pirkia reikšmė

Kas yra pirkia? pirkià sf. (2) Ker, Pls, Onš, Pun, Mrk, (4) Lb, Slk, Lkm, Antr, Ck, Kš 1. gyvenamas (ppr. valstiečio) namas, troba, gryčia: Istorijos eigoje pirkia buvo aukštaičių naujo tipo gyvenamasis pastatas, o troba – žemaičių rš. Tai bent pirkios – kaip stiklinės, pilnos džiaugsmo ir šviesos rš. Mano pirkià pernai statyta Vlk. Gyvenom pirkià pirkiõn (vienas prieš kitą) Mšg. Eik, mergele, anan pirkių galan, susitaisyk, nusiprausk V.Krėv. Turi seną pir̃kią Grv. Dūminė pirkià Trak. Aštuonios pir̃kios [sodžiuje] buvo Pb. Durys ir pusdurės atsidaro dūminėj pirkiõj Imb. Šį rudenį iškasėm ravą gale pirkiõs, gal jau pavasarį nepasems [v]anduo bul'bų po pirkià Krd. Jo pirkià in pado (su asla) Rš. Anas neturi savo pirkiõs Švnč. Visos pir̃kios pilnos Mšg. I čia gražios pirkios Ad. Kiek bus metų, kap tavo pirkia statyta? Prl. Pabuvus (senoka) pirkià Grv. A pirkià, a žmogus, kap nusensta... Trak. Keli kūliai balanų an pir̃kios Rud. Užlip' an pirkiõs i paieškai OG387. Jau teka pirkià, reikia dengt Nmč. Yra tuščia pirkià, galit eit ir gyvent Dv. Kap mažukutė [pirkia], tai pirkáitė Dbč. Iš tvarto padarėm pirkáitę Rdš. Ton pirkeliū́tėn eina vis visi Krd. Pirkáičioj savo būna Ad. Pirkiõn [sugrįžusio rekruto] neinleidė po dvidešimt penkelių metų Dsn. Tai šen, tai ten išmėtytos aplinkui pirkelės daro ir liūdną, ir malonų įspūdį J.Bil. Neieškojit (neieškokite) gėrybos: pastatėt (pastatykite) pirkẽlę ir sėdit (sėdėkit) Lz. Lipsta kalnan, rasta pirkeliū́tę Rš. Reikia pastatyt pirkẽlė Aru27. Šone kelio pirkelýtė stovi Švd. Oi ir inejo bobukė senon pirkutėn KrvD171. Pirkùtės aplipdyta moliais Dv. Pirkeliùkė buvo Msn. Rado kiškio pirkeliū́tę ir inlindo ožka (ps.) Dglš. ^ Savo pirkiõs žmogus (namiškis) Trgn. Sena pirkia dūmais kvepia Vrn, PPr230. Galgi Dievas duos laimę ir mūsų pirkelei KrvP(Mrc). Didelė pirkia, bet maža tvarka KrvP(Al). Gerai naujoj pirkioj gyventi, bet senoje jaukiau ir dūšiai geriau KrvP(Švnč). Geriau sava pirkaitė negu svetima pilaitė KrvP. Daili pirkelė, tik negraži dukrelė KrvP(Anč). Ankšta jo pirkelė, bet gardi duonelė KrvP(Al). Į duris eina, o pirkion niekados (raktas) LTR(Ldvn). 2. atitverta, įrengta patalpa name žmonėms gyventi: Jis įėjo pir̃kion Mrp. Kaminų nedarė, te dūmai buvo pirkiõj Pb. Žiemą visi lekia pirkiõn Tvr. Vištos tupėj[o] pir̃kion Kb. Atejo ton pirkiõn Zt. Vienon pirkiõn subėgo Dkšt. Eik pirkiõn Lz. Pirkiõj šalta Mšg. Vaikai, šalta, bėkit pirkiõn Jz. Šilta pirkià kai jauja Trgn. Žiemą vaikų iš pirkios neišleidžia Šš. Varyk šunį iš pirkiõs Nmč. Stovi vyras vidury pir̃kios Dg. Suolai per visą pir̃kią ilgumo Ml. Par mus an atšlaimo smėlys, tai baisiai greit prisineša pirkiõn Smal. Pirkiõn ažeik, tai duchas i bus šitų sėmenų Pb. Garai kamuoliais virto iš pirkiõs, kai atidariau duris Mlt. Iš pir̃kios išejai, ir medžias Eiš. Jos vištos ma[no] pir̃kion eina, o ma[no] – jos Btrm. Par man pirkià be parėdko (nesutvarkyta) Aps. Dabar būsta jos pirkiõj Zt. Viduj pirkiõj i velnias nepereit[ų] (netvarka, nešvaru) Dglš. Aš iš pirkiõs neišeinu Vln. Te (miške) ažuvėja, kai pirkiõj (vėjas visiškai neužpučia) Trgn. Pirkùtėn sėdėsiu, nuobraukas verpsiu Vrn. ^ Nėra tos pirkios, kurios nereiktų šluoti PPr271. Gaspadinę pirkiõj pažinsi, gaspadorių ore Dglš. Angelas pirkion – velnias per duris KrvP(Rtn). Skrynia nepakeliama, nepanešama stovi pirkiõj, o galva ore (krosnis) Užp. Be durelių, be langelių, pilna pirkelė vaikelių (agurkas) Ml. Pilna pirkia žmonių, ir vienas kito nepažįsta (pėdai guboje) Ad. 3. SD247 viralinė; plg. pirkaitė 1. ◊ pirkià skaityklà; sp sov. pokario metais veikusios kaime bibliotekėlės su skaitykla tipas.

pirkia sinonimai

Ką reiškia žodis pirkiapalaikė? Visi terminai iš raidės P.