saugoti reikšmė

Kas yra saugoti? sáugoti, -o (-oja KI662; N, -ti; MŽ1135, N), -ojo; AK13, MŽ1135, N, saugóti, -ója (sáugti SchL150), -ójo K, Jn, Rtr, Rsn, Vad; SD250, S.Stan, Sut, LL117 1. tr., intr. ginti nuo pavojų, prižiūrėti, sergėti: Jam davė šautuvą ir pastatė prie sandėlių sáugot Grv. Nėr kas palieka namų sáugot Sv. Sáugau viščiukus, pirmąkart išleidžiau, kad varna nenuneštų Mlt. Bitės perus labai sáugo[ja] LKT108(Tt). Uždavė tokias pareigas – ano žmoną sáugoti Kal. Mašina brangi, bet žmonės brangesni – sáugosiu Ob. Ką darysi: nuo visų turi sáugoti vyšnikes, kad nori jų turėti Pgg. Pasodinau vėlai daržus, nuo vištų nereikia sáugot Klt. Bet kas ir kokiu būdu tą taip saugojamą sąsiuvinį pačiupo? S.Čiurl. Čia ji karalienė mėlynų bangų, – čia ji naktį dieną saugoma sargų S.Nėr. Mažne visi žmonės tebipasako[ja] daugel vietose esant piningus įkastus, katrų būk kelmai saugoją M.Valanč. Dūmas širdies teikis saugoti PK37. Priskirk mums anielus savo, tesaugti mus, vaikus tavo KN242. Prašom tave, Dieve Tėve, idant … mus nuog griekų saugotumbi Mž45. Tu naktį ir dieną saugsi vierną kiekvieną KN102. Nesang aniolus ponas paskirs savo, id tavęs visame daikte saugotų PK80. Ant galo visų sąnarių saugoja, idant netaptų ružėmis neteisybės, o ypačiai liežuvio sergti SPII5. Saugoja, idant niekada nenugrimztų MP78. Save patį saugoti nuog svieto VlnE71. ^ Piktas šuo gerai numus sáugo Slnt. Pinigas tave nesáugos, tu turi jį saugot Gs. Atsargų ir Dievas saugoja KrvP(Jnš). Daryk, ką gali, saugok, ką turi KrvP(Ps). Davė šuniui lašinius saugoti PPr324. | refl. H160, R, N, Sut, I: Lenkiuosi, saugausi, serguosi SD26. Pasergėk jį, kad jis sáugotųs nuo pasalūnio šuns J. Jis eina nuolinkiais, sáugodamos, kad kas jį nepamatytum J. Sáugais! Ds. Sáugojies [lipdamas], ba sąsparos tavo supuvę Str. Kai ema dūkt karvė, sáugaus, kad lenciūgan nesupintų Ob. O jūs, sakau, žinot ir nakties kelius, ir dienos kelius, tik sáugokiatės Všv. Sáugojaus kaip ugnies jų JnšM. Viską laikau užrakinęs, nuo jo reikia sáugotis kaip nuo vagies Jnš. [Liūtas] bijo ir sáugos gyvačių ir žalčių BM3(Kp). Dabar vagys pradėjo saugótis Jrk95. Didelis yra reikalas kožnam žmogui saugoties nu ugnies ir elgties su ja jautriai ir bukliai S.Dauk. Visų didžiausia iškada randas iš to, kad žmonės nesaugodamies taboką rūko S.Dauk. Upės verpetų saugotis reikia Kpč. Žirgelis geria, kojomis mindo, saugokis, mergele, kad neužgautų LTR(Mrj). Idant kožnas galėtų saugotis, kad savo garbę bei gyvastį neprapuldytų prš. Bet saugokitės falšyvų pranašų Ch1Mt7,15. ^ Saugojas kaip merga gužo LTR(Jnš). Kaip kipšas perkūnijos saugos S.Dauk. Saugodamasis dūmų, į ugnį įkrisi M. Arklio saugokis iš užpakalio, karvės – iš priekio, o pikto žmogaus – iš visų pusių KrvP(Ds). Kas saugojas, tą ir Dievas saugo Vl. nesisaugotinai adv. I. ║ budėti (prie mirusiojo): Uždega žiburį, paguldo nabašninką – ir saugok LTR(Kp). Klierikas klausė: – Ką jūs čia sáugot? Jie atsakė: – Numirėlį sáugom BM17(Skp). 