šventasis reikšmė

Kas yra šventasis? šventàsis, -óji smob. emph. K, Rtr, šveñtasis DP238, KlvrŽ, Lž, Šv, šventasaĩ, -ója, šveñtasai, -óji LzŽ, Tvr 1. P, N, M bažn. krikščionių tikėjimužmogus, išgarsėjęs ypatingu religingumu ir po mirties bažnyčios paskelbtas garbintinu tikinčiųjų globėju: Nesa chrikštas yra mūsų viens palinksminojimas bei ėjimas visump dieviškump lobiump ir visų šventųjų draugystėsp Vln59. Turime pavaizdus apaštaluose ir … šveñtuosejuose DP238. Šventų̃jų apvaikščiojame šventes DP249. Tur pulties šventùmpjump, kurie yra mūsų ažutarytojai AK47. Mūčijimas šventųjų SD178. Čia yra kantrybė šventųjų Ch1Apr14,12. Mačiau, kaip jis draskė nuo sienų paveikslus šventųjų ir mindžiojo juos po kojų J.Bil. Siekti (prisiekti) visais šventaĩsiais NdŽ. Po baliaus teip apsirgo, kad visus šventúosius šaukės Jnš. Gaspadorius sušuko pry šventų̃jų: vilkas avis išpjovė! Ggr. Šventasaĩ, saulė teka, i Joniukas pareina iš Marytės! Šd. Dėkuo Dievuo ir visims šventìsims ir anims, tims daktarams Sd. Viešpatie, visi šventíejai, padėkiat mun, gelbėkiat! Krt. Susirinkite, visi šventieji, tik ne visi draug, kad nebūt per daug (juok. sakoma, kai įvyksta nedidelė bėda) LTsV836(Kvt). ^ Jei sėdėsi ir bijosi krustelti kaip šventasis altoriuj, tai lobiai nebyrės tau į sterblę rš. Ne šventieji puodelius lipina LTR(Al). Ir šventiejai puodus kula D166psl. Ir šventojo pirštai an saũ riesti LTR(Ds). Iš tų pačių šventiejie, iš tų pačių prakeiktiejie Sln. Nebūtų nelabųjų, nereiktų i šventų̃jų Vkš. Aš buvau palikęs pusė šveñtojo jau (iron.) Vkš. Tik šventieji nei valgo, nei geria Ds. Ne pats šventàsis jai neįtiks Jnš. Tavo nosis didelė – tu šventų̃jų pamilijos Ob. Atsiras – ne šventasis, į dangų neišlėkė KrvP(Brt). O kad tave šventiejie! Sln. Manai, ka šventíeji už tave dirbs! Vlkv. ║ rūpintojėlis: Pirmiau ėmė (plėšė, vogė) visokius šventū́sius, o dabar neleida Gršl. 2. šventuolis: Kad tokios šventosios visos būtų kaip tu, seniai klebonija tuščia būtų beskambanti Žem. Visi šventíeji, visi geri Jrb. Aš i (irgi) ne šventóji buvau, ale nesimušau Vdk. Ne šventóji ne aš tesu, galiu parskelti tau kramę! Trk. 3. žaltys (laikomas šventu, garbinamas): Šventíejie vyzgė, neėdė duotų ėdesių BM107(Sb). ◊ Visì šventíeji NdŽ bažn. lapkričio 1 dienos katalikų šventė, skirta paminėti nežinomiems šventiesiems: Lig Visíem šventíemiem susitaria ganyt Lz. Ištempsiu iki Visų šventųjų J.Balt. An Visų̃ šventų̃jų kermošius būsta LzŽ.

šventasis antonimai

šventasis junginiai

  • Šventasis Tėvas, šventasis raštas
  • Šventasis Sostas
  • Monty Python ir šventasis Gralis, Šventasis Evaristas, Šventasis Gralis, Šventasis Kalnas, Šventasis Klemensas I, Šventasis Linas, Šventasis ibis
Ką reiškia žodis šventastis? Visi terminai iš raidės Š.