stiprus reikšmė

Kas yra stiprus? stiprùs, -ì adj. (4) K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, stìprus, -ì (4) Švnč; R, MŽ, Sut, N, I, M, LL69 pršn. silpnas. 1. turintis daug fizinės jėgos, tvirtas, pajėgus; turintis gerą sveikatą: Jaunas stiprùs žmogus Mšg. Stiprùs vyras tokis buvo, aukštas Btrm. Buvo stiprì merga, jau i vyras į aną neįsikibo Kal. Aš stiprì toki buvau – i linus roviau, i rugius [vežime] myniau Mšk. Priš oro parmainą aš nestiprì Krš. Ištūrėjo, stiprì žmonys buvo Yl. Ans da stiprùs y[ra] i valgyti galia Vvr. Nestiprùs jis buvo – gal nuo to sėdėjimo Ėr. O kokie sveiki, kokie stiprì žmonys buvom! Nt. Žmonys buvo juo stipriõs kartos Plng. Seniau buvo stiprèsniai – numinę duoną valgydavo Krž. Ji yra gana stiprì nuo visų atsigyti Plšk. Da stìprus vyras buvo, o liga greit pribaigė Jrb. Kas, ka yr drūtas (storas), o nėr stiprùs Rsn. Tai vaikas stiprùs, kad kelių dievaičių (mėnesių) vienas pastovi Rod. Turėjo didelį šunį, stìprį Gd. Čia yr arklių postiprių, stiprių̃ mažai Mlk. Kol cigonas jį šokdina, arklys stipriáusis Sk. O juk buvo jaunas ir jisai, stiprus ir visų branginamas J.Bil. Stiprus kaip arklys Pn. Stiprus kaip jautis tapau J.Jabl. Teip stiprùs, jog ir kalną galėtų nuversti J.Jabl. Ar tu velnią ir esi prarijęs, kad teip stiprùs Grz. Išeik, prakeiktasis, pasižiūrėsim, katras stipresnì Trs. Senovės ar medžias stiprèsnis, ar žmogus stiprèsnis LKT293(Kpr). Stiprus visados turi teisę reikalauti iš to, kuris jam pasipriešinti negali V.Krėv. Būkime stiprūs net ik gali DP117. Greitasis negal išbėgti, stiprusis negal išsprūsti BBJer46,6. Jam pasikėlus, nusigąsta stiprieji BBJob41,16. | Man da stiprì sveikata Krč. Sveikata mano da stiprì, kupron da nelinkstu Upn. ^ Ne tas stiprus, kurs muša, bet tas, kurs atlaiko PPr213. Ir aš esu stiprus, kai silpnesnį užklumpu KrvP(Mrc). Baisiai stiprus – tarp pirštų kaip kiaušinis išskydo (iron.) KrvP(Ps). stipriaĩ adv. DP175,448, Rtr, NdŽ, KŽ, stìpriai DP176,419, NdŽ; R: Stipriaus N. Ramūnas visa krūtine traukia gaivų rytmečio orą ir pasijaučia stipriau V.Bub. stiprỹn adv. NdŽ: Stipryn eimi R. Stipryn eiti H, N, K. Mažiukas stiprỹn stiprỹn, o žmogus nuo pusės amžiaus eini žemyn Zp. Vaikelis augo ir ėjo stipryn SkvLuk2,40. ║ reikalaujantis daug jėgos: Stiprių̃ darbų daba mažiau, mašinos nudirba Krš. 2. sugebantis gerai funkcionuoti: Kojos stìprios, ejo sau kaip koks jaunuolis Žeml. Dantys jo teip stiprūs, kad jis jais lengviai galia sutrioškyt visokius kaulus BM2(Kp). Viduriai tokie nestìprūs, man šitas važiavimas pabaisu Ob. Ma širdis stiprì Dbč. Anoji … buvo stipriõs širdies DP116. Kojos jai stìprios LKT263(RdN). Stìprūs pirštai – kap plieniniai Dkš. Kai jaunas, kraujas stiprùs, tai nebaisu Skrb. Jau kokią aš turėjau atmintį stìprią Vdk. Jų (čiurlių) sparnai apytikriai dalgio pavidalo, nepaprastai stiprūs T.Ivan. Jei geras muzikantas tura geras stipriàs lūpas, ans paema aukštai Plt. Akių labai stiprių̃, tik trumpo matymo Antr. Man akys nelabai stìprios buvo iš jaunystės Pkr. Katrų protas stiprèsnis, tas viską atsimena KzR. Kad būtų kas iš jaunesniųjų, stipresniõs galvos [, daugiau ką atsimintų] Krkl. Ir pečiai rankų jo stiprūs BB1Moz49,24. | prk.: Akių nespėsiu užmerkti, kai viskas subyrės, jei tavo stipri ranka nepalaikys darbo, kurį mudu varėva! V.Krėv. stipriaĩ adv., stìpriai: Veršis išgležęs, nestovi stìpriai J. Tas yr tiktai atspartis, ka stìpriai stovėtum Slnt. Dar stipriaĩ vaikščioja Grž. Stìpriai pririšėm Ds. Taipo sodinti ir pririšti gluosniai stipriai stovės K.Donel1. Nesibijokite, stovėkiat drūtai (paraštėje stipriai) ir veizdėkiat BB2Moz14,13. Kaip jis stipriai stovėti galės VlnE16. 3. pasižymintis dvasinėmis jėgomis, tvirtas: Tu esi stiprus, tu esi dauggalis S.Dauk. Viktoras greitai įsitikino, kad Mackevičius – taurios sielos, stipraus charakterio, didelių pasiryžimų žmogus V.Myk-Put. Bet Saulius buvo juo didžiaus stipresnis VlnE144. Būt grūdu stiprumi ant kario Viešpaties DP234. stipriaĩ adv.: Stipriai aš tikiu visad malonei tavo PK51. Duok, idant galėčia gyvatą maną stipriai pataisyt DK189. Stìpriai tikėt DP252. 4. gerai organizuotas, galingas: Tarybų Sąjunga stipri savo nesutraukomais ryšiais su visomis laisvę mylinčiomis tautomis (sov.) sp. Ryšių kuopoje susikūrė stipri komjaunimo organizacija (sov.) rš. Sukilimas neparuoštas. Ginklų nėra, vieningos, stiprios organizacijos nėra, ponai siekia vieno, mužikai nori kito V.Myk­Put. ║ įtvirtintas, ginkluotas: Ir ant kelio užejo anys didį ir stiprų miestą Efron BB1Mak6,27. Šie regėjo neprietelius …, turinčius dauga stiprių raitinykų BB1Mak4,7. 5. atsparus ardančiam išorinių jėgų veikimui, patvarus: Ta jau geltonoji drobė, ta jau buvo stiprì Slnt. Turėjau stìprią lazdą, tai kap žvagterėjau! Nč. Kam aš tversiu stìprią tvorą, kad ir šiaudinės užteks (ps.) Žsl. Labai stìprios virvės iš kanapių Skrb. Šiaudas nestiprùs, tada [rugius] pjauna Dgp. Linus reikia sėti pietų vėju – ilgi, stiprūs LTR(Rs). Mano kaulai stìprūs Žl. Iš obels šakos visų stipriausis kobinys Krž. Naminiai audeklai stiprèsniai buvo Ds. Stipriesiems elektrolitams priklauso visos druskos rš. Prienamy stovi Urtės skrynė, vienintelis stiprus daiktas, rodąs, kad Urtė – ūkininko duktė I.Simon. Kiškiabudės (voveraitės) – stìprūs grybai: kirmėlės nėkokios neėda Dgp. Stipria siūle kniedijama įvairios sijų konstrukcijos rš. Anoji uola stipriáusia DP162. | Ne visi kamienai yra vienodai stiprūs ir gerai išsilaikę LKKXI168. stiprù n.: Nu, brat, prisiuvau: jau čia stiprù i stiprù bus! Str. stipriaĩ adv.: Seklyčią jis pastatė nors gal ir stipriai, bet nedailiai V.Myk-Put. Jos (raudonosios bulvės) patvaresnės, nebijo tiek i lietaus josios, stipriaũ išsilaiko LKT188-189(Vlkj). Budeliai … Christų … stipriai pririšo stiebop DP168. Pakoptie reikalinga stipriaũ (reikia geriau palaidoti) Aps. stiprỹn adv.: Atrūgus reik papildyti vėl bačką, o špuntą kas kartą stipryn užkalti S.Dauk. ║ kietas: Radau stipraũs gerbenėto beržo – bus geri kamantai Lel. 6. smarkiai besireiškiantis, intensyvus: Anąryt buvo stiprì šalna Ds. Žiema, rodos, stipri būsianti LMD(Švnč). Ragų balsas labai stiprus, už keleto varstų girdimas LTII106(Sab). Dirbtinis apšvietimas turi būti pakankamai stiprus rš. Ledas netvirtas ten, kur