raštas reikšmė

Kas yra raštas? 2 ×ràštas sm. (2) Gl, Kp žr. reštas: 1. Man dedas, kad aš tau neturėsiu rašto iš dvidešimt penkių rublių Lkm. 2. Neškis, kiek pakeli, ràštą paskui pasimsi Plv. \ raštas; raštas
1 rãštas sm. (2) K, rãštai pl. (2) 1. rašomas ar parašytas tekstas: Ižspaustuvė rašto, literų SD47. Anas tinka rãštam rašyt Sv. Raštè gal nėra šito vardo – čia pravardinys Ktk. Jo akys rašte ir rašte, kaip jo ir galva laiko! Alv. Kalbėjau ne iš rãšto, iš galvos Skp. Jis iš galvos nepasako, o iš to rãšto Jrb. Kokio čia mokslo augyt daržus – bene rãštą rašyt Srd. Atsakymo raštu Jadvyga nereikalavo, bet prašė atsakyti žodžiu per Nastę V.Myk-Put. Kožnas, kursai raštą skaito, aiškiai žino S.Dauk. Galėsiąs tėvynei, nors pats taip toli būdamas, tarnauti ir turtu, ir raštu A1884,363. Šviesi, žvaigždėta naktis, nors raštą skaityk V.Bub. Kurie ieško išminties ir šviesos po raštus, tie niekuomet nesuklys Žem. Miegot negalėdamas, karaliaus sūnus užsimanė raštus skaityt Jrk80. Rašto (skiriamieji) ženklai S.Dauk. Trumpas raštas dainos būdo (epigrama) I. Varsna (pastraipa, paragrafas) rašto SD241. Raštas ant rakšties SD163. ^ Ot moka kalbėt – kaip iš rašto! Sb. Beria kaip iš rašto Ds. Ėmė kalbėti, tai žodžiai kaip iš rašto eina Jnš. Padirbk kaip nuo rašto (nuosekliai) Ds. 2. kūrinys, veikalas: Šitais užrašais pasinaudojau savo rašte „Aistiški studijai“ K.Būg. ║ pl. kūrinių rinkinys, knygos: Nuo 1894 metų pabaigos Lietuvoje jau skaitomi ir platinami Lenino raštai (sov.) sp. Tuos [Žemaitės] raštus buvo norėjęs leisti Amerikoje autorės sūnus J.Jabl. Pirmieji lietuvių kalba spausdinti raštai yra svarbūs ne tik kultūros istorikui bei kalbininkui, bet taip pat ir literatūros tyrinėtojui V.Myk-Put. Istoriniuose raštuose ne kartą minimas senovės lietuvių miškų garbinimas rš. 3. laiškas: Tėvai ilgai neparleido rãšto Skr. Broliui ne savam rãštą rašo Pb. Nesulaukia mergužėlė nuo mylimo rašto LTR(Ut). Berneli mano jaunasai, kada atleisi man raštą? LTR(Skp). Ašen išvažiuosiu į svetimą kraštą, o tau, mergužėle, atrašysiu raštą LTR(Krkn). Ir atnešė [karvelėlis] po sparneliu margąjį raštelį LTR(Rš). Kadgi priplaukčia kokį nors kraštą, rašyčia raštą ant savo kraštą LTR(Brž). Raštẽlį skaitysi, tai visa suprasi (d.) Antz. Rytojaus dieną jis pasiuntė Skrodskytei raštelį, kad nori pasimatyti svarbiu reikalu V.Myk-Put. Tamstos atvirasis raštelis … atėjo į mūsų rankas A1884,388. 4. dokumentas: Raštas dėl parleidimo I. Baranauskas parašė raštą, o anykštėnų atstovai patys jį nuvežė į Kauną rš. Po savaitės iš rajono atėjo raštas (sov.) sp. Gaunamieji, siunčiamieji raštai LKKIV95. Turi tą rãštą patvirtint Mrp. Su tais rãštais mus bernelius iš tos šalies varė JD1165. Vyskupas Kristijonas aiškiu raštu surašys visa, kad vėliau nekiltų jokių nesusipratimų V.Krėv. Ant stalo guli didis raštas, jo lapai prie lazdelės prisegti Vd. Rodžiame tatai pirmiaus įspėjamais rãštais DP260. Buvo raštas (biliotas) ant arielkos pardavinėjimo A1884,372. Mes turime raštus į visus kraštus, tad galite mus priimti (iš piršlio oracijos) Nm. | Už nuopelnus apdovanotas Garbės raštu (sov.) rš. | pl.: Merga be raštų neina už Juozo Alv. Nuvažiavo, raštùs padarė, i dabar jau viskas jos Jrb. Padarei raštùs, i kraustykis pas Lopetinskį (mirk) Jrb. Mano tėtė buvo bajoras iš rãštų Skr. 5. bažn. Šventasis Raštas, jame užrašytas pranašavimas: Sūnus dangaus pono atėjo … pagalei pranašų raštą Mž450. Ir išsipildė raštas VlnE207. Čia jau išvyst, kad raštas sako, jog visa gerai padarė MP68. Turime tikėt dvasiai š., kalbančiai mūsump … per raštùs rašytojų savo pranašų ir apaštalų DP547. Ir vyriausieji kunigai ir mokyti rašto stovėjo VlnE201. 