vartai reikšmė

Kas yra vartai? var̃tai sm. pl. (2) 1. BBJer31,38, SD1196, R, R350, MŽ, MŽ469, D.Pošk, KBII53, Sut, N, I, K, M, L, Š, Rtr, DŽ, KŽ tvoros ar gardo įeinamoji ar įvažiuojamoji anga, ppr. užkeliama ar užveriama sąvaromis; atkeliama ir užkeliama tvoros ar gardo dalis, sąvaros: Atkelk ir užkelk vartùs J. Žiūriu – visų var̃tai ažkelti, o jo atlapi JT244. Var̃tai atkili –svetimos vištos įėjo Ėr. Rišė žirgus var̃tuos, patys ejo daržuos JT254. Arklį par vartùs pririša Lz. Važiuodami pro vartùs, ažkliuvo varčios Sv. Aš tiktai vartùs atdariau ir nubėgau Arm. Pamačiau jau rytą – vartùs kelia, atkėlė vartùs, įleidė visus Plvn. Užkeltūs var̃tai – neleidžia tų kvieslių Ppl. Anie patys paėmė ir uždarė tus vartùs Trk. Aš jau pas vartùs stoviu ir laukiu Brb. Neužsidarys ne šunie gerklė, ne var̃tų spėsi darinėti (daug kas lankydavosi) Sd. Pamatė, ka vėjas [kapinių] vartùs uždarė, o stulpaspaskos [seka] Sdb. Versiu vartus ligi galo, duosiu žirgui visą valią D7. Kiemo var̃tai sunarinti į kupetą i pakelti an stogo Vgr. Ir tavo jaučiai pro vartùs vaitodami žergia K.Donel. Atidaryti kiemų var̃tai, karvė žino savo kiemą Ppl. Įkišė var̃tuos [karvė] koją, nu ir negali ištraukt kojos – duoda, pyška Kp. Kiaulės snukis didžiausias, švilpt varteliùs – ir iškėlė Kp. Ka jaunas, plikt par vartùs – ans ir eita sau kaip katinas Yl. Ir išejo brolelis, išsinešė kardelį, o ir iškirto vartų lentelę, tikt ne muno vargelį StnD20. Gretu tų kapų var̃tų buvo kryžius Jdr. Dvaro var̃tai užpustyti, drūtai uždaryti (d.) Srj. Miesto vartai SD18. To miesto vartùs atadarys mumus DP542. Sargai laukė prie penkerių [miesto] vartų LMD(Žg). Audringesnę dieną jachtoms sudėtinga įvairuoti į siaurus uosto vartus sp. Būs pri var̃tų pririštas liūtas, nebijokiat, sako, nėko nedarys (ps.) End. Tokie baisi šunys pririšti pri vartų besantys Dr. Vartų viršus ėjo smailyn ir baigėsi gudriai išpintu kryžiumi M.Katil. Rytiniame kampe stovėjo kvadratinis vartų bokštas su arkine anga ir pakeliamais vartais rš. Aukštesnieji vartai R270. Skliautiniai var̃tai NdŽ. Nuejom lig var̃tų, didiejie [bažnyčios] var̃tai atidaryti jau jauniesiem įeit Kp. Su maršu [palydėjo] lig pat bažnyčios, tų šventoriaus var̃tų Akm. Augo jovaras vartuose LTR(Krsn). Anytėlės dvarely vargai var̃tuos rašyti JD513. Vartuose Jeruzalem stosis mūsų kojos PK92. Karalius patlabai buvo besėdįs vartuosu Benjamin BBJer38,7. Elgeta … gulėjo var̃tuosemp DP270. V. Christus artinos var̃tump miesto DP335. Batiuška eina kap kartais var̃tuosui LKKII216(Lz). Vidur var̃tų terp dviejų stulpelių tę aš nakvosiu trečiąją naktelę TŽIV605(Pn). Po močiutės var̃tais, motynėlės var̃tais augo, dygo žolynėliai, balti dobilėliai JV414. Tę terp var̃tų stovi kas baltas LB176(Grl). Varteliùs ažudedu, tai nelenda galvijai LKT318(Imb). Atkelk vartelius, įleisk palšus jautelius JD1005. Išjodams tėvelis jupelių pirkti, užkėlė užvėrė vario