stipri srovė sp. Stiprùs jūros bangavimas NdŽ. Stiprióji sąveika FzŽ. Stiprùsis laukas FzŽ. Džiaugsmas stipresnis už skausmą rš. Pirmas įspūdis esąs stipriausias T.Tilv. Tas stiprus išgenėjimas yra visu geruoju pragumu priš nušalimą S.Dauk. Reikia virti ne ant stiprios ugnies, nes išgarinama daug aromatinių medžiagų rš. Stiprus tikėjime OsG146. Numylėjo mus [Viešpats] meile stipria ir patenkančia DP530. Silpnoje gyvatoje stìprus gėris ir patenkanti palaima nieku būdu negal būt DP579. Tave teip mylėčia meile ižtikimąja … ir meile teip stiprià DK168. Pripuolė … su tikru ir stiprumi duksėjimu DK123. Skiriamas būtinas, arba stiprusis, valdymas, kai veiksmažodžiai būtinai reikalauja tam tikro linksnio formos, papildančios jų reikšmę LKGIII12. stipriaĩ adv., stìpriai: Stìpriai penėjo paršą rudenį J. Stipriaĩ įkaitinti BŽ264. Tik dirbk stìpriai Rud. Jau stìpriai alsuosiu, kol pareisiu Lc. Buvo teip išsimokinę, griežė stipriaĩ Žg. Reik stìpriai nutekinti, ka būtų sausa varškė Vgr. Sėsk gerai ir turėkis stipriai MPs. Duris reikia stipriaĩ uždaryt Ob. Uždaryti stiprių̃ stipriáusiai BŽ220. Ar jau stìpriai par jum kasa bulbas? Sdk. Stìpriai gėręs esu tiktai du kartu Trš. Stìpriai girtas LKKIX212(Dv). Nu ryto jau buvo stìpriai pašalusi Trk. Negaliu pastovėti, mun sukas galva stìpriai Žeml. Stìpriai papuvęs stogas Brb. Ans jau buvo senas stìpriai Kl. Pakėlė rankas ir apglėbė tvirtai, tarsi tuo norėdama įrodyti, kaip stipriai jį myli V.Bub. Mirties pavojus suvienijo juos stipriau negu giminystės ryšys V.Myk-Put. Gal stìpriai nelis Trgn. Vaismedžius, kurie anksti pradeda gausiai derėti, reikia genėti stipriau rš. Noriu valgyti, esu stipriai išalkusi I.Simon. [Apynių] spurgos geltonos ir, kad sutrintos ant delno, stipriai kvepia Rp. Jis stipriai pamelavo Blv. O trečias ant žirgo irgi užmigęs teip stipriai, kad jis priejęs sujudino jį už kojos, o tas nė kukšt BsPII43(Tl). Stipriai rūpinkiatės apei išlaikymą savo bičių S.Dauk. Pikčiurnienė stipriai susimąstė I.Simon. Stipriaĩ susijaudinti NdŽ. Buvo stipriai šalta BsPII34(Tl). Karalaitė gi verkė taip stipriai, kad net karaliui pagailo (ps.) Škn. Paėmęs kankles, stìpriai suskambino JD1542. Jeib mes mus stipriai gintumbim Mž52. Ir duok stipriai pergalėt sunkius kariautojus PK145. Kariauja labai stipriaĩ DP176. 7. kuris didelės apimties, didelio kiekio: Stìprūs veido bruožai BŽ219. | Mėnasį stìprų išgulėjo Dkk. stipriaĩ adv., stìpriai: Šiemet stipriaĩ turėjau kviečių Lnkv. Karvė da pieno stìpriai duoda Trk. 8. Rm kuris didelės koncentracijos: Stiprus vynas ŽŪŽ28. Nu i stiprùs ans buvo, tikrai: kad išgersi porą stiklų, jau eisi įsikibdamas Tl. I tat alaus y[ra], to stìpriojo, visą metą gali gerti Gršl. Saldumynus užgėriojo labai stipria kvepiančia arbata iš mažučių puodukų A.Vien. Juo ji (misa) saldesnė yra, juo geresnis ir stipresnis bus midus S.Dauk. Nei vyno, nei nė kokio stiprio gėrimo nė į burną neims M.Valanč. Tu ir tavo sūnus su tavimi neturit vyno ir stipraus gėrimo gerti BB3Moz10,9. stipriaĩ adv., stìpriai: Stipriaĩ kvepėti NdŽ. Stipriaĩ dėk cukraus į uogas, kad nerūgtų Lnkv. Nu ir gyvena ans, ir bėga, pradeda stìpriai gyventi [alus] LKT68(Trš). 