2. tr. stengtis išlaikyti, neleisti išnykti, sugesti: Apyniai saugo nuo gedimo alų rš. Saugoti gamtą tai reiškia ne tik išlaikyti jos turtus, bet ir juos protingai dauginti sp. Rupūžės saugo sodus, daržus nuo kenkėjų sp. Lietuvoje šilagėlės taip pat įtrauktos į saugotinų augalų sąrašą sp. Kilnias tradicijas kaip savo garbę nuo seno saugojam J.Gruš. 3. tr. prižiūrint stebėti: Buvo tie grūdeliai sáugojami, ka nebirtum Tl. Karvė telinga reikia sáugot teip, kaip žmogus Mžš. Sáugok vištą, kad nepamestų kiaušinio Sdk. Nueinam pievon ir sáugom visą dieną [šieną] Skdt. Gražiai sáugo, ka galai nesusimaišytų linam Žg. Sáugo kai puodą kūpantį Trgn. 4. tr. Skrb tykoti, laukti, sekti: Vis tiek, matai, ka nori pasakyti, reik sáugoti [progą]: juk negali be reikalo sakyti Trk. Trečiasai nieko nedarydavo, tik eidavo kiškių saugotų BsPII212. Saugok, be nepamatysi ateinant Trg. Jis sáugodavo papartį pražystant NdŽ. 5. intr. susilaikyti nuo ko, vengti ko netinkamo: Visa gali valgyt, tik sáugok kiaušinio Skp. | refl.: Kad nori gyvent, tai sáugokis vyno gert Tvr. Gydytojas ir sako: sáugokis darbo ir druskos JnšM. Šitokių [vaikų] reikia sáugotis: šitoks, ką išgirs, nepames (neužmirš) Km. Gula iš valios, an šono, sáugojas po aparacijai Klt. Tūls bernas sens dėl to didei nusigando ir besigėdėdams saugójos man pasirodyt K.Donel. Ji ilgai nežinojo, kad turėjo brolių, nes tėvai prie jos saugojosi apie juos užsiminti J.Balč. Saugokis savo kaimyną apvogti OsG160. Motina lenkė, lepino dukterėlę, saugojos surūstinti Žem. Atstok nug manęs ir saugokias (paraštėje veizdėk), idant daugesni po mano akim neateitumbei BB2Moz10,28. Reik dideliai sáugoties maisto Trk. Nesisáugojo su valgiu – i apsirgo Klt. Saugojos tą dieną, kokį darbą dirbt, kokį nedirbt DS277(Rs). Tas kareivis saugojasi negert, o tas žmogutis ir visai nusigėrė ir užmigo BsPIV198. Saugojas grieko P. 6. tr. tausoti, taupyti, branginti: Buvo su piningais blogai jau, piningas jau buvo sáugojamas Tl. Anas saugojo paltą, tai ir dabar dar gražus Rk. Baisiausiai buvo sáugoma avalynė Kv. Ir priugdę kaip meldo gražiausio pušyno, ir saugojo kasdiena kaip didžiausio labo: netil medžio, – nelaužė nei mažiausio žabo A.Baran. Mano vyras laiko nesáugoja Mrj. Svarbiausia išlaikyti blaivią galvą ir kiek galima saugoti nervus K.Saj. Sáugoti akis, sveikatą NdŽ. ^ Brangus rūbas saugomas, doras žmogus visų gerbiamas KrvP(Mrj, Šk). 7. tr. laikytis (nurodymų, mokymo, papročių, pažiūrų): Jauni senovės papročių nesaugo LTR(Lš). Pagirti yra, kurie klauso Dievo žodį ir saugo VlnE48. Jei kalbą mano sáugojo, ir jūsų sáugos DP528. Ir šitokie dabar saugója prisakymą DP608. | refl.: Tai per visą pasaulį saugójas tikime, jog nuog pačių apaštalų yra paduota DP545. 8. tr. gerbti, lenkti: O parėdkininkės baisiai tura sáugoti piršlį, kad ir anoms pripirštum Tl. ◊ Diẽve sáugok (sáugai Ds); dievaĩ tesáugoja 1. sakoma, ko nors vengiant, labai nenorint: Na, Dieve saugok į tokius nagus pakliūti I.Simon. Diẽve sáugai nusgąstie! Dgp. Neik, vaikeli, Dieve tave sáugok! Lp. Dėkui Dievui – duktė ištekėjo! Diẽve sáugok – sūnus nori ženytis! An. Nenoriu aš į jį žiūrėti, tesaugoja mane dievai susitikti su juo V.Krėv. 2. sakoma stebintis: Dieve saugok, kokios buvo muštynės Pn. Vakar teip mušiaus (virtau) – Diẽve sáugai! Dgp. sáugok pẽčiau [ir visos plỹtos] juok. sakoma, ko nors labai nenorint: Sáugok pẽčiau – tokie pasiutėliai! Krš. Sáugok pẽčiau ir visos plỹtos nu tokio žmogaus! M.Unt. žodžiùs sáugoti nesakyti nieko įžeidžiančio, užgaulaus: Užgauli marti – žõdžių nesáugo[ja] Krš. \ saugoti; apsaugoti; atsaugoti; išsaugoti; nusaugoti; pasaugoti; persaugoti; prasaugoti; prisaugoti; susaugoti; užsaugoti

saugoti sinonimai

saugoti antonimai

saugoti junginiai

  • (ap)saugoti, (ap)saugoti, ginti, (iš)saugoti, išlaikyti, atiduoti saugoti, pasiimti saugoti, saugoti paslaptį, saugoti savo gerą vardą, saugoti(s)
Ką reiškia žodis saugotojas? Visi terminai iš raidės S.