giedoti reikšmė

Kas yra giedoti? giedóti, gíeda (gíesta, gíesti, gíema, gíeva, -oja), -ójo tr., intr. 1. dainuoti, dainą ar giesmę traukti: Gíeda plyšta lig suotemai! Pc. Kai atveža marčią, tai gieda Švnč. Kai gíeda, ir darbas lengvesnis Ds. Šoka ir gieda Arm. Su mergom giedójau Drsk. Aš girioj viens giedoju KlvD366. Giedotojų būrys giesta litaniją, toliau kitas būrys giesta valandas Žem. Giesmę giedóti K. Aš linksmas tau giedoju PG. Regi, kaip ana gíema OG317. Giemi SD347. Džiaugias ir giesti kaip lauko paukšteliai KN269. Eina jis giedódamas ir girdžia, kad kas paskui jo vėl giesta BM273. Moterys eina giedódamos [per rugiapjūtę] Mrp. Yra senų tokių, kad labai gíedančių (mėgstančių giedoti) Dglš. Gíedamosios knygos (giesmynas) KI526. Moteriškė giedamu balsu kalbėjo rš. Girdėjau giedant J.Jabl. Iš moterų da kai katro giedañt Ds. Giedotumbim jau be liovos Ns1858,1. ^ Nesvarbu, kaip giedójom, bet kartu nustojom Auk. Nei raudok, nei giedók iš sarmatos Slm. Aš nežinau, ar verkt, ar giedot iš tos bėdos Lp. Veltuo giedant, gerklė skausta VP49. giedótinai adv.: Bernelius (tokias papročių dainas) giedotinai (giedamai, giesmės gaida) dainuoja Lkš. | refl. tr.: Gíestuos giesmelę K. 2. čiulbėti, rėkti (apie paukščius): Virš pilko kalno vyturiukas gieda T.Tilv. Kelkis, močiute, kelkis, senoji, seniai gaideliai gíeda JD464. Treji gaideliai giedojo, brolis žirgelį balnojo StnD26. Kur tave, sesele, tamsužė temo, kur, lelijėle, gaidžiai giedojo? JV684. Ten aš nejutau gaidelių giedant J.Jabl. Gíesta gaidužiai, giedos ir antri LB40. Gíema gaideliai anksti rytelį Lz. Strazdai ir kiti paukšteliai gražiai giesta rš. Giesti geguželė, nerimst man širdelė KlpD96. Ans gíeva Lz. Gražu, kaip vasarą medyje (girioje) gíema Lz. O aš nusieičiau ant aukšto kalnelio, kur giedójo volungėlė devyniais balseliais JD352. Piemenų giedamieji paukšteliai buvo: birbynelė, žąsies plunksna, moliniai vamzdeliai Šts. Pelė giesmininkė pradėjo linksmai giedoti J.Jabl. | prk.: Gaidžiukas riešutus vis tarbelėn gieda ir gieda (giedodamas deda) (ps.) Ldk. ^ Gražus paukštis negražiai giest B. Kad šunes giedotų, gaidžių nereiktų Pnd. Tiek teišmano, kaip višta giedoti Sim. 3. intr. zvimbti, dūgzti; gausti; čirkšti, girgždėti; staugti: Žiogai gieda, reikėtų nelyti Šts. | Bičių jaunoji motina vakarais ir rytmečiais skaidriai gieda teip, jog iš tolo gal ją girdėti S.Dauk. | Po mišką iš apkasų pokšėjo šūviai ir zvembė, giedojo kulkos A. Vien. | Kai išeini [iš ten, kur triukšmo daug buvo], tai da ilgai gieda (gaudžia) ausyse Ds. | prk.: O ir pradėjo vargonužiais giedoti JV131. | Apsileidusio gaspadoriaus vis ratai gieda Ds. Durys į miegamąjį giedojo pačiu ploniausiu altu rš. | Naktys ilgos – vilkai su vaikais giedot pradeda Ėr. Vilkas negiedojęs negali iškęsti Pn. 4. tr., intr. reikšti savo nuomonę, valią: Gieda ir gieda kaip gaidys giesmę (užsispyręs vis tą pat tvirtina) J.Jabl. Dar yra žmonių, kurie seną giesmę giesta prš. Ką čia giedi negirdėtus daiktus (ką čia niekus kalbi)! Ds. ║ prašyti, reikalauti (apie kainą): Kiekgi tu gíedi už vištą? Ktk. ◊ gaidžiùkai gíeda 1. Grv skirsta kojos. 2. gergždžia (gerklė): Gerklėj gaidžiukai gieda Ėr. vyturė̃liai gíeda apie šaltyje girgždantį sniegą: Tai smarkiai šąla – tik vyturėliai gieda Srv. \ giedoti; antgiedoti; apgiedoti; atgiedoti; įgiedoti; išgiedoti; nugiedoti; pagiedoti; pargiedoti; pergiedoti; pragiedoti; prigiedoti; sugiedoti; užgiedoti

giedoti sinonimai

giedoti antonimai

Ką reiškia žodis giedotinis? Visi terminai iš raidės G.