reikšti reikšmė

Kas yra reikšti? réikšti, réiškia, réiškė (reikškė PK154) 1. tr. turėti reikšmę, žymėtinors: Nesuprantu, ką visa tat reiškia J.Jabl. Ką reiškia tie žodžiai, kuriuos jis pasakė SkvJn7,36. Nemuno vardas gali reikšti vingiuotą upę K.Būg. Tuo metucicilistas“ reiškė kartu ir bedievį, ir monopolių bei valsčiaus kanceliarijų daužytoją, ir keliantį maištą prieš ciesorių V.Myk-Put. Jos senelė, senoji Plonienė, visada, pamačiusi sulėkusius kelis gandrus, tuojau sakydavo, kad tai reiškią karą I.Simon. Keturlapis dobilas reiškia laimę LTR(Krsn). Tatai vis mums jis padarė, reikšdams (orig. Reiškdams) didę malonę Mž183. Kai Grįžračio iena eina pirmyn, o ratai paskui, reiškia – bus blogi metai TŽIII342. ^ Pėdomis sekti – dar nereiškia pagauti TŽV614. 2. tr. tam tikru būdu rodyti, perteikti, atskleisti kokį turinį: Sąvokos reiškiamos žodžiais sp. Nederinamąjį pažyminį reiškiame linksniuojamąja kalbos dalimi, nesuderinta su pažymimuoju sakinio žodžiu J.Jabl. Priebalsiams reikšti turime dabar 18 raidžių J.Jabl. Kalba žmogui yra reiškiamoji priemonė rš. To mokslininko galva, daug patogiau nešiotis su savim visus daiktus, reikalingus reikšti savo mintims ir norams J.Balč. Akytės mažutytės kaip gintarėliai, nieko nereiškiančios J.Jabl. Rūstų susikaupimą reiškė pilkšvos Petro akys ir visas stambus, kaulėtas jo veidas V.Myk-Put. Pagarbą ginklais réikšti BŽ196. | refl.: Žodis ką nors reiškia ir kaip nors reiškiasi FT. Per akademines studijas mokslinis darbas visų pirma gali reikštis žodžiu rš. Nacionalinė forma reiškiasi ne vien gimtąja kalba, o ištisu kompleksu meninės išraiškos būdų ir priemonių rš. ║ vaizduoti: Maliavonė ta reiškė motinos Dievo į dangų ėmimą M.Valanč. Apžiūrėdamas tuos paveikslus, įsižiūrėjo į vieną, kuris reiškė karalaitę BsMtII237. 3. tr. perduoti žodžiais, sakyti: Kiekvienas poetas didžiąsias mūsų epochos temas reiškia savo gimtąja kalba A.Vencl. Išmokti gerai reikšti savo mintis sp. Šventasis ordinas mūsų lūpomis reiškė tau draugiškus jausmus V.Krėv. Grėtė paglostydavo mamą, paguosdavo ją, reikšdavo jai savo meilę I.Simon. Autorius už tai reiškia nuoširdžią padėką rš. Tai minėdamas aš reiškiu didžiausią pagarbą tam filosofų karaliui J.Balč. Poetas garsiai reiškia įsitikinimą, kad žmogaus didingumą, moralinį grožį sudaro heroizmas, pasiaukojimas kovai rš. Tuo metu buvo reiškiamos ir kitokios pažiūros rš. Tai Komisijai ir aš esu reiškęs savo nuomonę ne vieną sykį apie vieno kito mūsų rašto kalbą J.Jabl. Réikšti rūpestį, dėkingumą, padėką, užuojautą NdŽ. Réikšti pretenziją į ką NdŽ. Réikšti norą, noro NdŽ. Réikšti protestą NdŽ. Réikšti linkėjimų NdŽ. Senovėje daina reiškė įstatymą (zokaną) KlpD3psl. Reikšt tie visi daiktai reikia nuosakiai A.Baran. Kaltes mūsų visokias tau, Viešpatie, reiškiam PKV4. ^ Kožnas žino, jog žmogus, ką junta savo širdė[je], tą balsu reišk DVIIpsl. | refl.: Antanas Tiškevyčia, vyskupas, kaip kaltais įkalo Palangos klebonui, kad pajūrio gyventojams tankiai privadžiotum tą vietą rašto, katro[je] reiškas, jog visi, grobstantys ir vagantys susikūlusių laivų daiktus, yra nu bažnyčios iškeikti M.Valanč. Ablativus yra linkis, kurs reiškas, klausant kuomi? S.Dauk. ║ B kalbėti, šnekėti (ppr. ką neigiama): Viską ji réiškia NdŽ. Jau žmonės réiškia NdŽ. Gaspadoriai patys vagia, o ant šeimynos reiškia MŽ, N. ║ R, Krz22, K duoti žinią, nurodyti, pranešti: Aš réiškiu, kas ką buvo pavogęs, t. y. skelbu J. Varnai, šarkos reišk žmoguo vilką artinantis S.Dauk. Dievas toktai reiškė CI1131. ^ Dievas reiškia, laimė lemia TŽIV510. 4. intr. būti svarbiam: Jam pareiga daugiau reiškia, nekaip žmonių nuomonė J.Jabl. Ar tamsta supranti, ką reiškia turėti savo žemės ir savo namą, kai augini ketvertą vaikų? J.Avyž. Betgi daug, oi daug reiškia geras draugo žodis J.Marcin. Kitam pati maža réiškia Rod. ^ Jis tiek reiškia, kap pas šikną plaukas Plv. Tai nieko nereiškia, kaip čigonui šimtas palkų LTR(Pp). 5. refl. kilti aikštėn, rastis kokiam reiškiniui, ypatybei: Reiškėsi gilūs klasiniai prieštaravimai rš. Dabar iš naujo pradeda reikštis jos svajonės: išleisti dukterį už vokiečio I.Simon. Senutės palaiminimas reiškėsi visuose jos darbuose J.Balč. Nejaugi taip reiškiasi tingėjimas? Vaižg. Nedrąsiai reiškiasi aušra S.Nėr. Brolau mylasis, skaitydamas tatai, žinosi, jog tasai liežuvis dabar reiškiasi Mž39. ║ refl. rodytis su kokia nors veikla: Pirmaisiais pokario metais Mykolaitis-Putinas daugiausia reiškėsi poezijos, literatūros mokslo ir vertimų srityse rš. Em. Stanevičius jaunas pradėjo reikštis literatūriniais darbais rš. \ reikšti; apreikšti; įreikšti; išreikšti; pareikšti; užreikšti

reikšti sinonimai

reikšti junginiai

  • (ati)duoti, (pa)reikšti, (pa)reikšti, (pa)reikšti pretenziją, (pa)reikšti pretenziją/ieškinį, ką nors reikšti, reikšti gera, reikšti gera/bloga, sugebėjimas aiškiai reikšti mintis
Ką reiškia žodis reikštininkas? Visi terminai iš raidės R.