trečias reikšmė

Kas yra trečias? trẽčias, -ià num. ord. (4) 1. SD1183, SD373, H167, R, MŽ, Sut, N, K, M, J, LL257, L, Rtr, Š, DŽ, FrnW, KŽ → trys: Jau trečia diena lyja J.Jabl. Trečiõn dienon palijo Dv. Trečiu kartu, trečią kartą, žygį R104, MŽ136. Kas trẽčias mėnuo NdŽ. Tretỹsis K; N, J, BzBkIX333, M. Tretinsis I. Trečias dešimtas ir ašmas Q16. Jau tretì metai, kap vyro netekau LKT402(Azr). Dabar gal tretì metai kap mirė Prng. Dvejus metus sirgo, trečiùs pasimirė Grž. Trečiõn dienon pamirė Gg. Jau a tretì metai, kai ans tą ligą įgavo Vg. Trečiõj dienoj man galvą atleidė (nustojo skaudėti) Kvr. Atsikelia nuo trečiõs valandos ir duoda (kulia) Rk. Jau trečià [valanda], popiet, i saulė žemyn eina Klt. Atsikels kokio[je] trečiõ[je] valando[je] ir duos (kuls spragilais) Trš. Trečiõ[je] kelia, eini snausdamas – nieko nepadarysi Sk. Dvi dieni Velykų, o trečià – ledų diena Gsč. Aš antron ar trečiõn dienon nuejau Blnk. Kada melžia, kada nemelžia, trečiõn dienon – kaip jo karvė nepagenda! Žl. Trečià [kovo] diena buvo graži – tai ruduo bus geras Pg. Vasaris jau trẽčias žiemos mėnuo, jau eita an pavasarop Kl. Trẽčią savaitę trẽčias užsakas Kpč. Trẽčią [vestuvių] dieną dovanas dalina LKT208(Brt). Į trẽčią dieną prisieidavai mum ganyt, tokios be galo didelės lankos, balos būdavai Mšk. Dar̃ jau tretì metai, kap kūrinu šitą malką Dg. Pasisėjo trečiaĩs metais kviečius Sb. Anas mazinkas buvo, tretì meteliai jam buvo Kr. Nenoriu jau trẽčio karo sulaukt! Trgn. Trẽčias a ketvirtas metas [vaiką] augina Pvn. Da te šienagalių buvo prapjauta, gal trẽčias kartas vartėm Slm. Da reiks trečiù kartu [šienas] verst: dviejų neužteks Ds. Trečiù kartu užsidėjau pagalį, tik – smilkt (gyvatė įkando) Dgč. Nuejau in pirminyką iš trečio karto Vlk. Trẽčias mėnesys kap guliu Dv. Nuo septynių brolių miegančių tretì jai eina aštuntos dešimtes Klt. Devintos dešimties trečiùs varau Skp. Devyniosdešimt man tretì metai Lp. Man jau šešiasdešims tretì Smal. Devyni šimtai trečiaĩs metais gimiau Dv. Aštuntai dešimčiai trečiùs einąs Varn. Ta viena trečiója dukrelė buvo, i ta ištekė[jo] Prng. O dukterys trys mat buvo, tai trečiója numirė, o šitos abi užaugo Slm. Trẽčias unūkas dabar vaiske LzŽ. Pirmutinei mergyštei vienuolika metų, trečiañ skyriun eina Dv. Kiaulė trečiaĩs paršiukais Krs. Trečiuõm teliuku karvelė Aps. Trečià puolė jam karvė Btrm. Pavasarį bus bulius į trẽčią (treigys) Dkš. Trẽčiasiai sūnus Ignalinėj gyvena Dglš. Anas turėjo trẽčią žmoną Nmč. Ir trečià mergiotė serga ta pačia liga Ant. Du vaikai dideli, tretỹsis da į mokyklą neina Erž. Vyresniojai tai jau trys tūkstančios buvo, o tai antrojai tai jau kaip ir dvijai, nu o jau trẽčioją tai, pasakė, pro langą išgriebs (labai graži) Rk. Dviese