rūpestis reikšmė

Kas yra rūpestis? rū̃pestis sm. (1) Skr, Kdn, Dk, -ies R, MŽ442, N, K, sf. (1) N, K, rūpẽstis (2) Krš, rūpestìs sf. (3b) Dg, rūpestỹs (3b) Dk, Vdk, Grl, LD217(Knv, Ukm), rūpestỹs (3a) LKKIII99(Škn, Žg); Q76,582,622, CII980, H, M 1. SD250,352,385, Q28, N, Zt dėmesys, veikla, skirta kieno nors gerovei, globai; pastangos ką atlikti: Jau matau, ka rūpesčio nėr [girtuokliui vyrui], o su šeimyna blogai Vdk. Tėvas, būdavo, turi tokį rūpestį: kad ir girtas, parvažiavęs arklius pašeria Grš. Kraut kraitelis, laistyt gėlės – tai ir visas rūpestėlis K.Bink. Mano rūpesčiu pasodytos [bulvės] Rs. Šalia knygyno L. Ivinskio rūpesčiu nuo 1854 m. veikė net skaitykla rš. Buvo išauklėtas Egipte rū̃pestimis karaliaus dukteries A.Baran. Nerūpestis mokintųjų vyrų apie savo krašto rašliavą A1883,13. Tasai abejojimas liudija apie rūpestį, su kokia ištyrinėta tikrybė kningų Gmž. Idant [mergaitės,] … turinčios rūpestį hūkio, geros ir paduotos savo vyramus būtų Mž38. Didės rūpestys ūkiškos SE148. Rūpestis apie kieno pleboniją SD99. Nerūpestis, apylaida, tinginystė SD174. Visą rūpestį pridemi R24. Nieko nenupelnei par savo nerūpestį ir slinkumą Pron. Visas rūpestis ir darbas nieku pavirst Vln3. Rūpestina tavo šventon pasidaviau PK44. Tokia yra rūpestis kūno SPII63. Melskiam taipajegi, idant … nuog godo bei nuog rūpesčio pilvo apsaugotų Mž137. Kristus, drausdamas rūpestį pilvo, rodo mumus visiemus paukščius BPII399. Tenesti apsunkintos jūsų širdys girtavimu ir rūpestimis to žyvato SE124. O samdininkas bėga, jog esti samdininkas ir netur rūpesties apie avis BtJn10,13. Štai rūpinies dėl mūsų visa ta rūpesčia Ch2Kar4,13. Idant tas pirmas darbas ir rū̃pestis būtų DP124. ^ Kas be rūpesčio, tas ir be marškinių Sln. 2. R, MŽ442, K, LL36, BŽ20 nerimą kelianti mintis, reikalas ar dalykas; susikrimtimas: Sielavartas, apmauda, nerimastis, tūžba, rūpestis širdes SD55. Be rūpesčio, kuriam nieko nerūp R330. Ir tau dabar bus rūpesčio J.Jabl. Tą rudenį kunigo Mackevičiaus galvą kvaršino sunkūs rūpesčiai V.Myk-Put. Baltai galvą apšarmojo nykus juodas rūpestis S.Nėr. Žmogus rū̃pesčio paimtas Grš. Jis rūpestimì užimtas Ūd. Iš rū̃pesčio toks sumenkęs Dkš. Kaip daugiau triūsi, mažiau rūpesčių̃ KzR. Iš rū̃pesties žmonės serga KzR. Niervos tokios kilna – rūpestỹs Rdn. Jei kokia man rūpestis, tai aš nieko nemiegu Klvr. Jis dabar su rūpesčiaĩs Ėr. Vis tokie nesmagumai, rūpesčiaĩ Rm. Mes dideliam rūpestỹ Ldv. Nelaikykim žmones rūpestỹ! Jrb. Gyvenime nėr tokių, kur be rū̃pesčių gyvena – gal gal, ale aš nežinau Zp. Tau irgi bus daug rū̃pesčio Sv. Gyvena be jokios rūpestiẽs Krok. Ka tos ropės būs pasodytos, būs ramesnis gyvenimas: didžiausias rūpestis nū kaklo LKT142(Kin). Būsu be rūpẽsčio, ka laišką parašė Užv. Rūpestỹs žmoguon [sveikatą] pakerta DūnŽ. Mokykla – vaikų rūpesčiaĩ Krš. Didelė rūpestìs sveikata Krok. Tokia man rū̃pestis tik Dbg. Negaliu ažumigt – rū̃pestis Dv. Rūpesčiaĩ spauda – nemingu DūnŽ. Žiemikė atslenka, i rūpẽstis su medžiais Krš. Rū̃pestis dėl maisto KII85. Man rū̃pesčiai jau galvoj netelpa Mrj. Iš to rūpesčio jam galva susisukė Rz. Ji visiškai paskendusi rūpesčiuose rš. Vienas ponas vis sirgęs ir sirgęs rūpesčiais, nerimasčiais LMD(Sln). Čia bobulei vėl naujas rūpestis: sek paskui piemenį, kad jis ko nepaliktų namie, o neduok Dieve, kiaulės V.Krėv. Aš manau – taip rūpestis ją ėda V.Krėv. Pasauli! O kaip norėčiau nuo kaktos tau nubraukti rūpesčių raukšles! S.Nėr. Gal rūpestys koks ir sės tau ant veido, mažas tačiau, kaip ir tu Mair. Ir veiziu nurimęs į aukštį, ir rūpestis veide atlyžo V.Myk-Put. Iš to tėvams didelis rū̃pestis pasidarė