šalin reikšmė

Kas yra šalin? 1 šaliñ adv. K, Š, Rtr, NdŽ, šàlin LD405(Pgr), šãlin DP104, šalỹn LD405(Klov), Grž 1. MP70, Q90,609, H, R, MŽ, N, Sut, L, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Jdr, Ms, Plt, Sd, Skrb, Všk, Ds, Dkš į šalį, tolyn: Eik šalin SD289, Sut. Ko čia riogsai, ar neisi šaliñ! J. Škac, eik šalin, ko čia smaigstais! Šts. Papranta gyvoliai: avis nu karvės neita šaliñ Vž. Teinie šaliñ, nenoru ano Pvn. Aš bėgau nuo tos vietos šaliñ Plšk. Šalin bėgančių ieško P. Neįtiksi ponuo – mauk šaliñ Žr. Susizgribęs senolis paspūdino šalin M.Valanč. Nubudo senis ir mato, kad jis jau neguli unksnėje, kriaušės šešėlis toli nuslinko šalin V.Krėv. Nusisuk tik šalin, tuoj darbas iš rankų, skalsa iš namų J.Balt. Traukis šaliñ nuo jos LB165. Šalin plaukiu R395, MŽ531. Šalin šokinėju R97. Šaliñ skubintis KI454. Grūdo muni šaliñ, ir gan Žeml. Aš pasiėmiau šakalį tą šunį mušti šaliñ End. Katinas jūso nenora, bijo, bėga šaliñ Šts. Varyk tus vaikus šaliñ! Rsn. Eikit šalin, nesa ta mergaitė ne numirė, bet miegti VlnE128. Eik šalin nuog manęs, šėtone Ch1Mt16,23. Šalin varo muni jauną, šalin veda muno žirgelį StnD18. Lytau, lytau, bėk šaliñ, saule, saule, akšen šen! (giedros prašomieji žodžiai) Slnt. Baltą žąsį peša, šalin plūksnas meta LTR(Užp). Turėsime prašyt ..., dūšias neprietelių idant per galybę savo nuog mūsų šalin patremtų PK39. Ką tu padarei! Tai juk man galva nuo pečių šaliñ! Sdr. Jei, sako, nors vieną [zuikį] pragaišysi, tai tavo galva – šalin! BsMtI16. Šalin karo kurstytojus! sp. Šalin, kas sudrumsčia kilniąsias mintis! S.Nėr. Šalin, vaikel, nesipainiok po kojų! V.Krėv. Tu, nevidone, šaliñ iš mūsų! Prn. Eik, šatone, šalin DP107. Šaliñkite (šalin eikite) tiktai, biesas jus valo! (pasakyta įkyriai lendantiems viščiukams) Erž. Šalinte, rupūžės, išmušiu! rš. | prk.: Mesk šelmystę šaliñ ir visą velnišką klastą! K.Donel. Atmeskime šalin darbus tamsybių DP5. Šalin nusiminę dūsavimai skaudūs! Jie silpnina dvasią paikai Mair. Baimės nėra meilėje, tikroji meilė šalin išvaro baimę VlnE83. Dievą nuog savęs ir nuog širdes savos šalin atmeta DP70. ^ Kur barasi arba pinigus skaito, iš ten bėk šalin M. Giltinės nei su šimtu šunų nenuvarysi šalin LTR(Vdk). 2. svetur, kitur, iš namų: Buvau kelias dienas šaliñ Šlu. Aš turiu šaliñ išvažiuoti, nebengsim [tvarkyti šieno] Rsn. Turiam važiuoti šaliñ iš čia Krtn. Iš žemės šalin varau R13, MŽ17. Galų gale aš supykau ir išejau nu anų šaliñ Šv. Gaidys su šuniu susitarė nug gaspadoriaus eiti šaliñ, kad anuodum gaspadorius neduoda ėsti PP39. Gimiau čia, įžegnotas čia – negaliu šaliñ paeiti Rsn. Oi verkė, verkė sena močiutė, jauniausią dukrelę šalin leisdama Niem1. Graudu mano širdužei, graudu nuo tėvelio šaliñ sau išeiti JV488. Mergužėle mano, lelijėle mano, kad tu nori šaliñ eiti, begu moki austi? JV425. Nėr ma[n] kieme mergužėlės, reiks ma[n] šaliñ išjoti LB16(Vlkš). Reiks man šalin keliauti KlvD336. Šalin varo muni jauną, šalin veža muno kraitelį – to liūdžiu StnD18. | Šaliñ padovanoti KII05. 3. nuošaly, atokiai: Išviriau, šàlin viską sudėjau, atsiguliau sau kambarė[je] ant siuolo i miegtu Skdv. Jauja turėjo būti ypatiškai nū ūkio šaliñ Rmč. 4. šalia, prie šalies: Sėskis šaliñ, prisiglausk šaliñ Š. Tėvas apskabinęs, šalin pasodinęs, o sūnelis verkia, tėvą apkabinęs LMD(Žmt). Parbėgo žirgas garsiai žvengdamas, šaliñ kardelį paršvytuodamas DrskD209. 5. ko nors išnykimui žymėti: Vakarą tujau muzikantas čirkšvisas nūvargis šaliñ KlvrŽ. 