sėkla reikšmė

Kas yra sėkla? sė́kla sf. (1), sėklà (3) K, GGA1885,930, Dv, Prk, Rtr; SD169, H, R, MŽ, N, Sut, I 1. žiedinių augalų dauginimosi organas, grūdas: Obuolio sė́kla, sėklýtė, sėkliùkė DŽ. Sė́klos gemalėlis NdŽ. Sė́klų parduotuvė NdŽ. Karo (kabo) obuolys, ir matyt sė́klos Ktv. Koks tavo pjovimas: sė́klas tik nūbrauki, o žolę paliekti Lkv. Puscukrinius runkulius sėklõms sėsiu, tai nereikės jų laistyt Jrb. Sėklùms auginom cviklukus Grd. Mano pačios sė́klų (mano sodinta) Brš. Sėklìkės apynio veisias Erž. Dėdutis mano auklėjo (augino) sė́klas Dgp. Iškulia čystai sė́klas Dv. Daržovės sėklų̃ parūpint Sch242. Radusios sėklų, leidos vėl nu krašto S.Dauk. Kanarėlės minta sėklomis, vaisiais ir žaliomis salotomis rš. Pirksiv mudvi, seserėle, tų navatnų sėklužių vis žaliosios rūtelės BsO9. Parnešė bernelis didžią dovaną, didžią dovaną – rūtelės sėklų LTR(Lp). Gale gryčios iš mažiutės skujos sėklẽlės išaugo didelė ir šakota eglė Skrb. Sėklelė pajuto šilumą, išleido diegelį Mš. Genys retai išaižo kankorėžį iki paskutinės sėklelės rš. Žemė… teišdaigin žolę, turiančią sėklą BB1Moz1,11. | prk.: Tą dieną į mano širdį buvo įmesta sėkla, iš kurios per daugelį metų išaugo didelė meilė gyvajai žemei rš. ^ Ir medis iš mažos sėklelės užaugo LTR(Šll). Kokia žolė nežydi, nei sėklų turi? (papartis) Sim. Balta žemė, juoda sėkla (raštas) LTR. ║ atpjauta bulvės dalis sodinimui: Iš vienos bulbės trys sėkláitės išeina ir dar pentaitė kiaulėm Azr. ║ sodinamasis kiekis: Bulvių dvi sė́klas prikasėm PnmA. 2. sing. sėjamieji, pasėti grūdai: Bloškia kur geresnius javus sė́klai Dgč. Prašau, kad paliktubėt rugių sė́klai Aps. Sėkla priseina kult rugių Rod. Te sė́klai kviečius tai surinkdinėja Pb. Atšluoja, atskiria grūdus geresnius sė́klai, su mekynom duoną valgo Aps. Sė́klai reik prakulti: jug reik anksti sėti Krp. Bačkas pripils daba javų, nu ir būs jau ten sė́klai Klk. Šituos miežius padė[jo] dėl sė́klos Mlk. Jei netura sėklõs, laiko pūdymą Šv. Lytoti metai, i sėklà prapuolė Vn. Prieg pieskai pasėj[o] kviečius, tai gal sėklà grįžo Rod. I sė́kla negrįš OG228. Tokioj prastoj žemėj negali sė́kla ateit Kp. Sėklõs prašė paskolyti, daviau Vn. Kaži, a vedum užteks tos sė́klos? LKT79(Lpl). Tai man tėvas duoda viską: ir sė́klai davė, ir maistui Grv. Rinktinė sėkla rš. Maišytos sėklos pribėrė Grž. Čia išsiveisė, išzgurdo dobilų sė́kla J. Tus sėmenis parduosi, paliks i sė́klai Gršl. Ką išraulios da rudenie, sė́klai padės Trk. Sugedus sė́kla – nedygo Ktk. Sėklos neparduoda, kad laimės neišneštų (flk.) Grž. Aš greitai užsimerkčio sė́klą i sudaigyčio LKT121(Vdk). Iš kur ėmei tų gėlių sėklõs? Pj. Sėklõs grūdas KII140. Išejo, kuris sėja, sėtų sė́klos savos DP97. Sė́kla be dirvos naudos notneša DP98. Idant tavo sėkla, čia pasėta, naudingai būtų tavi surinkta PK185. Šitai jumus sėkla, apsėkiat laukus BB1Moz47,23. Sėkla yra beriama ant dirvos ing žemę BPI209. ^ Sėkla žemės neįtręši Sim. Sėkla sėklą veda LTR(Vs). Pikta sėkla ir nesėta dygsta LTR(Grk). Bloga sėkla ir nesėta auga, o geroja ir pasėjus neauga Sch95(Rg). Bloga sėkla deginama išdygsta, geroja laistoma išnyksta Mlt. Kokią sėklą sėsi, tokią ir pjausi LTR(Vlkj). Kokia sėkla, toks ir grūdas Rm. Iš prasčios sė́klos ar išaugs geras grūdas! Rdn. Nei sė́klos, nei vėplos Dkš. Nieko neliko: nei sėklai, nei vėplai Kp. Ir