tamsus reikšmė

Kas yra tamsus? tamsùs, -ì adj. (4) K, NdŽ, DŽ1, (3) NdŽ, DŽ1, támsus, -i (3) Km, Rk, Slm, Kp, Žl, (1) NdŽ; SD114, SD29, H175, R, MŽ, Sut, I, M, LL15, Rtr pršn. šviesus. 1. PK169 apgaubtas tamsos, sutemos (apie laiką): Naktys y[ra] tam̃sios, bijok ir iš trobos išeiti End. O buvo tamsì naktis baisiausi Kv. Einu viena par mišką, o naktis tamsiáusioji Varn. Ką nai tamsiáusioj naktelėj išeik KlbIII17(Lkm). Tamsì naktis kaip vėdaras Žr, Lkv. Važiuojam ir drebam: o tamsì naktis, o tamsì naktis, nors pirštu durk – nieko nematyt Dkš. Ė labai támsus vakaras, einam pirkion Grv. Diena ūkanota, tamsi, miglota, bet nešalta Žem. Diena támsi kaip naktis Kp. Oras támsus koks – kai rudenį Klt. Támsi diena – kai maiše Švnč. Kad jis (Plaučiūnas) naktyj, ant tamsių̃ laukų klydinėdams, budę naują su dalgiu šukėtu prapuldė K.Donel. Kad tamsi, pirštu į akį duriamas nematytum J. O y[ra] tamsì, ka gali su pirštu į akį durti Lnk. Kaip pareisi, ka toki tamsì Trk. Dar būs tamsì, ir aš būsu miške Žlb. Tamsì didliai lauke buvo Kl. Sutemo tamsì, nudergė dargi LB70. Liuob vakare vėlai tamsì tamsì būdavo Kl. Berneli mano, kap tu atjojai, tamsios naktelės ar nebijojai? LTR(Lp). Ai támsi támsi ši támsi naktelė, tamsióji naktelė tamsiai sutemo JD234. Gėriau dienelę, támsią naktelę, pragėriau galvelę ir razumėlį DrskD129. Pasrodyk, motinyte, nor tamsioj naktelėj, nor tamsioj naktelėj ir tamsioj dienelėj (rd.) Slk. O ir atlėkė trins raibos gegelės vidur tamsios naktelės StnD28. Tam̃sios naktelės ma[n], kraitelį sukrovė Niem19. ^ Patiko didis vargelis kaip tamsi naktelė LTR(Švnč). Bjaurūs darbai tamsią naktį mėgsta KrvP(Al). Tamsūs adventai – tamsūs (pilni, neiškulti) ir kluonai LTR(Vlkv). tamsù n. LB184,206, NdŽ, tam̃su Sch347, K, NdŽ, Jrb, támsu NdŽ, Zt, Šlčn, Kvr; Sut: Rūkas, támsu, net baisu važiuot Šmn. Ajai kaip támsu! – Nebijok, prasižiūrėsi ir pareisi Aln. Ui, kad dabar támsu – mėnuo patingsta (vėlai užteka) Mžš. Támsu tamsiáusia – nieko nesiregi Ad. Aš ejau, tai do támsu buvo Pb. Einu namo vakare, támsu, pirštu durtai, tai nematyt Dg. Támsu – nors pirštu akin durk Trgn. Dar buvo tam̃su, kai atsikėliau Gs. Dar támsu, nerasim LKT396(Bn). Rodžias támsu vis, nenoriu keltis Brš. Dabar netámsu ir naktim LKT355(Nmč). Dieną buvo támsu, o dabar dar tamsiaũ Pc. Nematyt krašto [debesies] niekur, támsu Ker. Šviesu – pradėjo dirbt, támsu – užbaigė Kdn. Staiga vienu metu apsiniaukė dangus ir paliko tamsu J.Balč. Apuokas naktį, nors būtų tamsiausia, pažįsta, mato viską kuo geriausiai V.Kudir. Ir kaip jau nusileido saulė ir tamsu buvo BB1Moz15,4. Tamsų tamsiausia R341, MŽ457. ^ Kai tamsiaũ, tai drąsiau Krs. Aklam ir dieną tamsu LTsV229(Srd). tam̃siai adv. K, KI310, NdŽ, Skr, támsiai NdŽ, Ad; R, MŽ, LL15: Ejom dvaran dirbt dãbar (dar) támsiai LzŽ. Paskelsi támsiai, bulbų paskasi, pavalgysi i karves išgysi Dglš. Támsiai dar gano, an keturių išvaro Dbč. Támsiai išsirengėm darban Rod. Žmogus nuvažiavo da támsiai