veikalas reikšmė

Kas yra veikalas? veĩkalas sm. (3b) DP43,245, KBII61, K, Š, Rtr, (1) DP46,136 1. MT54,58, SD129, CI736, Q625, H179, B629, R, R170, MŽ, MŽ225, Sut, N, S.Stan, I, M, LVIV523, DŽ, NdŽ veikla, darbas, užsiėmimas, reikalas: Tas veĩkalas jam nepasisekė KI521. Aš turiu veĩkalą mieste KI526. Jis skubina savo veĩkalą KI229. Pažintėn suveda žmones jų veikalai Blv. Bajorystės jau esi išsižadėjęs, nes bajorui nepritinka malkas kirsti, jam priguli didesnius veikalus veiktie Rp. Su švento tėvo palaima pradėtų iš naujo tą didį veikalą Gmž. Nepasimeldus nereikia imties nė jokio veĩkalo, nė jokio darbo A.Baran. Tur saugoties visokių juokavimų, švietiškų veikalų M.Valanč. Motriškosios savo darbūse, veikalūse nenorėjo už vyriškūsius mažesniomis būti S.Dauk. Tik iš lietuviškų knygų ir raštų mes pažinsime veikalus ir darbus garbingų mūsų senelių A1883,55. Kančia jo ir visi veikalai jo yra didi SPII213. Aš nusitikiu, kad ateitėje tie veikalai geriau klosis prš. Kodėl geriaus nemislyji apie veikalus brolių tavo? prš. Mes viename kūne daug sąnarių turime, bet visi sąnariai ne vieneriopą veikalą tur Bb1PvR12,4. Rūbai tavieji yra veikalaĩ tavi DP5. Atžadėjaus velino, pasaulio ir visų didžiavimų jo, teipajag ir visų veĩkalų jo, kurio yra prieš norą Dievo ir liaupsę jo ir veda mus ing prapultį DK11. Pradės Viešpatis … kiekvienam ypačiai pagal veĩkalų ir nuopelnų algą mokėt DP542a. Traukies nu pikto, daryk vis gerą veikalą, mylėk romumą iki gyvenimo galo SGII16. Ak! tariu, kaip visai niekings mūsų veĩkalas amžio K.Donel. 2. LL270, ŠT58, Vr kūrinys: Veĩkalas yra kūrybinio ir reikšmingo darbo išdava FT. Mokslo, meno, literatūros veĩkalas DŽ. Trijų tomų veĩkalas NdŽ. K. Būga iš A. Juškos liaudies kalbos užrašymų norėjo padaryti pilnesnį (= išsamesnį) lietuvių kalbos žodyną ir pagrindinį leksikografinį veikalą, kuris tiktų tiek mokslo, tiek ir praktikos reikalui LKV269. Kiekvienas grožinės literatūros veikalas, nežiūrint žanro ir apimties, yra autoriaus santykio su gyvenimu atspindys, autoriaus minčių istorija J.Gruš. Dar tik rengiam mažą veikalelį sulošti Žem. Nežiūriu į Tamstos eiles kaip į pabaigtus veikalus, bet kaipo į bandymus Pč. Dailės veikalais nukloti stalai, žymiųjų dailininkų paveikslais nuvarstytos sienos Pt. Pradėdamas rašyti augminyčią, vienkartu norėjau rašyti tris veikalus ypatingus P. Negalėdami išspausdinti savo veikalų, maskolių vyresnybei užgynus lietuviškus raštus, turėjo palikti visiškai nepažįstami lietuviams A1884,20. Kyšterėjo tautiečiams vieną antrą smulkų veikalėlį TS1900,2–3. Komponuodavo muzikališkus veikalėlius V.Kudir. 3. ppr. pl. S.Dauk istorinis įvykis, istorija: Metinės knygos, sąrašas metinių veikalų, tapusių metuose SD114. Knygos veikalų, istorijos SD50. Veikalų tyrėjas (istorikas) A1883,80. Gedimino asmuo prasimuša pro rūkus anos gadynės veikaluosè savo ryškumu ir didybe KŽ. 4. (neol.) Jn veiksmas: Žodis (veiksmažodis) yra tai kalbos dalis veikalui reikšti A.Baran. Veikastis aptaro žodžio ilgumą, dažnumą, galybę ir platumą veikalo A.Baran. 5. (neol.) dramos dalis, veiksmas: Veikalas komedijoje SD1.

veikalas sinonimai

Ką reiškia žodis veikalauti? Visi terminai iš raidės V.