pjovėm [malkas], o trẽčias vis kirto Ldvn. Aš jau trẽčią sieną audžiu Aln. Atolą šienauna, trẽčią žolę ugdis Klt. Trečiùs lapus išleidė agurkai, zara žydės Klt. Kitų sėminys jau trečiū̃s lapūs (tiek užaugę) Pln. Būdavo, ateis, sėdės sėdės lig trečių̃ gaidžių LKT108(Tt). Verpdavom iki pirmo gaidžio, nuo trẽčio gaidžio užsikeliam Kpč. Kelkimės, ba jau trẽčias gaidys Pls. Trẽčias kelias (trečioji karta) Mrc. Jau trečià pakalenija – ir vis lietuviai [gyvena] Dgp. Į trẽtį jauną [mėnulį] gerai medelius čiepyt Trg. Vieną [taurelę] išgeri, da kitą, trečià pati įšoksta burnon Mžš. Iš tikros širdies dar trẽčią pridedu dešrą K.Donel. Mes buvom penki broliai, aš iš eilės [buvau] trečias J.Balč. Mes jau tai jaunesniai, aš antroja, vyresnis buvo brolis, o trẽčiasai brolis nu tai jaunas Kp. Trečias ruduo iš eilės ji keliavo per apylinkės kaimus P.Cvir. Trečiãmui [arkliui] diemanto ėdžias ir rindą padirbdino Jrk141. Dabar šitiedu broliu pralobo abudu, o trẽčiasis nieko neturi MitII183. Didžiai patikus karaliui ta trečióji princesė MitII30(Plik). Tuodu du, matydamu, kas su trečiúoju nusidavė, didžiai nusigandę (ps.) Pln. Trečiuos metuos atskrido paukštis ir išnešė jį iš salos prie kokio dvaro LTR(Ds). Viena verpia, antra audžia, trečia šeivas trina Ašb. Aš neisiu šiemet, nei kitus metus, nei trẽtį rudenėlį DrskD134. Sėjau pasėjau trečią rūtytėlę – išdygo išdygo rūtytėlė LLDII121(Slm). Vienai sesulei – šilkų kasnyką, kitai sesulei – rūtų vainiką, o tai trečiojai, visų mažojai – aukso žiedelį visam viekeliui (d.) Brž. Bėrasis tetušelio, juodbėris broluželio, o šis tretinsis tymu balneliu mano paties žirgelis StnD2. O kaip pragydo tretì gaidužėliai, aš pakylėjau juodą kepurėlę JV700. Trečiam bernužėliu širdelę suspaudė (d.) Mrk. Turiu du pūru pelų, tretįjį pridėsiu avižų KlpD100. Aš išgėriau trečią, mano širdį krečia DvD292. Buvo prasidėjusi trečióji dešimtis metų gyvatos DP26. Christus… trečią dieną turėjo vėl keltis iš numirusių DP211. Tretíemus kliaudžia moteres DP277. Vienas pirko kiemą, antras jaučius, trečias vedė moterį DP277. Trečias daiktas yra reikiamas ant priėmimo karaliaus to SPII171. Šitai nū yra trečia diena, kaip tie daiktai nuosidavė VlnE59. Ir išėjęs ant trečios hadynos išvydo kitus, stovinčius ant turgavyčios, ir bylojo jiemus MP92. Trečiasis atskyris MT2. Trečiame mėnesyje po išėjimo vaikų Israel iš Egipto žemės BB2Moz19,1. Nesiliovė tada Saul, bet nusiuntė trečius siuntinius, ir tie taipag pranašavo Ch1Sam19,21. ^ Išsitaisys merga kaip karvė trečiu veršiu B808. Trečià va koja kad pasvarau Rud. Kai ubago trečià koja aš tę esu [i](pastumdėlis)

trečias sinonimai

Ką reiškia žodis trečias liekas? Visi terminai iš raidės T.
Draugai
Vertimas internete