su pienu Lnt. Pasku jau rudiniūs laikas, tam̃siai Šv. Támsiai nieko nepadarysi Vlk. Kai dygsta baravykai, tai pakelia močia támsiai Klt. Aš jau keblus eit támsiai Ck. tamsỹn adv. KŽ: Vakaras ėjo tamsỹn NdŽ. Jau eina tamsỹn – brėkšta Mžk. Žiemo[je] baigias penkios – ir tamsỹn Mžš. Eita (eina) tamsỹn, dar galia ir lyti šiandien Rsn. 2. SD114, P, Š, NdŽ menkai apšviestas ar neapšviestas: Bet ir tai negerai, kad kartais ko pasigedęs naktyj į tamsiùs kampus su žiburiu kopi K.Donel. Būdavo, jaunimas visas susirenka, ar vakaruška, kad ir žiburys ne toks mandrus, ale ką gi: iškelia žiburį aukščiau – ir netámsi gryčia Kp. Tai támsam kambary nuobodu gulėt Dglš. Pas mumis y[ra] tamsi, da be žiuburio LKT43(Lž). E, tokią spyguolelę (mažą lempelę) įkišo – tamsì kaip peklo[je] End. Sueinam in kokį kambaruką támsų ir gaudom vištas, šposus krečiam Stk. Kelias piktųjų tamsus yra – nežinos, kur inpuola DP510. Jei akis kūno tavo… būtų pikta (niekam tikusi), ir kūnas vėl tavas tamsùs bus (lyg tamsoje paskendęs) DP556. tamsù n., támsu Km, Plm, Lb: Jau saulė seniai nusileido už trobelės, ir joje dabar buvo tamsu ir nelinksma V.Krėv. Prieg šakali támsu pirkioj LzŽ. Tamsu kampuose, baubai darosi Snt. Kap tu rašai, ka támsu? LKT209(Dkš). Užgęsta toj balana, támsu mumi LKT391(Kb). Támsu rašytie! Dgp. Támsu i támsu – taupo (nedega šviesos) Klt. Ažu itų liepų, ką po langais, ir pirkioj támsu Grv. Toj gryčiukėj támsu kaip rankovėj Srv. Nieko daugiau nežinojo, tik bėgti, bėgti ir slėptis kur giliau, kur tamsiau rš. Nuo tabokos dūmų kambaryje darėsi vis tamsiau ir tvankiau J.Dov. Támsu kaip vilko nasruose SkrT. | prk.: Būdavo, Sekminės – támsu (labai daug) žmonių an kelio pėsčių, važiuotų Žl. Pas mus tamsù nuo mėsų kamaroj būdavo Skr. Kad privažiavo žmonių, net támsu Dkk. Karas buvo, támsu nuog lėktuvų Drsk. Svieto támsu pirkioj Švnč. ^ Támsu! – Išsišiepk, tai bus šviesu! Lp. Tamsu. – Išsišiepk ir pamatysi LTsV844. támsiai adv.: Kol jūs támsiai večeriojat? Vlk. Teip tam̃siai nereik skaityti Pln. Šįmet támsiai nereikia sėdėt – turim kuom žibint Rdm. ║ į kurį mažai patenka arba nepatenka šviesos: Rupūžė, dienai auštant, lenda į tamsias, drėgnas vietas J.Jabl. Ta kamara muno buvo be lango, tamsì toki Šv. Tamsì yra: užkalė langus i dures Rsn. Reik langą atdengti, jums tamsì yra Yl. Tamsūs tavo nameliai be durelių, be stiklo langelių JD1178. Oi berneli dobilėli, kam pastatei tamsią klėtį? LTR(Nmj). Kam man' uždarė tamsiam̃ svirnely? (d.) Pn. Pirkia – kurna, kitas pasako: támsi labai Gdr. Tarakonai veisdavos tamsiuõs namuos Slč. Tamsiõj vietoj kapai, tai prisodysiu mirtų PnmŽ. Girios tamsios, jūs galingos, kur išnykote, plačiausios? Mair. Gana jums, sūneliai, skrajoti tamsiuose girių tankumynuose V.Krėv. Kap aš jojau per gireles, per žaliojas, per tamsiojas, girelės drebėjo (d.) Mrk. Tamsios, pavėsingos [alėjos] formuojamos iš tankialapių, glaustai sodinamų medžių LTEI138. Surišę rankas ir kojas, įmeskite jį ing