knygos reikšmė

Kas yra knygos? knỹgos sf. pl. (2) žr. knyga: 1. R, K, J Šios mano knygos buvo pradėtos spausdinti liepos mėnesio pradžioje K.Būg. Tos knygos man labai vertos KBI9. Duokit man du krėslu, dvi žvakes ir dvejas knygas Brt. Giesmių knygos MŽ225. Knỹgos giesmių senų čėsų – dabar nedrukavo[ja] Rsn. Pakeliui jis (daktaras) susipirko visokių margų popierių ir vis susiuvo, teip kad ant galo dideles knygas pasidarė BsPI89. Perdavė dvejas knygelès Azr. Knygelùkės tokios yra Rod. Kur dėjai tas knygàs? Smn. Knygos mišios (bažn. mišiolas) SD157. Tėvas bibelių vietoje jai pridavė pramanytų pasakų knygas Ns1842,2. Kas rašyta yra tosu knygosu, alba zokone BPII490. Teesigi tad nūn tau … knygelės šios MTX. 20 perskyrime knygų savo MP92. Knygelės pačios bylo lietuvinykump ir žemaičiump Mž8. Tosu knygelėsu rasi Mž501. 2. Mūsų broliukėliui dvidešimt pirmi metai, pisorius zelskus knygosen užrašė Vp. Rašyk toktai į knygas ant atminimo CI405. Visas nuodžias ir pražengimus mūsų anose knygose rašo DP10. Ne teip pigai tuos įrašo ing knygas gyvatos amžinos DP270. 3. Šitos yra knygos apie žmogaus giminę BB1Moz5,1. Pirmos knygos Moziešiaus BB1Moz1. Povilas rašo Korintumpi pirmosa knygosa BPII65. Dešimtis … priesakymų, parašytų antrosa Moiso knygosu Mž583. 4. bažn. maldaknygė: Kur tos mano knỹgos – iš ko aš melsiuos nuėjęs bažnyčion? Nmn. Knygàs namie pamiršau Grš. Pasimk knygàs …, eidama į bažnyčią J. Ar jau knygàs pagiedojot? Klp. 5. KI266, Erž, Vb žr. knygenos: Gleivinė III pilvelio vidaus plėvė yra raukšlėta, lyg atskiromis raukšlėmis sukarstyta, o visas jo vidaus paviršius panašus į knygas išvartytais lapais, užtat šitą pilvelio skyrių ir vadina knygenomis, arba tiesiog knygomis rš. Kaip tave siųs žarnų darinėt, tai tu rasi knygose du kviečio grūdu BsPIII134. Knỹgose buvo įstrigus vinis Alk.

knygos junginiai

  • knygos aplankas, knygos įrašas kasetėje, knygos įrašas kasetėje/diske
Ką reiškia žodis knygotyra? Visi terminai iš raidės K.