Sch175. Dėkui už nuraminimą mano rūpesties apie Tamstos sveikatą ir nespeigą užsiimti kalbamoksliu A.Baran. Dabar tik tepamatė visą savo nerū̃pestį BM47(An). Tokiose rūpestyse pralėkė dienos galas V.Piet. Ikšiol be jokios rūpesties būdavo Ns1857,4. Iš rūpesčių galiu į galvą padūkt B811. Kiek tėvulis privargai … didelėm rūpestėlėm TŽI276. Jei aš tavęs negausiu, rūpesteliais numirsiu… Kur jūs mane laidosit, rūpesteliais mirusį? KlpD25. Didis rūpestė̃lis mane rytelį kėlė, didis vargužėlis ma[n] ugnelę sukūrė JV938. Už stalelio sėdėjo, rūpestė̃lį turėjo: … nei dvarelio, nei dalies, tik bernelis prie šalies DrskD152. Iš darbų išvargau, iš rūpestėlės LTR(Skm). Gandras jau vaikelius užaugusius buvo išleidęs ir be rū̃pesčių ant lizdo lopė sermėgą K.Donel. Ir apie gerus darbus neturi rūpestes SPII86. Rūpesties nedarykite SPII178. Jau mažesnę rūpestį nori turėt MP68. Didi priepuoliai turi būt su rūpesčia nuregėti ir vartoti PK229. Tas mus palinksmins mūsų rūpestyje ir darbuosu ant žemės BB1Moz5,29. Aš tavęs ieškojau su teip didžiu rū̃pesčiu DP206. | Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, prie lygaus kelio rūpestėliu rymai? V.Myk­Put. ^ Rūpestis budina žmogų PPr100. Rūpestỹs galvą laužia Stč. Rūpesčius padėk į šalį Dkš. Gera už svetimo stalo sėdėti, pačiam rūpesčių neturėti KrvP(Vlk). Su geru žmogum ir Dievui nėra rūpesčio P.Vaičiūn. Ėda kaip rūpesčiai žmogų KrvP(Vnd). Nauja diena – nauji rūpesčiai LTR(Vdk). Daina debesis sklaido, daina rūpesčius baido LTR(Šl). Vienas žmogus, tai viena rūpestis Lp. Gera gauti, rū̃pestis atiduoti Vlkv. Rūpestis kaip stulpas, in akis inremtas, smilko J. Stovi kupetys – mergom rūpestỹs (žlugtas) Tj. 3. ppr. pl. LL258,302 vargas, sunkumas, bėda: Tokios rū̃pestys, ka sveikatos nėr Vrn. Rū̃pesčiai su tiem arkliais Lnkv. Toks rūpestỹs su tais paršais: neėda, čiurkšlena par dantis (skystį siurbia) Sk. Rū̃pesčiai jį labai spaudžia (lyg kokia sunki našta) KII8. Rūpesčiai jį riečia P.Cvir. Mano visas gyvenimas iš rū̃pesčių nupytas Jrb. Daba jau jiems tas nerūpia, kitokių rū̃pesčių turia Erž. Vis tau, žmogau, rūpesčiaĩ i rūpesčiaĩ, i tiem rūpesčiám nė[ra] galo Škn. Pradėjo ūmai Ilgūnas užmiršti ir rūpestis visas, ir pavojus V.Piet. Ponai, dėl ko rūpinas, ir patys nežino, mužiks tikrus rūpesčius arielkoj skandina D.Pošk. Pas jus kalneliai rūpestėlių, uogelės – ašarėlės BsO47. Gyreis, mergužėlė, ne rūpestužė̃lė[je], ko eidama svyravai? JV373. Sūnyti mano, nepulk per jaunas į rūpestužė̃lį LB40. Tie raudoni obuolėliai tai bus didės rūpestėlės BsO306. Sunkumas galvelės, smūtnumas širdelės ir visoki rūpesteliai StnD15. Motulė tarė, tardama barė: – Oi nepulk nepulk in rūpestėlès! DrskD10. Išjojo bernelis didžion kelionėn, paliko mergelę an rūpestėlių KrvD98. Oi matuše, matušele, ant ko mane paauginai – ant vargelių, rūpestelių, ant graudžiųjų ašarelių (d.) Krp. Ar žirgo neturi, kelio nežinai, ar iš rūpestėlių mane užmiršai? LTR(Klvr). Maža mano siratėlė, didelės rūpestėlės, gailios ašarėlės! (d.) Mrs. Galvelei sunkumas, širdelei smūtnumas ir visokios rūpestėlės LTR(Rdm). O Dievas ant mano vargų ir rūpesčių pavyzdėjo BB1Moz31,42. Ponas tat paskirt teikės, idant prakaite ir rūpestyse duonos ieškotų PK234. Neturėjo kantrumo priespaudose arba rū̃pesčiuose DK125. Žemiškais daiktais ir to pasaulio rū̃pesčiais apsipainioję užtruko DP275. Visi vargai ir rūpesčiaĩ sūnų Adomo top galop tęsės DP100. Visos procys ir rūpestys mūsų MP194. ^ Kai didelių rū̃pesčių neturi, tai mažus padaro dideliais Lkš.

rūpestis sinonimai

rūpestis junginiai

  • nuolatinis rūpestis
Ką reiškia žodis rūpestlingas? Visi terminai iš raidės R.