sargas reikšmė

Kas yra sargas? 1 sárgas sm. (3) Rtr, Nmč; Q602, CII453, H, R, R390, MŽ, KBII54, M, L 1. SD355, KII332 sargybinis: Nedorėlis, sako, po sargaĩs esąs Šts. Sargams paliepsiu jį varyt šalin Vd. Žemei didžiai padrebėjus, išgąstis apėmė sargus Mž277. Pilotas bylojo jumpi: turite jūs sargus, eikite ir pasaugokite VlnE214. Liudija patys sargai, žydų grabop jo pristatyti BPII9. Sargaĩ grabiep DP180. Kraujas tesi [= tesy?] tas ant galvos sárgo ano MP94. Sargai už durų sergėjo kalines Ch1ApD12,6. Kėlės galybė amžina, grabo ženklo nekrutino, sargus savo patramino SGI122. Kūnas tavo … sargais apstatytas MKr18. Visur pastatyti sargai, nėra kaip išsprukti JD1115. Pargrįžta iš karės tėvynės sargai DvD41. Vyriausybė ir sargus prie ano buto pristatė Ns1858,2. Nuejo prie rūmų, bet sargai neleidžia jos an karalių LTR(Ds). 2. Mž345, R213, K, LL240 saugotojas, prižiūrėtojas: Namykštis sargas SD242. Be sargo SD332. Sargas šventenybių arba branginybių I. Vienu rozu sárgu buvau Glitiškėse tvarte Pb. Sargaĩ pirkelę paskūrena ir ažmiega Ktk. Sargám irgi gerai, kai žino savo darbą Skdt. Mokyklos sárgas NdŽ. Sargo būdelė PolŽ33. Juodus žalčius ir driežus kaipo sargus savo numų laiko S.Dauk. Prie šunelio sargo motinai jau saugiau mokyti (spaudos draudimo metais) rš. Šuo, šuo, šunelis, trobos sargelis N19. Turiu šunį margą, ištikimą sargą LTR(Užp). Prie tos lovelės būčiau sargeliu JD680. Pristatė pelėdą … sárgu prie pelės olos Jrk42. Eš bau nebūsiu sargas brolio savo? BB1Moz4,9. Idant mūsų sargu būtų, nuog viso pikto atgintų PK36. Laikytų pakajų, mielaširdystę, teisybę, būdamas sargu ir gynėju provų tavo MKr39. Ponas est sargu tavuoju KN102. ^ Šuo piktas – sargas geras LTR(Lkv). Vartai stovi, už vartų – balti šunys, už šunų sėdi sargas. Kas įpuls, tas pražus (burna) LTR. 3. NdŽ, Km ratelio stulpelis ritei įstatyti. 4. NdŽ lytlauža: Kad nebūt sargų, būt tiltą išnešę Krik. Sargo briauna tokia aštri – ledą tuoj suskaldo Krik. 5. Prk rakto barzda, karpai, danteliai: Nulaužiau rakto sárgą Ig. Rakto sárgas nusuktas Dkš. Nesuk smarkiai, gali sárgą nulaužt Alk. 6. NdŽ, KŽ šautuvo taikiklis. 7. tam tikras tinklo įtaisymas: Vedinio sargus užkabina už žvejo ausų: žvejys girda, ar įlindo žuvis į tinklą Trš. 8. žr. sarga 4: Ypačiai [vargina] gvaltai, sargai, šarvaikai ir talkos, reik per dienas ir naktis dvare rantyt malkas D.Pošk. Su visais padarais reikėdavo eiti į sargą Zp. Kas dienelę baudžiavojam, kas nedėlią sargus nešat LTR(Mrs). ◊ angelaĩ sargaĩ NdŽ; ángelas sárgas tokia katalikų šventė spalio 2 d.: Taip ir šventas Mykolas atėjo, o jam iš paskos ir angelai sargai J.Balt. Nuo angelo sargo lig prasidės po laukus darbai – [reikalavo dirbti] nuo saulės lig saulės rš. ángelas (ãniolas; I) sárgas 1. bažn. geroji dvasia, sauganti žmogų: Aniolas sargas, priveizdėtojas, apgynėjas žmogaus SD2. Meldžiuosi … angelui sargui DK64-65. O kairiajame altoriuje nebuvo nei Kristaus, nei angelo sargo. Čia stovėjo Dievo motina Marija J.Balt. 2. globėjas: Zosė sakė atsilikusi, džiaugdamos savo laime – susitikusi savo geradarį globėją – angelą sargą Žem. krokodìliaus sárgas Blv toks paukštis (Cursorius aegypticus). sárgas var̃gas spėjikas, dalijant žiedą; plg. 2 sargis: Sarge varge, kur žib žieds? J.
2 ×sar̃gas (rus. cepьги) sm. ppr. pl. (4) NdŽ, Tvr toks kiaulės pakaklės spenelis, pakabutis: Kiaulių su sargaĩs už bekonus, sako, nebepriima Lš. Reikėjo paieškot paršiuko su sargaĩs – geriau sekasi Srj.

sargas sinonimai

sargas junginiai

  • naktinis sargas
  • Juodauodegis rifinis sargas, Zebrinis rifinis sargas
Ką reiškia žodis sargautas? Visi terminai iš raidės S.