tamsybes tamsią́sias, kur yr rauda ir griežimas dantų DP33. Ir priderėjo gu, idant maitos … anielą žemės skaistų… purvingoj ir tamsioj kalinėj vargintų ir maitintų? SPI36. ^ Audžia panelė tamsiõj seklyčioj be staklių, be nyčių (bitė) Grk. 3. Slm skleidžiantis mažai šviesos. tam̃siai adv., támsiai: Támsiai dega lempa Dglš. ║ prastai praleidžiantis šviesą: Kam padirbai žemas triobas, kam įdėjai tamsus langus! KlpD25. Mokyklė šalta, nepakūrinta gerai, vieni langai, ne dveji, ir tie žemi, támsūs skaityt LKT301(Šmn). 4. Krš, Ėr silpnai, prastai matantis arba visiškai nematantis: Tam̃sios akys, laikraščio nepaskaitinėju Kž. Kap nuog saulės ateinu, tai akys mano támsios Dg. Paseno Izaokas, ir akys jo tamsiomis tapo, jog negalėjo regėt Ch1Moz27,1. tamsù n., támsu, tam̃su: Akimi tamsu, nematau Smn. Támsu jau man, ale gi da, dėkui Dievui, po kojom matau Slk. Ale nieko nebemačiau – támsu tik támsu Žl. | Einu einu, tik támsu akysa pasdaro Rod. Támsu akysa, ir brinkterė[ja]u (nualpau) Drsk. Akyse tam̃su – nusilpęs labai Vlkv. tam̃siai adv.: Su tais akiniais tamsiaũ matyties Rdn. tamsỹn adv. KŽ: Senyn – keblyn, akys tamsỹn Kp. 5. I, Als, Žb, Kp, LTR(Kbr) kuris ne šviesios spalvos, juosvas: Debesis tamsus SD111. Tamsus krosas R106, MŽ138, N. Rytų aukštaičiai (ir dzūkai) labiau mėgsta šviesias spalvas, o žemaičiai – tamsias rš. Támsi drapana ne teip čiūra Mžš. Tamsùs i margintas drobužis vyrams tinka (patinka)visumet švarus (iron.) Krš. Su tamsià suknele būs visai gražiai Trk. Suknią tamsėlèsnę man pasiūk Lnkv. Kiek tę buvo – du kilogramai támso [siūlo]? Pv. Anie (linai) ant lauko išbūna, papilkuo[ja], paliekta tokie tamsì KlvrŽ. Támsus ledas ir sluoksniuotas – žuvimi negerai Dsm. Kaip varno tamsūs jo plaukai E.Miež. Tokia boba juodoms akelėms, tamsiaĩs plaukais Trk. Sakė, ka tie tamsíejai žmonos plaukai Gd. In tėvą: támsaus veido mergiotė, prastutė Klt. Ta didėja – akys tam̃sios, lyg į motiną Jrb. Kumet kaukas tamsùs – nėko neneša, kumet šviesus – pilnas parleka (priet.) Vkš. Javai sužėlė tam̃sūs ir tiršti NdŽ. Ir támsios kiaulės (tokie grybai) yra LzŽ. Murmučiai ploniukai toki labai būna, apačia támsi tokia LKT227(Rmš). Medus jeigu eglyno – támsus būna, o jei laukų – šviesus Kvr. Raudonas, gražus alus, kai išvaikščioja – támsus Smal. Ten duonos tokios šitai nėr tamsiõs, balta duona Kal. Duonelė tamsì buvo senaisiais laikais Šts. Mėsa skirstoma į raudoną (tamsią) ir baltą (šviesią) rš. Jautieną, kiaulieną, avieną, žąsieną ir antieną laikome tamsia mėsa rš. Debesis eina tam̃sus, bus lietaus Pb. Kad užsikėlė debesys tamsiáusias! Ad. Buvo tamsi debesis BB2Moz14,20. Išejo bobulė laukan, pasdairė – tamsi miglelė LTR(Rod). Migla buvo taip tamsi, jog namai kitapus kiemo rodėsi šmėklomis J.Jabl. Ė tas visas ramumas po lietuvių dūšias, lyg lygumoj vėjelis po žoleles trąšias, plaukydamas lingavo, támsiom vilniom tvino A.Baran. Tamsus molis Pšš. Tamsieji mineralai rš. Tamsusis tilvikas (Tringa