vagis reikšmė

Kas yra vagis? 1 vãgis sm. (2) Š, DŽ, NdŽ, vagìs sf. (4) 1. SD98, CII112, R, MŽ, MŽ302, N, [K], BzBkXXX123, LVIV431, L, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Vdk, Šlv, Skdv, Srd, Sn, Vv, Krsn, Žg koks kablys (ar kuolas) sienoje kam nors kabinti, užkabinti, gembė: Nutašyk vãgį ir įkalk į sieną J. Pakoriau pavalkus priemnėj an vãgio Vrn. Pakabyk kailinius an vãgio Al. Kepurė karo an vagiẽs Mrc. Buvo inkalti du vãgiai ir abu nulūžo Dkk. Mediniai būdavo vãgiai įkalta į sieną [rankšluosčiui pakabinti], ka ne kokia vinis, nesurūdytų Plv. Pakabyk vadžias an vãgio Slv. Nėra vãgio nė kepurei pakabyti Šmk. Įkalk į sieną vãgį pančiams vyti Šll. Išgręžk sienon skylę ir inkalk in ją vãgį – reikia pančius vyt Lš. Siūlams lenkti sieno[je] išgręža skyles ir sukala vagiùs Pp. Mačiau – yr riesta vyšnios šaka, bus geras vagẽlis Sdk. Tėvo buvo šoblė pakabinta ant vagio DS129(Šmk). Marti, įėjusi į vidų, tuoj pat ant vagelio prie sienos pakabindavo rankšluostį rš. An vagẽlio pakarint reikia abrūsą Kr. O buvo vagėlis pas duris, tę karoj[o] abrūsas TDrIV298(Kb). Ponas Dievas sutvėręs blusas; tai kai paleidęs, tai velnias vos ant vagelio susirietęs iškentėjęs Sln. Veskit žirgelius į stainelę, kabykit balnelius į vagelę LTR(Alv). Randa jupas arosines vagy[je] sukabintas JD242. Rūtų vainikėlis bernelio rankelėj, o aukselio galionėlis stonioj ant vagẽlio (d.) Dkš. Kabykit sukneles ant sienužių, kiaunių kepurėles ant vagužių LTR(Grš). Begu yra vagis iš jo daromas, ant kurio kas būtų užkabinama BBEz15,3. ^ Koks medelis, toks vagelis (kokie tėvai, tokie vaikai) LTsV157(Dglš). Kas be vãgio kabo? (snarglys) BsM25. Surazgytas sumazgytas ir ant vagio pakabytas (rezginės) LMD(Vlkv). Ką daro vãgį sugavę? – In sieną kala Pns. Pagavo vagį. – Vagį reikia į sieną įkalti, bus ant ko pančius sukti LTsV852(Grš). 2. SD93, R221, MŽ294, Kos60 pleištas: Įvaryk vãgį, kad (medis) neskyla J.Jabl. Be vãgių šito kelmo, kerplės nesuskaldysi J.Jabl. Vãgis reikia įvaryt, tada jis skils Lp. Indėk vãgį skeldamas Km. Aš tau duosiu kažin ką, tik tu užkalkie šitą skylutę su atbulu vagiù MitII181(Brt). ^ Galvą kaip vãgiais skaldo (labai skauda) J.Jabl. Vagis vagį varo! Pr LXVII27, B, MŽ, N, Sch101, M. 3. NdŽ, Švn medinė vinis: Vãgiais kaldavo sienas Vlkv. Vãgis tilto grindai prikalt Sn. Mediniais vagiais prikaldavo krašte durių kuolą Krok. Buvo [aguonų] grūdekliai tokie, tai ten vãgiai sukalti Rs. Vagis tabernakulo dimsties (viršuje apdaro) ir jo stulpas BB2Moz35,18. ^ Žodžiai išmintingų mokytojų yra kaip akstinai ir kaip vagiai giliai įkalti SPII83. 