vartelius JD712. Kai važiuota par kiemelį, vartẽliai kilota (d.) Mlk. Mūriniai dvarai, mėlyni langai, suvartiniai varteliai KrvD129. Liūliuo[ja] jūrės maružėlės po močiužės varteliais ArchIV599. Terpu bromo vartelių močiutė stovėjo VoL443. Šluotą paimu, ant varčiùkų padėdavau – neidavo čigonai (prt.) PnmŽ. Toks buvo aptvertas kiemukas, tokie varčiùkai Akm. Negalėjo pro vartukùs įeiti, šokinės, matai, per tvorą End. Man kad iš vartė̃lių su mašina išvažiuot, važiuotau Rod. Palei [kapinių] vartėliùs mano žmogus guli Ratnyčion Drsk. Ik vartė̃lių palydžiu, kad saulės neižneštų (juok.) DrskŽ. Kap išsileido lėkt, tai gerai, kad pas vartėliùs stovėjau, tai pastvėriau Pv. Ko palinko varteliai, ko palinko vartyteliai? (d.) Tvr. Geležiniai raktytėliai, cidabriniai vartytė̃liai JD221. Vario vartaičiai, misinginiai raktaičiai KlvD12. O ir išėjo sena anytėlė, o ir atkėlė vario vartužius JV947. | prk.: Atverk vartus tam, kursai tavęsp tuskena Vln60. Ką jie giedodami taip sunkiai neša pro atdarus gyvenimo vartus? J.Marcin. Dygūs erškėčiai skaudžiai apipynė mūsų amžino kelio plačiuosius vartus J.Aist. Lietuvoj karo var̃tai (per ją vis eina frontas) Smn. Bernas su tais var̃tais (išgverusia armonika) plėšia kiek tik gali Upt. Kūno paviršius yra tie vartai, pro kuriuos iš organizmo pasišalina šiluma V.Laš. Tai (puikybė) vartai, per kuriuos klastingojo pagunda įeina į sielą V.Krėv. Jis dažnai klambena var̃tuosemp širdies mūsų DP41. Nenorėjau, kad ilgai pry vartų mylaširdystės muno stovėtumi P. Oi dukrele lelijėle, kam atdarei vėlių vartus? (d.) TŽI156(Vlk). Nuog vartų smerties pageistop gyvenimop sugrąžinti teikeisi brš. Atrakino vartus ižganymo brš. Christus … atvėrė mums dangaus vartus Mž264. Var̃tai (galybė) peklos niekad neįveiks bažnyčios jo DP79. Visi apie Dievą stipriai tikėt ir ižpažint turime, prieš žydus, turkus, pahonis, heretikus ir visus vartùs pragaro DP252. Ir tavo sėkla paveldės duris (vartus) savo neprietelių BB1Moz22,17. Ji bus pagirta iš vaisiaus rankų jos, ir jos darbai turės ją garbinti vartuosu VlnE161. ^ Gimtoji kalba yra tartum vartai, pro kuriuos visos didžios ir vaisingos idėjos pasiekia žmonių sielą rš. O ekėčios iš medžio padirbtos, tei kai var̃tai seniau Mšk. Kur nyrini neužkėlęs vartų? – O kam tu esi? Tavo žargtai kaip vartai! M.Katil. Gerklė kai var̃tai (didelė) Tr. Gina kap šventas Petras dangaus vartus Mrk. Jo pažadai tai tik lig var̃tų (greit užmirštami) Ds. Pijuko prižadas lig var̃tais J. Svečių valgis lig vartų (išėjus greit norisi valgyti) LTR(Vl). Kiemo valgis sulig var̃tais Aln. Apsiženijau – tas pasogas tik lig var̃tų (tuoj išleidau) Vdn. Pagyvenau kaip už Dievo var̃tų Dgl. Apsikūtojai kap po žiemos var̃tais Pv. Ir apsirengei! Nė po žiemos var̃tais nesušalsi Kt. Vilnelėm užsiklosiu, vilnelėm pasiklosiu, nė po žiemos vartais nesušalsiu LTR(Lbv). Storai prisivilkau – galiu po žiemos var̃tais valioties