nauda reikšmė

Kas yra nauda? 1 naudà sf. (3), (4) Grž, náuda (1) Skp 1. turtas: Jis turia daug naudõs J. Naudõs buvo pilnas gyvenimas Krš. Kiek čia pas tave naudõs besą! Als. Kits į náudą nesteiga (nešykštus) Lk. Naudõs galo neapmato Kltn. Neša náudą į butą Rsn. Tokia paliko tėvų naudà, o dabar nėko nebtura Šll. Testa tau naudà bus Kb. Aš be tetušio naudõs (be kraičio) svetur iškeliavau Grž. Naudos negalėjo parlipti (turėjo daug turto) TŽI371. Tėvas numirdamas suvadino savo tris sūnus ir padalijo anims savo naudą BM335. Skatiką pri skatiko dėdamas par keletą metų sudėjau tą naudą M.Valanč. Turtus, naudas turi, meilės, laimės neturi Žem. Jis per ugnį visą savo náudą prapuldė K. Kaukas jau pradeda naudą nešti VoL317. Veidmainiai tau pavydėjo dėl prakeiktųjų naudų savo Mž162. Jis savo naudos niekados nepasidžiaugia B. Nieko nėr vargesnio, kaip ... trokštantį lobio atvest paniekinimop naudos DP512. Ne vieno naudos pelnytos prapuolė KN269. Kad aš išjosiu jaunas karą, paliksiu mergytei visą naudelę N340. Naudìkės buvo partekę valdininkai Pj. | Palikusioji [be motinėlės] šeimyna [bičių] nutrauks į tą aulį, į kurį svetimosios bitės jų naudą nunešė S.Dauk. ^ Bagočiaus naudą visi vėjai gaudo LTR(Grk). Kunigo naudą velnis išgaudo J. Už svetimą naudą ne vienas rauda LTR(Lkv). Tiek čia jo naudõs – ir šuo ant uodegos paneštų! Slv. 2. SD288,203,463, R, K tai, kas gaunama iš ko vertinga, reikalinga, pelninga:šito darbo bus nauda didelė Mrk. Daug šieno, ale náudos nėra (prastas šienas) Brb. Kad tiek javelių parduosiu, ot bus naudõs! Grž. Kas naudà bus [papjovus]? Mažu dar rublį viršaus gaus pardavęs Lkš. Nieko náudos man iš to nebuvo Rt. Kad užeitut, panelės, an jaunus – kas tę naudà iš senų Gdr. Kas iš tavę, mart, naudà – verki ir verki Smn. Kas man iš to naudõs, kad tu ir ateisi Grž. Žemė duost vaisių, vanduo naudą BPII177. Ta žemė laukia tiktai rankų artojaus darbininko, kad rinktų iš jos nesuskaitomas naudas ir turtus Rp. Ganykla geresnį pašarą duoda ir daugiaus naudos atneša K.Donel1. Prekijas, kuris pinigais kaip prekėmis prekiauja ir naudos iš to ieško SD5. Geras piemuo netur ieškot naudos ižg avių DP208. ^ Tiek naudõs kaip iš ožio: nei vilnų, nei pieno Mlt. Daug bėdos, o maža naudos PPr59. Kiek darbo, tiek ir naudos LTR( suv.). Naudos kaip iš tinginio LTR(Zp). Nauda iš jo kaip iš vyžų amato PPr387. Ir bėginėja, ir šokinėja, o iš to naudos – kiek iš blusos skūros PPr349. Iš karvelio nauda: vėjui plunksnos, vanagui mėsa LTR(Ds). ║ laimikis, grobis: Vaikščio[ja] katas ant šiaudų, o jis ieško sau naudų JD1457. Eš džiaugiuos iš tavo žodžio kaip didį gaunąs plėšimą (paraštėje naudą) BBPs119,162. ║ SD203 uždarbis: Pasdalysma náudą Ds. Metinė nauda SD229. ║ palūkanos: Nuoma, nauda ažu palūkį pinigų SD132. Ieškodamas pundų paduoto ant naudos angu užkaupo WP78. 3. geri, teigiami, palankūs rezultatai: Dirbti be naudõs J. Žinot, kad ugnis, kurią mes skildami darom, daug naudõs ir daug iškadų gal padaryti K.Donel. Juk ne savo garbei dirbi, o visuomenės naudai A.Vien. Teisėjų sprendimas mano naudai bus užtikrintas J.Balč. Tavo náudon eina Švnč. Rungtynių rezultatas: trys – du mūsų naudai rš. Pralietas kraujas bus tėvynei naudon V.Krėv. Mirusiemus iž čia didė nauda auga DP544. Didžių naudų dėlei BPII12. [Giesmės] išguldytos ... ant naudos Ragainės bažnyčiai Mž80. | Naudos arba nenaudos naudininkas (gram. dativus commodi et incommodi) J.Jabl. ^ Girioje visi medžiai žmonių naudai auga KrvP(Vrn). 4. grūdai, javai: Mano náudą išganė Dgn. Pripyliau pilnus aruodus naudõs Prng. Aruodai náudai pilt Rš. Kultuve kuliam visokią naũdą Aps. Nedygsta naudà Aps. Jaujy džiovinom naũdą ir linus mynėm Brsl. Kuom mokėsit – náuda ar pinigais? Prng. Seniau žmonės patys žinodavo, kada kokia naudà sėtie Tvr. Šįmet nauda neužaugo – bloga vasara buvo Slk. Klaimas su visa náuda sudegė Ds. Karvė naudõj, eikit – išvarysit! Ds. Kai prireikia pinigo, insipiliu naudõs maišelį ir nuvežu turgun Dgl. Kai pradėjo augti, net iš dirvos nauda pradėjo virsti SI236. Nelygu malimas, nelygu naudà Dsn. | Šiltūse kraštūse dvi náudi (derlius) ema Pvn.
2 náuda scom. (1) iron. kas geras, puikus, pagirtinas: Šneka kap tikras náuda: būk tai ir jis vyras Al. Aš jam kaip gerai náudai dar pinigų daviau, o jis mane apšneka Alk. Tai, vyruti, sukirtom lašinėlių kai geri náudos Lkč. Svočia paspūtėlė atsisėdo pakūčion kap gera nauda ir ėmė liežuviu pliaukšėt Rod. Ot atejo náuda – nei nematyt iš po kepurės Vs.

nauda sinonimai

nauda antonimai

nauda junginiai

  • išeiti į naudą
  • Ribinė nauda
Ką reiškia žodis naudarmės? Visi terminai iš raidės N.