žalias reikšmė

Kas yra žalias? žãlias, -ià adj. (4) KBII114, K, Rtr, Š, FrnW, KŽ 1. SD1215, SD452, H, H182, R, R184, MŽ, MŽ244, KoG4, S.Dauk, N, M, L, ŠT84,183 viena iš pagrindinių spektro spalvų, esanti tarp geltonos ir žydros; tokios spalvos kaip žolė: Glazūros spalvos – tamsiai žalia, žalia, geltona, ruda, bespalvė rš. Žalia spalva maloniai veikia regėjimą, ramina nervus, yra ramiausia iš visų spalvų rš. Žalià ir geltona tai jau mano spalvos Pv. Briliantinis žaliàsis (antiseptikas) MedŽ592. Straublys (vaivorykštė) būna tę žãlias, tę geltonas Pls. Del niksto reikia žalio siūlo J. Langams [dažyti] žãlio [dažo] turu LKT109(Šv). Trispalvė vėliava liuob būs: geltona, žalià, apačio[je] raudona Žd. Vieno [audinio raštas] su pilku margas, kito – su žaliù, kito – su raudonu Srj. Samaniniai tokie [siūlai], žalì kaip samanos Žl. Rūtas žiemą atakasi, ir žãlios Sug. Storos tankios šakos, tokios žalios kaip rūta, gražiai gulė viena ant kitos V.Bub. Žemė žalioji, tai vienutinė maliava, kuri su vapna susimaišiusi savo kulėro nepameta A1885,52. Žalias kaip žiogas LTR(Žg). Žãlias kaip obuolas KI90. Apimeti [juostas] ben kelių siūlų: žalių̃, mėlynų, raudonų, baltų, tai teip ir iš eilios ir renki su pirštu Kp. Žalia drignė prieš lietų, raudona prieš pagadą Jž. Šitos galvenos, kai nušukuoja, tai žãlios jos esti Kp. Prisibraukai [v]antų lapų, nudarai [kiaušinius] – bus iš žãlio (žalsvai) geltonas PnmR. Žãlios akys kaip katino Ut. Tavimp žãlios akes LzŽ. Gaigalas žalià galva Jrb. Papt apsivertė [kurapkiukas], pilvukas žãlias, žolė žalià – i nematysi Kdn. Antinas su žalià galva, atspalviai muša Mrc. Linus raunant rankos palikdavo žãlios Vkš. Žãlią kustą andaviau martelei LzŽ. Į tą žãlįjį puoduką yr grietinės Plšk. Mano žalià ta skrynia, o mamytės – brūna Mšk. Kad šiltai džiūsta [apvyniai], tai nepermaino spalvos, tada žalì, o jeigu ilgai, ant padlago ar an gonkų, tai atlieka geltoni Plvn. Aliksniai žãliūs ir baltūs; kur žãliūs, tai malkos raudonos Aps. Vakar nušienavo, šiandie sausas, kap rūta žãlias [šienas] Švnč. Privežėm gražaus, žãlio kaip rūta šieno Krs. Šienas prie pirčiai, kai žiūri, visiškai žãlias, kaip šiandiej nupjautas Dkk. Čia į tą žaginį sukraunu, nu apačios ans y[ra] liuosas, da išputa – gražiausis žãlias y[ra] šienas Jdr. Žãlias, kvepąs mūso šienas Rdn. [Raudonikio] viršus raudonas, o perpjauk – žãlias pasdaro Kvr. Žãlios tokios žalvukės Kpč. Vieną dieną vanduo [Nemune] žãlias plaukia, kitą – mėlynas PnmŽ. Šer žalią šienelį, žalias raskileles, šer ir mano dobilelį su žaliu šieneliu D2. Vainikai mano, žaliasaĩ mano, žãlias žiūrėti, lengvas nešioti! JD256. Po raudonųjų stančkelių, po žaliojo vainikelio, padori mergelė, tinka ir muno širdelei (d.) Jn. Norėjau nusipirkti palitą, ale yra tik mėleni, žalì, o anie blunka saulė[je] kaip pasiutę Akm. Apsivilk žãliąjį paltą Pnd. Žaliùtis BŽ174, NdŽ, KŽ. Žalùtis NdŽ. Žalutýtis NdŽ. Vilkis žaliutè [suknele], šventė gi Sdk. Vilkias tą žãlįjį švarkiuką – tave visą atšvieta Krš. Čia žãliosios vynuogės Sdb. Reikia pelenais apibarstyt kopūstai, kad kirmėlės žaliosios nepult Klt. Žalieji dumbliai GTŽ. Žaliosios musios (zool. Lucilia) E. Pievinė žalioji blakė ŽŪŽ99. Asimiliacijos šaknys, t. y. žaliosios šaknys, kuriomis augalas pasiima iš oro angliarūgšties LTII442. Žalioji pečialinda (zool. Phylloscopus sibilator) T.Ivan. Aš papurtinau, ta pasipylė tokie žalì vabaliukai Brs. Parodė, sako, veizėk, koks antai