4. DŽ, Alvt, Pln mestuvų kuolelis siūlams laikyti: Atsargiai, vãgį nenudaužk! Všv. Par vagelį užkeita siūlą Yl. 5. Lex108, Q636, CII1030, R, R188,409, MŽ, MŽ250,551, N, KII366, [K], LsB300, Kos98, DŽ, NdŽ medinis kuolelis statinei užkišti, volė: Vãgis iš tulės J. Pro vãgį leisk alų Ms. Užkišk vãgį, alus išbėgs Mžk. Kubilai buvo su vagiaĩs, lankai sproginėjo, kad virinom žlugtį kubilūse Šts. Įkalau jau vãgį į verpelę, gali daba ir tu alaus įleisti Brs. Kad betekant medui ir vaškai praded drauge eiti, tad vagį reik užkišti S.Dauk. Buvo tokia trikojė diečka. Ji prie dugno turėjo skylę, kurią užkišdavom vageliù Slk. Ėmė tas ūkinykas išgręžė storam medyj skylę, pasidarė šermukšnio tokį vagelį, kaip tik tinka in tą skylę BsPIV108(Brt). Susirinkęs gaspadorius visų bačkų vagelius: susipraskit, ponai svečiai, kad jau nėr padugnių JV1097. Vagelis B622. Vagiukas G119. ^ Mano gerklė nei vageliu neužkalama, nei rakteliu neužrakinama (ps.) Kb. Širdis ne vagelis, nepapūsi – ne vėjelis TŽV621(Al). Balta bačkelė, raudonas vagelis (žąsis) LTR(Grk). Apvali skylelė, pūkuotas vagelis (urvo pelės, pelė) B903. Senas senelis, šikinėj vagelis (obuolys) LTR(Antz). Šviesi daili bačkelė, be cvikio, be vagio, du trunku kepa (kiaušinis) S.Dauk. Maža maža verpelelė be svikio, be vagio, o dvejopas alus teka (kiaušinis) Lc. 6. žr. vagelis 1: Duok vagį vežimui užkišt Al. 7. LTR(VšR) žr. vagelis 2: Kitąroz giliau vãgį inkalk, ba nū arklys buvo atsitraukęs Drsk. 8. žr. vagelis 3: Vãgiai rėmuosa sukalta Mrc. 9. MŽ372, N žagrės noragas.
2 vagìs, -iẽs sm. (4) KBII101, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vagỹs (4) Ėr, vagìs scom. (4) 1. SD174, SD453, H, H116, R, Sut, PK208, LsB237, L, LL324 kas vagia, neteisėtai savinasi turtą: Atloja šuo vagį SD217. Malonus pats gūdas nakties vagims, mergininkams J. Anys pirmiejie vagiaĩ Aps. Vagiaĩ atejo, žuskerdė jo kiaulę Pls. Ana nuejo keltavų šert, o vagis įlindo pirkion LMD(Lyda). Nuvedė vagium̃p tump veršelį ir andavė vagiám Lz. Pas mum kaime vagių̃ nebuvo – ką palienki, tą randi Bsg. Vãgys nė naktį netura ramybės (juok.) Pln. Iš kur čia daba tie vagỹs? Trkn. Visur sodos kratos nu vagių̃ Pln. Tas vagìs ėmęs tą žiedą i numovęs Šts. Svarbu tiktai, ka nebūtų vãgys, vagių̃ tų liuobam bijoti Ms. Iš kur tie vãgys plėšikai ir atsiranda?! Rg. Geras būtų gyvenimas, ka tų vagių̃ mažiau būtų Pp. Vagis išsigandęs kap pasleido bėgt, tiek jį kas ir regėjo Lš. Vagìs nu vagiẽs arklį pavogė Brs. O tai susiedas, o tai susiedėlis: gi paskutinis vagìs, paskutinis pijokas Kair. Užsidėjo su vagiaĩs ir pats papuolė Šlu. Jau buvo ir bus vagìs, neperdarysi! Pv. Tada mes nubaidėm, matyt, tuos vagiùs, – nieko neišvogė Nj. Tę buvo vieni vagiaĩ susirinkę Sml. Ką šitiem vagiám padarysi Svn. Vagiaĩ va langą pykš – i įlįs! Mžš. Iš vagiẽs neatgausi nieko, jau užsigynė amžinai KzR. Jis tikrina, gal aš kokis vagỹs Rūd. Buvo kokie vagiaĩ atėję, teip išversta, teip išversta, pinigų nerado, nieko neėmė Kvr. Jūsų namai, tai melagiai ir vagiaĩ Mlt. Trijų žmonių nemyliu: vãgio, melagio ir tinginio Trgn. Ranka nudžiūvo, ir gerai, dar kad ir liežiuvis atdžiūt tam vãgiu! Pv. Jonas buvo labai vagìs Žl. Pavalkinis vagis (vagiantis pavalkus) LKGI570. Čia nereikia didelio