šeimyna reikšmė

Kas yra šeimyna? šeimýna sf. (1) Š, Rtr, DŽ, NdŽ, LKAI198; L žr. šeima: 1. LL33, Krtn, End, Nv, Mšk, Jrb, Mrj, Kt, Ign, Dkšt, Aps, Pb Šeimýna tai visi: tėvas su motina, vaikai Mšg. Kai apsėdo visa šeimýna apie stalą – net gražu žiūrėt PnmR. Daug ir susivalgo – šeši šeimýnos Žlp. Šita moteriškė ir eš – ir visa šeimýna mano Nmč. Kad būt didesnė šeimýna, tai man grabasviškum (visiškai) nebegaliu dirbt Všn. Šeimýna nemaža buvom Krs. Man šeimýna buvo didelė Kr. Nemãža esam šeimynos Žem. Šeimynai reikia pasvalgyt Lz. Ėsti negal tokiai šeimýnai spėti virti Rdn. Tokią šeimynẽlę išmaitinti reikėjo dirbti Vkš. Parves sūnus jauną marčią šeimynė̃lę dengti JD891. Iš tų trijų šimtų litų su šeimyna negalima net ir išmisti K.Būg. Šit yra duktė su visa savo šeimýna atvažiavusi Kv. Gimiau aš didelėj šeimýnoj Grv. Kai atatekėjau, visur kokios šeimýnos buvo, o dabarpavieniai Klt. Dvi šeimýna gyvena Dgp. Taip ir buvo ta trijulė lyg atskira šeimynėlė didžiulėje Dovydų šeimoje Vaižg. Išėjo visa šeimýna aitais: to[ji] Julė išsiskyrė, tas Bronius vė[l] nusitvėrė kitą Mžš. Trys vaikai, juodu du – šeimynìkė Skr. Ir jau būtų teip parvažiavęs, kad ne gera būtų šeimyna jį užuturėjus SPII181. Tarė tada Jokūbas šeimynosp savo ir visump tump, kurie buvo su juo Ch1Moz35,2. Raginimas maldosp namykščiosp, kurį turi daryti naminykas šeimynėlėsp ir vaikeliump savo PK15. | prk.: Grybas senas, jau šeimýnos (kirmėlių) yra Upt. Milžiniškos šimtametės liepos, topoliai, skroblai ir kiek spygliuočių sudarė to sodo medžių šeimyną rš. Čia po eglėm šeimýnom sudygę ruduokės A.Baran. ^ Koks medis, tokia ir žievė, kokia šeimyna, toki ir vaikai LTR(Tršk). Ir šeimynoje yra dūmų LTR(Zp). Kur tik daugiau šeimýnos, daugiau ir barnių LTR(Ds). Ką blogon šeimýnon tekėt, tai geriau per momą senėt Švnč. ║ sing. Žal, Mžš, Skp, Aps: Kiek ana tos šeimýnos augina? Tl. A ji šeimýnos da nėprasigyveno? Jrb. Šeimýna – glėbys vaikų, vienas už kitą mažesniai Rš. A žinai, tokį būrį turint šeimýnos, reik gero katiliuko! Nt. Jo šeimýna didelė, tai bele ką praryja Skdt. Motina prie šeimýnos buvo Šd. A iš didlei šeimai esat, a daug šeimýnos? Plng. Pačios didelė šeimýna suaugs Šts. Jiem šeimýnos ar nėr – vieni dujai gyvena Pbr. Tada da šeimýna, kolei sijoną insistvėrę laiko Mlt. Šiokią tokią šeimynùkę auginam Prn. Metai buvo sunkūs, reikėjo vargšei našlei maitinti penketą šeimynėlės Tat. Kad tas ponas gyveno su pačia, tai ir savo šeimynos turėjo tris sūnus kaip eržuolus BsMtII97-98(Nm). ^ Šeimýna valgo, o stalas šneka (žindantys paršiukai ir kiaulė) Krtn. 2. Visa Lietuvių draugija – tai viena šeimyna su vienokiais troškimais, vienokia kalba V.Kudir. 