ginti reikšmė

Kas yra ginti? 1 giñti, gẽna, gìnė tr. K, Š 1. varyti: Gink visus vaikus šalin Vdžg. Bepigu neginti, kad bėga S.Dauk. | Dabar bimbalelį giñsiam (toks vaikų žaidimas) Vkš. | prk.: Tokios kal̃bos Tarutį dar labiau liūdesin ginė P.Cvir. Gena visus dienos į smertį nasruosna Lp. Gelžkeliu javus giñdavo (veždavo) į Prūsus Šts. Negalima gi ginti ir ginti traktorių be priežiūros sp. Jos jau trečią barą rugių gẽna (pjauna) Lš. Širdį pro kaklą gena ta šnapšė Šts. Genu sau par mintį, bet nebatmenu pasakų Šts. ^ Kaip tik užvalgau rūgščių kopūstų, tujau pat mane laukan gẽna (vidurius paleidžia) Vkš. Vidurius pradeda giñti KlvrŽ. 2. vyti: Ko teip smarkiai bėgi, ar tave kas gẽna? Kn. Anas mane gẽna iš ažačios Arm. Neskubėk – nėkas nègena Krtn. Genamasis gyvolis didžiais šūksniais bėgo J. | prk.: Banga gena bangą, ir bokšto akmuo paplautas nuvirsta žemyn Mair. Turiu gerą dviratį – gẽna du su puse (labai greitas) Šts. ^ Neturiu laiko – išėjau kap šunies genama Šn. Genamas bėk, duodamas imk Žem. Bėda bėdą gẽna (niekad iš bėdų negali išbristi) Vlkv. Piktas piktą gena LzP. | refl.: Gẽnasi kaip skalikas lapę Up. Užkinkykit šešius žirgus, ginsvos savo seserėles JD1527. | Penkiais metais jaunesnis, bet gẽnas – pasivys Šauk. ^ Triušio pirštinės genas minkštumą, o tvermės nėr (minkštos, bet nestiprios) Grg. 3. varyti bandą, gyvulius į ganyklą: Giñk gyvolius ganyti J. Genme (ginkime) namo jau, keliẽs (kelkis) Ad. Gìnė martelė palšus jautelius per aukštus kalnus, per dimijonus Smn. Kad tu ginsi margus jaučius, varyk vieškelaičiu RD74. Mūsų kasdien gena (parvaro) galvijus rytelio J.Jabl. Galvijų gẽnamas metas Š. 4. refl. rujotis, lakstytis: Karvė gẽnas K. Šėmargė jau gìnėsi Bt. 5. tinklą pritaisyti (pririšti) prie virvės: Sakyk, ar moki tinklą giñti? Plng. \ ginti; antginti; apginti; atginti; daginti; įginti; išginti; nuginti; paginti; parginti; perginti; praginti; priginti; suginti; užginti
2 gìnti, gìna, gýnė tr. 1. vaduoti kam užpuolus; atremti puolimą: Gynė žemę mano protėviai A.Vencl. Partinė organizacija ugdė vis naujus ir naujus ginamųjų ir puolamųjų kautynių didvyrius (sov.) rš. Jie savo žemę giñs Ėr. Jų vaikai taip gýnė tėvynę A.Baran. Pikta kalė namus gina Krp. Gina kaip pempė vaikus B. | Ir mūsiškis buvo gìnt (gaisro gesinti) OG387. Motyna gynė savo truputėlius, kaip pempė laukus, nuo marčios tėvų Žem. | Arklys koją gìna (skundžia, neprimina, pačiupinėti neduoda) Slm. Vaikas gìna ausytę (neduoda priliesti, jam skauda) Slm. ^ Vilkui užpuolus, ir šuo šunį gina Vdk. Silkė gina mėsą (silkės prisiduriant, mėsa skalsiau) Antš. | refl.: Senis gìnasi su ginklu nuo žmogžudų J. Ilgą laiką ten lietuviai laikėsi, narsiai gynėsi LTR. Neginkis nuo šuns, pamatysi, jei tau neįkąs Žem. Kursai rankas mano mokina gintiesi BBPs144,1. | prk.: Reikia gìntis nuo nuogumo (apdaro taisytis) Rdm. Kokiuos turime ryzelius (drapanas), tokiais gìnamės (verčiamės) Ėr. Kokie iš jų darbinykai, tik gudrumu gìnasi Srv. Karvutė gera – ji (karvės laikytoja) su tuo pieniuku gìnas (verčiasi, gyvena) Skr. Kuo gali, tuo gìnasi nuo bado Krsn. ^ Ir pelė savo urve ginasi Sim. 2. įrodinėti ką teiginiais: Teisiamąjį gìnti DŽ. Atskaluonys gina paklydimą DP225. Disertaciją ginti (viešame mokslinės tarybos posėdyje iškelti disertacijos teiginius ir įrodyti jų pagrįstumą). 3. užstoti, saugoti: Demokratijos šalys vieningai gina šventą taikos reikalą, žmonijos garbę, laisvę ir laimę sp. Gindami taiką, mes giname mūsų vaikų laimę, jų ateitį A.Vencl. 4. baidyti, varyti: Žvirblius nuo javų gìnti K. Mergaitę paėmė muses gint nuo jos Skr. | refl. prk.: Tada ginkis tomis misliomis (vyk jas šalin) P. 5. drausti, neduoti: Tėvai gýnė ženytis Pc. Gali eit kur nori, nėkas tavie negina Vvr. Gýniau neit užkuriu pas našlę – nepaklausė! Lp. Nèginu – ką nori, tą ir daryk Trgn. Tau valgymas negìntas, valgyk, kiek tau lenda Rod. Ginu, neduomi kam ko (ko prašo, nori) SD212. 6. tvirtinti, savo nuomonės laikytis: Gìna susiriesdamas, kad pats savo akim matė vaidineklį Nj. Ona gýnė, kad tę nieko nebuvo Mrs. Negaliu ginti, kad ne taip buvo J.Jabl. 7. neigti, ginčyti: Nesibijokit, nieko negìnsim, ką tik paėmėm, viską atiduosim Krok. Neginu aš to ir pripažįstu P. Pavasarį paskolinau jam virves, o dabar nuėjau atsiimtų – gìna (nebenori atiduoti, sakosi neskolinęs) Slm. | Ginamųjų (neigiamųjų) sakinių tariniai taromi ginamai arba atmetamai (gram.) J.Jabl. | refl.: Aš nenoriu ginties, pamatysma Sdk. 8. refl. neprisipažinti, atremti kaltinimą: Vaikas gìnasi, kad pavogė kirvį J. Jis ją ėmė baust, ale toj mirtinai ginasi, kad ji nieko nežino BsPIV31. Jis gìnas tos piktadėjystės KII26. Ginas, kad net akys iš kaktos lenda Trgn. Ginasi neturįs Žem. 9. saugoti puodą, kad neišbėgtų virdamas (aušinti su samčiu pilstant viralą): Atnešk samtį, reik gìnt kruopas Kt. Tą puodą reik ginti, katras bėga Sln. Nei puodo ginti, nei vaiką maldyti Kn. Gina kai puodą B. ◊ gìnk Diẽve jokiu būdu, tikrai ne: Gink Dieve, kvailu pasitikėti, ponui tiesą į akis kalbėti LTR. \ ginti; apginti; atginti; išginti; nuginti; paginti; perginti; priginti; suginti; užginti

ginti sinonimai

ginti antonimai

ginti junginiai

  • (ap)saugoti, ginti, ginti ką nors
  • Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetas
Ką reiškia žodis gintijimas? Visi terminai iš raidės G.