vienodas reikšmė

Kas yra vienodas? vienódas, -a adj. (1) Š, Rtr, RŽ, DŽ, NdŽ, DrskŽ, -à (3) Kpr, Skp, Č, víenodas (1) DūnŽ; L 1. S.Dauk, O, Kos58, M, RtŽ, LL52, FrnW, PolŽ32, ŽŪŽ159, KŽ turintis beveik ar visai tokių pat savybių, toks pat: Abiejų arklių vienódas plaukas J. Tos Kemeklaitės čystai víenodos – prisikišęs neatskirsi Trk. Pirma buvau aš didesnis, dabar esam abudu víenodi Vkš. A to žydo, a to lietuvio – vaikas ta i vaikas, víenodo proto Gd. Paskiau vaikai įsistebėjo kaži kaip, kad anų nevíenodos kojos Tl. O gal rūšis ten anų (krienų) yr nevíenoda? Lk. Kaip nevíenodos su užtrūkiu karvės! Rdn. Y[ra] mat nevíenodos veislės [bekonai], kiti y[ra] tokie ilgi, kiti trumpi Kl. Ka būtų víenoda kalba viso[je] Lietuvo[je]! Grd. Kad ir lenkų kalba nėra vienóda Vžn. Vienos tamsesnė [suknelė], kitos šviesesnė, ale vienódūs pamarginimai Pv. Vienódu laiku jiej tą patį darbą dirba Vrn. Kad ir sunkūs grūdai, anys nevienódi – yra ir mažesnių Dv. Nevienódas [v]anduo: vienoj markoj greičiau išmirksta [linai], o kitoj – ne Vdn. Víenodos pavardės, o ne giminės DūnŽ. Abudu vienódi namai, mediniai, ir abu per devynius metus pastatė Sb. Apytaisas visų buvo vienódas Šmn. Visiem mokiniam vienódas drapanas pasiuvė Krs. Jau buvo spėta parūpinti sukilėliams vienoda apranga – pilkos milinukės, odiniai diržai, juodos kepurės V.Myk-Put. Už kokių dvejų metų vienódūs (vieno ūgio) būsit Vb. Ale teip visi vienódi [vyrai]! Kpr. Su anūke vienódo guodo, [toks pat] močiutės ir anūkės Kp. Kaip vienódi abu susideda, tai ir blogai – abu kaip degtukai Slm. Visi visi, ir bagočiai, ir ubagai, visi vienódi buvo (prastai rengėsi) Rk. Víenodi visi paliko Rdn. Prirašė [gydytojas] buteliokų [vaistų], ir visi vienódūs Imb. Trys mylios girelės, vienódos eglelės JT263. Nevienodi miško medžiai ir žali lapeliai, nevienodi ir tarp mūsų meilieji žodeliai LTR(Ssk). Gerumo jie vienodi J.Jabl. Būdvardžių vienskaitos vardininkas turi nevienodas galūnes J.Balč. Knygelių kaina galėtų būti nevienoda – ne visos knygelės bus vienodos didumo KlbV111(J.Jabl). Žmogaus prakaitas visur vienodas rš. Duona tik tiek vienoda, kad ji visur su pluta rš. ^ Víenodi visi nebuvo i nebūs DūnŽ. Visokių yr, visokių reik, visas svietas a būs víenodas?! Krš. Abudu vienódi: pasikarkit an šakos – nė vienas neatsversit (blogo būdo) Mžš. Dvi galvos nėkumet nėr víenodos Vkš. Vieno tėvo nevienodi vaikai: vienas kunigas, kitas vagis Bsg. Miške medžiai nevienódi Bsg. Ir vieno medžio lapeliai nėr visi vienodi Sim. Visų velnių ragai vienódi Šl. Ne kiekvienam arkliui vienódas botagas Mrj. Ne visose kertėse vienodas oras LTR(Zp). Vienoj bačkelėj nevienodas alus (kiaušinis) LTR. vienóda n. NdŽ, Pnd: Nereik turtingų ir biednų – turi būt visur vienóda Mrc. Rodos, toli čia vieni nuo kitų – būtų viskas vienóda, bet ne, skirias Lp. vienódai adv. DŽ, NdŽ, FrnW, KŽ, DrskŽ, víenodai DūnŽ, vienodaĩ Rtr, KŽ; S.Dauk, M, L: Ale motriškos daba su vyrais, veizėk, mauna (geria) vienodai Yl. [Dabar] nežinai, ar te vyras eina, ar moteris eina – plaukai nukirpti vienodaĩ Pl. Tėvelis buvo labai geras, visus mylėjo víenodai Sd. Visos trys seserys