tėviškė reikšmė

Kas yra tėviškė? tė́viškė sf. (1) K, Rtr, Š, KŽ; L 1. BtMt13,54, R, MŽ, GNMr6,l, K, M, Amb, DŽ, NdŽ, Dsn, Dbč, Smln, Trg, Krt, Žg gimtoji vieta, gimtieji namai, gimtinė:savo žemės (iš tė́viškės) šalin keliauti KII3. Tė́viškė mažai žemės turėjo Všk. Čia tai ramumas: ir miškas, ir uogelė, ir ežeras, ir tė́viškės takeliai Slk. Mūsų tė́viškėj davaliai buvo serbentų, agrastų, obuolių Kpr. Mano tė́viškėj, Miškonỹs, te tai pievų gerų [buvo] Kp. Pas kapus tus šitai ten buvo muno tė́viškė Skd. Mano tė́viškė da už Butrimonių penki kilometrai Dg. Mamos tė́viškė utenykščiuos Šmn. Tė́viškėpi da buvęs prieš vainas Žln. Grįžo tai jis į mamos tė́viškę Slv. Kaip vyras žuvo, aš vėl buvau sugrįžusi į tė́viškę Žlb. Tėvų tė́viškės (nom. pl.), kokios trobos, koks gyvenimas – viską vokiečiai nudegino Skr. Vyresnysis išėjo į šalį, jaunesnysis tė́viškė[je] liko Dkš. Ganiau pamotės tė́viškė[je], nieko aš tę negaudavau PnmŽ. Jau reik sodną palikti, jau reik savo tė́viškę palikti Klk. Metė tė́viškę ir atvažiav[o] čia, Vilniun Pv. Aš atsiskyriau nuo tė́viškės dvidešimt trečiais ir išgyvenau ant lauko Gsč. Nu o tė́viškė kame jūso paliko? Vvr. Mano tė́viškė po žemėm palaidota melioracijos Adm. Jau dabar in tavo tė́viškę nenulėks iš čia nė paukštis LB167. Savo tėviškės laukuose jis labai mėgo vieną kalnelį, kurį visi vadino Aušrakalniu V.Myk-Put. Kiek tenai turėjo būti barčių tėviškėse tų jo mylestų, kurių tėviškės po kelias dešimtis mylių ilgumo bei skersumo turėjo S.Dauk. Vienok vis tik tėviškė traukia žmogų prie savęs V.Piet. Šiek tiek turiu [medžiagos] iš Mižiuškių, kur mano mamos tėviškė K.Būg. Tas kelias dienas ketinu savo tėviškėje išbūti J.Jabl. Mylėjo tėviškę lietuvis jausmu kaip Nemunas giliu S.Nėr. Mūso tėviškẽlė ten buvo Žlb. Lėk lėk, petruškele, kame tavo tėviškelė! Šts. Marti lydėjo par lygius laukus, sesuo – ik bažnytelės, o motušelė augintojelė – ik pačios tėviškelės StnD28. Neturiu dvaro nė tėviškelės – kur dėsiu mergelę jauną parvedęs? D48. Toli mano tėviškė̃lė, negaliu pareiti JD541. Neverk, mergele, tramdyk širdelę, važiuosmi į tėviškelę NS1071. Eisim į girelę, ten mūs tėviškelė LTR(Brt). O išejęs iš ten, atejo tėviškėn savo (tikron) ChlMr6,1. | prk.: Pašėriau visus, padalinau tė́viškę (daviau ko nors) Drsk. Tu išleisi muni jauną į amžiną tėviškelę, po juodąja žemele (d.) S.Dauk. Baltos lentelės – tai mano dvarelis, siera žemė – tėviškė̃lė! JD1078. Oi, gražus gražus žaunieriaus grabelis – po žemele tėviškaitė LLDIII592(Srj). ^ Nė vienas pranašas nėra myliamas tėviškėj savo JJ. Pranašo nieku neverčia, liš tėviškėj jo ir namuose jo Ch1Mt13,57. Tėviškė plati, nesiskečia pati (turi daug žemės, bet nesugeba ūkininkauti) Mrk. Gi tol tė́viškė, kol tėvai gyvi Prn. ║ ūkis, namai: Pirko jis sau tė́viškę J. Kaip tik locnai nupirkta bus tė́viškė J. Šundaktaris… neseniai nusipirko tėviškę A1883,282. Pirksiu dvarelį, sau teviškė̃lę, parvesiu mergelę kaip lelijėlę JD583. Tėvukas turėjo tokią tėviškìkę čia miestelė[je] Vdk. 2. Lex90, H, S.Stan, D.Pošk, Sut, N, K, M žr. tėvonija: Tėviškės žemė R122, MŽ159. Tėviškės dalytojis H171, R, MŽ. Tėviškės karalysta CI577. Tėviškės dalis R247, MŽ330. Tė́viškė po dėdės I. Tė́viškė, nauda, turtas I. Vytautas rengėsi atgauti savo tė́viškę NdŽ. Tėvo palikimo ir motinos palikimo, t. y. tėviškės ir motiniškės, paveldėjimas buvo nevienodas rš. Negal tėviškės apturėti sūnus, pagimdytas iš vergų giminės I. Ir dukterimus tėviškę davė Mž440. Todėlei išdalysiu jiem didę tėviškę VlnE216. Jis ypatinę tėviškę gavo BB1Mak2,56. Mokytojau, tark broliui mano, idant pasidalytų su manim tėviškę BtLuk12,13. ^ Nečėdyk – ne tėviškė: čia supūstijęs, kitur nueisi B179, MŽ. 3. Lex90, Rp, RD193, S.Stan, I, RtŽ, Ns1857,5, A1884,201, LB22, NdŽ tėvynė: Jis tė́viškę mylėdamas į karą ištraukė KII28. Mano tėviškė – mėlyno Nemuno vingis, gintariniai krantai ir sena Palanga A.Vencl. Arijų gentės nebuvo išsiskirsčiusios ir gyveno dar bendroje tėviškėje LTII476(Bs). Nunešk, gegute, nunešk, raiboji, tą margą gromatėlę į mano tėviškėlę LTR(Alv). Aš Lietuvos esu kareivėlis, reiks man ginti savo tėviškėlę LLDIII207(Pnd). Grįžkime vėl savo žmoniump, tėviškėn mūsų BBJer46,16. Su jais tad rojų sau už tė́viškę turėkime DP543. 4. žr. tėvykščia 4: Duok mums dangaus tėviškėje atilsį amžiną Mž305. Išeisi iš to svieto į aną amžiną tėviškę P. Patvirtina padūksiu ir noru tė́viškės anos dangujęjos DP207. Idant iž malonės tavo ižkaktumbime tė́viškę karalystės anos amžinos DP184. Bedievių vaikų tėviškė prapuola CI576. 5. K prk. kilimo, atsiradimo vieta: Žinoma yra, kad seniau visų ariškųjų Europos tautų – jų tarpe ir lietuvių – tėviškės Azijoje ieškota LTI6(Bs). Ir tikrai rožės tėviškė buvo rytų šalyje, Persijoje LTII554(Bs).

tėviškė sinonimai

Ką reiškia žodis tėviškėnas? Visi terminai iš raidės T.