palaidas reikšmė

Kas yra palaidas? paláidas, -à adj. (3), pãlaidas (3b) 1. K, Dov nepririštas, neuždarytas, nesupančiotas: Palaidi galvijai, nebesurasdami savo kiemų, maurojo, bliovė ir blaškėsi po kaimą A.Vien. Po pievas ašvienis paláidas vaikščio[ja] J. Pančioja: palaidas arklys nemožna paleistie Str. Paleisk tą arklį pãlaidą Ms. Mes karves leidžiam į lauką palaidas (nesupančiotas) Jnšk. Rudenį palaidì ir arkliai, ir avys, ir karvės – nebėr ko jų rišt Sdk. Nepalik nakčiai arklius kūtėj palaidus, bo susispardys Škn. Arklius paliko ganykloj palaidus – pridirbs blėdžių Antš. Kiaulės kieme paláidos Gž. Žiūrėk – šuo jau ir vėl paláidas Vrb. | prk.: Gyvenimas manovėjas palaidas S.Nėr. ^ Eina per naktis kaip palaidas šuva KrvP(Drsk). Nė pakartas, nė palaidas LTR(Jnš). palaidaĩ adv.: Arklys palaidaĩ paleistas Grv. Vienam kaime visi gyventojai įsigijo šunis ir juos laikė palaidai sp. ║ nesuimtas, neareštuotas: Pati ir vaikai palaidì, tik vyras raštuotas Krš. Ar jai negerai dar paláidai būti? Ėr. 2. paleistas atostogų, iš darbo: Šeši piemenys bandą ganydavo: trys kiaules, vienasavis, trys palaidì buvo Grz. Ji palaidà, bet su mažikėm dar negal važiuoti namo Srd. Liepos dvidešimtą ji jau bus palaidà (baigs darbą) Jnš. ║ laisvas, dar nepasamdytas: Jonas da tebėr paláidas, nepasamdytas Kp. Šeimyna ant Naujų metų esti palaidà Kp. ║ neužimtas, atliekamas: Kad aš turėčiau 1200–1500 rb palaidų pinigų, aš pats leisčiau Žemaitės darbus J.Jabl. Visam tam vėl reikia laiko, nuo kitų galvos sukimų palaido A.Baran. Palaidesnė (tuštesnė) kapų vieta yr laidoties pigesnė Šts. 3. K nesurištas, nesujungtas, pasklidas: Koks te tavo rišimas, kad visi palaidì pėdai! Vdn. Nedaug galima palaidų žabų vežt Rk. Palaidì javai nespartu vežti Dkš. Šieną sugrėba, sudeda į kupsčius, ka nebūtum an žemės paláidas Gd. Paláidus medžius plukdyti NdŽ. Lebedos añtis atdaras, papai palaidì, praskiepas išsižiojęs, be žiursto, sajonas sušlapęs J. | Paláidas kiaušinis (be lukšto), su viena plėne Kp. | Turėjo palaidų̃ (smulkių) piningų kišenėj Šts. Da turiu palaidų̃ pinigų Sdk. 4. niekur nepritvirtintas, neprijungtas: Jisai, tas milinys, paláidas, i va į tą skylę įkiš Btg. Duok tą aditą – yr čia palaidà (neįdurta) Gršl. ║ egzistuojantis atskirai, ne junginyje: Palaidi protonai tirpale negali egzistuoti rš. Gamtoje yra labai daug angliarūgštės, tiktai ji ne palaida rš. 5. nesupintas: Palaidì plaukai KI576. Per pievas, per tamsų pušyną ji bėgo plaukais palaidais S.Nėr. Kaip iš lovos išlipo, teip ir išejo munęs pasitikti palaidaĩs plaukais, basnirta Ms. Palaidais plaukais tik ragana vaikščioja PPr288. Plaukai palaidi, nesupinti Jnšk. ║ nesusuktas, nesunarstytas ant galvos: Tu nešiok paláidas kasas – gražiau Sdk. Mergytės taip pat baltomis suknelėmis ir palaidomis kaselėmis A.Vien. ║ nesurištas ar atsirišęs: Apivaras palaidas – susirišk Škn. ║ išdrikas, atsisegiojęs: Eina gultų išdrikas, paláidas Kp. Kol tu vaikštai paláidas (nesusisagstęs)?! Kvr. Susijuosk, Juozuk, kad nebūtum palaidas! Vaižg. 