víenodai apsirėdžiusios Vkš. Anims (jaunimui) daba kad i ką grajytų, bet visi víenodai šoka Klk. Víenodai sirgo abudu – džiova Rdn. Čia tei yra teisybė: [mirtis] visus víenodai pjauna, būk tu nežinau kas Krš. Čedasų parapija tai vienodaĩ [kalba] Č. Katrie mokinęsys, panašiai vienódai kalba Stl. Ot važiuoja! Kalnas, loma – vienódai skrenda, kaip be galvos Slk. Abiejuose aviliuose vienódai buvo bičių Ėr. Apikalbų nebuvo, ar tu neapsitaisęs, ar ką, dėl to, kad visi vienódai turėjom Sb. Dabar kožnądien kai vienódai valgai, tai kiek te suvalgai Kp. Visos vienódai dirbom, o nevienódai gavom [pinigų] Lel. Kaip kur bulbių užaugo, nevíenodai Rdn. Šiandie latviai rašo vienódai su lietuviais K.Būg. Pradžioj vienodai gyvenau kaip seniau J.Balč. Tėvai juos (vaikus) mylėjo visus vienodai, ir jie mylėjosi tarpu savęs vienodai I.Simon. Kiekvienas sąžiningai atliekamas naudingas darbas yra vienodai šventas, kilnus ir garbingas K.Bink. Šarvai abiejų buvo vienodai brangūs A.Vien. Žiemą ir vasarą turbūt jam buvo vienodai šalta, nes su kailiniais nesiskyrė P.Cvir. ^ A galia visas svietas víenodai galvoti?! Krš. Nevienodaĩ augina, nevienodi i žmonys Rdn. Laužk pirštą kurį nori – visi vienodai skaudės (visi vaikai lygūs) Žg. Ir mažas, ir senas, abu vienodai po kojom painiojas LTR(Km). Saulė visiem vienódai šviečia JT364. Dievas visų vienodai klauso KrvP(Jnš). Visi džiaugiasi vienodai, verkia – kiekvienas kitaip TŽIII376. | ilgesnį laiką toks pat, nesikeičiantis, pastovus: Kaip ženijos, rūkšlėtas buvo, nu ir dabar vienódas Plvn. Krikšto tėvas tavo toks pat vienódas: nė geresnis, nė blogesnis (sveikata nesikeičia) Mžš. Víenoda i víenoda, labai nekietas senelė Rdn. Mažiem paršiukam reikia, kad būt vienódas šėrimas Brb. Bet i karvės ne visumet víenodas tė[ra] pienas Sd. | Būk víenodas: ne saldus, ne kartus Krš. vienódai adv.: Nė kiek pagręžt negali galvos, labai vienódai [arklys] laiko Ps. Kaimas didelis, tai jau vakaruškų, muzikantų buvo jau vienódai Ant. Gavėnia būdavo septynias nedėlias, o mėsiedas – nevienódai Kp. 2. kuris lygus, be pamarginimų: Jaunoji ilga suknia, vienoda spalva Kv. Mun juo patinka toki víenoda kuskelė Trk. Sau nusinėriau víenodas pirštines, sūnuo pamarginau Vkš. Vienódo čerkaso siūdavo kaldras Sdb. Kad ataudi vienódais siūlais, tai nebus klemkuotas [audeklas] Plvn. Vienodą ar raštuotą milelį audei? Dgl. Pūkuota, vienóda tokia skarelė numegzta Klt. Man ir gražu, kai vienóda karvė, baltos kojos negražu Grž. Jokia žvaigždė nesirodo. Paskutinė nuriedėjo nuo dangaus juodai vienodo V.Myk-Put. | Visas dangus vienódas, debesiu vienódu pavirtęs Skp. vienódai adv., víenodai: Vienódai nudažytas audeklas DŽ. Reik víenodai visą kvarbavoti, i būs gerai Trk. Kad darom (dažom) kiaušinius, tai tik vienódai PnmR. 3. lygiai paskirstytas, tolygus: Gontus tašydavo, kad būtų nuteškėjimas vienódas Krž. Tą [šiaudų] kūlį paskleidžia, ta lenčiuke subado, ka būt ans víenodas, tas stogas Grz. vienódai adv. Š, víenodai, vienodaĩ: Sėjom [mišinį] vienodaĩ, ale viršukalnėj avižos sudygo, o prieškalnėj – vikai Svn. Trąšas tai visur vienódai sėjau Č. Kai teip sninga vienódai, o jeigu