vãgio, pasikvopis i vagiùkas Dglš. Nebūt anas vagẽlis, vis vageliauna ir vageliauna Prng. Jo sūnus vienas račium, antras vagim mokos J.Jabl(Kp). Visur spynos, lyg aplink tegyventų vagys rš. Klastuodami vãgys liepas uždraustas, pušis ir drūtmedį vagia K.Donel. Vagiams, galvažudžiams kalinėje įkyrės ir nusibos Tat. Tarp tiek daug uždabotojų vagiems sunku išsislapstytis LC1879,33. Jei kas iš mažo rodos ilgnagis, toksai paaugęs tikrai bus vagis S.Dauk. Jeigu sapne matysi gaisrą, tai tavę užpuls vagys LTR(Nj). Užkukavo sausą medį, tai vagìm nesiseks Antš. Žinom juos vagimis ir razbaininkais sančius BPII165. Jei žinotų gaspadorius, kurią adyną ateitų vagis, tada budėtų ir neleistų įsikasti ing namus savo BtMt 24,43. Nerinkit sau skarbų and žemės, kur kandys ir rūdys gadina, ir kame vagiai gal iškast ir išvogt Ch1Mt6,19. Kaip vagis gėdoje tampa, kada yra nutveriamas, teip namai Izraelio bus gėdoje BBJer2,26. Iš tiesos, iš tiesos sakau jumus, kurs neįeit pro duris gardana avių, bet įeit kitur, tas yra vagis ir razbainykas VlnE80. Neduokis tiemus vagimus ir latramus išvadžiot DP248. | Kad čia matysiat bitis iš vieno aulio į antrą vargingąjį įlekant ir išlekant, tai tas aulys yra vagis S.Dauk. Žvirblis ne vagis, tik mūsų gėrybės sergėtojas J.Jabl. Geresnių vagių̃ kaip strazdai nėr – nuo ryto tik paliuokom paliuokom par [braškių] vagas Ob. Ot vagìs (šuo), išsižiojęs ateina su kiaušiniu Slm. | scom.: Ateis ta vagìs, duosu žaltį! DūnŽ. Tokia vagìs iš pat mažo: vogė žirnius, pupas Krš. Vagìs ana pirmutinė: iš daržų, iš visur Vj. Ai vagìs boba, ai, eik ana kur, tegusmala! Švnč. | prk.: Garbė̃s vagis Q138. ^ Rankos dreba kaip vãgio Žl. Sėdi akis nuleidęs kaip vagis Tat. Galvą nuleidęs kai vagis LMD(Šl). Žiūri į šalį nusisukęs kai vagis Sln. Lyg koks vagis aš bėgu iš tėvynės Vd. Aš kaip tas vagìs sėdžiu čia (kilimo iš kitur) Msn. Kap vagìs eina vogt, tep miegas dieninis (dieną miegas neramus) Pls. Numirė teip, kaip vagìs pagrobė (labai greitai) Lnk. Kaip vagìs pavogė, neduok Dieve, visi buvom kaip išmušti (po netikėtos mirties) Sd. Bet nepatiko mumi toj dešra, kad ji kap vagìs, ją greitai suvalgai Srj. Sušilau kaip vagìs an kermošiaus Trgn; LTR(Km). Eiki gi nesisukęs nei vagìs po jomarką Sch112. Loja kaip šuo pamatęs vagį LTR(Ldvn). Vagį ir šuva pažįsta LTR(Zp). Geras šuva duonos iš vagio rankos neims KrvP(Ds). Vagis apvagia tokius namus, kur yra pikčiausiejie šunys A1884,402. Nagai ilgi kaip vagies LTR(Zp). Kumpi nagai kaip vagiẽs, rudos akys kaip šunies Vvr. Jaučio stipri ragai, o vagiẽs nagai JT244. Vãgiui nagai niežti JT364. Vagies ilgos rankos Bsg. Vagie, kepurė dega! PPr434, LMD(Graž), LTR(Kš), An, Žg. Tu vagiẽs šmote! FrnS 39. Vagių̃ šmotai, vis laukiat rublio! Drsk. Nėr namo be vagies, o miško be žvėries Vrn. Nepagautas – ne vagis PPr217, Šk, Ūd. Ką nesuėmei žu rankos, nesakyk, ką vagìs Rod. Vagis moko raktus slėpti S.Dauk. Vãgiui rakto