žaibas reikšmė

Kas yra žaibas? žaĩbas sm. (4) KBII51, K, LsB182,187, J.Jabl(Šl), K.Būg, Š, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, KŽ, FzŽ396, JT301, žáibas (3) J.Jabl, Brž, Plšk, Lnk; SD16, H, H164, B, R, R78,343, MŽ, MŽ103,459, D.Pošk, S.Dauk, P, Sut, I, N, VlnE130, M, LL9, L, ŠT35 atmosferos elektros kibirkštinis išlydis: Kamuolinis žaĩbas DŽ1. Plokščiasis žaibas GTŽ78. Žaĩbas be griaustinio NdŽ. Žaibaĩ tviska KI248, NdŽ. Žaĩbas šovė kryžiais KI248. Žáibas įtrenkė Tlž. Žaĩbo ištiktas, nutrenktas NdŽ. Žáibas tviska priš perkūniją J. Žáibas uždegė trobą, pliki palikom DūnŽ. Perkūnija būna su žaibaĩs Pln. Žaibuoja žaibaĩ, griaustinis tranko, griauna Grnk. Pilia ir pilia žaĩbas, net langai dunda Aln. Žaibo trenkimas KlvK93. Kap trenkė, tada baisiai žaĩbas buvo ir baisiai griaudė Sn. Pilias žaĩbas Pnm. Staiga žaĩbas kap juosė Srj. Žaĩbas rūdą krečia, riešutys būva pajuodiję Ant. Kad meta, kad meta žáibus A.Sal. Audra – verta, žáibus meta, drebu viena Rdn. Žáibus tik sumetė – triekš End. Tus žáibus vien kartą, kitą kartą sumetė Sd. Ir tiek griaudžia, tiek griaudžia, tiek pilia žaĩbas Kpr. Aš bijau žaĩbo, gali inspirt DrskŽ. Žaĩbo mes viškai nebijodavom, žaibuoja, ale negriaudžia, ir gerai Kp. Čia žaibaĩ švieta, čia bilda Plt. Žaibaĩ gyva ugnia leka Plt. Ė žaibaĩ kryžiais, kryžiais Tvr. Žáibas įlėkė, ale rankų nesudegino Plšk. Žaibai vis dažniau perskrosdavo girios tamsą V.Aln. Už dvaro šilo kartais debesuotą dangų užliedavo tolimas žaibas L.Dovyd. Kokie tie žaibai baisi, raudoni – gyva ugnis teip pasipylė End. Užejo toks lytus, tokie smarki tie žaibaĩ Sd. Su žáibu juokų nekrėsk! Jnš. Perkūnyja su žaibù užmušė karvę Slv. Žaĩbas tik pasmatė, bobos ir žegnojas Rdš. Kad žaibas netrenktų pirkion, tai namą iškaišo berželiais LTR(Auk). Žaibaĩ žaibaĩ, rodos, kad baisiausiai lis Brt. Žaibai – tai kibirkštys, kurios iš po ratų Alijošiaus iššoka LTR(Kbr). Perkūns negriaudams su žaibais nemušė Sch5. [Ąžuolas] su žaibaĩs ir vėtroms daug jau buvo kariavęs K. Donel. Žaibai raižė juodus debesis LzP. O kas nežino žaibo, kurs pliekdamas tarsitais bėgte perbėga akies mirksnyje debesius A1883,281(J.Šliūp). Kožnas žaibas ėsąs bais didė ir macni kibirkštis elektrystės Kel1851,43. Didelė vėtra su skaudingu lytumi ir didžiais ledais, su žaibų tviskėjimu ir perkūno griovimu siautusi Kel1865,128. Dangus pasikrutys, saulė užutems …, horas žaibaĩs ir perkūnais … baisus bus DP7. Kaipo nes žaibas, kursai žaibuoja nuog vieno krašto po dangų, šviečia iki kito …, teip bus ir sūnus žmogaus dienoj savo Ch1Luk17,24. Ir visos žmonės regėjo perkūną ir žaibus, ir balsą trūbos, ir kalną rūkstantį BB2Moz20,18. Ir Aukščiausis išleido savo perkūną su kruša ir žaibais (taisyta iš žiebais) BBPs18,14. Žemė drebėjo, kalnas smarkumi dūmu rūko, perkūnija, žaibai tūli, žmonės baikštavo teip, jog nė vienas prieit nedrįso MP206. Žaibuok, žaibẽli, trenk, perkūnėli, nutrenk mano vyrelį LB18. Žaibuok, žaibẽli, griauk, griaustinėli, užmušk piktą vyrelį JD179. Testa tokį velnią žaibas užpliekia! Drsk. | prk.: Pyksta, žaibaĩ tik laksto iš akių Krš. Nu jau bus vėl muštynės, pamatysi, tėvas tik mėto akimis žaibùs KlK29,64(Jrb). Tik rūstus stoki, kaip milžinų vadas, ir mesk į mane žaibus akių tavo V.Kudir. Esu tarnavusi ir pry