3. PK196, MTXXXIII, Ch2Kar8,2, BtMt10,25, J.Jabl, Vž, Klk, Mšk, Vv, Vlk, Ps, Dgp visi namų žmonės (savi ir svetimi): Seniau pri ūkininko šeimýna didelė, reik visus apskalbti Lž. Kad aš pri tokios didelios šeimýnos nebuvau Lc. Kalėdų rytą susisėsma šeimýna savo[je], pagersma, pavalgysma Krt. Pasilsėties eita šeimýna Rmč. Aš nenorėjau kariauties ne su šeimýna, ne su kuo Žd. Kitą sykį gyvenom šeimýno[je]: samdėm vaikiukų, mergikių Lkv. Kastinį vėl padirbs pri šeimýnoms – pri bulvynei Gršl. Oi barsiu barsiu savo sesaitę kas nedėlios rytelį po šeimynos akelių D45. Visa šeimyna namie gimusi alba papirkta iš visokių svetimų BB1Moz17,4. | [Dievo] šeimýna yra visi angelai ir žmonės visi DP93-94. ║ giminė: Girdėjo tada Maižiešius beverkiant žmones per šeimynas savo Ch4Moz11,10. 4. sing. col. WP155, Vln25, MP183, SD117, H, R, Sut, I, N, K, RtŽ, KŽ, Dov, Prk, Rg, Vlkv, Slv, Trgn, Km samdiniai, tarnai: Savo vaikus leido į mokslą, o šeimýną samdė Plng. Vakarais nekabino šeimýnos pri gembės (nevertė virvių vyti) Lž. Ans turėjo nemaž žemės, ... reikėjo daug šeimýnos samdyti BM355(Tl). Šeimýna dirbdavo prie lauko darbų Grnk. Grūdai pigi, o šeimýna brangi Kv. Pas aną šeimýna nepabuvo Klk. Prasti gaspadoriai, kad šeimýna nepastovi Lnkv. Da vis negaliu gaut šeimýnos Ds. Šeimyną atleidžiu MŽ. Šeimýną laikyk neatleistinai J. Kai veža šeimýną atostogų, tai gaspadinė įdeda paviržį Kp. Reik šeimýnai algas taisyti Plt. Šeimýnos neskyrėm – valgėm visi pri vieno stalo Ėr. Gerąją meisą papunelis suvalgė, o tą zupę šeimýnai devė Vvr. Nebark mane, mergužėle, po šeimýnos akelių (d.) Vv. Šeimynai – žuvių smarvė, gaspadoriuo – žuvys Šts. Šeimynãlė I. Samdysiv šeimynužė̃lę, samdysiv šeimynùžę, ale ne tinginužėlę, ale ne miegalužę JV638. Vaikus ir šeimynėlę jūsų ... patogiai išlaikyt galėtumbit PK234-235. Darbinykas iž šeimynos, šeimyninis SD35. Kartais ūkinykai gana varginami yra nuog piktos šeimynos ir vagiančios alba netikusios BPII510. Tur gimdytojai priveizdėt, idant ... vaikai tarp šeimynos dargios nebūtų DP65. Maloniai ir su džiaugsmu tą žodį priimkiat, o jūsų hūkiūsu šeimyną mokykiat Mž8. Raginimas maldosp namykščiosp, kurį turi daryti naminykas šeimynėlėsp ir vaikeliump savo PK15. ^ Nesamdyta – ne šeimýna, negimdytas – ne vaikas Kair. Ožka – ne galvijis, merga – ne šeimyna S.Dauk. Ar šeimynos eiti (eini) samdyti su riebiu sniukiu? VP6. Tiršta putra šeimynos iš buto nevaro Plt. Nekolyk dienos be vakaro, šeimýnos – be metų galo Štk. Vaikas po burną šeimynos ieško (dygsta dantys) Brž. ║ DP9 nelaisvieji dvaro darbininkai: Šeimyną sudarė prasiskolinę, dėl neturto šeimininkui pasidavę arba karo žygių metu pagrobti žmonės rš. Karalius daug tur šeimynos MŽ. 5. žr. šeima 4: Tarpais matėva besiganančias šernų šeimynas, proskynose belaigančias stirnas I.Simon. Garnys ir varlių į lizdą prisinešė, o šeimyna da miega LTR(Zp). ║ Lapė turė[jo] šeimýnos penkis vaikus Krn. Matai, iš po nakties šeimýnos yra (triušė atsivedė) Krš. 6. Aps žr. šeima 5: Bičių dvidešim viena šeimýna buvo Nmč. Tas aulys šeimynos ir medaus apsčiai turėjo S.Dauk. 7. E žr. šeima 6. 8. sing. gyventojai: Tame amžiuoje Lietuvos ūkė turėjo savo šeimynos daugiaus ne 25 milijonus S.Dauk. Platinos Vilniaus vietovė kas dieną trobesiais ir šeimyna S.Dauk.

šeimyna sinonimai

šeimyna junginiai

  • ūkininko šeimyna
  • ūkininko šeimyna
Ką reiškia žodis šeimynapalaikė? Visi terminai iš raidės Š.