nėra Žl. Vagiui vienas kelias, o ieškančiam daug Sln. Vagiui bėgančiam vienas kelias, o ieškančiam daug kelių PrLXVII27, B, MŽ, N, Sch101, M. Nė vagiaĩ vogė, nė šunes lojo Vrn. Nuo naminio vagies nė dviem velkėm neažsišausi LTR(Dkk). Savo vagies šuo neloja PrLXVII17. Namų vãgio nesugausi An. Numų vãgie visur atvirà Krš. Vãgie akės įdėtos ten, kur ir vėžiuo Krš. Vagis į delmoną, šelmis į dimžaką B, N. Širdis ne molis, vagis ne brolis Ds. Vagies nedėk kišenėn LTR(Auk). Arklį pririšk kaip vagį, atrasi kai brolį Sln. Vagis sienas da palieka, ugnelė nieko nepalieka Aln. Vagìs eina – kampas lieka, o ugnisgalas Žln. Ir vagìs nevagia kitiems matant OGLIII276. Mažą vagį pakaria, didelį paleidžia LTR(Žg). Vagiui ir Dievas padeda LTR(Ds). Ir vagis prašo Dievo pagalbos LTsV202(Rm). Geram vãgie rankos dreba nėko nepavogus Krš. Jei vagìs nu vagiẽs pavaga, velnias juokas Užv. Susipešė vãgys, atsirado avys Skr. Dieną ne vagìs, naktį vagìs Rmš. Vagiui naktismotina Rod. Apytamsė – vagių naktis Dr. Ir giria kaip vagis tamsią naktį KrvP(Všv). Ant drūtos šakos pareitisi drūtas vagis MŽ379. Kame daug vagių, ten daug prapula daiktų VP22. Vagiui viena nuodėmė, o kam pavogė – šimtas J.Jabl. Kad ir ubagas, bet ne vagis Ds. Vagiẽs peilis abim pusim pjaunamas Šts. Su vagiù prasidėk, kelnes pasidėk Trk. Ant akių matyti vagis, ant rankų – darbininkas KrvP(Šl). Ubaguo ir vãgie nėr galo Krš. Akmens plaukti neišmokysi, vagies nepataisysi KrvP(Rtn). Abu labu tokiu: vieno tauko vagys KrvP(Lp). Tas pats vagis, tik kita kepurė LTsV236. Vagis pažįsta vagį, kaip vilkas vilką prš. Vagìs vagiẽs nekenčia An, Dkš. Vagis vagiui neužsitiki Brž. Vagìs vagių̃ ieško Lkš. Vagie visumet rodos, kad ir kiti vaga LMD(Lk). Jei neteisybę matysi ir tylėsi, vagìms lygus būsi LKT122(Žgč). Vagìs išauga nuo virvelės prie kumelės Ukm. Jeigu melagis, tai ir vagis LMD(Klov). Vagìs y[ra] bjaurus daiktas, apkalbėtojis da bjauresnis Dov. Kur vagys niekad neina? – Kur nieko nėra LTR(An). Vagys vagia, gaspadoriai tyli, o namai pro langus lenda (tinklas ir žuvys) LTR(Snt). Kad atsitiestų, dangų paremtų, kad rankas turėtų, vagį sugautų (kelias) B628. 2. Vkš toks senoviškas lietuvių šokis, kur vienas šokėjas neturėjo poros: Vãgį, šeiną šokom vakareliūse Užv. I kadrilių keturios poros liuob eis, aštuonnytį, vãgį tą Žr. Vãgį šokom senovė[je] DūnŽ. 3. neturintis poros šokėjas tame šokyje: Šeinis buvo su vagim̃ i be vagiẽs Rdn. Vagìs buvo vaikezas be poros, turėjo nutykoti ir atimti mergą nu kito DūnŽ. ◊ dúonos vagìs Slnt apie daug valgantį, bet liesą: Žmogus, kur visai į kūną nejo valgymas, liuob sakys – dúonos vagìs Kl. Ot ne dúonos vagìs – raudoni skruostai Pln. keterà vagių̃ K180, JII92; B, MŽ131 vyriausias vagis.
3 vãgis, -ė adj. (2) kuris eina vaga, vaginis: Ar tas arklys tikrai yra vãgis? Gdr.

vagis sinonimai

vagis junginiai

  • gyvulių vagis
Ką reiškia žodis vagiulis? Visi terminai iš raidės V.