žáibus metančio gaspadoriaus Ggr. Susikryžiavo akių žaibai – urėdo ir Petronėlės Žem. Jaunystė švaistėsi žaibais, nūnai jau vasara nunoko S.Nėr. ^ Jis greitas kaip žaĩbas KI531. Vaikas akylas kaip žaĩbas KII15. Ji buvo kaĩ žaĩbas (staigi, karšta) NdŽ. Ko vaipais kaip velnias priš žáibus! Rdn. Nu marti ta marti – kai žáibas motriška End. Greitybė [vaiko] tenai, kaip žáibas Krš. Arkliai greiti kap žaibaĩ PnmA. Kaip užsės ant arklio, tai teip kai žáibas lėkdavai Mšk. Aš (briedis) teip greitas kaip žaibas Tat. Išejo iš medžio sarna (stirna) ir išnyko kap žaibas Rod. Ana pri darbo kaip žáibas yr Dr. Kad aš lėkiau kaip žaibaĩ, lig didžiojo kalno atlėkiau Plt. Kaip žaibù lekia su tais motociklais Adm. Atlėkė su perkūnais i žaibaĩs (labai greitai) Pln. Ją kap žaĩbas nutrenkė (apstulbo), kap išgirdo DrskŽ. Arklys kap žaĩbas (smarkus) Vlkv. Amželis išlėkė teip kaip žáibas (labai greitai) Yl. Ko šaipais yt velnaitis žaibus metant? Skd. Šoka išsisprendęs kaip vel[nia]s priš žaibus Šts. Žinia kaip žaibas bematant apskriejo Lietuvą V.Myk-Put. Kaip žaibas krito man mislis į galvą Vrp1890,27. Kaip jis pakalniui nusileido [rogėmis], tai ėjo kaip žaibas žemyn BsPI61(Rg). Tu, savavalninke didpilvi, vis pasišiaušęs ir nei žaĩbas koks žaibuodamas gandini būrą K.Donel. Ugnies liepsnos iš jo nasrų kaip kokie žaibaĩ lakstė Sch238. Uolos daužės ant uolų, jog kibirkštys lakiavo kaip žaibai Kel1856,40. Jo (aniolo) asaba buvo kaip žaibai, ir rūbas jo baltas kaip sniegai BPI399. Ir tarė jump: regėjau šėtoną kaipo žaibą puolant nuog dangaus Ch1Luk10,18. Už žaibą greitesnis, už žvaigždę mažesnis, visus laukus apžioja ir dangų apjoja (akys) LTsV543(Vlk). ║ prk. apie smarkų, staigų: Motriška žáibas pri darbo, bet žáibas i pri piktumo Trk. Močia buvo žaĩbas, ale ir duktė Trgn. Seniai čia buvo žaibaĩ, ne motriška [,dabar pasiligojo] Rdn. Mitri boba – žaibu vienu Yl. Tavo arklys prastas, manasiai tai žaĩbas Lkm. Vienu žodžiu sakant, kad žaibaĩ, ne arkliai LTR. ║ instr. labai greitai: Žáibu nulėkė lig vieškelio DūnŽ. Viskas prapuolo žaibù (greitai išpirko prekes) Švnč. Metai ne slenka kap vaikami, žaibù dar̃ lekia Rtn. Aš viską žaibù padarysiu Lzd. Žáibu nulėkė pri mergų Rdn. Žaibaĩs gali išmest visus popierius (dokumentus) Užp. Žaibaĩs namo, Jurgiok! Ant. Kap pamatė, tai išė[jo] su žaibaĩs, ir viskas Brb. Atspyrė duris koja su žaibaĩs DrskŽ. [Bernaitis] sučiupo vainiką, šoko ant žirgo ir žaibù leidės iš miško VoL352. Zosė ponų paliepimus pildė žaibu Žem. Kazimieras žaibu sprunka pro duris B.Radz. ║ gen. sing. prk. apie ką greitai, staigiai vykstantį, vykdomą, atliekamą: Žaĩbo telegrama NdŽ. Žaĩbo karas NdŽ. Krepšinio žaibo turnyras sp. Žaĩbo greitumu susikrausto daiktus Šmn. Tie žaĩbo trenksmu išpuolė iš kambario Btg. Sėsk an manęs, tai mes žaibo mirksniu juos (brolius) davysime LTR(Dglš). ◊ žaibų̃ plúoštus paléisti nubausti už kaltes: Aptrypti kapai, kryžiai nuversti – nebė[ra] Diẽvo: paleĩstų žaibų̃ plúokštus Krš. žaibùs láidyti (sváidyti) smarkiai plūstis: Visą kelią meisteris griaudžia, svaido žaibus P.Cvir. Žaibùs láido [seime] vieni an kitų, šaukia, rėkia Brš.

žaibas sinonimai

žaibas junginiai

  • kamuolinis žaibas, plokščiasis žaibas
  • Kamuolinis žaibas
Ką reiškia žodis žaibasvaidis? Visi terminai iš raidės Ž.