yr, tas kirminelis toks žãlias Plt. Odiną (gyvatę) žãlią buvau radus: žalià su juodu – neseniai gulėjo Arm. Eik į vyšną, į vyšnyną, ten rasi žalį žaltį KlpD4. Kad aš keleliu keliavau, žãlią zylelę sugavau JD646. Žãlios, mėlynos rumbės stovi ant pečių [nuo mušimo] Srj. Putelės eita pro burną, tokios žãlios putelės Šts. Tik putos žãlios eina iš nasrų veršio Dglš. Juoda karvutė lyžtelėjo pakulų kuodelį, žalia seilė dryktelėjo DvP216. Būčia plaukęs su žuvaitėm, su žalium̃sium lydekaitėm (d.) LKKIII84(Sk). Mūsų sėdžiaukoj plauko žãlios varlės Aln. Avis įrijo žãlįjį vorą ir išpampo Mžk. Karvė žãlią vorą suėdė ir išputo Všk. Arbata esti juoda ir žalia rš. Žaliàsis (Žãliasai Ds) muilas DŽ; ŽŪŽ145. Prauski burnelę žaliù muileliu JV1044. Pas močiutę būdama, vainikėlį nešiodama, aš balta raudona ir be žalio muilelio LB135. ^ Aukšta panelė, žalia suknelė, per vidurį susijuosusi, po pirkią (aslą) šokinėja (šluota) LTR. Ruda rudinėlė, žalià kepurėlė (morka) LTR(Lp, Mrj, Adm). Raudona panelė, žalios kaselės (morka) Snt. Lipiau par tvorą, sumindžiau Barborą ruda rudine, žalia kepure (morka) Sld. Baltas kaip sniegas, žalias kaip dobilas, raudonas kaip kraujas (vyšnia) LTR. Žalia vištelė ant kiaušio sėda (bulvė) S.Dauk. Žalia višta, mėlyni kiaušiniai (slyva su vaisiais) LTR(Mrj). Juodas kaip puodas, žalià kaip [v]anta (ridikas su lapais) JT166; ST423. Gyvas žalias, numiręs raudonas (vėžys) LTR(Grk). Ožiukas žaliais nageliais (svogūnas) LTR. žãlia n.: Mane sumušė: kur ranką dėsi – žãlia (mėlynės) Bgt. Policinykų net žãlia (daug), o tvarkos neyra visai Drsk. žaliaĩ adv. K, Rtr, DŽ, FrnW, KŽ; Sut, M, L: Žaliai geltonas R184, MŽ245. Namas žaliaĩ apdažytas Srj. Vilnas tai su alksniais teip žaliaĩ nudažydavom Alz. Beržų prisilaužia ir užsimerkia, audeklas palieka žaliaĩ pilkas Všk. Nusiveži žalią kailį i pasirenki – raudonai, baltai, žaliaĩ nudažo Gsč. Juodi y[ra] kaip katilas, žaliaĩ juodi [plaukai] Trk. Žaliai dangiškas D.Pošk. Tę koki kepiniai žaliaĩ apmargyti Pv. Paskui pastatė butelį saldžios. Kaip ir su mėtom – žaliai užtaisyta M.Katil. ^ Medis nei laukinis, nei naminis, pavasarį baltai puošias, vasarą žaliai, rudenį raudonai (šermukšnis) LTR(Švnč). 2. Rtr, DŽ žaliuojantis (apie augalus): Žaliam miške tiek pat gražios akims senos pušys augalotos, kaip ir jaunos atžalos V.Krėv. Aikštę iš visų pusių supa melsvai žalias miškas J.Mik. Žaliojè girelė[je] gegutė kukavo LB155. Žaliõ[je] girio[je] po pušele mudu parnakvosiv JV176. Tai nušoviau kovelę, žaliõs girios paukštelę JD524. Žalióji giria (žalgiris) žiemą vasarą žaliuoja J.Jabl. Mes dūmojam, kad mūsų nerazskirs niekas aproč žalios žemės Zt. Užteka saulelė par žãlią gojų JT439. Po ta ievele, po ta žaleine renk dvi baltos seselės LTR(Trg). Čiulba, rykau paukšteliai žaliam̃ vykšnių sodely JV489. Svyruoja liepelė žaliam sodely LTR(Klt). Žalýja žolelė lankoj (d.) Tvr. Tu rūtele, tujai žaliój, tu nesiūbuok anta mane (d.) Mrc. Jeigu žaliañ medžian kukuoja [gegutė], tai vestuvės jau bus Č. Labai žãliūs, gražūs bruknienojai Pl. Rugiai jau žãliūs Pnd. Šitam tarpe namų žãlias medis apidegė Sug. Kai gegutė užkukuo[ja] į žaliùs medžius, bus geri metai Jrb. Tas cibulis dar auga, žãlias čystai Trk. Bulbieniai do žalì, ką gi pjausi, do bulba auga Klt. Šitie bulvieniai taigi būdavo tamsiai žãliūs, o dabar, va, geltoni, nugeltoniję, tuoj jie pradės džiūt Č. Būdavo, bulbas kasi, bulbieniai da žalì Gdr. Da agurkieniai žalì, gražūs, auga