tvirtas reikšmė

Kas yra tvirtas? tvìrtas, -à adj. (3) I, K, BS148, LsB557, Rtr, Š, NdŽ, KŽ; SD123,174, SD187,352, H162,174, CII899, R, MŽ, Sut, KBII114, N, Kos57, M, L, ŠT61 1. Lž, Vvr, Grd atsparus ardančiam išorinių jėgų veikimui, patvarus: Medinių pilių aikšteles supo tvirtos, aukštos medinės aptvaros rš. Iš visų medžių, pas mus augančiųjų, ąžuolas yra tvirčiausias A1884,125. Miškai buvo dideli macniai, nu tai toki medžiai buvo tvìrtūs Aps. Tvirtà lazda DŽ. Tvìrtas audeklas DŽ. Daugiamečiai lubinai turi labai tvirtas šaknis rš. Senybiniai šiaudai guldavo labai, jie ne tokie tvirtì! Kp. Tie šakniniai ta tvirčiáusi krepšai Krž. Rudenį prispjausto, pakiša po stogu, tai jos (meškerės) išdžiūsta, būna tvìrtos Pv. Šniūrus dirbdavo iš tų kanapių – tai tvirtì Škn. O tvìrtūs [siūlai] – vieno siūliuko nepertrauksi, nešiok i nešiok Bsg. Kiaušiniai [kurapkos] labai tvirtì, vištos kiaušinį pramuša Sdb. Kirsk vasarą mišką – netvìrtas, išpurpęs, visai netikęs Grz. Išlynas tvirtèsnis už molį Rdn. Žiemą tvìrtas ledas, gal šliūkštinėti Pln. Augo mirta labai tvirta, leidė gardų kvapą (d.) PnmR. | prk.: Toji bažnyčia teip yra galinti ir tvirtà, kad jos ne vieni vartai pragaro, ne vienos sylos velino niekad nepergalės DP466. Visų pirma reikalinga tvirta taika sp. Tvirčiausia draugystė gimsta nelaimėje, skaudžiuose išmėginimuose rš. tvìrta n.: Suvalkietis viską vertina, kas tvirta, patvaru rš. tvirtaĩ adv. K; SD67, Sut, VĮ: Vinis laikosi tvirtaĩ NdŽ. Tvirtaĩ dalgis įtvertas Jn(Kv). Tvirtaĩ buvo pakinkytas arklys Všv. Padarys suopynę an tokių karčių, tvirtaĩ sutaisys, ka nenukristų Akm. Privirink tvirtaĩ priešnagius padkavom, kad neiškristų Lnkv. Gerai yra, jei kylelis pats tolesniai užlįs, kaipogi tad jis tvirtesniai turėsias S.Dauk. Ji (motė) apjuos sienas savo tvirtai ir išties savo ranką VlnE160. ║ ŽŪŽ105 kietas: Seniau labai tvirtì medžiai buvo, kai reikia, kai geležį pjauni Bsg. Medžius reikia kirsti senugaly, tai esti tvirtesni, ir kinavarpai neėda LTR(Nj). Iš beržo, kur tvirtèsnis, padaro [akėtvirbalius] Mšk. [Kultuvės] paprastai darytos iš medžio šakumos – tvirčiausios dalies rš. Labai tvirtì obūliai, aš jau neįkandu Krš. Tvìrtas branduolys NdŽ. ^ Gera avinui muštis, kad kakta už geležį tvirtesnė KrvP(Všn). 2. I, Lž, Gsč, Dkš turintis daug fizinės jėgos, stiprus, pajėgus; turintis gerą sveikatą: Mainos rūbai margo svieto: silpnas kelias, tvirtas griūva Mair. Anas senelis, ale tvìrtas pra tvìrtas Aps. Vyrai dìdeliai, tvirtūs, gražūs Ps. Stiprūs tvìrtūs [vaikai] ažaugdavo, ne kokie silpnūs Adm. Kad būčiau tvirtèsnis, paršiuką galėčiau laikyt Stč. Gerai, ka sveikatos buvo, vė pasilsi, ir gerai: toki buvau tvirta Pš. Tvirtì žmonys neilgai tegyvena, lūžta kaip štulpai Pln. Tvìrtas buvo vyras, jautį suvaldė tų didžiulių juodmargių Sdb. Tokis buvau tvìrtas, kad akmenio tokio reikėjo paieškot Asv. Esu teip tvirtas, kad ir su pačiu velniu galėčiau ristis LMD(Sln). Aš tę neregiu žmogaus tvìrto Dv. Vai tu mieželi, drūtas grūdeli, padarai žmogų girtą netvirtą LTR(Brt). | Žmonės labai tvirtos sveikatos Tat. ^ Vyras tvìrtas kaip jautis, didžiausią maišą paneša Jnš. Tvirtas kaip ąžuolas LTR(Rs). Tvirtas kaip arklys LTR(Pp). Tvirtas kaip molio vinis (iron.) Ar. Tvirtas kaip vanduo už rėčio LMD(Šl). tvìrta n.: Išgėriau ketvirtą, da ma vis netvirta (d.) Alvt. Kai įsrėbiau truputį karštimo, paliko man