6. sing. B, N rašymas (ir skaitymas), mokėjimas rašyti (ir skaityti): Dabar jau sunku surast tokį, kad rãšto nemokėtų Sb. Kai rašto nepažįsti, tai lygiai durnas Lkm. Moku gerai rašyti ir skaityti, galėčiau juos rašto mokyti J.Balč. Aš pats mokiausi iš motinos prie verpstės lietuviško rašto, lyg kokį nusikaltimą darydamas J.Avyž. Nesisekė jam mokytis rašto, tai tėvas jį norejo, kad jis mokytųsi darbo BsPIV7. Ūkę ir raštą išmanė kiaurų kiaurai Blv. I muno žmona kur jau pri davatkų vis rãšto būs mokiusys Skd. Tėvai nuvežė į Plungę, kad mokytumias rašto M.Valanč. Nėr tas razumnas, kad su raštu daug žino, ale kas be rašto žino Švnč. Rašte, rašto mokytas R317. ║ išsilavinimas, mokslas: Ar jis mažai turia rãšto? Skr. Visur sunku dirbtie, ir su raštù Švnč. Ans yr rãšto žmogus Slnt. Kaip kartais dar menkais ištekliais mėgina verstis kai kurie rašto darbininkai KlbXIV42. ^ Iš didelio rašto išėjo iš krašto LTR(Krž, Trgn). Gal iš didelio rašto, kad kepurė ant galvos krašto LTR(Dglš). 7. rašysena: Gražus raštas rš. Koks čia jo raštas, kad nieks negali perskaityti Šn. Išvydus Tamstos rankutės raštą, man tuoj akys nušvinta, širdelė sudreba, visam tampa smagiaus APhVIII226(A.Baran). Baisiai sugrūstas jo rãštas, negali suskaityt Skr. Raštas, ranka SD251. 8. R išmarginimas (ppr. audeklo), ornamentas: Išadyti rãštai K. Raštais išdėtas N. Šalia rašto eina raudoni paraščiai, audekle užausti J. Ne tik medžiagos spalva, bet ir jos raštas turi didelę reikšmę drabužio išvaizdai rš. Jos audinių raštai ir spalvų harmonija traukia dailininko žvilgsnį V.Myk-Put. Šito divono labai gražūs rãštai Sn. Šitokis koldros rãštas, kap mano Dglš. Jūsų kojinės su raštù pagražintos kokiuo Vdn. Muno kuskelės dailus raštẽlis, aptavoti krašteliai (d.) Užv. Juodas vainikėlis, gelsvos kaselės, žalio rašto žiurstelis RD32. Ji buvo puiki juostų ir marginių audėja, išsiuvinėjimų, mezginių ir kitokių raštų komponuotoja rš. Nor marškonis, ale rãštai gražūs Alv. Gausma rãštą, susiveram, i viskas – audam Krš. Sesutės mokėjo ir rãštų tokių gražių Antr. Per aštuonias nytis rãštas gražus Zp. Galima tautiniai kokie raštai aust Kp. Martelė išaus plonas drobeles, martelė išrašys vingrius rašteliùs Niem1. Oi kad išgirstų jauna mergelė, klėtelėj būdama, raštelį rašydama LTR(Ldvn). Atsineša an rankelių baltų šilkų skepetėlę, juodais šilkais siūtą, rašteliu rašytą LTR(Šn). Kas išmokė gegutėlę girelėj kukuoti, tas išmokys našlaitėlę raštelių rašyti Šmn. Mano rašteliai, o vivingrieji, saulei kaitinant, dar pablizgėste RD40. Ir išlupo baltus raštus ant jų (lazdelių) BB1Moz30,37. | Pirštų raštų linijos TTŽ. ║ tam tikras ženklas, rašmuo: Nuo šito piningo rãštai nusitrynę, nudilę KI520. Ar arelis, ar rãštas (pinigo pusė su skaitmenimis)? Kv. Šitai eš šešulį ant ziegoriaus Ahazo dešimtį raštų (padalinimų, laipsnių) atbulai trauksiu, kurius jis perėjęs buvo BBIz38,8. 9. pl. Dv margintai austas audeklas, marginys: Jų mergos raštus audžia Lš. Kai anos paaugo, tai raštùs pradėjo aust Mlk. Surinkdė divonus, raštus iš muziejaus [atvažiavę] Rud. Martelės verpta – aš nesuausiu, martelės rašteliais aš nenešiosiu TDrIV5. Mano močiutė dar bagotesnė: devynios skrynios plonų drobelių, o ši dešimta – margų raštelių (d.) Klvr. 10. tam tikras taktas, kuliant javus spragilais: Kūlė du i trys, i daug, i visi turėjo savo rãštą, i turėjo kožnas vienas sekti Klk. Ka šeši kuls, juo lengvus tas rãštas Lnk. Ka trys tekuli, tad rãštas yra viens du trys, viens du trys Dr. ◊ aikštė̃j rãštai Ds viskas aišku. iš rãšto bendrine kalba (skiriant nuo tarmių): Dabar, kai iš rãšto kalba, kitaip eina Jnš. Šventàsis (Šveñtas) Rãštas K Biblija: Žodžiai Švento Rašto išguldomi R349. Greta ir Šventas Raštas, ir koranas rš. Raštas Šventas SD11. \ raštas; raštas

raštas sinonimai

raštas junginiai

  • Brailio raštas, atsistatydinimo raštas, ilgas laiškas/raštas, languotas raštas, paprastas raštas, pjautas rąstas, škotiškos medžiagos raštas, šventasis raštas
  • Aklųjų raštas, Arabų raštas, Devanagari raštas, Graikų raštas, Japonų raštas, Kinų raštas, Mongolų raštas, Phagspos raštas, Čerokių raštas
Ką reiškia žodis raštavimas? Visi terminai iš raidės R.