tamsa reikšmė

Kas yra tamsa? tamsà sf. (4) KBII81, K, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, Plšk, Šv, Ms, Plng, (3) NdŽ, LzŽ, Pc, Kp, Mžš, támsa (1) LKT272(Ps), LKT337(Kzt), Azr, Tvr, Sug, KzR; H167,175, R, MŽ, Sut, I, N, L, LL118 pršn. šviesa. 1. tamsioji paros dalis, vakaro ar nakties būvis: Tamsybė, tamsa, patamsės SD29. Ne ne, tamsõ[je], munęs į lauką neišvarysi nė norėdamas End. Tamsõ[je] tik jau nejaukiai, baugiai važiuoti vis tiek Trk. Kad tamsõ[je] eitì, tai klaidliktės švieta Rsn. Jau tamsà po šeštos valandos Vlkv. Jis išeina i nė[ra] lig támsai Mžš. Laukėva iki tam̃sai, neparėjo Skr. Neatvažiuos jie be tamsõs, da pasidarysim viską Jrb. Kaip kada po támsai eina autobusas JnšM. Pro támsą visi iše[jo] iš namų Grv. Pro tam̃są sėti linai būs geri Šts. Kas čia juos atgrūdo prie támsą? Lkm. Prie támsą, dar tik an dienos Lp. Rudenį da pažadina su tamsà pri darbo Krž. Su támsa nuej[o] miškan malkų kirst Dglš. Anies nudrožė da su tamselè grybautie Rš. Kultuvais šitais, brat, ka duodi nuo aušros lig tamsõs! Šmn. Dirbom tamsà nuo tamsõs PnmŽ. Támsa nuog támsos poilsio nėra Pun. Nuo támsos prieg támsai par linus vaikščioju (dirbu prie linų) LKKXIII131(Grv). Kam išeina, tai prideda da ir támsą (dirba ir naktį) Kp. Ir, kaip pratę yr, [vilkai] tamsõj tralalaudami staugė K.Donel. ║ vakaro ar nakties tamsumas, tamsis: Nakties tamsõ[je], nematydamas kelio, paklydo Jrk26. Tokia jau tamsà buvo nežmoniška, ka nė dangaus nebuvo matyt Smln. Kai parėjau pro giraitę, tai jau visai juoda tamsa buvo Gs. Viskas ištirpo akloje tamsoje J.Avyž. Vakarais miestas skęsta neįžvelgiamoj tamsoj J.Balt. Baisi támsa: špygą galėtų parodyt, tai i tos nematyčia LKT200(Plv). Jug susėsma tamsõ[je], kitas kitam i pasakosma, kas ką žinosma Žr. Vakare lempą pasidegti neturėjom iš pirmo, sėdėjom tamsõ[je] Plšk. Aš i dabar tamsõ[je] neru tiesį nerinį Vgr. Kur tave, sese, tamsužė temo, kur, lelijėle, gaidžiai giedojo LTR(Grš). Iš tėvo dvaro tamselė temo, per žalią girią gaidžiai giedojo LB100. Sutemo temo tamsi tamselė mane per girelę jojant LTR(Glv). Vienas pragėrė bėrą žirgelį tamsùžei nesutemus JD918. Užlijo lietūs, užtemė tamsos (d.) Kb. ^ Tamsà ne žvėris – nesuės Pln. 2. šviesos nebuvimas; šviesos stoka: Absoliučioje [glaukomos] stadijoje ligonis neskiria šviesos nuo tamsos LTEIV125. Užeina kartais tamsà an akių (aptemsta akys) – ir nematau Rmš. Suprask: šviesa tiktai tera">tėra gyvybė, tamsa – mirtis Vd. Duok támsą (gesink žiburį), kad vaikas miegotų Rm. | prk.: Meilės šviesumas… griekų pravaro tamsas Mž266. Támsose neintikėjimo vaikščioja DP323. ^ Graibos it aklas tamsoj Sim. Tamsoje randasi ausis, šviesoje akis M. Prie tamsos daugiau drąsos LTR(Alvt). Tamsos darbas švieso[je], pasirodo Lkv. Kad to žiburio nebūtų, visi tamso[je] žūtų (saulė) LTR(Grk). ║ spec.: Baltoji tamsà (akių suerzinimas nuo saulės nutvieksto sniego) rš. 3. Akm, Trš neapšviesta, tamsi vieta: Tai ir tu, paukšteli miels, pas mus nesirodai, bet taip jau kaip mes tamsõj pasislėpusi lindai K.Donel. Taip kiekviens žmogus vargingai pradeda žioptert, kad jis iš tamsõs į svieto ritasi šviesą K.Donel. Miško tamsà NdŽ. Daugelis žmonių atsisuko, juokėsi, o kažkas pastvėrė mane ir įtempė pavartės tamson J.Balt. Tėvus šventus, tamsoj rakintus, nuog velno valdžios išvedė SGI120. ^ Visą amžių tamso[je] gyvena, o kai numiršta, tai saulę pamato (medžio šerdis) LTR(Vdk). ║ prk. slapta, nevieša vieta:jūs tik sakėte tamsoje, bus girdima šviesoje (viešai) brš. 4. A1884,373, DŽ, NdŽ, KŽ prk. nemokšiškumas, tamsuoliškumas: Valdančiosios klasės stengėsi laikyti liaudį visiškoje tamsoje rš. Užėjus viduramžių tamsai, senovinis mokslas buvo griaunamas P.Slavėn. Nėra matęs šviesos, yra tamsõ[je] užaugęs Vn. Vaikas kokiose tamsosè buvo Snt. Kad turėčiu daug piningų, aš tamsõ[je] nesėdėčiu – būčiu beturinti akeles LKT106(Lkv). Anie (jauni) mano, ka senų galvo[je] tamsà, ka nukvakę – taip tat Krš. 5. prk. neaiškumas, teisingo išaiškinimo stoka: Kiekvienas pažinimas yra begalinė kelionė iš tamsos į šviesą sp. Patuolaik išlikę vardai meta spindulį į tą tamsą A1884,74. 6. prk. blogis: Tai buvo šviesos pergalė prieš tamsą: sutriuškintas fašizmas, iš hitlerinės vergijos išvaduotos Europos tautos, išgelbėta pasaulio civilizacija sp. Pagrindinė spektaklio tema – šviesos ir tamsos kova žmogaus sieloje ir pasaulyje rš. 7. prk. bažn. tikros tiesos nepažinimas, netikėjimas, nuodėmingas gyvenimas: Nežino pavargusios žmones nei numano, kas su jais veikias ir kas tur veiktis paskui, ir teip támsose vaikščioja DP312. Idant apsišviestųsi tiemus, kurie tamsosu ir šešuolėtėje smerties sėdi Mž543. Ir įspindo naujas šviesumas, kurio tamsa negal aptemti Mž154. Tada tamsos pavirs ingi sniego šviesumą Mž289. 8. LBŽ bot. šilkamedis (Morus): Tamsa juodoji (M. nigra) P. Tamsa baltoji (M. alba) P.

tamsa sinonimai

tamsa antonimai

tamsa junginiai

  • Visiška tamsa
Ką reiškia žodis tamsainiais? Visi terminai iš raidės T.