vidury reikšmė

Kas yra vidury? vidurỹ praep. su gen. DŽ, NdŽ, viduryjè, vidurỹj S.Dauk 1. žymi buvimą vietos ar daikto centre arba maždaug centre: Vidurỹ sieliaus būdavo blogam orui užėjus pasilįst Vl. Kad nebegera paliko, misliau – griūsiu vidurỹ kiemo Slm. Vidurỹ šitos balos dar ežeriokas Imb. Ka jaunas buvau, ravais eidavau, ale visi matydavo, o dabar niekas nebemato, ka i vidury kelio einu (juok.) Rd. Piemenys stovėjo vidury pirkaitės ir laukė V.Krėv. Stovia briedis su vaiku vidurỹ kelio, įsispyręs – jau puls Svn. O tėvalio muno nabaštikas vidurė̃[je] jaujo atsisėdęs, ten prasišlavęs buvo taboko, rūkė Jdr. Dar tebėr miestelė[je] prūdas, vidurė̃[je] miestalio Vž. Vilkams didelę duobę iškas, vidurė̃[je] duobės kartę įstatys Gd. Ale jei užsiginsi, eisi vidurė[je] miesto ant laužo ir publičnai būs visi tavo darbai pryš visus pasakyti P. Augo putinas viduryj girios, o šermukšnėlis pagiružyj BsO90. Ansai medžias gyvatos viduryjè rojaus, ižg kurio valgė, o ne gėrė DP138. Saulė apsistojo viduryj dangaus CII64. Aš padarysiu… į kožną kampą po stiklo langą, viduryjè grabelio špygelužio langelį LB62(Vlkš). Vidurỹ miško laukas buvo Krm. Šią tamsią naktelę jojau per girelę ir sutinku mergužėlę vidurỹ girelės JD541. Vidurỹ dvaro žalia liepelė, į tą liepelę kukuo[ja] raibs balandėlis LB34(Vlkš). Vidurỹ marelių pilkas akmenėlis JV815. Vidury rinkos naujas budinkas, ten gyvena laivininkelis NS1071(Škn). Augo putinas vidury girios, o šermukšnėlis pakelėje LLDII127(Brt). Tas karalius mūsų nuog amžių visad yra, kursai išrėdė ižganymą vidury visos žemės MP85. Vidury dvaro rūtų darželis, čia mano mergytė pina vainikėlį LB1. ^ Kad jam velnias duot vidurỹ peklos vietą! Pnd. Viduryj laukų kasiutė juokiasi (dalgė) LMD(Klvr). Vidurỹj prūdo pusė bliūdo (dangus ir mėnulis) Nm. Vidurỹ dvaro blynas kaba (mėnulis) JT106. Vidury marių ugnis (virdulys) LTR(Kp). Lopas ant lopo, niekur siūlo galo negali rasti, vidury marių neskęsta (žąsis) LMD(Šlv). 2. tarp (žymi buvimą tarp vienarūšių daiktų): Būdavo, vidurỹ ežerų gyvenam Pb. O kad žmonės miegojo, atėjo priesakis jo ir užsėjo kūkalius viduryje kviečių ir nuėjo DP82. Ir tikos po trimus dienomis, rado jį bažnyčioje besėdinį vidurėje daktarų, beklausantį jų ir beklausiantį juos DP63. Stojos [Jėzus] viduryjè jų (apaštalų), ko tikrai numiręs padaryti negal DP195. Prašalnietis, kursai gyvena viduryje jūsų kaipo ateivis Ch3 Moz26,29. Sėdi mano mergužėlė tarp kitų panelių kaip ant dangaus sietynėlis vidury žvaigždelių LTR(Brž). Vidurỹ minios NdŽ. O mes pažinom savo seserėlę vidurỹ kazokėlių JV673. Ko nuliūdai, ko pravirkai vidurỹ jaunimo? LB38(Vlkš). 3. žymi laiką, maždaug vienodai nutolusį nuo pradžios ir pabaigos: Išsirašė raštelius vasaros čėsely, susiverpė linelius vidurỹ naktelės JT436. Pablūdėjo (pasiklydo) vidury šviesios dienos Tr. Piemeniokas pametė [šeimininką] vidurỹ vasaros Blnk. Viskas būt sudegę vidurỹ naktų Rūd. Vidurỹ nakties klauso, kad pareina Grl. Viduryje dienos niekus paistai K.Bor. Ir išvežė dukrelę į svetimą šalelę, į svetimą šalelę viduryje naktelės JV23. Aš išsiausiu grebnas drobeles viduryje dienelės N41. [Karalius Dovydas] kožną naktį vidurė[je] nakties visuomet kėlės melsties P. Atvažiuoja žmogus vidurỹ naktų LKT203(Plut). Kaipgi nenubaus plėšikaujantį vidurỹ dienos! PnmR. Vidurỹ šviesios dienos tave gali apiplėšt, prikult Brš. Gaspadorius vidurỹ nakties išejo oran apvaikščiotų namų BM8(Skp). Ir atjojo bernužėlis vidurỹ naktelės JD614. Vidury giedrios dienelės sėka žaliąsias rūteles (d.) Brž. Vidury sakinio mokytoja nutilo ir tik dabar prie durų pamatė Beną V.Bub. ^ Kad tave vidurỹ dienos perkūnas trenktų! (keik.) Kbr.

vidury junginiai

  • vidury šviesios dienos
Ką reiškia žodis viduryje? Visi terminai iš raidės V.