Klt. Anys jūsų visus žaliuojančius (viršuj žalius) medžius valgys ant laukų BB2Moz10,5. Aug žalioj girioj žalysis medelis KlpD13. Ąžuolas su liepelėle abuda žãliūs, gražūs (d.) Nmč. Pražydo žydo žãlias liepynas par lygiuosiuos laukelius JT443. Ei liepa liepele, žaliàsis medeli, daugiaus nežaliuosi kai šį rudenėlį LB33. To liepelė[je], to žaliojè tupi raima gegužėlė JV139. Žaliasiaĩ klevelis daugiau nežaliuoja (d.) KlbIII13(Lkm). Linko palinko žãlias berželis anta mano žirgelio DrskD44. Kad aš jojau par girelę, par šį žãlią pušynėlį, išgirdau, girdėjau, ką močiutė šneka JV297. Jisai beskęsdamas į jūrių kraštelį, jisai nusitvėrė žaliąją ievelę StnD3. Sako, kad alksniai patys vėlieji, ir tikrai – dabar žãliūs, gražūs Ob. Kadagys yr žãlias žiemą i vasarą Klp. Žalì ėgliai kaip kvietkai po dirvonus keri A.Baran. Kol laiškai žali, nereikia skubėti nuimti svogūnų derliaus rš. Gluosnužiai žalíejai uogeles nenešė LB21(Vlkš). Negrėbta ut lig tiem žalíem [krūmam] Mlk. Po diemedžio žaliu krūmu sėdėjo mergelė LTR(Kpč). Putinėlis žaliasai nakčia pražydėjo KrvD100. Oi tu serbenteli, žãliasis medeli, tavi žada žãlį kirsti, šakas nugenėti LKT46(Vgr). Šilkinės žalių javų bangos slinko pro akis A.Rūt. Apynėli žalùsis, puronėli gražusis, tave tvoroms aptvėrė JV676. Alksnio žãliūs lapai, ir nieko, nebijo anas ir šalnų Ob. Augo girioj serbenta, klėstė žalius lapelius LTR(Všt). Papūs muni šiaurysis vėjelis, pavys muno žalienjai lapeliai StnD17. Imsiu ąsotelį, laistysiu medelį, kad greičiau žaliuotų žaliejai lapeliai (d.) Brsl. Oi krinta byra rūtelės žali lapai LTR(Kpč). Švaistosi su dalgiu po pievą ir žaliąjį pūdymą J.Mik. Tas kalnas taip žalias kaip pieva žalia J. Vietoje žalios žolės tikt viena juoda žemė pasirodo K.Donel1. Vis, kas kruta ir gyven, tatai teesi jūsų istrova kaip žalia žolė, eš jumus vis daviau BB1Moz9,3. Rekečiai – žãlios žolės gale ežero Aln. Reikia eglinių šakų atnešt, apsniega, tai anos (rūtos) žãlios i būva lig pavasariu Švnč. Žalių̃ rūtų suvalgai, ir praeina galvos skaudėjimas Prng. In darželį ėjau, žalias rūtas skyniau, prisiskynus žalių rūtų vainikėlį pyniau LTR(Žsl). Žaliosios žolelės rasą kelia J.Aist. Žaliuo[ja] darže žãlios rūtos niekad neskinamos JV887. Pro rūtų darželį tek srovės upelis žalióms rūtoms laistyti, vainikėliui mirkyti JV485. Oi, kur dėjai tu vainikėlį, vainiką žalių̃ rūtų? Niem5. Berneli mano, kam nuvytinai žãlią rūtelę? (d.) DrskŽ. Užaugo augo žãlios rūtelės penkiom šešiom šakelėm JT279. Augo mano dukrelės su žaliõmsioms rūtelėms JD577. Vasarą žaliuoja žalyja rūtelė LTR(Tvr). Tai mano pasklojelis – žalyja žolytelė Rš. Apie tvorelę, apie darželį rūtelė žaliojojoj TDrIV15(Rod). Kad ir žaliūs rūteliai, kad ir jaunos dienelės, paėmė rūpestėlis LTIII432(Sln). Lubinai buvo žalių̃ žalì, o dabar sugruzdėję Vrn. Usnys daug didesnės [už miežius] ir taip piktai žalios, kad iš karto jas pamatai rš. Kiauliamigiai tankiausi, suroviau žaliùs, sudėsiu krūveliūtėn i supus Klt. Tėveliui rūtelė, broleliui mėtelė, o tam šelmai bernuželiui žalią dilgynelę LTR(Grv). Pakraščiai pievos da žalì, o vidurys pabalęs Skdv. Kur baigėsi upė, buvo žalių žaliausia pieva, pilna gražiausių gėlių J.Balč. Žalioj pievoj žirgus ganiau KlvD5. Per gireles, per tamsiajas, per pieveles, per žaliajas (d.) Mrk. Lūgai mano, lūgai lūgeliai žalíesies [i](žalieji)

žalias sinonimai

žalias antonimai

Ką reiškia žodis žaliasamaninis? Visi terminai iš raidės Ž.