tvirčiaũ Š. tvirtaĩ adv. KŽ: Tavo ranka dar tvirtai žirgą valdo V.Krėv. Jiedu išsiskiria, tvirtai paspaudę vienas kitam rankas J.Mik. Nesudaužyk tamsta, tvirtaĩ laikyk LKT249(Rz). Ligonis eina dar netvirtaĩ Mrj. tvirtỹn adv. Rtr; L: Tvirtyn eini SD352. ║ su jėga pasireiškiantis, pasitikintis: Tuo metu pasikėlė jis iš už stalo ir netvirtais žingsniais priėjo prie tėvo A.Vien. tvirtaĩ adv.: Tvirtai perėjęs per kambarį, sustojo prie stalo ir pažiūrėjo į tėvą J.Marc. 3. Grž kuris didelės apimties, stambus, drūtas: Ana ne iš senumo tvirtà – širdis nesveika Aps. Man patinka geriau tvìrtos mergos, nei kap laibos Rš. Piestas – tokis kap kočėlas: galai laibesniai, ė vidus tvirtèsnis Rš. Karklo lapai tvirtesnì ažu žilvičio Aps. Šito grybo kačėniukas tvirtùtis, mažiutis Aps. ║ f. Ml nėščia: Ana dãbar neišejo až jaunikio, o jau tvirtà LzŽ. ║ f. vesianti: Kiaulė jau tvirtà, ir kakytės pilnos Dgp. 4. Adm sugebantis gerai funkcionuoti: Pats nežinąs, kas čia jam do destis, kad teip jam rankos ir kojos netvirtos – skaudą LMD(Sln). Rankos vyro – gražu, kada tvirtos S.Nėr. Krikšto motina turi užrišt juostą ant vaiko, kad dantys būtų tvirtūs LTR(Brž). Palikau vienas kaip pirštas. Gerai dar, kad mano protas buvo tvirtas DS171(Rs). Nenušnekąs senis, tvìrto proto Krš. Išgėriau ketvirtą, da galvelė tvirta LTR(VšR). tvìrta n.: Jau nebegaliu nerti: suprantu, kad širdelei nebetvìrta Kair. 5. I, Dkš, Kp pasižymintis dvasinėmis jėgomis, stiprus: Aš privalau būt tvirtas. O esu tiktai žmogus… J.Marcin. Tvirtos turi būti sielos vyras, kuris turės palaikyti, kas tavo yra sukurta V.Krėv. Kas tvirtas savo viduj, tas retai pyksta J.Mik. Negali būti tvirti nei tikėjimu, nei savo darbais silpni žmonės, kurie, nesuprasdami savo jėgų, laukia laimės iš svetur J.Bil. Kas tveria, tas tvìrtas J. Rankos[e] pinigas, tai matai, reikia labai tvìrto žmogaus [neišleisti] Adm. Man patinka tvirto būdo žmonės J.Jabl. Man iš karto patiko šio žmogaus rūstokas veidas, tvirtas žvilgsnis J.Mik. Įgaliotiniais rinkite žmones gerus ir tvirtus, kurie savo balso paviete neparduos už ką nereikia rš. Jonas nebuvo kaip nendrė zvyliuojanti, bat labai tvirtas ir nepakrutinamas DP22. Atduosiu skolą, bus širdis tvirtèsnė DrskŽ. Noriat būt tvirtais ir drūtais krikščionim Aru59. O teip, broliai mano, būkit tvirti o nepakrutinti vieroj MP95. | prk.: Ir tvirtą ranką [tu] turi, tiek reikalingą, kad nežūtų Lietuva, kurią mudu kūrėva V.Krėv. O Romuvai tvirtų dabar reiks rankų! Vd. Paduomi ing tvirtas rankas tavos švenčiausios meilės DK180-181. Širdis mano, kur svarstaise, kodėl tvirta radaise SGI92. tvirtỹn adv. K; N: Žmogaus dvasia nuo sielavartų ir vargų eina tvirtyn ir skaistyn A.Baran. 6. gerai organizuotas, stiprus: Tvirta tauta tai tokia, kuri turi tvirtą kūną, tvirtą dvasią, tvirtą protą ir aukštą mokslą V.Piet. Kovų su vokiečiais metu Lietuva iš pat pradžių buvo jau užsigrūdinusi ir tvirta rš. Kedaise po anam karu buvo tvirtì vokiečiai i Rosija Sn. Senobės tvarka buvo labai tvirtà Krm. Graužė jos gyvenimą, pradžioje tvirtą, vėliau palaužtą; ėdė atkakliau nei rūdys geležį J.Gruš. Gyvata mūsų neest daiktas toksai patenkąs ir tvìrtas DP582. 7. [i]smarkiai besireiškiantis, intensyviai vykstantis ar vykdomas:

tvirtas sinonimai

tvirtas antonimai

tvirtas junginiai

  • tvirtas apsisprendimas
Ką reiškia žodis tvirtasienis? Visi terminai iš raidės T.