9. sotus, maistingas: Balandžių mėsa stiprì, tik ką kieta Pgg. Ji buvo silpnos sveikatos, jai reikėjo stipraus maisto I.Simon. stiprù n. Pv, Grv, Klt, stìpru: Daba pavalgiau, tai vėl bus stiprù Pš. Ta košė tai nestìpru: dviem valandom Mžš. stipriaĩ adv., stìpriai Rdn: Rytą, pietuose tai reik stìpriai valgyt, dėl to tada nervai sveiki Sk. Mes, lietuviai, įpratę pirma stipriai užvalgyti, o jau paskui išgerti J.Avyž. Gal nori ko stipriaũ: mėsos ar kindziuko? Mžš. 10. Jdr, Kv turtingas, pasiturintis: Stiprùs kadai buvo gaspadorius, ko par jį nebuvo! Ut. Jis buvo tada stiprùs: turėjo keturis arklius Upt. Nieko ten stipraũs nebuvo ant dvylekos gektarų Bsg. Ar dar stiprùs su pašaru? Dv. Kur stiprèsnis, lig Visų šventų iškuldavo Grz. stipriaĩ adv., stìpriai Tvr, Žl, Ad, Pv: Kas daug žemės turėjo, stìpriai gyveno Bsg. Labai stìpriai gyvena Dglš. Pora gaspadorių stipriaĩ gyveno Lz. Brolis stìpriai laikosi Dg. ║ turintis pakankamai reikiamų atsargų gyvenimui: Reikia, kad bičių spiečius būtų stiprus, kad jis tikrai galėtų išgyventi žiemą avilyje J.Jabl. 11. Jz sunkus, molingas (apie žemę): Žemelė nestiprì Kb. Stipriõj žemėj geriau auga Vrn. Žemėse stiprèsnėse, kietesnėse ilgiau drėgmė laikosi Vrn. Miežiam reikia stipriõs žemės Klt. ║ gerai suplūktas: Stiprùs kelias Pst. 12. mažai vandens turintis, kietas (apie duoną): Čia kokia stiprì duona Dv. Išminkyta duona pasdarė stiprì Lz. Stiprì duona žuglostyt nesiduoda Rod. Stiprì duona užvis gardžiau Ml. | Kulti geriausia pradėt an seno [mėnesio], ba tada grūdai būva stiprūs LTR(Auk). 13. griežtas: Leidžia [kirsti miške], bet tik su stipria miško pareigonių priežiūra rš. stipriaĩ adv., stìpriai: Labai stìpriai prisakinėdavo Ad. Stipriai prisakoma, kad saugotųs prš. 14. prk. negražus, piktas (apie žodžius, kalbą): Galvijai! – Pridurmui lyg šūvis trenkė stiprus keiksmažodis J.Avyž. Jų kalboje buvo daug neapykantos ir daug stiprių žodelių vienuolių adresu rš. stipriaĩ adv.: Tas pavadino jį kiaule ar dar stipriau, ir jiedu susikabino J.Avyž. 15. gerai nusimanantis (kokios srities klausimais): Stiprùs mokinys, matematikas NdŽ. Toks jau stiprùs daktaras Lž. Jo pramintu intelektualinės poezijos keliu eina stipriausi jaunieji lietuvių lyrikai rš. 16. gerai padarytas, atliktas: Poeto ypač stipri pilietinė lyrika rš. Jos kūriniai įvairaus žanro, stipraus piešinio, kompozicijos atžvilgiu vieningi ir išraiškingi rš. stipriaĩ adv., stìpriai: Yra pamato manyti, jog tai yra arba paties J.Jablonskio vertimas, arba bent jo stipriai suredaguotas tekstas KlbV16. Povilas skaito jau, stìpriai jau skaito Trk. 17. gerai parinktas, motyvuotas: Sudaužęs paklapas žydų stipriaĩs argumentais DP120. 18. vertingas: I doleris nestiprùs, rašo, nėko nebnuperka Kž. ◊ stìprūs pečiaĩ ką palaikantis, aukštą vietą užimantis asmuo, įtakingas užtarėjas: Jis turėjo ne vienus stiprius pečius, kurie jį palaikė A.Vencl.

stiprus sinonimai

stiprus antonimai

stiprus junginiai

  • stiprus alkoholinis gėrimas, stiprus smūgis, stiprus tamsusis alus
Ką reiškia žodis stiprybė? Visi terminai iš raidės S.