šitoks reikšmė

Kas yra šitoks? šìtoks, -ia (-i Stak) pron. demons. (1) DŽ, NdŽ, Slk, Vdk, -ià (3b) Š, DūnŽ, šitõks, -ià (4) K, Rtr, NdŽ, KŽ; R, MŽ 1. Vdk toks kaip šitas, toks (nurodo žinomą kieno ypatybę): Daugel visokiausių dainų – ir liūdnų, ir linksmų – ji girdėjo, tačiau šitokios dar ne V.Bub. Grėtė tikėjosi visko, bet šitokio klausimo – ne I.Simon. Par mum šitokių̃ štukų nesgirdi Ut. Šìtokiai bobai duot tik kelnios (į kelnes, į užpakalį), pamislyk, Povilą su pančekom (be batų) pakavojo Slm. Imk geresnę, neimk šìtokią Nmč. Kepa [duoną] pečiuj va šìtokiam Pb. Iš lengvo gyvenimo šìtokia liga nepuola Užp. Šuo neitų šitokiom naktim S.Nėr. Buvo čėsai anokie, šit atėjo šitokie (d.) Krč. Kuri šitoki motina, idant penėtų kūnu savu bernelius savus? DP263. Šìtokime nobažnume ir vaikeliai mažinteli alkintis buvo priversti DP587. Šitokia bus tavo sėkla (giminė) BB1Moz15,2. Šitokiuõ, šitokiuõs Rgv. Pagadinsi vaikam akis šitokią́j šviesa! LKT300(Šmn). Šitoksai žinojimas BPII157. Koksai Viešpatis, šitoksaĩ ir dvaras jo DP357. ║ KlK5,42 nurodo, kas bus čia pat pateikiama, išdėstoma: Sudėtingų konfigūracijų banginės funkcijos sudaromos šitokiu būdu rš. Jam prisisapnavo šìtoks sapnas NdŽ. ║ f. apie nėščią: Šìtokia barės su diedu, tai vaikas i nedoras Klt. 2. nurodo ypatybės gausumą, gerumą, smarkumą ir pan.: Kregždė Jonas jaunėliui kasdien šnekėjo, kad tikra kvailystė šitokiam vyrui rūgti namie J.Balt. Šìtokia broluva par jais: aštuoni broliai buvo Aln. Ir šìtoks gi bjaurumas tos bobos! Svn. Tavo tėvas, amžinatilsį, kokias rankas turėjo! Šitoksai buvo meistras, šitoksai dievdirbys! V.Bub. Kas dabar bus, dėde? Kai šitokia žolė įžėlus... kai šitokie rugiai... V.Bub. Šìtokias žemes valdo, o tinginiai Jrb. Šìtokian vargan atejau [ištekėjusi]! Aln. Tu, šìtokį balsą turėdama, i da už tokio ėjai Jrb. Šìtoks karštumas dabar Mlk. Da šìtokiam šalty pirtes reikia – apsirgt! Klt. Šìtokia boba – susdės tave maišan i nusneš (juok.) Klt. Šìtokia kaminas (labai stambi) negali dirbt! Dkk. Šìtokio ąžuolo nepagailėjo, nupjovė Lel. Po šìtokiais vėjais esta lietūs Ob. Šìtoki darbai dirbt! Vlkv. Šìtoks (vėlus) laikas, o tu da be pusryčių Skr. Eik anas pečiun šìtoks gyvenimas – prisgrūdę šitų vasarotojų! Slk. Kaip tu gali dykinėti šitokiu metu (per rugiapjūtę, kai visi taip smarkiai dirba)?! J.Balt. ║ pažymi kieno menkumą, prastumą, netikumą: Dovydonis, girdi, toks, Dovydonis šitoks, tėvo grabui lentgalio pagailėtų J.Balt. Ką tu, sako, apdurnai už šìtokio (nedoro, negražaus) eit!? Ker. Šìtoks čia bajoras J. Šitoks čia turtas! rš. Šitokiẽ laikai tie užejo – bijai su kokiu žmogu pašnekėti Lž.

šitoks antonimai

Ką reiškia žodis šitokuliukas? Visi terminai iš raidės Š.