išreikšti reikšmė

Kas yra išreikšti? išréikšti tr. 1. SD1202 tam tikru būdu atskleisti kokį nors turinį: Tarybinė valstybė išreiškia ir gina darbininkų klasės interesus (sov.) sp. Melodija išreiškia berželio ir aukštį, ir kuplumą, ir šakų nusvirimą LTII98. Kad galėtų savo darbą išreikšti prekėmis, jis turi jį pirmiausia išreikšti vartojamosiomis vertėmis, daiktais rš. Gramatomasatominis cheminio elemento svoris, išreikštas gramais EncIX517. Dar nepripratom išreikšti savo raštūse nei dvibalsių, nei balsių ilgio Jn. Paskutiniuose sakiniuose nėra išreikštų žodžiu veiksnių J.Jabl. Tai rašydamas, tariausi išreikšiąs piktą darbą advokato A1884,96. Ko negalėjo Karpis žodžiais išreikšti, stengėsi mostais V.Krėv. Vilius tai jaučia, žodžiais išreikšti to jis nesugebėtų I.Simon. Tu esi angelas, – nežinodama, kaip išreikšti dėkingumą, pro ašaras tvirtino Grėtė I.Simon. Pirmasis kalbos tikslas yra žodžiais išreikšti mintį V.Myk­Put. Slaptę … išréiškė labai trumpais žodžiais DP232. Žodis prẽkė tinka „tavoro“ prasmei išreikšti K.Būg. Išgirdę miesto sode grojant orkestrą, – kalbėdavo jis, – jūs stenkitės įspėti taktą ir kaip jį išreikšti ranka V.Myk-Put. Žiūri gailestingai ligonio akysna ir deda leteną ant pečių, norėdamas tuo išreikšti savo sielvartą Blv. Idant … darbais pabažnais garbą tavą išreikšti … galėtų MKr6. Vierą mūsų tikrą per meilę tobulai išreikštume MKr31. Savo visą galybę tuo būdu išreiškia SPII12. Tikėjimas … ne taip aiškiai buvo ižreikštas DP259. ║ pavaizduoti: Dabar pasižiūrėkime tiems monumentams, ant kurių turime išreikštus levus LTII519(Bs). 2. Q91, DŽ perteikti žodžiais, išsakyti: Čia to išsižiojėlio pasakymas sveikos minties mums neišreiškia J.Jabl. Kariavos tuo metu, bet su kokia tenai laima, to nėra raštuose išreikšta S.Dauk. Ant pabangos vyskupai to susirinkimo aiškiai pasiėmusys kiekvieną nu jų išreikštą dalyką gerai parkratyti M.Valanč. Išreiškė seseriai savo reikalavimą – toj išsyk lyg nenorėjo, bet, brolio prispirta, greitai pasidavė po brolio valia BsPIII18. Apie kokias ten mano nuomones, išreikštas raštu, yra kalbama? KlbV114(J.Jabl). Viršininkas išreiškė savo pasitenkinimą rš. Popiežius, išgirdęs tą nuopuolį krikščionių, išreiškė savo širdgilą S.Dauk. Kogi tad čia gėdėties išreikšti savo apsirikimą? P. Reik saugoties, idant neišreikštumėm vardą ir pavardę draugininko brš. Kodėl mergelė verkė, vainiką pindama, tai išreišk sekančioji daina StnD14(pastaba). Jei dar pirmasis muno įpėdinis katrame nor dalyke nu muno užrašų atsitrauks, tuokart kapitula minavotus turtus apims ir amžinai valdys, užlaikydama vis, ką vien išreiškiau M.Valanč. Žmonės apsėdo seniuką ir ėmė prašyti, kad jiems išreikštų, ko taip graudžiai verkęs LzP. Aš daug ką išréikščiau jam, ka sutikčiau Ar. | refl.: Moksliškai subrendęs žmogus turi įsigyti bent minimalų sugebėjimą moksliškai išsireikšti tiek raštu, tiek žodžiu rš. ║ pranešti, nurodyti: Kas buvo ką pavogęs, o aš išréiškiau J. ║ I išaiškinti: Apsakė jims sapną, bet nė vienas negalėjo jo išreikšti S.Stan. 3. I, K padaryti matomą, regimą, parodyti: Neišreikšk manęs kerdeliau (prašo kiškis) S.Dauk. | refl.: Ateis tie čėsai, kad išsireikš moteriškė, kurią nū žemė uždengia MP147. Uparnai piktybėsa gulint, ponas neišsireikš MP167. Išsireiškė apaštalams Christus, gyvs pasirodydams Mž280. Kurs mane myl, tą mano tėvas mylės, ir aš jį mylėsu ir jam išsireikšu NTJn14,23. Sakosi, kad jam Dievas išsireiškęs sapne Ns1854,3. 4. refl. H157, R239, N, K iškilti aikštėn kokiam reiškiniui, ypatybei: Savo čėsu tai išsiréikš, išsirodys KII18. Ko širdis per pilna – tai veidu ir žodžiais išsireiškia, akim blizga Vaižg. Talentaspajėga, kuri vėlokai ėmė reikštis ir reiškės, kol išsireiškė visas Vaižg. Kaip išsireikš, jog pas mane pinigų nėra, nebegalėsiu nė nuo Levuko atsikratyti Žem. Bet veik išsireiškė to paukščio gudrybė S.Stan. Turės išsireikšti ilgainiuo, kas to karo kaltininkas Šts. Jie buvo užsislėpę (paslėpę nusikaltimą), bet paskiau išsiréiškė Skr. Prastojo jį Dievas teipo, idant jį išmėgintų, idant išsireikštų vis, kas jo širdyje buvo BB2Krn32,31. Nėra nieko apslėpta, kas neišsireikštų (pasirodytų, atsidengtų) BBMt10,26. Nesa kaip vagis arba svetimmoteris, arba kitas piktadėja myl naktį ir pabėga nuog saulės, idant neižreikštų̃s darbai jo DP244. Teisė ir teisybė turėjo išsireikšt užu čėso jo MP105. Šįmet gripė išsireiškia dar ir tuom, kad ligonys turi daug vemti prš. ║ refl. prisisapnuoti: Kap tik ažsimsiu galvon, tai kartais ir išsireiškia Dglš. ║ refl. N išsipildyti, pasitvirtinti (apie sapną): Ką sapnuoji, tai ir išsiréiškia Dglš. Sapnas ižsireiškia SD412. \ reikšti; apreikšti; įreikšti; išreikšti; pareikšti; užreikšti

išreikšti sinonimai

išreikšti junginiai

  • išreikšti judesiais ir mimika, išreikšti kitais žodžiais, išreikšti padėką, išreikšti skaičiais, išreikšti žodžiais
Ką reiškia žodis išreikštinis? Visi terminai iš raidės I.