6. kalbant apie ką niekam tikusį, blogą, nevertą: Širdis buvo visai šaliñ Kv. Visa sveikata yra šaliñ, ir gana Trg. Vienà greit bus daktaru, dėl to jin mokinas i mokinas, o iš tos antros – šaliñ Pgr. Pakepa duoną – šalin pyragas Al. Man šaliñ viskas prieš grikius Mrk. Kap pasdarai duonienės su šaltu vandeniu, tai šaliñ visa Kpč. ║ niekais, menkniekiams: Pardavėm meitelėką, paėmėm keturiasdešims zlotelių, tai tep ir paleido dvidešims zlotų šalin Rod. 7. veiksmažodžio reikšmei pabrėžti: Alyvinės obels turėsi rėžt šakas šaliñ Snt. Sakau, ar visą ranką pjauti šaliñ reiks? KlvrŽ. Nuskusk šaliñ tą žievę! Jrb. Vaikščioji kaip baidyklė – plaukus kirpk šaliñ Jdr. Lupa tas duris šaliñ atsispyręs Trk. Po tam vėl nuvertė tą bokštą šaliñ Lk. Tos staklės išgyventos šalin, reik dirbinties kitas Šts. Nuimk viršų grabo šaliñ Kv. Stogą kelia šalin DS137(Šmk). Paskiau tą [v]andinį leisi apent šaliñ Vvr. Drabužius išplaus i neimsai šaliñ, pakol nenusileis saulė LKT69(Dr). Džiūna bulbelės šaliñ Žr. Jau daba meta šaliñ tą madą Jdr. ^ Kai ejo – kaip dūmas šaliñ Skd. ◊ šaliñ bū́ti (eĩti) 1. Kv, Lkv, Ss mirti, žūti; dvėsti: Smertis atejo, i bùvo šaliñ Rsn. Vieną patį vaiką turėjo, i tas pats šaliñ Gršl. Pietrenkė mašina žmogų, ir šaliñ bùvo Šlu. Įslydo į dumburį, ir bùvo šaliñ (nuskendo) Sg. Visi seniejai yrà šaliñ Šv. Keturi arkliai ẽjo šaliñ Vn. Karvė ẽjo šaliñ – a da maža iškada žmoguo? NmŽ. Šaliñ jau kiaulė Grg. Krau[ja]s ant smagenų antejo – i šaliñ End. | Pusė danties bùvo šaliñ – ta kampinė akies dantis Rsn. 2. Rsn, Pgg pragaišti, sunykti, nieku virsti: Visos [roputės] lig vienos supūs, visos šaliñ bū́s LKT91(Vvr). Bulvės muno an pusės y[ra] šaliñ End. [Avižos] baisiai sutryptos, ir visa šiometinė daga šalin I.Simon. Nu dvidešimtos sniegas vis tiek eĩna šaliñ Kv. Kad užsidegas [jauja], visas ūkis eĩta šaliñ Rmč. Kai caro nebliko, nuvertė carą, i cariniai piningai šaliñ End. Ar jau vienas receptas šalin (pagal vieną receptą vaistų nėra)? Kv. Visų metų darbas šaliñ eĩs Snt. 3. Snt negyvam gimti: Vienas vaikas nãjo (nuėjo) šaliñ, i gana, – i daktarai nieko nepadarė Jrb. 4. praeiti, baigtis: Jau penkios [valandos] šaliñ Kv. Kiek tai jau metų bùvo šaliñ Kin. Jau mišparai šaliñ Krtn. Šalta žiema šaliñ eĩna, jau pavasaris ateina JD210. Dabar ligos jau eĩna šaliñ, o anksčiau žmonės mirė tums ligums Klm. 5. pavogti: Buvom pyrišę dvi karvi py tvoros, i šaliñ bùvo Sg. šaliñ nueĩti 1. nusmukti, nusigyventi: Ans yra dideliai nuẽjęs šaliñ Žr. 2. netekti vertės, pražūti: Kitoks laikas užejo, visi piningai nuẽjo šaliñ Rsn. šaliñ léisti parduoti, iškišti kur: Ka karvė pavasarį neves, jug aną turėsi léisti jau ant rudens šaliñ Als. šaliñ mèsk apie ką prastą, neprilygstantį kam: Jis kad mokėdavo sutaisyt naminę taboką, tai krominę mèsk šaliñ Rm. šaliñ nèšti vogti: Tas bagočius nežinojo, kas anam tus javus šalin neša LTR(Klp). šaliñ nósį sùkti šalintis, vengti ko: Į ponias išėjo, o nosies nesuka šalin, per šventes atmena J.Balt. šaliñ padarýti (bū́ti) nutraukti nėštumą: Kai ji šaliñ padãrė, paliego ir nebekėlė Skr. Ir daktarai norėjo, ka bū́t šaliñ, o ji ne, i gana Jrb.
2 šaliñ praep. su gen. DrskD140 žr. 2 šalia: Gal jau šaliñ Vilniaus lyja Dgp. Šaliñ kelio po eglele ugnelė kūryta (d.) Drsk. Sustikau bernelį šalin šaltinėlio LTR(Lš).

šalin sinonimai

šalin junginiai

  • bėgti šalin, eiti šalin, nunešti (šalin), pasiųsti ką šalin, vyti (šalin), šalin rankas!
Ką reiškia žodis šalina? Visi terminai iš raidės Š.