erythropus) T.Ivan. Vienas sonas">šonas buvo tartum kiek tamsėlèsnis Krs. Tamsutėliáusias, tamsiai tamsùs, tamsutė̃lis BŽ557. Tamsùtis BŽ557. Tamsų̃ tamsỹtelis OG261. Tamsučiùkas NdŽ. | Tamsùsis išlydis FzŽ116. ^ Greit bus jau ir saulė támsi (senam viskas negerai) Pls. tam̃siai adv. KI31, KII175, Rtr, tamsiaĩ LKKI86, támsiai Svn; SD114, M, LL229: Tamsiai bėras arklys R106, MŽ138, N. Tam̃siai pamėlęs NdŽ. O [megztinio] spalva man gerai i kitoniška: támsiai žalias, támsiai rudas Mžš. Gražiai, tam̃siai (tamsiais drabužiais) pašarvotas, kai tik matyt – vien gėlėse Jrb. Ale atėjo jis in tą karaliaus miestą, žiūri, kad viskas tamsiai aprengta BsPIV155(Brt). Dangus dažniausiai támsiai apniukęs BM415(Kp). Eglutė stovėjo pasipuošusi tamsiai žaliais drabužiais J.Balč. Tamsioji naktelė tamsiaĩ sutemo JV459. tamsỹn adv.: Akytės, kad jei neišeis tamsỹn, tai bus šviesios Rm. ║ LKT183(Ar), Trk juodbruvas: Tamsùs žmogus: i plaukai, i veidas tamsùs Als. Ana an tėvą, támsi tokia, juodutė Ad. Tėvalį [Ruškį] Juodruškiu liuobės vadinti – tamsùs žmogus buvo End. Vyrai – tai kai tamsèsnis, regis gražiau Mlk. Močia tokia šviesoka, o duktė kaip čia tamsėlèsnė Klt. Vienas vaikas tamsiùkas, kitas baltukas Snt. Kap tamsùs [juodaodis žmogus], tep tamsùs – ar šiltam krašte, ar šaltam Brt. Kaip nuėjau už bernelio – tamsi juodbruvėlė JD773. Vyresnioji dukrelė tamsi kaip naktelė LTR(Krtn). Suktas kaip kanapinė virvė, o tamsus lyg taboko ragelis A1884,189. 6. DŽ, NdŽ prk. labai liūdnas, niūrus: Vaikštai tamsi kaip debesis Tr. Kazytė nuo ano vakaro kaip apsiniaukė, tai ir vaikščiojo tamsi J.Balt. Jisai sėdėjo tamsesnis už naktį rš. Kava tamsi – mintys šviesios, degtinė šviesi – mintys tamsios J.Gruš. Tamsus nuliūdimas šviesias akis jam aptemė, kaip temia šviesią vasaros dienelę didi audra vakaruose V.Krėv. Kelios dienos [sužinojus apie dukters nelaimę] tamsì buvo, i saulė, i ta juoda buvo Kl. tamsù n.: Buvo linksmūs laikai, dar̃ tai tamsu Pls. Vėl tamsu nusidėjėlio širdy J.Balč. tam̃siai adv. Šts, támsiai: Kunigo veidas niaukėsi vis tamsiau V.Myk-Put. Liuob šokti, dainiuoti – netam̃siai gyvenom Yl. 7. Srj prk. sunkus, vargingas: Žemaitė yra vargingųjų valstiečių ir dvaro darbininkų užtarėja, jų sunkios, tamsios buities vaizduotoja rš. Visaip yra ūkė[je] buvę, ale tankiáu tam̃sios dienos Krš. Prisimenu ilgą savo gyvenimą – ir šviesių, ir tamsių dienų būta sp. An tokio mažo kąsnelio žemės támsus vargas Ps. tamsù n.: Padedu šeiminykei ant girnų malt, kad jai nebūt tamsù Kbr. tam̃siai adv.: Ka parvažiavom į Lietuvą, atrodė didliai tam̃siai Skd. Anksčiau viskas buvo tamsiaũ Užp. 8. NdŽ prk. nedoras, bjaurus, piktas: Čia, esą, tik tamsių gaivalų darbas P.Cvir. Stebuklinėse pasakose susiduriama su teigiamų veikėjų priešais – tamsiomis jėgomis, neigiamais veikėjais rš. Menininkas atskleidė tamsiąsias žmogaus jausmų gelmes sp. Jūsų siela tamsi! J.Gruš. Apkuopkime kuo geriausiai … širdis ir kūnus mūsų, idant ansai dangujęjis