Krš. Itep apsirengęs, tai gali koc po žiemos var̃tais gulėt Arm. Su tokiais kailiniais galėsi i po žiemos var̃tų gulėti Grdm. Su tokiais patalais gali i po žiemos var̃tais miegoti Slnt. Akys į akis, vartai į vartus (vienas prieš kitą) B. Širdies neparodysi, neatidarysi – var̃tų nėr Sk. Kad motinėlė numirs, tai man var̃tai užsikels (niekas nebelauks; nebebus ko eiti) Mžš. Kol tėvai gyvi, kiemo vartẽliai atlapi, kai išmiršta – užsitrenkia Ps. Jei šeimyna nenor teisiai daryti, koravok ją arba parodyk jai vartus brš. Numirsi – tu par vienus vartùs, aš išeisiu par kitus (tuose namuose negyvensiu) Grl. Mano amžiaus aš jau paskutinis, kuriam dausų vartai dar neprasivėrė V.Krėv. Nebdirbu – a taip, a taip muno amžius pri var̃tų (baigiasi) Vn. Dvaro var̃tai plati įeiti, bet ankšti išeiti Pln. Platūs var̃tai išeit, siauri pareit Nm. Platūs yr var̃tai, bylo Viešpatis, ir erdvas kelias, kuris veda amžinon prapultin DP270. Peklos var̃tai platūs įeit, siauri išeit Snt. Dangaus vartai lengvai neatsidaro LTR(Šš). Šitie septyniasdešim penki metai pro vienus vartùs įėjo, pro kitus išėjo (labai greitai prabėgo) Snt. Svetimų vartų neuždarysi, o burnos geriau LMD. Liežiuvis – ne var̃tai, neužkelsi Jz. Vaikali, taip eik, ka sugrįžti galėtumi, var̃tų neužsikeltumi Krš. Liežuviui dveji vartai: kad neužčiaupsi su lūpom, užkąsk su dantimis LTR. Vargų var̃tais neužkelsi Sml. Vargui vartų neužkelsi Žg. Mainininko vartuose varnai krankia (mainininkaujant visko netenkama) B, MŽ. Pry mainininko var̃tų i varna kranka Lkv. Lindo per vartùs, ažkliuvo až varčios – pasaka iš pradžios Lz. Nunešė ganda, kad kiškio kailį pakabinęs Raivedys ant savo vartų (išsigandęs) ir kerštą lenkams dovanojęs V.Krėv. Vasarą su vartais, žiemą su snargliu užgaišti B. Žąsis prieš vartus didžius eidama nulenkė galvą – o kur dar vartai? B, B382. Laukas arklys per vartus žiūro (mėnulis) LTR(Lp). Juodas jaučias vartùs žugulęs (naktis) Asv. Be kojų, be rankų vartus atkela (vėjas) LTR(Užv). Penki tvartai (dvarai Ad), vieni vartai (pirštinė) LTR(Vs, Vl). Penki gurbai, vieni var̃tai (pirštinė) JT359. Par pilvą vieškelis, tarp var̃tų veselios (verpiamasis ratelis) JT442. Gaidys ant vartų, o uodega ant žemės (varpas) LMD. Dvejiems vartams atsivėrus, arklys žvengia (liežuvis) LTR. Raudona kalaitė už vartelių bėgioja (liežuvis) LTR. Vartai stovi, už vartų – balti šunys, už šunų sėdi sargas, kas įpuls, tas pražus (burna) LTR(Pšl). ║ šiaip kokia spraga, anga ar sąsmauka: Platūs var̃tai [perkole] bučiui statyt Grv. Balte (ežeras) toki vartẽliai yr, sąsmauka Klt. Apsergėk vartus tavo nasrų nuog tos, kuri tavo rankosu miegt BBMik7,5. 