su vėju, tai pripusto [daržinę] Kpr. Te verčia molį ir deda tokių posmulkių karklų, šakų ir skirsto, kad but vienódai Plvn. Nuslegia, kad [linai] būt apsemti vandeniu, ka vienódai įsimerktų Ps. Saugai prispaudimą audeklo, kad lygus but [audeklas], bo nevienodaĩ susivels [milas] PnmR. Paskleidė [linus] víenodai, ka būtų ne storai, ne plonai Žr. Ant pievų [linai] greičiau atsiguli ir vienodžiaũ Bsg. Vienodžiau vienodžiau kapstykit [mėšlą]! Kas matė taip – krūvom M.Katil. Šiose upėse nuotakis per metus vienodžiausiai pasiskirstęs rš. | Nebėk, dirbk vienódai Ppl. ║ lygus, dailus: Nevíenodas, guzuotas siūlas DūnŽ. vienódai adv., vienodaĩ: [Arklio] dantes nevienodaĩ nudyla, briauna lieka, veterinaras nugalanda Svn. 4. nuolatinis, nenutrūkstantis: Kai tik vienóda šviesa, da inveru adatą Rk. Draugystės šiluma nei per karšta, nei per šalta, greičiau – vienoda, pastovi, nuolatinė rš. vienódai adv., víenodai; VĮ: Jau kai reikia atsistot, reikia eit, tai tada labai sopa [nugarą], o kai raviu raviu vienódai, tai atrodo, kad teip ir reikia Kp. Musių kad priskrenda – durys vienódai ataviros Km. Anas vienódai darbe Ob. Aš gi guliu i guliu vienódai Šd. Kaip pradėjo nu pat ryto lyti, taip visą dieną víenodai ir lyna, nenusto[ja] Vkš. Lengvai, víenodai reikėjo varyti [arklius] Lpl. Vienodai ir nuobodžiai čiuksėdamas plaukia prieš vandenį nedidelis garlaivis J.Bil. Ir tekės kaip Nemunas vienodai, kaip tie debesys padange – metų metai S.Nėr. 5. ŠT49 neįvairus: Tos dainos labai víenodos, liūdnos liūdnos Krš. Balsas vienodas kaip laikrodžio taksėjimas L.Dovyd. Oras ka vienodas – gerėliau [sveikatai] Krž. Vienódos dienos i vienódos: debesiuoja, dulkia Mžš. Vienódos dienos visos, nei kada šventos, nei kada šiokios, kai lovoj guli Pl. Tokios vienodos monotoniškos dienos. Gyvenu taip diena iš dienos J.Aist. Aš pasiilgstu rudenio balsų, vėsių naktų – ilgokų ir vienodų rš. vienóda n.: Pas mus taip viskas vienoda ir tylu, kad nėra temos nei laiškams rašyti Pč. Krapnojo įkyrus rudens lietus. Buvo drėgna, šalta ir klaikiai vienoda V.Aln. vienódai adv.: Mes vienódai gyvenam, vaikai mokosi, o mes su savo darbais užsivertę Krs. Pas mum vienódai – nuog jaunystės ligi senatvės Kpč. Gyvenu čia vienodai, daug dirbu LK XVII132(V.Krėv). Kurie gerai, maloniai gyvena, pas tuos viskas vienódai Grv. ║ pasikartojantis lygiais tarpais, ritmingas: Staiga pasigirsta vienodas beldimas į duris J.Paukš. Ir nykioj sutemoj nutils žingsnių aidai ir pajūrio bangų vienodas šlamesys V.Myk-Put. Andrius brenda per ražieną neskubėdamas, vienodu žingsniu V.Bub. Įsiklausiusi į vienodą, ritmingą Pauliaus alsavimą, ji ir vėl užmigo rš. vienódai adv., víenodai Rdn, Trš: Man širdis muša skubavotai, ale vienódai Dv. Pradėjai vienódai [kulti], taip duok i duok Škt. Vienodai šeri, kai keturi – labai sutarta, teip gražiai kuli [su spragilais] Pl. Kambaryje vienodai ir garsiai tiksėjo laikrodis J.Dov.

vienodas sinonimai

vienodas antonimai

vienodas junginiai

  • vienodas atlyginimas, vienodas vertinimas
  • vienodas atlyginimas, vienodas vertinimas
Ką reiškia žodis vienodaspalvis? Visi terminai iš raidės V.