ūkinykas nieko mūsimp pasmirdusio, nieko dargaus, nieko támsaus … nepamatytų DP33. Perleidžiu … galybę, ant manęs duotą …, šatonui ir jumus, támsumus bursinykamus jo DP156. ^ Tamsus darbas šviesoje pasirodo rš. tamsù n.: Tamsūs jūsų darbai, tamsu jūsų širdy Gmž. 9. DŽ, NdŽ prk. neaiškus, miglotas, nesuprantamas: Tame dalyke Lietuvos istorija yra didžiai tamsi S.Dauk. Jono apreiškimo knygos yra dyvnai tam̃sios, nepermanomos KI501. Apsireiškysiu Jamui… per regėjimą, o ne per tamsius žodžius Ch4Moz12,8. Dabar nes regime zerkole, tamsioj pasakoj, bet tuomet (regėsime) veidu ing veidą Ch11PvK23,12. tamsù n.: Ką Viešpats sako, man tamsu kaskart Vd. tam̃siai adv.: ^ Aiškiai kalba, tamsiai galvoja KrvP(Vrn). ║ viešai nepasireiškiantis, nežinomas: Top [atskalūnai] bažnyčią Christaus ne šviesia, ne regima ir ne pažįstama, bet támsia, uždengta, paslėpta ir pačiam Dievui nepažįstama daro DP88. 10. Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Gs, Krž, Všv, Brž, Šmn, Imb, Dgč, Strn, Srj, Azr prk. nemokytas, atsilikęs, neapsišvietęs: Aš jau moku suprasti, kad aš tamsi, kad man reikia pačiai daug mokintis I.Simon. Mes tamsì žmonys, nemokyti Als. Nemokytos mergutos, támsios LzŽ. Támsus buvo kraštas, biedni žmonys Žln. Jų tai támsus buvo kiemas Slm. Támsus čia buvo kraštas, lenkais visi norėj[o] būt Drsk. Liuob šauks [propagandistai], ka tamsì kaimo žmonys, nekultūringi Rdn. Tai dabar ką tamsèsnis kurs Lietuvos kampas, ką tolimesnis nuo miestelio ir nuo dvaro arba nuo vieškelio, tą grynesnė ir gražesnė lietuviška kalba A.Baran. Ar ne aišku, kad žmonės pas mus yra tamsūs kaip čebato aulas? A1885,16. tam̃siai adv., tamsiaĩ, támsiai: Támsiai, támsiai gyventa Trgn. Vaikus užaugins tamsiaĩ Ėr. Jis galvojo apie tuos kaimynus, savo šalies ir luomo žmones, kurie tamsiau gyveno už kurmius P.Cvir. Jų viera tamsiai pagoniška Ns1832,3. 11. prk. neapšviestas proto, tikėjimo šviesos: Drin pagedimo ir užtamsinimo šitos žvakės širdies visas kūnas gyvenimo mūsų tampa tamsùs ir neregimas DP559. O tamsybės noprėpė tos šviesybės, tai yra anos támsiosios žmones …, piktumo užaklintieji, noprėpė žinojimo Dievo DP45. 12. lingv. darytis redukuotam (apie garsą): Mūsų tarmėse, ypač Rytų Lietuvoje, labai dažnai artikuliuojamas a su atitrauktu liežuviu į užpakalį, dėl to jis darosi daug tamsesnis negu vakariečių rš. tam̃siai adv.: [Aukštaičiai] ė ištaria tam̃siai LTI552(Jn). Kirčiuotas negalūninis a tariamas kiek tamsiau (su o ar uo atspalviu) Gulbių ir Ręsčių kaimuose prie Laukuvos LD51. ◊ į pilvẽlį tamsù norisi valgyti: Kai išbūni visą dieną nevalgęs, tai į pilvẽlį tamsù Skr. tamsì dvasià velnias: Gal jau tamsió[ji] dvasià jį an tokio blogo darbo davedė Švnč. tamsì naktìs sunkus, vargingas gyvenimas: O pas kitus ūkininkus buvo tamsì naktìs Skd.

tamsus sinonimai

tamsus antonimai

tamsus junginiai

  • (tamsus) dangalas, (tamsus) dangalas, skraistė, visiškai tamsus
Ką reiškia žodis tamsvas? Visi terminai iš raidės T.