2. DŽ1, Brb, Smn, Mrk, Trgn, Tvr, Ds didelės suveriamos durys: Klaimo var̃tai pataisyti an bėgūno Mlt. Prieklaimėn įėjo jo žmona ir, stabtelėjusi vartuose, pasveikino vyrą A.Vien. ^ Ale gerklė kaip klaimo var̃tai Ktk. O sienoj didelė skylė, kaip klojimo vartai J.Sav. 3. StnŽ93 durys: Nėr nei langų, nei var̃tų Šlu. Uždaryk vartùs, ka vė[ja]s nepūstų, ka musys nelėktų į vidų Rsn. Var̃tai į stubą Rsn. Daugiaus neisiu, neisiu, nebegersiu, nei karčemos vartus nebeversiu N192. Nė vienas žmogus teneišeik pro vartus savo namų BB2Moz12,22. Ir kaip tiktai atverti buvo vartai, veizdėjo karalius ant stalo BBDan14,17. 4. Trk iš karčių padaryta puošni (ppr. apipinta vainikais) anga: Visu keliu, kuriuo laukiama pravažiuojant vestuvininkų, taisomi vartai rš. Jaunųjų sutiktuvės – reikia var̃tų Jd. O dabar ka žanijos jau, ta nupynė godo vartùs Klk. 5. NdŽ sport. du stulpai (ppr. viršuje su skersiniu), pro kuriuos stengiamasi įmušti ar įmesti kamuolį ar ritulį: Ledo ritulio var̃tai DŽ. Futbolo var̃tai DŽ. Stovi var̃tuose DŽ1. 6. BŽ65 anat. kokio nors organo anga, pro kurią įeina bronchai, venos, kraujagyslės, nervai ar pan.: Blužnies var̃tai (hilus lienis) MedŽ247. Kepenų vartai (porta hepatis) E. Inkstų vartai E. Pagrindinis plaučių plyšys beveik siekia plaučių vartus, t. y. vietą, pro kurią į plaučius įeina bronchai, kraujagyslės, nervai rš. Į vartų veną kraujas susirenka iš neporinių pilvo ertmės organų (išskyrus kepenis), būtent: iš blužnies, tulžies pūslės ir virškinamojo trakto rš. ║ Sml, Ps, Kp išoriniai gimdos žiomenys: Pagimdė gerai – pro vartùs Aln. Ėmė parvirš [vaiką] – par vartùs nejo Aln. Bobutė pasdairo ir sako: – Jau var̃tuosna [vaikas], skaudžiai bus Dv. Jos gimdą išėmė per vartùs Lš. Gimtos var̃tai jau atsidarę – greit bus ir telukas Brb. Jau var̃tai atdari, tuoj eis ir veršis Brb. ║ tarpvietė (perineum): Nedidelė sritis, esanti tarp išorinių genitalinių organų ir išeinamosios angos yra pertvara, vartai rš. 7. LKAI177(Krg, Lp) avilio dalis – lakta, landa: Avilio vartẽliai Dbč. Varteliùkai medui nešt Zr. 8. Slk, Avl, Rm, Rz, Grž ratlankio sudūrimo vieta: Par pačius vartùs ratas prasišiepė Vp. Ot drūtai ratą aptraukė – vartùs sutraukė! Mlt. 9. toks įtaisas žuvims gaudyti: Tus vartùs suspaudi i pakeli į viršų, ten kas yr, tą išgreibi Štk. Vėgėles anksčiau žvejojo su vartais arba su traukoms Vyž. 10. toks plaukų iškirpimas ties kakta, vartikšliai: Seniems iškirpdavo vartus, t. y. prilygindavo ties kakta, kad į akis nelįstų plaukai rš(Lg). Plaukus nešioj[o] su varteliais arba su taku LTR(Ad). ◊ kaĩp ožỹs (ver̃šis) į naujùs vartùs nustebęs, nieko nesuprasdamas (žiūri, spokso, įsispoksojo): Ko žiūri kaĩp ožỹs į naujùs vartùs?! Pn. Įsispoksojo kaĩp ver̃šis į naujùs vartùs Nm. plãtūs var̃tai (kam) daug galimybių: Jaunam visur plãtūs var̃tai Smn. Man var̃tai plãtūs, aš svotuojuos pas kitas Grv.

vartai sinonimai

vartai junginiai

  • Aukso vartai, CNOT vartai, Fazės vartai, Garažo vartai, Hadamardo vartai, Kvantiniai NOT vartai, Pragaro vartai, Rojaus vartai, Tofolio vartai, Vartai (Lazdijai), Vartai (Prienai), Vartai (reikšmės)
Ką reiškia žodis vartailioti? Visi terminai iš raidės V.