6. nesuveržtas, nesuspaustas: Palaidas popieris labai greitai dega rš. Palaidi sukrauti, išdžius Sdk. palaidaĩ adv. K: Juostelę palaidaĩ susirišk, gražiau bus Užp. Supančiojai palaidaĩ, ir eina tos karvės Pvn. Siūlų matkas palaidaĩ (nesukriai) suverptas Kp. Virvė suvyta palaidaĩ (visai nesumygta) Grv. 7. neįtemptas, atsileidęs: Kap [ratelio] šniūras paláidas, tai netraukia gerai siūlo Nmč. Visi raumenys turi visiškai palaidi būti, likties be jokios įtampos Vd. 8. netvarkingas, pakrikas: Matėsi palaidų akmenų krūvos rš. Ar jūs kareiviai, ar palaida minia?! J.Gruš. palaidaĩ adv.: Bėgę palaidai atgal į Lapocinskio stovyklą A.Vien. Jų gyvenime viskas dabar palaidaĩ Up. Pasėjo palaidaĩ į varputyną, ir nėkas nepaugo, reikėjo diegti diegtinai Ggr. 9. padrikas, nesusistemintas: Tiek tuo tarpu palaidų mano minčių dėl tų dalykų J.Jabl. Kūrinio vaizdai kompoziciniu atžvilgiu visai palaidi rš. Ginčai išėjo labai palaidi, jų objektas buvo neapibrėžtas ir nelabai aiškus A.Vencl. 10. tam tikru būdu, tam tikrais kiekiais nesudėtas, nesupiltas: Grūdai palaidi Zr. Medus tebestovi palaidas, reikia sudėt palivonan Antš. Gal turit paláido (pilstomo) rašalo? Vdn. Reikės pirkti paláido rašalo – išeina pigiau Pln. Palaida druska (sveriama, ne pakeliais) rš. 11. platus, laisvas: Tas paltas jam labai paláidas Jnšk. Paláidą paltą pasisiuvai Dbk. paláida n.: Man palaidžiáusia šitie tupliai Dglš. ║ nesusijuosus ant kelnių ar sijono dėvimas: Apsivilkęs margus palaidus marškinius, išstūmiau iš pašiūrės motorolerį J.Marcin. Jis vaikščioja palaidais marškiniais kaip burliokas Jnšk. 12. birus, purus, minkštas, nesupuolęs: Žemė jau palaida, galima būt sėt rasoda Užp. Geros morkos užaugs – palaidà žemelė Pc. Bulvės mėgsta, kad būtų palaidà žemė Trgn. Šiandiej gera ravėt – teip žemė palaida Slm. Po bulvių ar burokų žemė esti palaida J.Krišč. Vėjas ūžė, švilpė, suko palaidą sniegą rš. 13. paleistas, pabjuręs (apie kelią): Kelias purvinas, palaidas V.Krėv. Paláidas kelis Kltn. Palaidų̃ kelių metas BŽ17. 14. skystas, laisvas (apie vidurius): Sergant šiltine, viduriai pasidaro labai išpūsti ir palaidi rš. Palaidì viduriai kap karvės Alk. 15. Sut nedoras, pasileidęs: Kodėl toks palaidas tas tavo sūnus? Vv. Vyresnis palaidèsnis vaikas Mrc. Palaida moteris Kair. Tokiuo paláidu gyvenimu visi piktinas Dbk. Jo paláidas gyvenimas ant gero neišėjo Mrj. Paláidas elgesys NdŽ. Kokios tavo vaikų burnos paláidos (kaip negražiai jie kalba)! Krž. palaidaĩ adv.: Girdėjau, kad jis dabar labai palaidai gyvena Vrb. 16. vientisas, nekombinuotas: Palaidą mūrą (be dūmtakių) mūrijant, galima sumūryti septynius šimtus plytų per dieną Krš. ◊ palaidaĩs apìvarais váikščioti Grž priekabių ieškoti. palaidà balà 1. Gs netvarka. 2. Mrj kas netvarkingas. palaidì bar̃ščiai Lkš; palaidà kartà netvarka: Pas mus palaidà kartà: vienas senas, kitas mažasnėra kam gyvulius prižiūrėti Slv. paláidas liežùvis apie nereikalingą, tuščią kalbą: Palaidas liežuvis kaip ubago botagas Tsk. paláido liežùvio linkęs viską išpasakoti, išplepėti: Ar jau pats negalėjai žinoti, kad ana paláido liežùvio?! Nereikėjo tokiai nė užsiminti Vkš. Aš ne paláido liežùvio: žinau, ką sakyti, ką ne Krš. paláidą liežùvį laikýti Plng kalbėti, kas nereikia. su paláidu liežuviù váikščioti liežuvauti: Ana su paláidu liežuviù váikščio[ja] Krš.

palaidas sinonimai

palaidas antonimai

palaidas junginiai

  • palaidas švarkelis
Ką reiškia žodis palaidasnukis? Visi terminai iš raidės P.