai moki), kap ką kas padaro Dglš. O kur mokamója knyga (knyga, kur surašyti mokesčiai)? J.Jabl. Grįžkite, broleliai, į aukštą kalną, kur zvanoja varpai netraukomi, kur raud raudojėliai nemokami JD1203. ^ Ne bagotas moka, ale kaltas (skolingas) Žmt. Kas perka, tas moka Krtn. Ką nuderėsi, nemokėsi Ds. Moki pinigą – žiūrėk tavorą LTR. Viduj nakties tiek možna mokė́t (sakoma, kai kas nors labai pigiai parduodama) Trgn. Ką akys mato, tai kišenis moka NžR. Greibia nagai, o moka nugara KrvP(Pln). Moka kaip tėvo skolą (be jokio reikalo) Ds. Nereikia žadėt, kad nenori mokė́t! Ds. | refl.: Ne keliškaĩ pataisytas buvo muno kelio taislius, ir gavau mokėties piningais Šts. 2. intr. prk. atsilyginti kokiu veiksmu už kieno padarytą veiksmą: ^ Už gerą geru mokėk PPr137. Žmonės piktu už gera moka Tat. | refl. Rod.: ^ Juk visada už gerą piktu mokas S.Dauk. 3. tr., intr. Vlkv, Žm, Ob kainuoti, atsieiti: Gorčius druskos tuolaik mokėjo visą auksiną, tris dešimtis skatikų Vaižg. Ir ta medžiaga pašėlusiai moka! Žem. Kelionė tau nieko nemokės, nes aš tave nuvešiu ir parvešiu dovanai Š. Kiek móka šitas arklys? Grš. Jis žino, kiek móka darbas Žml. Ar brangiai moka kiaulėms? J.Jabl. Kiek móka duonai? Sb. Daiktai, taip brangiai mokami, turi būt geri J.Jabl. ^ Laikas moka, ne prekė J.Jabl. Darbas pinigus moka KrvP(Jnš). | refl.: In pavasarį arkliai gerai mokas Rod. Kiek višta mókasi ant svaro? Jrb. \ mokėti; antmokėti; apmokėti; atmokėti; damokėti; įmokėti; išmokėti; numokėti; pamokėti; permokėti; primokėti; sumokėti; užmokėti; paužmokėti
2 mokė́ti, móka, -ė́jo tr., intr. K; SD380 sugebėtidaryti; žinoti, būti išmokusiam ko: Mes mokėsim kovoti ir dirbti, mūs jaunystės ugnis neužges V.Mozūr. Vargšelė nemók par trobą pareiti (neįtinka uošviams) Krš. Kiti moka dejuoti (be didelio reikalo dejuoja) Ėr. Aš neduosiu tos dukrelės, kuri moka šilkus verpti JV283. Tu nemokėsi ugnelės sukurti, tu nemokėsi aslelę iššluoti (d.) Grk. Tikt jis temoka laive sėdėti KlvD31. Kad mokė́čiab, pagiedočiab Brsl. Pramanė mane bernytį nemokantį dainuoti KlvD158. Jis moka kalbėti R62. Plaukė i nuskendo bemokėdami (nors ir mokėjo plaukti, bet vis tiek nuskendo) Vgr. Reikia, ka būtum mókąs meistras Brs. Ana už mane bus mokantèsnė J. Nė savęs pasirašyti nemoku (esu beraštis) Šts. Žinoma, kas moka vogti, moka ir teisinties Žem. Moka liežuvį turėti už dantų rš. Reikia mokė́t apie jį (vyrą) vaikščiot Eiš. Darbas jo nemokėta dirbti J.Jabl. Jau mirt laikas, o dar nieko nemóki Jnš. Darbo móka, ir ko daugiau?! Lnkv. Ar moki kokį amatą? J.Balč. Mokėta [giesmių], ale užmiršta Ad. Senų miškai mylėta, tūlon giesmėn dėta, mūsų tėvelių visos tos giesmės mokėta A.Baran. Kiek aš tų dainų mokė́jau, kiek pasakų! Brt. Tiek istorijų iš galvos moki! Lp. Ko mes mokomės, ne visa ir ne visiems yra mokėtina FrnS126. Tada nežinau tavo brolį Aroną ..., mokantį gerai kalbėti BB2Moz4,14. Jie nei mokė́jo, nei žinojo DP323. ^ Kaip kas moka, tep šoka Mrk. Nemokėdamas ir aslos neiššluosi LTR(Vdk). Niekas mokėdamas negimsta Lp. Ko nemoki, nedaryk Mrk. Visus darbus mokėsi, visus badus kentėsi (devyni amatai, dešimtas – badas) Grg. Daugel ko mokąs nėko gerai nemoka KrvP(Vkš). Ko Jonukas neišmoks, to ir Jonas nemokės (mokytis reikia, kol esi jaunas) LTR. Visi nori mokėti, bet ne visi mokytis LTR(Vl). Ką móki, ant pečių nenešioji (mokslas ne našta) Jnš. Moki žodį – žinai kelią LTR(Vl). Kad nemóki vyžų pint, važiuok pėsčias Bsg. Buklus ir žąsinu moka arti Tsk. Gerą duoną turėjo, tik jos valgyt nemokėjo KrvP(Al). Kitą pamokyti bet kas mokam (lengva kitam patarimus duoti) J.Jabl. Miegoti ir meška moka LTR(Vdk). mókamai adv.: Iš gausių kalbos faktų mokamai daromi apibendrinimai, išvedami dėsniai rš. ║ galėti, pajėgti (atsiminti, iš atminties pasakyti): Nemoku gerai atsiminti kelią, kur mane vedė J.Balč.

mokėti sinonimai

mokėti junginiai

  • (iš)mokėti, atlyginti, (kam) per mažai mokėti, (mokėti) sugyventi su žmonėmis, (už)mokėti, (už)mokėti iš anksto, mokėti pašėlusią kainą, pajėgumas mokėti, pajėgus mokėti
Ką reiškia žodis mokėtojas? Visi terminai iš raidės M.