sė́klai, ir vėplai reik pirkti J. Šiaudų dirva, akminų sė́kla, gyvi daiktai dygsta (lizdas, kiaušiniai ir vištukai) BsM23. ║ sodinamosios daržovės: Bulbų neturi, pirko dar sė́klai LKT235(Btr). Eikime pjaustyt sėklõs Rud. Neturiu sė́klai cibulių Klt. Tai dideli svogūnai, o sėklà tokia Vdžg. 3. veislė, rūšis: Tad būsim jau dvi sė́klas iškūlę: žirnius ir avižas Varn. Dabar jau ir mes turėsime naujos sė́klos kviečių Vrb. Bulbos labai geros sė́klos Tvr. Burokų ne viena sė́kla Nmč. Ta mūso [bulvių] sė́kla ilga, daili Lpl. Tos kiaulės visai kitos sė́klos Vrb. Jų kiaulės didesnės sė́klos, ažtat greičiau ir auga Skdt. Mūsų paršeliai geresnės sė́klos: ilgi, trumpais snukiais Trgn. Turėsim kiaulių sė́klą mainyt, mažu bus ėdresnės Gs. Tai būt gražus avinas ant sė́klos! Grš. Mūsų avelės labai blogos sė́klos Ds. Pamestas sė́klai arklyskumelys Dv. Kad dar tokios sėklos kumelukas kur nugriebus! Lp. Geros sėklõs ta karvikė, geras pienukas Vn. Jų bulius iš vokiškos sė́klos kilęs Up. Ar iš peklos tų uodų – tokia sė́kla: gera sė́kla nesvaisis, tik bloga! Klt. ║ prigimtis, gymis: Bobos mažučiutės, rūros nukarę – tokia jau žemės sė́kla Dkk. Ta sė́kla paejo, i riejas Krš. 4. giminė, padermė: Gera sė́kla: visi sveiki, ilgai gyvena Krš. Tai ta tavo sė́kla jauna išmirė Skr. Mes visi tokios juodos sė́klos (juodbruviai) Skr. Tuoj matos, kad Siručių sė́klos Ut. Pašlovintas vyras, kurs bijose Viešpaties …, stipra ant žemės bus jo sėkla Mž459. Neprietelystę darysiu tarp tavęs ir moteriškės ir tarp tavo sėklos ir jos sėklos BPII7. Kaip jis bylojęs est tėvump mūsų Abrahamui ir sėklai jo ant amžio VlnE159. Bylojo … Abromop ir sė́klosp jo ant amžių DP471. | prk.: Erdivilas įpykęs itin ryžosi kratyti girias ir naikinti plėšikų sėklą V.Piet. 5. sing. vaikai, palikuonys: Aš jūsų sėklą padauginsiu kaip žvaizdes dangaus BB2Moz32,13. Man nedavei vaisiaus (sėklos) BB1Moz15,3. Ir atejo teipo ing Egiptą Jokūbas ir visa jo sėkla su juo BB1Moz46,6. ^ Kokie tėvai, tokia ir sėkla bus LTR(Grv). 6. sing. P, DŽ1, Mrj biol. sperma: Sė́klos išsiliejimas NdŽ. Parašyta buvo zokone, idant moteriškė, kuri, priėmus sė́klą, pagimdytų sūnų DP431. Ne iš sėklos vyriškosios, bet tiektai nuog dvasios šventosios žodis Dievo žmogu stojo Mž153. Pana Marija kačei be vyriškos sėklos nėščia tapusi BPI223. 7. sėja: Ankstyba sėklà KI473. Pakolei žemė stovės, neliausis sėkla ir pjūvė BB1Moz8,22. 8. prk. pradas: Atnešta brolybės sėkla žemėj nesupūna! rš. Vaido sė́klą sėti KI149. Piktybių sėkla naikina šalį Ašb. Bet abejojimo sėkla buvo pasėta J.Avyž. Ir nesutikimo sėkla tapo tarp jųdviejų pasėta rš. Paauglio širdyje pikto sėkla apsigaubė romantišku „keršytojo“ šarvu K.Saj. ◊ piktà (piktóji, prakeiktà) sė́kla nenaudėlis, nedorėlis, nelabasis: Ne, piktà sė́kla, neūžk! KlvrŽ. Ta piktóji sė́kla tik su liežuviais, pasiutimais Rdn. Žiūrėk, prakeikta sėkla paviečio viršininkui kiša 25 rublius V.Kudir. vélnio (bíeso; S.Dauk) sė́kla 1. prastas žmogus, nedorėlis: Šunies liežuvį tura, vélnio tinai sė́kla! Krš. Vélnio tinai sė́klos – nepasiduoda viena kitai! Krš. 2. blogas darbas, nedorybė: Vélnio sė́klos nereikia sėt, atsidygsta: ją naikini, ė vis tiek auga LKKXIII138(Grv). Prisipažink geruoju, kur tu gavai tą velnio sėklą sėjančią knygą? rš.

sėkla sinonimai

Ką reiškia žodis sėklaangė? Visi terminai iš raidės S.