stebėti reikšmė

Kas yra stebėti? stebė́ti, stẽbi (stẽbia, -ė́ja; N), -ė́jo 1. tr. Rtr, NdŽ atidžiai žiūrėti, sekti akimis: Grėtė atsistojo, nuėjo pati prie vygio, atsiklaupė ir stebėjo kūdikį ilgai ilgai I.Simon. Nuolat atsimerkdavau ir vogčiomis stebėjau sėdintį prie stalo žmogų rš. 2. tr. FT, DŽ, NdŽ atidžiai žiūrint tirti, kaupti žinias: Tu, Arvydai, darbo nebijok, bet ir dirbdamas stebėk gyvenimą ir mokykis A.Vien. Daugelyje draustinių vykdomi tyrimai, stebimi žvėrys ir paukščiai rš. 3. intr. žiūrėti, žvelgti: Aš ilgai negaliu stebė́ti į laikraščius – akėse mėlenuo[ja] Vn. Valios anam yra, ans ir stẽba Klk. | refl.: Reik gerai stebė́ties, kad pamatytumi tą žvaizdžių sietą Kl. Kurmis teip bekeląs – stebúos, a nematysiu Yl. Ko stebys kaip driežas į gegužę? VP25. Sargas įsilipo į pačią obelį ir stebė́jos, akis išplėtęs[is], kas greibs už obulo BM397(Slnt). Ausimis nepermanau, ėmiau akimis stebėties Žem. Tai tada ežys buvęs ant kalno, pamatęs dieną auštant ir stebėjęsis į saulę tekančią BsMtI11. Pamatę tat žmonės ėjo prie kalno, stebėjosi į žiburį J.Bil. Anuodu stẽbisi viens į antrą, t. y. veizdis J. Apaštolai, kad tus žodžius išgirdo, nuliūdo ir stebėjos į kits kitą M.Valanč. 4. refl. žiūrinėti ieškant ko tinkamo: Vaikinas, kurs kėslauja ir jau keta neužilgo susidoroti (žanytis), laiku (iš anksto) jau pradeda po jaunimus, jomarkus ir veselijas stebė́tis į mergas JR5. 5. intr. dėmėtis, įsiminti: Iš kur anie tus linus gauna, aš nesu stebė́jęs Plik. | refl.: Aš stebúos, kad ans sako tus vardus Plt. Vaikai daugiau stẽbias – čia mano piemenystės dainos Mšk. Kas aną žino, aš neesu stebė́jusis teip didliai Krtn. 6. intr. reikšti nuostabą: Dabar jiemus, netikintiemus ir bestebintíemus iž džiaugsmo, tarė jiemus DP195. Kam ir Povilas … stebė́damas teip bylojo DP35. | refl. Q631, CI129, SD51,447, H, R, MŽ, Sut, I, N, K, M, LL30, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, Ms: Ka atvažiuo[ja], visi stẽbas iš anos Plng. Visi iš mùnie stẽbas Slnt. Stebėjos it katė, žvirblį iš nagų išleidusi LTR. Klausaisi ir stebiesi, kiek daug dvasios kultūros turi šis paprastas kaimo žmogus rš. Simei besistebant, kipšas prirašė visą kailį M.Valanč. Visi stebėjosi jo išmintimi ir atsakymais J.Jabl. Ir seniejai žmonės stebas S.Dauk. Stebėdamasis iš drąsumo Dovydo, meilingai jį apkabino ir apdovanojo jį savo juosta S.Stan. O anys stebėjos jo mokslui Ch1Luk4,32. Ir visi, kurie girdėjo, stebėjosi tam kalbesiui VlnE10. Jo gentys tam didžiai stebėjose, jog veikiai Jobas sveiku stojose Mž439. Stebė́kisig …, jog ižg vienos žvakės tūkstantį žvakių uždegsi DP134. Aniemus … besistebintiemus bylo jumpi Jėzus BPII38. Stebėjosi žmonės jo pamokslo NTMt7,28. \ stebėti; apstebėti; atsistebėti; įstebėti; išsistebėti; nustebėti; pastebėti; pristebėti; užsistebėti

stebėti sinonimai

stebėti junginiai

  • (pa)žiūrėti, stebėti, pasyviai stebėti
Ką reiškia žodis stebėtinas? Visi terminai iš raidės S.